To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Werken of stemmen op 14 oktober 2018 - Kies voor de stemming bij volmacht!

09/13/2018

Mag de werknemer op het werk afwezig zijn om te gaan stemmen? Het antwoord is ja, wanneer de werknemer zijn stemrecht niet kan uitoefenen vóór of na zijn werkuren. Maar in dat geval heeft hij, in principe, geen recht op loon.[1] Een oplossing is er in het stemmen bij volmacht. Hierna beschrijven we u de te volgen stappen.

Formulieren te uwer beschikking

De werknemer moet aan zijn werkgever een attest vragen waarin vermeld wordt dat hij zich om professionele redenen niet kan aanbieden op het stembureau.

U kunt in bijlage een verklaring op eer van de werkgever vinden.

Om bij volmacht te kunnen stemmen moet de werknemer eenvoudigweg een volmachtformulier invullen dat hij bij de gemeente kan bekomen (na voorlegging van het attest van de werkgever) of, naargelang zijn gewest/gemeenschap via:

En als de werknemer bijzitter is?

Als de werknemer opgeroepen wordt om één van de hierna vermelde opdrachten van bijzitter[2] uit te oefenen, heeft hij niet alleen het recht om afwezig te zijn van het werk, maar heeft hij ook recht op zijn normaal loon volgens de regeling van het klein verlet.

Opdrachten van bijzitter

Duur van de gewettigde afwezigheid

Opdrachten als bijzitter in een hoofdbureau of enig stembureau bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

 

De nodige tijd

Opdrachten als bijzitter in een hoofdtelbureau bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

 

De nodige tijd met een maximum van 5 dagen

 


[1] De werknemer heeft immers enkel recht op loon als hij bewijst dat hij niet bij volmacht kon stemmen. Dit is een theoretische uitzondering aangezien de werknemer elke kiezer kan aanwijzen als gemachtigde.

[2] Deze opdrachten moeten restrictief geïnterpreteerd worden. Functies als voorzitter van het stembureau of secretaris worden dus niet beoogd.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/13/2018