To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wat te doen bij medische overmacht?

Het komt in elk bedrijf wel eens voor: een werknemer, die vaak al een tijd afwezig is wegens ziekte, bezorgt u een attest van zijn arts waarin vermeld staat dat hij definitief ongeschikt is om zijn werk uit te voeren. Vervolgens vraagt hij u om zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens medische overmacht. Mag u daar zomaar op ingaan?

Recht op een reïntegratieprocedure

Het antwoord is nee. De wet voorziet immers dat de werknemer vóór een eventuele beëindiging wegens medische overmacht recht heeft op een reïntegratieprocedure. Het doel van deze procedure is door de arbeidsgeneesheer te laten nagaan of de werknemer zijn werk effectief niet meer kan uitoefenen en indien dit het geval blijkt te zijn, of een aanpassing van het werk eventueel geen oplossing zou kunnen bieden.

Enkel indien de arbeidsgeneesheer eveneens beslist dat de werknemer definitief arbeidsongeschikt is, kan u zonder risico de medische overmacht inroepen[1]. Oordeelt de arbeidsgeneesheer dat een aanpassing van het werk of van de functie noodzakelijk is, dan kan u enkel medische overmacht inroepen als u kan bewijzen dat het onmogelijk is om een aanpassing van de werkpost of de functie door te voeren, en dit zowel ten overstaan van de werknemer, als het Toezicht op het welzijn op het werk, als de RVA.

Initiatief van de werknemer

De reïntegratieprocedure is evenwel geen verplichting. Als de werknemer zijn reïntegratie niet vraagt, is het attest van de behandelende geneesheer alleen, in theorie, dus voldoende als bewijs van de medische overmacht. Zich enkel tot dit attest beperken, is echter niet zonder risico: wanneer de RVA het overmachtdossier onderzoekt en vaststelt dat de arbeidsgeneesheer niet tussengekomen is, zal ze de werknemer steeds aan een controle door één van haar eigen geneesheren onderwerpen[2].

Als deze geneesheer van oordeel is dat er geen sprake is van medische overmacht, gaat de RVA ervan uit dat het om een klassiek ontslag door de werkgever gaat. De werknemer zal dan ook geen uitkeringen krijgen gedurende de periode die normaal gedekt zou zijn door de verbrekingsvergoeding en zal door de RVA verzocht worden zich tot zijn werkgever te wenden. Om de betaling van een verbrekingsvergoeding te vermijden, zal deze dan moeten kunnen aantonen dat hij niet ter kwader trouw gehandeld heeft en dat hij niet de bedoeling had de werknemer te ontslaan[3].

Meer info?

Voor een gedetailleerde uitleg over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht verwijzen we u naar onze fiche “Medische overmacht” in het dossier “Beëindiging van de arbeidsovereenkomst”.


[1] U dient wel steeds het einde van de beroepstermijn af te wachten, aangezien de werknemer in beroep kan gaan tegen de beslissing van de arbeidsgeneesheer.

[2] De RVA baseert zich in principe steeds op het advies van de arbeidsgeneesheer.

[3] Dit bewijs is echter moeilijk te leveren. We raden de werkgever die zich in dit geval bevindt dan ook aan een dossier aan te leggen dat de brief bevat waarmee hij de werknemer op de hoogte heeft gebracht van zijn recht op reïntegratie, de eventuele brief waarin aan de werknemer een ander werk wordt voorgesteld (indien mogelijk), de weigering van de werknemer om van de reïntegratieprocedure gebruik te maken of de eventuele weigering het vervangingswerk te aanvaarden en het schriftelijke akkoord van de werknemer met de beëindiging wegens medische overmacht.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/14/2013