To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Loonbonus - U kan nog een plan opmaken in 2015, maar de realisatie van de doelstellingen moet onzeker zijn!

09/23/2015

De loonbonus, een alternatieve vorm van verloning die een gunstige sociale en fiscale behandeling geniet en niet onder de loonnorm valt, is een waar succes. De plannen tot toekenning van een loonbonus met een referteperiode die overeenstemt met het kalenderjaar 2015 moesten tegen 30 april 2015 ten laatste neergelegd worden.

Dit betekent echter niet dat de bedrijven die dit jaar nog graag een loonbonus willen toekennen aan hun personeel, dit niet meer kunnen doen. Ze kunnen immers een andere referteperiode dan het kalenderjaar kiezen.

De regel van een derde van de referteperiode moet worden nageleefd

De referteperiode kan samenvallen met het kalenderjaar of het boekjaar, maar ze kan ook korter zijn, voor zover de minimumperiode van ten minste een kwartaal wordt nageleefd. De referteperiode kan ook gelijklopen met een duidelijk omschreven project.

Ondernemingen moeten echter met een belangrijke regel rekening houden: de effectieve uitvoering van het plan mag maar maximum terugwerken tot een derde van de in het plan bepaalde referteperiode.

Voorbeeld: als het plan een referteperiode voorziet die van start gaat op 1 oktober 2015 en eindigt op 31 december 2015, zal het plan ten laatste op 31 oktober 2015 neergelegd moeten worden.

Het derde van de referteperiode wordt berekend vanaf de neerlegging van de CAO of de toetredingsakte bij de griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg[1].

Opgelet, de realisatie van de doelstellingen moet onzeker zijn!

Ondernemingen die voor een korte referteperiode hebben gekozen, zullen hierin extra voorzichtig moeten zijn. Ook naarmate het einde van het jaar dichterbij komt en de financiële resultaten (deels) bekend geraken, wordt het alsmaar moeilijker om financiële doelstellingen te voorzien.

De uitsluiting van doelstellingen waarvan de realisatie kennelijk zeker is, heeft tot doel te vermijden dat gewoon loon vermomd zou worden als een loonbonus, door de toekenning van die bonus louter pro forma afhankelijk te maken van bepaalde doelstellingen[2].

Het toekennen van een loonbonus voor resultaten die reeds behaald waren op het moment dat het bonusplan wordt ingevoerd of voor een resultaat dat zelfs zonder dat er moeite voor gedaan wordt, automatisch behaald wordt, is dan ook niet toegelaten. Deze uitsluiting geldt enkel wanneer er geen redelijke twijfel over bestaat dat de doelstelling ook zou zijn gehaald zonder het instellen van het systeem van resultaatsgebonden voordelen.

Maximumbedrag

Op sociaal vlak bedraagt het maximumbedrag van de loonbonus per jaar en per werknemer 3.130 euro (jaar 2015). Het maximumbedrag op fiscaal vlak bedraagt 2.722 euro[3] (jaar 2015).

Weet dat op 1 januari 2016 het (niet-geïndexeerde) basisbedrag opgetrokken zal worden tot 3.169 euro. Het effectieve maximumbedrag zal vervolgens berekend worden door in de teller de gezondheidsindex van november 2015 op te nemen.

Securex kan u helpen!

De loonbonus is een interessante vorm van bezoldiging, die bovendien niet onder de loonnorm valt. U vindt meer informatie in onze fiche "Loonbonus - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen" in de rubriek Sociaal/Dossiers/Loon.

U wenst een advies op maat? U wenst juridische bijstand voor de opmaak van uw plan en voor de opvolging van de procedure? Onze Legal advisors staan ter uwer beschikking.


[1] Voor meer inlichtingen over de procedure tot invoering van het loonbonusplan, raadpleeg onze fiche over de loonbonus in de rubriek Sociaal/Dossiers/Loon of raadpleeg uw Legal advisor.

[2] In een plan waarbij de bonus gedeeltelijk wordt toegekend wanneer de doelstelling gedeeltelijk bereikt wordt, mag deze gedeeltelijke realisatie niet kennelijk zeker zijn bij het instellen van het systeem.

[3] Voor het vastleggen van de fiscale maximumgrens werd rekening gehouden met de solidariteitsbijdrage van 13,07% die door de werknemer verschuldigd is. Gevolg is dat het fiscaal vrij te stellen bedrag 86,93% bedraagt van het sociaal in aanmerking te nemen maximumbedrag.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/23/2015