To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Welke weerslag hebben de regeringsmaatregelen op uw budget?

10/12/2017

In ons artikel van vorige week gaven we een overzicht van de gebruikelijke kosten waarmee u rekening dient te houden bij de opmaak van uw budget voor volgend jaar.  Maar ook de beslissingen van de verschillende regeringen hebben uiteraard een invloed op uw budget.  We zetten even voor u op een rijtje wat we al weten voor volgend jaar.

Verderzetting van de taxshift

Om de competitiviteit van de ondernemingen te versterken, nam de regering in 2016 een heleboel maatregelen in het kader van de taxshift. De volgende stap in deze taxshift wordt gezet op 1 januari 2018.  Op dat moment worden de patronale basisbijdragen verder verlaagd, van 30 naar 25% en wordt de structurele vermindering omgezet in een vermindering van de werkgeversbijdragen voor werknemers met een laag loon.

De volledige uitleg over de wijzigingen aan de structurele vermindering kan u nog eens nalezen in ons artikel van 8 maart 2016.

Tewerkstellingsmaatregelen

Door de 6de staatshervorming is de bevoegdheid over de tewerkstellingsmaatregelen in grote mate overgedragen aan de gewesten. De verschillende gewesten bepalen nu dus zelf voor welke categorieën van werknemers ze nog steun willen verlenen.  Vlaanderen (sinds 1 juli 2016), Franstalig Wallonië (sinds 1 juli 2017) en Brussel (sinds 1 oktober 2017) hebben hun eigen beleid al uitgewerkt.  Op 1 januari 2018 volgt ook Duitstalig Wallonië met eigen maatregelen.

Wenst u te weten op welke voordelen u aanspraak kan maken, neem dan zeker eens een kijkje onder de rubriek Sociaal > Dossiers > Tewerkstellingsmaatregelen. Daar vindt u per regio een gedetailleerde uitleg van de bestaande maatregelen, net als van de overblijvende federale maatregelen. 

We willen er graag de nadruk op leggen dat zowel de Waalse als de Brusselse regering ervoor gekozen hebben om voor een aantal categorieën van werkzoekenden te werken via een activering van de werkloosheidsuitkeringen (kortweg werkuitkering genaamd).  Deze maatregel is gekoppeld aan de woonplaats van de werknemer[1] en kan dus ook genoten worden door werkgevers uit de andere gewesten, wanneer zij een werkzoekende die aan het gevraagde profiel beantwoordt, in dienst nemen.  We raden u dan ook aan om bij de aanwerving van een nieuwe medewerker ook eens te gaan kijken wat de andere regio’s te bieden hebben, aangezien zo’n werkuitkering toch een serieuze verlichting van uw loonkost kan betekenen!

Tenslotte geven we nog even mee dat zowel in Vlaanderen als in Brussel de overgangsbepalingen, waardoor werknemers nog van de oude federale bepalingen konden blijven genieten, op 31 december 2018 ten einde lopen.

Mobiliteitsvergoeding

Het veelbesproken mobiliteitsbudget van de regering is een mobiliteitsvergoeding geworden. Een voorontwerp van wet voorziet immers dat, vanaf 1 januari 2018, werknemers hun bedrijfswagen zullen kunnen inruilen voor een mobiliteitsvergoeding die gelijk is aan 20% van 6/7 van de cataloguswaarde van het ingeleverde voertuig (hier komt nog eens 20% bij indien de werknemer ook over een tankkaart beschikte). 

Volgens de memorie van toelichting bij het ontwerp dient deze hele operatie budgetneutraal te zijn voor werkgever, werknemer en overheid.  Indien u ervoor kiest deze omzetting in uw onderneming toe te laten (het initiatief hiervoor ligt immers bij de werkgever), dan zou dit dus geen invloed mogen hebben op uw budget.

Een volledige uitleg over de nieuwe mobiliteitsvergoeding vindt u in ons artikel van 4 oktober 2017.

Zomerakkoord

In het zomerakkoord van de regering werden een heleboel andere maatregelen voorzien die een impact kunnen hebben op uw budget van volgend jaar. We sommen ze hieronder op, maar wel onder voorbehoud, omdat er momenteel nog geen ontwerpteksten beschikbaar zijn.

