Gelegenheidsformulier voor landbouw, tuinbouw en horeca

De werknemers in de land- en tuinbouwsector en in de horeca kunnen van een voordelig sociale-zekerheidsregime genieten indien ze als gelegenheidswerknemer tewerkgesteld worden. Hiertoe moeten ze in het bezit zijn van een specifiek gelegenheidsformulier. Een ministerieel besluit dat onlangs in het Belgisch Staatsblad verscheen[1], bepaalt het model en de voorwaarden van de aflevering en het bijhouden van dit formulier.

Welke werkgevers?

De betrokken werkgevers zijn de werkgevers die ressorteren onder:

Welke werknemers?

De gelegenheidswerknemer is de handarbeider die onder het paritair comité van de landbouw ressorteert, die werkzaamheden op de eigen terreinen van de werkgever verricht, en die gedurende maximum 30 dagen per kalenderjaar bij een of meerdere werkgevers tewerkgesteld is.

De gelegenheidswerknemer is de handarbeider die onder het paritair comité van de tuinbouwbedrijven ressorteert, met uitzondering van de werknemers tewerkgesteld aan de aanleg en het onderhoud van parken en tuinen (PC nr. 145.040), en die gedurende maximum 65 dagen per kalenderjaar bij een of meerdere werkgevers tewerkgesteld is. Ter herinnering, ook de werknemer die onder het paritair subcomité van de paddestoelenteelt ressorteert (PC 145.070) kan als gelegenheidswerknemer beschouwd worden.

De gelegenheidswerknemer (extra) is de werknemer tewerkgesteld in de horecasector die voor een maximumduur van 2 opeenvolgende dagen bij dezelfde werkgever in dienst genomen wordt en voor deze tewerkstelling verbonden is met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of met een arbeidsovereenkomst gesloten voor een duidelijk omschreven werk.

Het cumuleren van verschillende activiteiten als gelegenheidswerknemer ( in de PC nr. 144, 145 en 302) is beperkt tot 65 dagen per kalenderjaar.

Wat is het gelegenheidsformulier?

Het gelegenheidsformulier dient om het aantal dagen van tewerkstelling van de werknemer in respectievelijk de tuinbouwsector, de landbouwsector of de horecasector vast te stellen. Het moet overeenstemmen met het model dat voorzien is in het ministerieel besluit.

Het formulier wordt uitgereikt door het fonds van bestaanszekerheid van de eerste werkgever of gebruiker waarbij de werknemer als gelegenheidswerknemer aan de slag gaat. Indien de werknemer prestaties levert bij meerdere werkgevers of gebruikers die onder een verschillend paritair comité ressorteren, moet er een gelegenheidsformulier per betrokken paritair comité aangevraagd worden.

Het formulier wordt aan de betrokken werknemer bezorgd die dit in zijn bezit moet hebben gedurende het maximaal aantal dagen van beperking van de onderwerping aan de sociale zekerheid.

Het fonds mag per kalenderjaar slechts één formulier per gelegenheidswerkgever bezorgen. Om dit na te gaan, wordt elk formulier genummerd en vermeldt het de benaming en het adres van het fonds, evenals het jaar waarop het betrekking heeft. Het formulier wordt bovendien bij het fonds geregistreerd met vermelding van de werkgever die het aangevraagd heeft en de werknemer voor wie het bedoeld is. Er wordt in geen enkel geval een duplicaat afgeleverd.

Adressen fonds voor bestaanszekerheid

Het gelegenheidsformulier kan op de volgende adressen aangevraagd worden:

Welke vermeldingen moet het gelegenheidsformulier bevatten?

Op het gelegenheidsformulier moeten de volgende vermeldingen aangebracht worden:

De eerste 3 vermeldingen moeten uiterlijk op het tijdstip van de tewerkstelling als gelegenheidswerknemer door de werkgever of de gebruiker op het formulier ingeschreven worden. De datum moet op de dag zelf worden aangebracht en de handtekening nadat de datum werd ingevuld.

Wat zijn de sancties?

Wanneer de werknemers uit de land- of tuinbouwsector niet in het bezit zijn van een adequaat formulier en wanneer zij de nadere regels voor het bijhouden ervan niet naleven, worden de bijdragen op de werkelijke lonen berekend en niet op het forfaitair dagloon van 11,58 €.

De werkgever uit de horecasector die nagelaten heeft de nadere regels voor het bijhouden van het adequaat gelegenheidsformulier na te leven, verliest, in het kwartaal waarin de nalatigheid werd vastgesteld en de daaropvolgende kwartalen van hetzelfde kalenderjaar, de mogelijkheid toepassing te maken van het systeem van de gelegenheidsarbeiders. Voor de piekextra’s betekent dit specifiek dat het gewone sociale-zekerheidsregime op hen van toepassing zal zijn (volledige bijdragen berekend op het effectieve loon aan 108%).[1] Ministerieel besluit van 14 oktober 2005, Belgisch Staatsblad van 10 november 2005.

Sociaal Secretariaat Securex - Legal Department - 30/11/2005