To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Socio-culturele sector of sportmanifestaties - Hoe ontsnappen aan de sociale bijdragen?

21/06/2012

In principe vallen alle personen die met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld worden onder het toepassingsgebied van de RSZ-wet en moeten ze dus socialezekerheidsbijdragen betalen.

In bepaalde gevallen worden deze werknemers, en hun werkgevers, echter vrijgesteld van de betaling van socialezekerheidsbijdragen gezien de beperkte duur van hun prestaties. Deze vrijstelling geldt ondermeer voor occasionele tewerkstellingen in de socio-culturele sector en tijdens sportmanifestaties.

Onder welke voorwaarden?

De vrijstelling voor occasionele arbeid is enkel van toepassing indien de prestaties in de loop van een kalenderjaar geen 25 dagen bij één of meer werkgevers overschrijden.

Sportmanifestaties

De vrijstelling voor de sportmanifestaties geldt voor de inrichters van sportmanifestaties en de personen die ze uitsluitend op de dag van de manifestatie tewerkstellen. De sportbeoefenaars zelf kunnen hiervan echter geen gebruik maken[1].

Socio-culturele sector

De vrijstelling voor de socio-culturele sector geldt ondermeer voor:

  • de VZW's of vennootschappen met sociaal oogmerk[2] en de personen die zij tijdens de schoolvakanties tewerkstellen als beheerder, huismeester, monitor of bewaker in vakantiekolonies, op speelpleinen en tijdens sportkampen;
  • de door de bevoegde overheden erkende organisaties die tot taak hebben socio-culturele vorming en/of sportinitiatie te verstrekken en de personen die buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties door deze organisaties worden tewerkgesteld als animator, leider of monitor.

Wat zijn de formaliteiten?

Verplichte elektronische aangifte

Om van de vrijstelling voor de socio-culturele sector of de sportmanifestaties te kunnen genieten, moet de werkgever deze occasionele tewerkstelling voorafgaand aangeven bij de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid.

Deze aangifte moet verplicht elektronisch gebeuren via de portaalsite van de sociale zekerheid.

De werkgever ontvangt van de Sociale Inspectie een ontvangstbewijs van de aangifte.

Opgelet! De werkgever is verplicht de werknemer op de hoogte te brengen van de aangifte en de inhoud ervan. Dit kan gebeuren op welke wijze ook. De bewijslastrust bij de werkgever.

Wanneer de werkgever één of meer arbeidsdagen wenst toe te voegen aan de reeds geregistreerde aangifte, dient hij een nieuwe aangifte van tewerkstelling voor deze bijkomende arbeidsdagen uit te voeren uiterlijk vóór de verlenging van de tewerkstelling[3].

De werkgever kan de aangegeven arbeidsdagen ook geheel of gedeeltelijk annuleren tot uiterlijk 3 werkdagen te rekenen vanaf de datum waarop de annulering betrekking heeft. Hiertoe voert de werkgever een elektronische aangifte tot annulering in waarbij hij aangeeft om welke redenen de aangifte geannuleerd wordt.

Papieren aangifte voor werkgevers zonder inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank[4]

De werkgevers die niet over een inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen beschikken, kunnen de voorafgaande aangifte nog steeds schriftelijk indienen op het volgende adres:

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Sociale Inspectie: administratieve cel
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 110
1000 Brussel
Fax: 02/528 69 02 of 02 219 28 30

Ook deze werkgevers kunnen de aangegeven arbeidsdagen annuleren. Zij dienen daartoe een brief te richten naar de Sociale Inspectie waarin zij aangifte doen van de dagen die geannuleerd worden binnen een termijn van 3 werkdagen te rekenen vanaf de datum waarop de annulering betrekking heeft. De werkgever moet aangeven om welke redenen de aangifte geannuleerd wordt[5].

Wat zijn de gevolgen van deze vrijstelling?

De werknemers die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, moeten niet aangegeven worden aan de RSZ. Er moet voor hen dus geen Dimona-aangifte gebeuren en er moeten evenmin socialezekerheidsbijdragen betaald worden (hetgeen als gevolg heeft dat deze werknemers ook geen sociale uitkeringen kunnen genieten).

Dit neemt niet weg dat de werkgever een aantal verplichtingen heeft tegenover dit soort werknemer. Het betreft ondermeer:

  • het feit dat hij met zijn werknemer een geschreven arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur moet sluiten en hem een kopie moet overhandigen van het arbeidsreglement;
  • voor de betaling van het loon moet hij de barema's en de loonbeschermingswet naleven;
  • hij moet ook de bepalingen inzake arbeidsduur en welzijn op het werk naleven;
  • dit geldt ook voor de verplichtingen om sociale documenten bij te houden en voor de fiscale bepalingen;
  • tenslotte mag de werkgever niet vergeten om een arbeidsongevallenverzekering te sluiten.

Is cumul mogelijk?

De vrijstelling voor sportmanifestaties en die voor de socio-culturele sector kunnen niet met elkaar gecumuleerd worden.

Deze vrijstelling kan echter wel gecumuleerd worden met een tewerkstelling als vrijwilliger, voor zover dit niet gelijktijdig gebeurt. De FOD Sociale Zekerheid aanvaardt de combinatie van het statuut van monitor en het statuut van vrijwilliger voor dezelfde functie in opeenvolgende volgorde, ongeacht dewelke.[1] Een sportbeoefenaar is diegene die de verplichting aangaat zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of –exhibitie, onder het gezag van een andere persoon tegen een loon dat minstens gelijk is aan 8.850 euro (bedrag geldig tot 30 juni 2012).

[2] Enkel vennootschappen waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven.

[3] Die nieuwe aangifte kan zowel betrekking hebben op bijkomende arbeidsdagen vóór de aanvankelijk aangegeven aanvangsdatum van tewerkstelling als op bijkomende arbeidsdagen na de aanvankelijk aangegeven einddatum van tewerkstelling.

[4] Het betreft de werkgevers die de voorwaarden bepaald bij artikel 4 van de wet van 16 januari 2003 niet vervullen en dus geen inschrijvingsnummer hebben.

[5] De postdatum van de brief geldt als datum van verzending.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 21-06-2012