To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Aangifte sociaal risico in sector werkloosheid vanaf 2016 altijd elektronisch

08/31/2015

Vanaf volgend jaar moeten bepaalde aangiftes in de sector werkloosheid verplicht elektronisch worden verricht[1]. U zult dus niet langer kunnen kiezen voor een aangifte op papier.

Bent u klant van het Sociaal Secretariaat Securex, dan hoeft u niets te doen.

Waarover gaat het?

Zoals wordt uitgelegd op de portaalsite van de sociale zekerheid doet een sociaal risico zich voor wanneer een werknemer niet langer in staat is om zijn beroepsactiviteit uit te oefenen, meer bepaald wegens een ziekte, een ongeval, een moederschapsbeschermingsmaatregel, een arbeidsongeval, of wanneer hij wegens werkloosheid geen aanspraak meer kan maken op zijn loon.

Om de ervoor te zorgen dat de werknemer een vervangingsinkomen kan ontvangen om zijn loonverlies te compenseren, deelt de werkgever sociale gegevens mee aan de verschillende betrokken sectoren. Hij doet dit door middel van de aangifte van sociaal risico of ASR.

In het kader van het proces dat tot een verplichte veralgemening leidt van de elektronische ASR in de sector werkloosheid en eventueel in andere takken, schrapt de wet de keuzemogelijkheid tussen een papieren en een elektronische aangifte van sociaal risico (ASR) voor bepaalde aangiftes van de sector werkloosheid[2]. Deze maatregel treedt in werking op 1 januari 2016.

Klaar voor de elektronische aangifte?

Op de portaalsite van de sociale zekerheid vindt u een pagina ‘Klaar voor de elektronische ASR?’ om werkgevers die nog papieren aangiftes indienen, te helpen.

Ze moeten hun aangiftes indienen via:

  • de onlinedienst op dit portaal als ze als werkgever een beperkt aantal aangiften sociaal risico versturen of

  • het batchkanaal als ze als werkgever een groot aantal aangiften moeten versturen (grote ondernemingen, sociale secretariaten, softwareontwikkelaars,…).

Wat doet Securex?

Als uw aangiften via een sociaal secretariaat of een dienstverlener worden uitgevoerd, hoeft u niets te ondernemen.

Het Sociaal Secretariaat Securex heeft voor u al alles geprogrammeerd in het kader van de veralgemening van de ASR ‘sector werkloosheid’. Beter nog, we zijn zelfs al een tijdje klaar voor de toekomstige veralgemening van de ASR in de sector ziekte- en invaliditeitsuitkeringen.[1] Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken van 20 juli 2015, Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2015, 2de editie.

[2] Het gaat meer bepaald om de scenario’s 5, 6, 7, 8 en 10. Het betreft de vergoedbaarheids- en niet de toelaatbaarheidsformulieren. Wilt u meer informatie hierover, raadpleeg dan de portaalsite van de sociale zekerheid via de link in dit artikel.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/31/2015