To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Structureel telewerk als oplossing voor het fileprobleem?

11/02/2015

Een ongeval hier, wegenwerken daar,… Elke dag is er wel weer een andere oorzaak waardoor de files de pan uitswingen en meer en meer werknemers uren tijd verliezen op hun weg van en naar het werk. Dit is niet alleen nefast voor uw bedrijf op korte termijn – werknemers die te laat komen, betekenen uiteraard productieverlies, maar ook op lange termijn, aangezien recent onderzoek[1] nog aantoonde dat 1 op 4 Belgen van job zou veranderen voor een job dichter bij huis als ze daarmee de verplaatsingstijd aanzienlijk kunnen verkorten.

Telewerk als oplossing?

Wenst u uw werknemers tegemoet te komen in hun wens hun reistijd in te korten en hen op die manier te motiveren en enthousiast te houden voor uw bedrijf, dan kan telewerk voor u de oplossing betekenen. Hierdoor kunnen uw werknemers hun werk uitvoeren van thuis uit of van op eender welke andere locatie[2] waar ze de nodige infrastructuur ter beschikking hebben.

Opgelet! Telewerk kan enkel op vrijwillige basis ingevoerd worden. Zowel werkgever als werknemer moeten er dus mee akkoord gaan.

Maar waar moet u op letten als u structureel telewerk wenst in te voeren?

Geen structureel telewerk zonder telewerkovereenkomst!

Voor elke telewerker afzonderlijk moet er een schriftelijke arbeidsovereenkomst opgesteld worden uiterlijk op het moment dat hij zijn prestaties aanvat.

U kan hiervoor een eenvoudig bediendencontract gebruiken, maar dit moet wel minstens de volgende vermeldingen bevatten:

  • de frequentie van het telewerk en eventueel de dagen waarop telewerk wordt verricht en eventueel de dagen en/of uren van aanwezigheid in de onderneming;
  • de ogenblikken waarop of de periodes tijdens welke de telewerker bereikbaar moet zijn en via welke middelen;
  • de ogenblikken waarop de telewerker een beroep kan doen op technische ondersteuning;
  • de verdere regels volgens welke de werkgever de kosten vergoedt of betaalt;
  • de voorwaarden en verdere regels voor een terugkeer naar de bedrijfslocatie van de werkgever, en in het geval van een terugkeer naar de bedrijfslocatie van de werkgever, de termijn voor kennisgeving, en/of de duur van het telewerk en de wijze van verlenging;
  • de plaats(en) die de telewerker heeft gekozen om zijn werk te verrichten.
Verplichtingen van de werkgever

In de eerste plaats moet u uw werknemer voldoende informatie over het telewerk an sich bezorgen: welk werk verwacht u dat hij thuis uitvoert, hoe moet hij rapporteren, wat moet er gebeuren indien zijn computer defect is,…

Vervolgens dient u er voor te zorgen dat de werknemer over de benodigde apparatuur beschikt om te kunnen telewerken en moet u hem adequate technische ondersteuning bieden.

Tenslotte moet u ervoor zorgen dat de telewerker niet geïsoleerd raakt. Hij moet dus op geregelde tijdstippen contact kunnen hebben met collega's en moet van op zijn telewerkplaats ook toegang hebben tot de informatie over de onderneming (bijvoorbeeld via een intranet).

Verplichtingen van de werknemer

Naast de verplichtingen die de telewerker heeft als gewone werknemer, moet hij:

  • zijn werk organiseren in het kader van de werkduur die van toepassing is in de onderneming;
  • zorgvuldig omgaan met de hem ter beschikking gestelde apparatuur;
  • de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van een defect aan de door hem gebruikte apparatuur of van een geval van overmacht waardoor hij zijn werk niet kan verrichten;
  • het veiligheidsbeleid toepassen;
  • zich houden aan de wetgeving en de regels met betrekking tot het beschermen van gegevens;
  • de interne preventiediensten toegang verschaffen tot de locatie waar hij telewerkt, zodat de bepalingen inzake veiligheid en gezondheid gecontroleerd kunnen worden.

Securex kan u helpen…

Wenst u op structurele basis telewerk in uw onderneming in te voeren? Lees dan zeker onze informatiefiche over het telewerk waarin alle elementen waarmee u rekening dient te houden uitvoerig besproken worden. U kan deze terugvinden in de rubriek Sociaal/Dossiers/Contracten-Clausules.

Hebt u nood aan een modelovereenkomst die alle verplichte vermeldingen bevat? Aarzel dan niet langer en bestel deze modelovereenkomst of onze modelbijlage bij de arbeidsovereenkomst via onze e-shop. U kan ze uiteraard ook bij uw Legal advisor bestellen.[1] Onderzoek van Securex HR Research. De analyse gebeurde op een representatieve steekproef (voor geslacht, leeftijd, regio en statuut) van 1.671 loontrekkende werknemers verkregen na resampling op de initiële 1.754 deelnemers. De bevraging liep in het voorjaar van 2015.

[2] Arbeid verricht vanuit een satellietkantoor van de werkgever wordt evenwel niet als telewerk beschouwd.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11/02/2015