To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Specifieke gevallen

Echtgenoten binnen dezelfde vennootschap

Op fiscaal vlak kan de bedrijfsleider (werkende vennoot of mandataris) geen deel van zijn beroepsinkomsten aan zijn echtgenoot toekennen. Alleen de vennootschap kan de echtgenoten bezoldigen.

De echtgenoot van een bedrijfsleider die zich aansluit als zelfstandige kan geen bijdargen als meewerkende echtgenoot betalen. Men kan immers geen helper of meewerkende echtgeno(o)t(e) zijn van een bedrijfsleider.

 

Meerdere situaties kunnen zich bijgevolg voordoen:

 

De echtgeno(o)t(e) wordt door de vennootschap bezoldigd en bezit geen aandelen binnen de vennootschap

De echtgenoot zal onderworpen zijn:

• Hetzij als zelfstandige medewerker in eigen naam, en zal alle hieruit voortvloeiende verplichtingen moeten vervullen;

• Hetzij als loontrekkende.

Hoewel er geen enkele principiële belemmering bestaat tot het afsluiten van een arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten, heeft de RSZ er moeite mee dit te aanvaarden, en zijn de rechtbanken hier zelden voorstanders van, gezien het feit dat het gezagselement moeilijk te bewijzen valt. Deze oplossing is dan ook in de meeste gevallen uitgesloten.

De echtgeno(o)t(e) van de bedrijfsleider helpt zonder een bezoldiging te ontvangen

Een echtgeno(o)t(e) kan geen onbezoldigde hulp bieden indien ze geen aandelen in de vennootschap bezit noch benoemd is binnen de vennootschap. 

Zij/hij moet:

  • minstens één aandeel verwerven;
  • ofwel benoemd worden tot mandataris van de vennootschap.

Bijgevolg is zij/hij onderworpen aan het sociaal statuut als zelfstandige.

Echter, als het inkomen van één van de echtgenoten bescheiden is en een bepaald plafond niet overschrijdt, kan de betrokkene vragen om een vermindering of een vrijstelling van bijdragen te genieten (genot van artikel 37 van het KB van 19.12.1967). Opgelet echter: de vennoot die een beroep op dit uitzonderingsstelsel doet, verliest zijn persoonlijke rechten inzake pensioen, arbeidsongeschiktheid, enz.

 
De echtgeno(o)t(e) bezit aandelen in de vennootschap

De echtgeno(o)t(e) die aandelen bezit en die een persoonlijke activiteit in de vennootschap uitoefent, is onderworpen aan het sociaal statuut in de hoedanigheid van werkende vennoot.

Ieder van de echtgenoten co-vennoten zal sociale bijdragen, berekend op basis van zijn/haar beroepsinkomen, verschuldigd zijn.

Ieder van hen zal eigen beroepskosten kunnen aftrekken.

Als het inkomen van één van de echtgenoten bescheiden is en een bepaald plafond niet overschrijdt, kan de betrokkene vragen om een vermindering of een vrijstelling van bijdragen te genieten (genot van artikel 37 van het KB van 19.12.1967). Opgelet echter: de vennoot die een beroep op dit uitzonderingsstelsel doet, verliest zijn persoonlijke rechten inzake pensioen, arbeidsongeschiktheid, enz.

FR Select a category