To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 3. Het vakantiegeld uit dienst of het vertrekvakantiegeld (enkel bedienden)

Hoe wordt het vertrekvakantiegeld op sociaal vlak behandeld?

Principe

Op het enkel vertrekvakantiegeld (7,67%) zijn de normale patronale en persoonlijke socialezekerheidsbijdragen verschuldigd.

Op het dubbel vertrekvakantiegeld (6,8%) worden geen normale socialezekerheidsbijdragen ingehouden. Er is echter wel een bijzondere werknemersbijdrage op verschuldigd waarvan het percentage overeenstemt met dat van de gewone persoonlijke bijdragen, met name 13,07%.

Deze inhouding moet niet gebeuren op het gedeelte van het wettelijk dubbel vakantiegeld dat overeenstemt met het loon vanaf de derde dag van de vierde vakantieweek. Op het bijkomend dubbel vertrekvakantiegeld (0,87%) zijn dus geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd.

Uitzondering

De hierboven besproken RSZ-behandeling is niet van toepassing op de volgende categorieën van werknemers:

  • de uitzendkrachten;

  • de werknemers met een contract voor tijdelijke arbeid[1]. Opgelet! Dit is niet hetzelfde als een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd;

  • de werknemers met een contract voor de terbeschikkingstelling bij een gebruiker[2];

  • de gesco’s bij openbare besturen[3];

  • de vervangers van de ambtenaren die de loopbaanonderbreking genieten[4];

  • de werklozen aangeworven als gevolg van de herverdeling van de arbeid in de openbare sector[5];

  • de vervangers van de personeelsleden in de openbare sector die hun arbeidsduur verminderd hebben in het kader van de vierdagenweek of het halftijds werken voor oudere werknemers[6];

  • de gesco’s bij de plaatselijke besturen[7];

  • de artikel 60 §7 werknemers[8].

Voor deze werknemers zijn enkel de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen (13,07%) verschuldigd op het dubbel vertrekvakantiegeld (6,8%). Op het enkel (7,67%) en het bijkomend dubbel (0,87%) vertrekvakantiegeld is daarentegen geen enkele socialezekerheidsbijdrage verschuldigd.[1] In uitvoering van de wet van 24 juli 1987.

[2] In uitvoering van de wet van 24 juli 1987.

[3] Hoofdstuk 2 van titel III van de programmawet van 30 december 1988.

[4] Artikelen 99 tot 107 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.

[5] Artikel 9, § 1, artikel 10quater, § 1, en artikel 12, § 1, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.

[6] Artikel 4 van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijdse werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector.

[7] Koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen.

[8] Artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn onder de voorwaarden van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot uitvoering van artikel 33 van de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020