 • Vennootschapsbelasting: de hervorming van de vennootschapsbelasting wordt ingezet, met in 2018 een eerste verlaging van het huidig basistarief van 33% tot 29%. Voor de kmo’s zou de 1ste schijf aan winst van 100.000 euro aan 20% belast worden;
 • Sociaal en fiscaal voordelige winstpremie voor werknemers: de procedure voor winstdeelname van de werknemers wordt vereenvoudigd en de voorwaarden worden aangepast. De premie zal ook niet meetellen in de loonnorm. U vindt meer uitleg over deze winstpremie in ons ander artikel van morgen;
 • Proefperiode: de proefperiode wordt niet heringevoerd, maar de huidige opzegtermijnen tijdens eerste 6 maanden zullen worden herzien (gedurende de eerste 3 maanden wordt de termijn tot één week verkort en daarna wordt hij progressief opgebouwd);
 • Starterjobs: door een vermindering van de loonkost wordt de werkgever er vanaf 2018 toe aangezet om jongeren van 18 tot 21 jaar in dienst te nemen;
 • Welzijn op het werk: in ondernemingen met meer dan 100 werknemers moet een burn-outcoach aangesteld worden;
 • Oudere werknemers:
  • er zou een voordelige aanvullende vergoeding toegekend kunnen worden aan oudere werknemers die hun voltijdse job omruilen voor een 4/5 job om zo langer aan het werk te kunnen blijven;
  • werkgevers die oudere werknemers met behoud van (een deel van) hun loon vrijstellen van prestaties, zouden een bijzondere activeringsbijdrage aan de RSZ moeten betalen;
 • Flexi-jobs: de flexi-job die al in de horecasector gebruikt wordt, zal vanaf 2018 uitgebreid worden tot de zelfstandige kleinhandel, kleinhandel in voedingswaren, grote kleinhandelszaken, warenhuizen … en tot de gepensioneerden;
 • Bouwsector: een vermindering van de arbeidskosten in de bouw vanaf 2018 moet sociale dumping helpen tegen te gaan;
 • Wetenschappelijk onderzoek: de tekst voorziet in een hogere vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor bachelors;
 • Aanvullende inkomsten niet belast: wie een hoofdactiviteit van minimaal 4/5 heeft of gepensioneerd is, geniet vanaf 2018 een sociale en fiscale vrijstelling van 500 euro per maand voor inkomsten uit recreatieve arbeid in specifieke functies uit de non-profitsector en voor diensten tussen privépersonen.

We komen op al deze punten nog in aparte artikels terug in de loop van de komende weken en maanden. Hou dus zeker onze nieuwsrubriek in de gaten!

En verder…

Ook de volgende specifieke maatregelen staan nog op de planning:

 • de hervorming van het stelsel van de "aides à la promotion de l'emploi" (APE) voor de non-profitsector in Franstalig Wallonië. Een aanpassing aan een stelsel van financiële aanwervingsstimuli heeft altijd een invloed op uw budget, maar deze kan positief of negatief zijn afhankelijk van de doorgevoerde wijziging;
 • de afschaffing van de afwijkende opzegtermijnen in PC 124 en 126, met bijkomend de invoering van een outplacementverplichting in deze sectoren. Deze beide wijzigingen zullen zeker een negatieve impact hebben op uw budget indien u een werknemer dient te ontslaan;
 • ook nog in het kader van de verderzetting van het eenheidsstatuut, de hervorming van het landschap van de paritaire comités waardoor het aantal paritaire comités dient te verminderen en verschillende paritaire comités dus zullen “samensmelten”, wat een invloed heeft op de in de sector toe te passen loon- en arbeidsvoorwaarden;
 • een verstrenging van de voorwaarden om recht te hebben op de doelgroepvermindering oudere werknemers in Vlaanderen en een verdere beperking van deze vermindering in Brussel;
 • de inwerkingtreding van de Europese privacy-richtlijn (GDPR) in mei 2018, wat, zeker voor grote bedrijven, extra kosten met zich mee zal brengen, maar deze zijn moeilijk te ramen.

De Forecast budget tool, een handig hulpmiddel!

Uw loonkosten budgetteren? Een fluitje van een cent met de Forecast budget tool! Loonkosten zijn een cruciaal element in het beheer van uw onderneming. De complexiteit van de wetgeving, de taxshift en heel wat andere elementen maken het erg moeilijk om de toekomst te kunnen voorspellen. Daarom ontwikkelde Securex de Forecast budget tool. Een tool waarmee u de loonkost kan identificeren waaraan uw onderneming blootgesteld zal worden in het lopende en/of het volgende jaar. Kom meer te weten op www.securex.be/reports of neem persoonlijk contact op via reporting@securex.be.

 


[1] En niet aan de vestigingsplaats van de onderneming, wat bij de doelgroepverminderingen wel het geval is.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/12/2017