To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Premie van 3.000 tot 9.000 euro in Brussel voor sectoren in moeilijkheden

10/26/2020

Om een golf van faillissementen te vermijden in sectoren die hun activiteiten nog steeds niet normaal hebben kunnen hervatten, zoals de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sectoren, heeft het Brussels Gewest beslist om een premie van 3.000 euro toe te kennen aan de getroffen bedrijven, die kan worden verhoogd tot 9.000 euro.

Er werd ook beslist om de specifieke steun voor de culture sector en voor creatieve activiteiten zonder winstoogmerk te verlengen. Ten slotte zou op 1 januari 2021 in Brussel een activering bij de aanwerving van werkzoekenden worden ingevoerd. 

Premie van 3.000 euro. Voor wie?

Uw onderneming:

 • stelt minder dan 50 werknemers in voltijdse equivalenten tewerk op basis van de laatste bij de Nationale Bank van België gepubliceerde sociale balans, of, voor de ondernemingen waarvoor de verplichting om rekeningen en balansen te publiceren nog niet geldt, op basis van de meest recente Dimona- of DmfA-kopieën;
 • heeft op 18 maart 2020 een in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven vestigingseenheid op het grondgebied van het Gewest, oefent er een economische activiteit uit en beschikt er over menselijke middelen en eigen goederen die er specifiek toe bestemd zijn;
 • oefent een activiteit uit die hier wordt vermeld (onder meer personenvervoer binnen steden, catering, discotheken, bioscoopzalen, activiteiten van reisbureaus, culturele activiteiten en kermisattracties, ...), die op 18 maart 2020 onder de btw-activiteiten was ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • voldoet aan zijn btw-verplichtingen op 20 oktober 2020.

Premie van 3.000 euro eventueel verhoogd met 50% van uw omzet in 2019

De steun bestaat uit een premie van 3.000 euro per onderneming. Als u in de referentieperiode in 2020 een daling van de omzet van 60% of meer ten opzichte van de referentieperiode in 2019 hebt geleden, bedraagt de verhoogde premie 50% van de omzet van de referentieperiode in 2019. De premie bedraagt minimaal 3.000 euro en maximaal 9.000 euro.

Indien u vóór 1 januari 2019 in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) bent ingeschreven, zijn de referentieperiodes in 2020 en 2019 de periodes tussen 1 januari en 30 september. U bewijst de daling van de omzet aan de hand van uw periodieke btw-aangiftes.

Indien u tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 in de Kruispuntbank van Ondernemingen bent ingeschreven, is de referentieperiode in 2020 de periode tussen 1 januari 2002 en 4 november 2020. De referentieperiode in 2019 is de periode tussen de datum van uw inschrijving in de KBO en 31 december 2019. U bewijst de daling van uw omzet aan de hand van een getuigschrift van uw boekhouder.

Voor sommigen enkel een premie van 3.000 euro

De volgende ondernemingen komen enkel in aanmerking voor een premie van 3.000 euro:

 • die tussen 1 januari 2020 en 18 mars 2020 in de KBO waren ingeschreven;
 • of de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen bedoeld in artikel 56bis van het Btw-Wetboek genieten.

Hoe kunt u de premie aanvragen?

U moet uw aanvraag indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) door middel van een onlineformulier dat BEW op zijn website ter beschikking steltstelt (update van 12 november 2020).

Bij de aanvraag moeten de nodige bewijsstukken worden gevoegd. Zorg ervoor dat uw aanvraag volledig is. Zo niet, kunt u de verhoogde premie niet meer aanvragen.

BEW ontvangt de steunaanvraag ten laatste op 4 december 2020. In uw aanvraag moet u alle andere steun vermelden die u hebt ontvangen in het kader van de-minimisverordening (die bepaalt dat het totaal bedrag van de steun die u in de loop van de laatste drie belastingjaren ontvangt niet meer dan 200.000 euro mag bedragen). Als aanvullende informatie wordt gevraagd, moet u die binnen de 5 dagen bezorgen.  Antwoordt u niet binnen die termijn, dan wordt uw aanvraag geweigerd.

BEE brengt de toekenningsbeslissing uiterlijk op 24 december 2020 ter kennis. De steun wordt in één enkele schijf uitbetaald op een Belgische bankrekening. 

Behoud van de steun aan de culturele sector

De Brusselse regering verlengde ook haar steun aan de culturele sector en aan creatieve activiteiten zonder winstoogmerk. Een nieuwe premie van 2.000 euro wordt toegekend aan structuren die recht hadden op de eerste steunmaatregel. Dit bedrag zal automatisch op hun bankrekening worden overgeschreven.

Structuren die nog geen premie ontvingen, kunnen een aanvraag indienen bij BEE. Zij zullen een premie van 4.000 euro ontvangen op voorwaarde dat ze op 18 maart 2020 een activiteit uitoefenen die onder de hier vermelde NACE-codes valt en op dezelfde datum ten hoogste vijf voltijdse equivalenten in dienst hebben.

De aanvraag moet uiterlijk op 23 november worden ingediend via een formulier online (update van 12 november 2020).

Op straffe van niet-ontvankelijkheid moeten de volgende documenten bij het aanvraagdossier worden gevoegd:

 • een verklaring op erewoord of een boekhoudkundig attest over de daadwerkelijke terugval van de activiteiten;
 • de op 31 december van het afgelopen boekjaar afgesloten en door de algemene vergadering goedgekeurde resultaatrekeningen en balans in het geval dat ze niet bij de Nationale Bank van België gepubliceerd werden;
 • een verklaring over andere ontvangen steun tegen de achtergrond van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun en alle andere onder de verordening of andere de-minimisverordeningen vallende steun aan die de onderneming gedurende de twee voorafgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar heeft ontvangen.

De toekenningsbeslissing wordt binnen de maand van de ontvangst van de steunaanvraag gemeld. 

De financiële steun voor cultuurwerkers wordt eveneens verlengd en de forfaitaire bedragen worden verhoogd. De bedragen worden bepaald in functie van hun situatie. De betrokkenen moeten hun aanvraag herindienen op de website van Actiris. 

Nieuwe tewerkstellingssteun in 2021

Op 1 januari 2021 zou in Brussel een activering bij de aanwerving van werkzoekenden worden ingevoerd. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Bovendien werd een FAQ opgemaakt met een overzicht van de Brusselse steunmaatregelen (update van 12 november 2020).

Meer weten?

U vindt informatie over de Brusselse steunmaatregelen op de websites van Brussel Economie en Werkgelegenheid (onder Covid-premies) en 1819.

  

Bronnen:

 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 2020 betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2020
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 oktober 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken
 • Officiële website van Bernard Clerfayt, Brusselse Minister van Werk

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/26/2020