To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Omzetdaling van 60% of meer in augustus en september? In Vlaanderen heeft u misschien recht op een coronasubsidie

08/25/2020

Lijdt uw onderneming in augustus en september nog zwaar onder de coronavirusmaatregelen? En ligt één van exploitatiezetels van uw onderneming in het Vlaams gewest? Dan heeft u misschien recht op een coronasubsidie[1].

Die subsidie bedraagt 7,5% van uw omzet, met een maximum van 15.000 euro. Voor sommige zelfstandigen in bijberoep wordt die subsidie gehalveerd. Voor horecazaken en traiteurs zijn er bijkomende voorwaarden.

De aanvraag voor de subsidie dient u in via de website van VLAIO. Dat kan u tussen 1 oktober en 15 november 2020 doen.

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

De volgende ondernemingen komen in aanmerking:

 • Ondernemingen
 • Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep
 • Verenigingen met een economische activiteit
 • Buitenlandse ondernemingen met een vergelijkbaar statuut 

Het gaat dan wel enkel om ondernemingen die onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie of de corona compensatiepremie vallen.

Heeft u geen van die twee premies en ook de corona ondersteuningspremie niet aangevraagd? Dan moet u het verband tussen de impact van de coronavirusmaatregelen en de omzetdaling in uw aanvraag aantonen.

Als u al minstens één van die premies aangevraagd heeft, moet u dat verband niet meer aantonen.

Wat zijn ondernemingen en verenigingen voor de aanvraag van deze subsidie?

De verenigingen en de ondernemingen moeten minstens het equivalent van één voltijdse werknemer hebben ingeschreven bij de RSZ.

Ondernemingen die het equivalent van één voltijds werkende vennoot hebben ingeschreven, komen ook in aanmerking voor de subsidie.

Wie is zelfstandige voor de aanvraag van deze subsidie?

Ook zelfstandigen in hoofd- en bijberoep kunnen aanspraak maken op de subsidie.

Een zelfstandige in bijberoep wordt voor deze subsidie beschouwd als een zelfstandige in hoofdberoep als hij in 2019 minstens 13.993,78 euro beroepsinkomen had.

Een zelfstandige wordt met een zelfstandige in bijberoep gelijkgesteld als hij in 2019 een beroepsinkomen heeft dat tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro ligt en hij geen werknemer is die voor 80% of meer van een voltijdse betrekking is tewerkgesteld.

Welke ondernemingen komen niet in aanmerking?

Sommige ondernemingen kunnen geen subsidie aanvragen.

Het gaat om de volgende ondernemingen:

 • ondernemingen die zich in één van de volgende rechtstoestanden bevinden:
  • ontbinding;
  • stopzetting;
  • faillissement;
  • vereffening.
 • holdings, management- of patrimoniumvennootschappen;
 • ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder, vennoot of zaakvoerder verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verleent;
 • ondernemingen met achterstallige schulden bij VLAIO omwille van een onterecht ontvangen corona hinderpremie, corona compensatiepremie of een corona ondersteuningspremie;
 • ondernemingen die op 1 augustus 2020 nog niet opgestart waren en nog niet beschikten over een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest.

Uw onderneming moet door de coronavirusmaatregelen een omzetdaling hebben van minstens 60%

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet uw onderneming in augustus en september 2020 minstens 60% minder omzet hebben dan in dezelfde periode in 2019. U moet de omzetdaling aantonen op basis van uw dagontvangsten, de geleverde prestaties of de tijdsregistratie.

Was uw omzet in augustus en september 2019 abnormaal laag was, kan u een andere referteperiode nemen. Wat een abnormaal lage omzet is en welke referteperiode dan kan genomen worden, moet nog bepaald worden.

Als uw onderneming in augustus en september 2019 nog niet bestond wordt er rekening gehouden met de verwachte omzet in het financieel plan.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie die u kan ontvangen bedraagt 7,5% van uw omzet (zonder btw) tijdens de periode augustus en september 2019. De subsidie kan maximaal 15.000 euro bedragen.

Deze subsidie wordt gehalveerd voor zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hadden tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en die niet 80% of meer van een voltijdse betrekking als werknemer tewerkgesteld werd.

Horecazaken waar regelmatig maaltijden gebruikt worden, hebben enkel recht op een subsidie van meer dan 3.000 euro als ze met een zogenaamde witte kassa werken. Dat geldt ook voor traiteurszaken die regelmatig cateringdiensten verzorgen.

Waar dient u de invraag in?

U moet de subsidie aanvragen via de website van VLAIO. U kan dit enkel doen in de periode van 1 oktober tot 15 november 2020. Op dit moment kan u de aanvraag dus nog niet indienen

Moest u uw onderneming omwille van de coronavirusmaatregelen sluiten in augustus en september 2020? Dan kan u vóór 1 oktober 2020 al een voorschot op de subsidie aanvragen bij VLAIO.

 


[1] Besluit van de Vlaamse regering van 7 augustus 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen vanaf 29 juli 2020, tot wijziging van artikel 10 en 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 inzake de corona ondersteuningspremie en tot wijziging van artikel 1 van en tot toevoeging van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 inzake de corona handelshuurlening, Belgisch Staatsblad 17 augustus 2020.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/25/2020