To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Verplichtingen

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage

De vennootschappen moeten een jaarlijkse bijdrage bedoeld om het financieel evenwicht van het sociaal statuut der zelfstandigen in stand te houden, betalen. De Sociale Verzekeringsfondsen zijn met de inning van deze bijdrage belast.

Welke vennootschappen worden hierdoor beoogd?

Alle vennootschappen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of de belasting der niet-verblijfhouders.

Bijdrage en betalingstermijnen

Bijdrage

Twee categorieën van bijdragen: € 347,50 of € 868.

De jaarlijkse forfaitaire basisbijdrage bedraagt € 347,50.

Echter, vennootschappen waarvan het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar € 700.247,09 overschrijdt, zijn een jaarlijkse bijdrage van € 868 verschuldigd.

Onder balanstotaal verstaat men de totale boekwaarde van de activa van de betreffende vennootschap zoals ze voorkomen op de balans die bij de Nationale Bank van België werd neergelegd.

Het totaal van de activa vindt u terug in de rubriek 20/58 van de jaarrekening (pagina VKT2 voor het verkorte schema, pagina VOL2 voor het volledige schema).

Fiscale aftrekbaarheid

Vermits zij van dezelfde aard als de bijdragen verschuldigd inzake sociale wetgeving is, is deze bijdrage fiscaal aftrekbaar.

Betalingstermijnen

Jaarlijks

De bijdrage moet ten laatste op 30 juni van ieder jaar betaald worden.

Bij aansluiting

De bijdrage moet uiterlijk de laatste dag van de derde maand volgend op de maand van oprichting van de vennootschap (verwerving van rechtspersoonlijkheid) of van haar onderwerping aan de belasting der niet-verblijfhouders betaald worden.

Vennootschappen die rechtspersoonlijkheid hebben verkregen tussen 1 januari en 31 maart krijgen tot 30 juni om te betalen.

Merk op dat de bijdrage geacht wordt betaald te zijn de dag waarop het bedrag op het credit van de rekening van het Sociaal Verzekeringsfonds gebracht werd (met uitzondering van de storting in een postkantoor).

Verhogingen wegens laattijdige betaling

Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum wordt een verhoging met 1% per kalendermaand vertraging op het geheel of een gedeelte van de onbetaalde bijdrage toegepast; dit tot en met de maand waarin de schuld betaald wordt of een gerechtelijke procedure ingeleid wordt.

Te noteren valt dat de verhogingen ambtshalve en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn.

Als een vrijstelling van bijdrage op onrechtmatige wijze toegekend werd, zijn verhogingen met terugwerkende kracht verschuldigd.

Vrijstelling van bijdrage

Bij begin van activiteit

Bepaalde vennootschappen kunnen gedurende drie jaar vanaf het jaar van oprichting van de vennootschap (verwerving

van rechtspersoonlijkheid bij de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de handelsrechtbank) van de betaling van de bijdrage vrijgesteld worden.

Te vervullen voorwaarden:

1. de vennootschap is een “personenvennootschap”

2. de vennootschap is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) als commerciële onderneming of ambachtsonderneming ingeschreven

3. de zaakvoerder(s) alsook de meerderheid van de werkende vennoten (niet-zaakvoerders) werden gedurende meer dan drie jaar in de loop van de tien jaar die aan de oprichting van de vennootschap voorafgaan niet aan het sociaal statuut der zelfstandigen onderworpen.

Vennootschappen die voldoen aan de voorwaarden om een vrijstelling te genieten, dienen een aanvraag in bij het Sociaal Verzekeringsfonds en zullen een verklaring op erewoord moeten invullen.

Het Sociaal Verzekeringsfonds zal ieder jaar nagaan of de vennootschap nog steeds de voorwaarden vervult.

In geval van niet-activiteit

De vennootschappen die, door middel van een getuigschrift uitgereikt door de administratie der directe belastinge n bewijzen dat zij gedurende één of meerdere volledige kalenderjaren geen enkele handels- of burgerrechtelijke activiteit uitgeoefend hebben, zijn voor de betrokken jaren geen bijdragen verschuldigd. Als de jaarbijdrage reeds betaald werd, kan zij terugbetaald worden.

Andere gevallen van vrijstelling

De vennootschappen die zich, in de loop van het jaar, in één van de volgende situaties bevinden, moeten de jaarlijkse bijdrage niet betalen:

  • Failliet verklaarde vennootschappen
  • Vennootschappen die het voorwerp van een gehomologeerd akkoord na faillissement of van een gehomologeerd gerechtelijk akkoord uitmaken
  • Vennootschappen in vereffening

Merk op dat de bijdragen betaald vooraleer één van deze gebeurtenissen voorgevallen is, niet terugbetaald kunnen worden.

Fusie of opslorping van vennootschappen

In geval van fusie van twee of meerdere vennootschappen is de nieuw ontstane fusievennootschap de jaarlijkse bijdrage verschuldigd, zelfs indien de gefusioneerde vennootschappen elk afzonderlijk reeds de betaling uitgevoerd hebben.

In geval van opslorping is de opslorpende vennootschap slechts ertoe gehouden éénmaal de bijdrage te betalen.

Merk op dat de wijzigingen van juridische vorm of van de statuten niet als de oprichting van een nieuwe vennootschap beschouwd worden.

Verjaring

De rechtsvordering tot betaling van deze bijdrage verjaart na vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor ze verschuldigd is. Deze verjaring kan worden onderbroken, onder meer door een aangetekend schrijven of een dagvaarding om voor de Arbeidsrechtbank te verschijnen.Fusie of opslorping van vennootschappen

 

 

FR Select a category