To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Re-integratietraject van langdurig zieken - Eindelijk een akkoord over de sancties

04/18/2017

De regering is het eens geraakt over de sancties die zullen worden opgelegd aan werkgevers en werknemers die niet meewerken aan het nieuw re-integratietraject.  De wetgeving moet wel nog worden aangepast.

Waarover gaat het?

Sinds 1 december 2016 voorziet het re-integratietraject voor langdurige zieken de mogelijkheid om langdurig arbeidsongeschikte werknemers te begeleiden naar tijdelijk of definitief aangepast of ander werk. Het doorlopen van dit re-integratietraject vergt een inspanning of engagement van zowel de werkgever als de werknemer.

Om de medewerking van de verschillende actoren in dit re-integratietraject aan te moedigen, heeft minister De Block in de regering een akkoord kunnen bereiken over hun responsabilisering. Deze responsabilisering zou enkel gelden in die situaties waarin de arbeidsongeschikte werknemer nog in staat is om te werken, namelijk wanneer:

  • de werknemer op termijn het overeengekomen werk kan hervatten en in staat is om in de tussentijd bij de werkgever aangepast of ander werk uit te voeren; of
  • de werknemer definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk te hervatten, maar in staat is om bij de werkgever aangepast of ander werk uit te voeren.

Voor meer info over het re-integratietraject verwijzen we u naar onze fiche  Arbeidsongeschiktheid - 4a. Re-integratie van de werknemer.

Forfaitaire sanctie van 800 euro voor de werkgever per individueel dossier

Wanneer de sociale inspectie vaststelt dat de werkgever de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer in zijn bedrijf niet heeft bevorderd, dan zal hij een forfaitair bedrag van 800 euro moeten betalen.

Hetzelfde bedrag is verschuldigd wanneer de werkgever niet of niet binnen de gestelde termijn een re-integratieplan (bij het voorzien van ander/aangepast werk) of een gemotiveerd verslag (bij het niet kunnen voorzien van ander/aangepast werk) indient. (zie ons artikel van ‘Geen beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht zonder voorafgaand re-integratietraject!)

Werkgevers die minder dan 50 werknemers tewerkstellen, zullen niet onder de responsabilisering vallen. Binnen een jaar zal er evenwel gekeken worden of de regelgeving uitgebreid dient te worden naar ondernemingen die meer dan 20 maar minder dan 50 werknemers tewerkstellen.

Vermindering van de uitkering voor de werknemer

De werknemer wordt gesanctioneerd door het verlies van (een deel) van zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering.  Het percentage varieert tussen 5%, 10% of 100% naargelang de situatie:

  • een werknemer die niet aan zijn administratieve verplichtingen voldoet, zoals het invullen van de vragenlijst, verliest gedurende één maand 5% van zijn uitkering;
  • een werknemer die niet komt opdagen voor een gesprek over het re-integratietraject, verliest gedurende één maand 10% van zijn uitkering;
  • een werknemer die weigert mee te werken met de adviserende geneesheer, kan tenslotte 100% van zijn uitkering verliezen.

Vanaf wanneer?

Een exacte datum werd nog niet bepaald. We brengen u op de hoogte zodra de regelgeving is aangepast en de responsabiliseringssancties in voege treden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04/18/2017