To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuwe instapstages officieel ingevoerd

29/11/2012

Bepaalde jongeren in beroepsinschakelingstijd (de vroegere wachttijd) kunnen vanaf 1 januari 2013 aanspraak maken op uitkeringen van de RVA en tegelijk een instapstage lopen bij een stagegever.

Tijdens de stage ontvangt de stagiair een maandelijkse vergoeding van 200 euro (ten laste van de stagegever) bovenop zijn uitkeringen.

Deze stage werd in het leven geroepen voor de meest kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt die aantonen dat ze echt een job willen vinden, en biedt hen de mogelijkheid om kennis te maken met de arbeidsmarkt[1].

Wat zijn voorwaarden om tijdens de instapstage uitkeringen te blijven ontvangen?

Om tijdens de duur van de instapstage stage-uitkeringen te ontvangen van de RVA moet de stagiair aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook de instapstage zelf moet aan een aantal kenmerken beantwoorden. Bovendien wordt een getuigschrift van aanwezigheid op de stage gevraagd.

Voorwaarden waaraan de stagiair moet voldoen

De stagiair moet:

  • ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, FOREM, Actiris);
  • hoogstens een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs hebben;
  • bewezen hebben dat hij actief naar werk heeft gezocht. Deze voorwaarde wordt in de reglementering vertaald als de vereiste dat de RVA geen gegevens over de jongere mag hebben doorgekregen van de gewestelijke dienst over een weigering tot medewerking aan een diagnosegesprek, een weigering om aan een traject of opleiding deel te nemen, de vroegtijdige beëindiging van een traject of een opleiding, een weigering om zich aan te bieden bij een werkgever of deel te nemen aan een collectieve informatiesessie[2].

Kenmerken waaraan de stage moet beantwoorden

De instapstage:

  • begint ten vroegste op de 156ste dag van de beroepsinschakelingstijd en ten laatste op de 310de dag ervan;
  • is voltijds (voltijds is het aantal uren dat in de onderneming gepresteerd wordt door de maatman die dezelfde functie uitoefent). Ten hoogste de helft van de duur van de stage mag doorgaan buiten de onderneming in een opleidings- of begeleidingsproject dat werd aanvaard door de betrokken dienst van de bevoegde gefedereerde entiteit[3];
  • moet een duurtijd hebben van ten minste 3 maanden en ten hoogste 6 maanden. Er kunnen echter één of meer stageovereenkomsten worden gesloten. Er gelden specifieke richtlijnen over de duur van de stage bij vroegtijdige beëindiging ervan (zie verder);
  • wordt geregeld door een overeenkomst tussen drie partijen: de stagiair, de stagegever en de VDAB, FOREM of Actiris. Deze overeenkomst voorziet in een regeling die geïnspireerd is op deze van een individuele beroepsopleiding in een onderneming[4] (opgelet, in tegenstelling tot wat in het kader van die opleidingen is bepaald, is de werkgever niet verplicht om de stagiair na afloop van de instapstage in dienst te nemen);
  • kent bovenop de stage-uitkering, een maandelijkse vergoeding van 200 euro toe, ten laste van de stagegever. Deze vergoeding wordt echter alleen toegekend voor de uren die de stagiair effectief in de onderneming doorbrengt. Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld bij ziekte er geen vergoeding zal worden toegekend.

Aanwezigheidsgetuigschrift

De stagiair moet maandelijks via zijn uitbetalingsinstelling een getuigschrift van aanwezigheid tijdens de instapstage indienen. Dat getuigschrift moet overeenstemmen met het hiertoe vastgestelde model. Er wordt geen uitkering betaald voor de dagen van ongewettigde afwezigheid.

Stagegever

Dat is de vertegenwoordiger van om het even welke onderneming, vereniging zonder winstoogmerk of administratieve overheid.

Hoeveel bedragen de stage-uitkeringen ten laste van de RVA?

Zoals eerder vermeld, ontvangt de stagiair tijdens de duur van de instapstage stage-uitkeringen ten laste van de RVA.

Het dagbedrag van de stage-uitkering is gelijk aan 26,82 euro. Gaat het om een jongere die recht heeft op beroepsinschakelingsuitkeringen (vroegere wachtuitkeringen) en is het bedrag daarvan hoger dan het dagbedrag van de stage-uitkering, dan heeft de stagiair recht op een stage-uitkering waarvan het dagbedrag gelijk is aan dat van de inschakelingsuitkeringen.

De stagiair moet bij het begin van de stage een uitkeringsaanvraag indienen via zijn uitbetalingsinstelling. Bij het dossier voegt hij een exemplaar van de stageovereenkomst. De aanvraag moet op het werkloosheidsbureau toekomen binnen een termijn van 4 maanden volgend op de maand waarin de stage aanvangt.

Wat als de instapstage vroegtijdig wordt stopgezet?

De stage kan vroegtijdig worden stopgezet:

  • om redenen die onafhankelijk zijn van de wil van de stagiair;
  • omdat de stagiair de overeenkomst beëindigt om een dringende reden;
  • omdat de stagiair de overeenkomst beëindigt omwille van faillissement, overname of fusie van de onderneming van de stagegever;
  • omdat de stagegever het opleidingsplan niet naleeft.

De stagiair komt in dat geval alleen in aanmerking voor een nieuwe instapstage indien het verschil tussen het maximum van 6 maanden en de reeds doorlopen duurtijd van alle vorige instapstages samen minstens 90 dagen bedraagt.

Vroegtijdige beëindiging door de stagegever

Als de bevoegde dienst voor beroepsopleiding in dat geval attesteert dat deze beëindiging onvoldoende gerechtvaardigd is, moet de stagegever aan de stagiair de maandelijkse vergoeding op voltijdse basis betalen voor het niet-uitgevoerde deel van de instapstage.

Wat gebeurt er met de huidige instapstage?

De bepalingen die tot nu toe bestonden op het vlak van de instapstage [5] worden op 1 januari 2013 vervangen door de nieuwe regeling van de instapstage.

Ter herinnering, de oude versie van de instapstage is een stage in een onderneming. Het gaat ook om een overeenkomst die voorziet in een gelijkaardige regeling als die van een individuele beroepsopleiding (IBO). Laaggeschoolde niet-werkende werkzoekenden die deze stage volgen, krijgen eveneens stage-uitkeringen van de RVA.

Een zeer groot verschil tussen het oude systeem en de nieuwe versie van de instapstage die op 1 januari 2013 in werking treedt, is dat de werkgever in het oude systeem verplicht is de stagiair na de stage in dienst te nemen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.


[1] Koninklijk besluit van 10 november 2012, Belgisch Staatsblad van 23 november 2012, 3e editie. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013. Het regelt de instapstages, de beruchte 10.000 stageplaatsen waarover al sprake was in de persberichten van de regering.

[2] Nieuw artikel 36 quater, §1, 3° van het koninklijk besluit van 25 november 1991.

[3] In geval van opleiding zal de stagiair recht hebben op zijn stage-uitkering, maar niet op de vergoeding ten laste van de stagegever, aangezien deze enkel wordt toegekend voor de uren die de stagiair effectief in de onderneming heeft doorgebracht (zie verdere uitleg hieronder).

[4] Wilt u meer weten over deze opleidingen die op gewestelijk vlak worden geregeld, raadpleeg dan onze fiches over de individuele beroepsopleiding (IBO) in het Vlaams Gewest, de individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het ‘plan-formation insertion' (PFI) in het Waals Gewest.

[5] Huidig artikel 36 quater, §1, 3° van het koninklijk besluit van 25 november 1991.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-11-2012