To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Hervatting van aangepast werk - Wat als je werknemer opnieuw ziek valt ?

10/17/2017

Heeft uw werknemer tijdelijk aangepast of ander werk gekregen (werkhervatting) als gevolg van een arbeidsongeschiktheid? Wat als hij dan opnieuw volledig arbeidsongeschikt wordt? Hoe zit het met zijn recht op gewaarborgd loon?

De wet voorziet dat u in dit geval geen gewaarborgd loon moet betalen. Uw werknemer valt onmiddellijk terug ten laste van het ziekenfonds. Een woordje uitleg…

Invloed van de tijdelijke hervatting op het inkomen van de werknemer

Tijdens de tijdelijke hervatting

Ter herinnering, indien de tijdelijke werkhervatting plaatsvindt tijdens de periode dat de werkgever nog gewaarborgd loon aan de werknemer verschuldigd is, hoeft de werkgever niet langer het gewaarborgd loon te betalen vermits de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet langer geschorst is wegens ziekte. Zodra er sprake is van een tijdelijke werkhervatting moet de werkgever dus geen gewaarborgd loon meer betalen, ook niet voor de niet-gewerkte dagen die vallen in de periode dat hij normaal nog gewaarborgd loon verschuldigd zou zijn geweest als er geen werkhervatting was geweest.

De werkgever is dus enkel loon verschuldigd voor de effectief uitgevoerde prestaties, tenzij de partijen anders overeengekomen zijn.

Onder bepaalde voorwaarden kan de werknemer dit deeltijds loon tot een bepaald grensbedrag cumuleren met de vergoedingen van het ziekenfonds[1].  Hiervoor moet de werkgever elke maand een attest aan het ziekenfonds bezorgen waarop de gewerkte uren en het betaalde loon vermeld staan.   

Wat als de werknemer opnieuw volledig arbeidsongeschikt wordt?

Als de toestand van de werknemer tijdens de tijdelijke hervatting opnieuw verergert en hij daardoor opnieuw volledig arbeidsongeschikt wordt (herval) of als de werknemer tijdens de periode van tijdelijke werkhervatting volledig arbeidsongeschikt wordt omwille van een andere reden (vb. griep), dan valt hij weer ten laste van het ziekenfonds, zelfs indien de werkgever vóór de werkhervatting nog niet het volledige gewaarborgd loon betaald had en er dus nog een saldo overblijft.  Met andere woorden, de werkgever is er in dit geval niet toe gehouden het saldo van het gewaarborgd loon aan de werknemer te betalen[2] [3].

De werknemer van zijn kant zal ziekte-uitkeringen ontvangen op basis van een voltijdse tewerkstelling, ook al werkt hij tijdens de tijdelijke werkhervatting deeltijds.

Voorbeeld: Een bediende wordt ziek op 16 oktober en verkrijgt op 17 oktober het akkoord van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds om het werk deeltijds te hervatten. Op 6 november wordt de bediende terug volledig ongeschikt. Vanaf 17 oktober heeft de bediende recht op loon ten laste van zijn werkgever (geen gewaarborgd loon) in verhouding tot zijn effectieve arbeidsprestaties alsook op de vergoedingen van het ziekenfonds.  Vanaf 6 november valt de bediende onmiddellijk ten laste van het ziekenfonds. Het saldo van het gewaarborgd loon is niet verschuldigd door de werkgever.

Opgelet !

Bovenvermelde principes zijn slechts van toepassing wanneer de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

  • het gaat om een tijdelijke hervatting van aangepast of ander werk[4];
  • de werkhervatting werd goedgekeurd door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds;
  • de nieuwe arbeidsongeschiktheid is niet het gevolg is van een beroepsziekte of een arbeidsongeval.

De werkhervatting moet daarentegen niet verplicht gebeuren in het kader van het re-integratietraject. Het mag ook hervat worden op vrijwillige basis, na onderhandeling tussen de partijen.

 


[1] Indien de tijdelijke hervatting zonder toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds plaatsvond, zal de werknemer enkel recht hebben op zijn deeltijds loon en niet op uitkeringen van het ziekenfonds.

[2] Dit standpunt werd ons bevestigd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

[3] Indien de tijdelijke hervatting plaatsvond zonder toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, zal de werkgever wel het saldo van het gewaarborgd loon dienen te betalen. Dit wordt dan berekend op basis van het deeltijds en niet van het voltijds loon.  Indien er minder dan 14 dagen verstreken zijn tussen de tijdelijke hervatting zonder toestemming van het ziekenfonds en de volledige arbeidsongeschiktheid moet men de regels van herval toepassen.

[4] Wanneer de partijen beslissen om de arbeidsovereenkomst definitief aan te passen, zijn de gewone regels voor de betaling van gewaarborgd loon weer van toepassing.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/17/2017