To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Bewakingscamera’s in uw bedrijf?

12/05/2014

Het jaar loopt stilaan ten einde, de dagen worden korter en de eindejaarsfeesten staan voor de deur. Jammer genoeg gebeuren er volgens de statistieken tijdens deze periode ook de meeste winkeldiefstallen.

Om kruimeldiefstallen te voorkomen, op te sporen en vast te stellen, maken werkgevers vaak gebruik van een videobewakingssysteem. Omdat het zo doeltreffend is, wordt het dan ook steeds vaker gebruikt. Maar u moet hiervoor wel strikte regels naleven die wij even in grote lijnen met u willen overlopen.

Een strikt wettelijk kader

Het onderliggende principe van het gebruik van bewakingscamera's is het verbod om personen zonder hun medeweten en hun toestemming te filmen. Dat principe steunt op het recht op eerbied voor de persoonlijke levenssfeer dat in het Belgisch en Europees recht verankerd is[1]. Bovendien moet men rekening houden met de zogeheten “privacy-” en “camera”-wetten alsook met de cao nr. 68 die de regelgeving betreffende de persoonlijke levenssfeer van toepassing maakt binnen de professionele sfeer[2].

Deze regelgeving is echter niet van toepassing op fictieve bewakingscamera's.

Gebruik in een werkomgeving

In een werkomgeving moeten bijkomend een aantal principes nageleefd worden om ervoor te zorgen dat de bescherming van het privéleven van de werknemer verzoend kan worden met het gezag van de werkgever en het belang dat deze heeft om zijn goederen te vrijwaren.

Doeleinden

De controle moet met een geoorloofd doel gebeuren. Het kan gaan om: de veiligheid en de gezondheid van de werknemers garanderen, de goederen van de onderneming beschermen, de goede werking van de machines nagaan en de werkorganisatie evalueren en verbeteren en/of het werk van de werknemers controleren.

Frequentie

De camera's mogen slechts ononderbroken werken om de veiligheid en de gezondheid, de bescherming van de ondernemingsgoederen en de controle op het productieproces van het machinepark te verzekeren. De permanente bewaking van de werknemers is echter verboden. In dat geval is slechts een tijdelijk toezicht toegestaan.

Evenredigheid en transparantie

Welke bedoeling de werkgever met het invoeren van videobewaking ook heeft, hij moet eerst nagaan of dat doel niet op een andere manier bereikt kan worden. Hij moet er ook op toezien dat de controle niet overdreven is ten aanzien van dat doel. Bovendien moet de werkgever de ondernemingsraad inlichten over zijn wens om bewakingscamera's te plaatsen[3] .

Gevolgen bij niet-naleving

In geval van een ontslag om dringende reden (kassadiefstal, …) zullen de beelden die de werkgever in overtreding van de hiervoor beschreven regels verkregen heeft, niet als rechtsgeldig bewijs kunnen dienen voor de rechtbanken. Bovendien zou de werkgever ook veroordeeld kunnen worden tot het betalen van een schadevergoeding.

Gemengd gebruik

Bewakingscamera's kunnen buiten het beroepskader ook gebruikt worden om misdrijven gepleegd door derden te voorkomen of vast te stellen. In de meeste gevallen zal het dus om een gemengd gebruik gaan waarbij zowel de werknemers als derden geviseerd worden.

In dat geval moeten de voornoemde regels toegepast worden samen met de bepalingen van de zogenoemde “camerawet” van 2007. Deze legt immers de verplichting op om de bewaking te melden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, een pictogram aan de ingang van de winkel op te hangen, de beelden te bewaren en de gegevens conform de privacywet te beschermen.

Pas uw arbeidsreglement aan!

De werkgever die een videobewakingssysteem wil installeren, moet de modaliteiten van deze bewaking vastleggen in zijn arbeidsreglement en bijgevolg de procedure voor het wijzigen van een arbeidsreglement volgen.

U kunt bij ons een model van bijlage bij het arbeidsreglement verkrijgen. Deze bijlage beschrijft de te volgen informatieprocedure, de doeleinden van de camerabewaking, het aantal camera's en hun gebruiksperiode, … Ze bevat ook de regels voor het bewaren van de beelden. U kunt ze makkelijk bestellen via onze e-shop.

Meer info?

Meer informatie over de camerabewaking vindt u op Lex4You in ons dossier Privacy (Sociaal > Dossiers > Privacy> Camerabewaking) of bij uw Legal Advisor.

Tot slot mag u niet vergeten dat u ook een belastingvermindering kunt genieten voor investeringen in veiligheid.[1] Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden art. 8 § 1; Grondwet, art. 22.

[2] Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (preventie van de overtredingen gepleegd door derden); collectieve arbeidsovereenkomst nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats; wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, art. 16.

[3] Indien er geen ondernemingsraad bestaat in de onderneming, wordt de informatie meegedeeld aan het CPBW, of bij gebreke daarvan, aan de vakbondsafvaardiging en als er evenmin een vakbondsafvaardiging is, moet ze aan alle werknemers meegedeeld worden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/05/2014