To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Corona-overbruggingsrecht vanaf januari 2021

01/04/2021

 

1. Korte samenvatting van de steunmaatregelen overbruggingsrecht van 2020

2. Wijzigingen vanaf januari 2021

  2.1. Verlenging van de dubbele uitkering

  2.2. De invoering van een nieuwe tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht

         2.2.1. Pijler 1 : gedwongen onderbreking

         2.2.2. Pijler 2 : omzetdaling 40%

         2.2.3. Pijler 3 : korte onderbreking omwille van quarantaine/zorgen voor een kind

3. Tijdelijke versoepelingen van de bepalingen in het kader van het klassieke overbruggingsrecht

  3.1. Uitbreiding naar starters 

  3.2. Cumulplafond met een vervangingsinkomen

  3.3. Feiten onder derde pijler 

  3.4. Gelijkstelling pensioenrechten 

  3.5. Verlenging aanvraagtermijn

1. Korte samenvatting van de steunmaatregelen overbruggingsrecht van 2020

Zie ook volgende pagina

Steunmaatregel overbruggingsrecht

Periode

Gedwongen onderbreking

Maart 2020 - december 2020

Vrijwillige onderbreking

Maart 2020 – augustus 2020

Heropstart

Juni 2020 – december 2020

Dubbele uitkering

Oktober 2020 – december 2020

 

2. Wijzigingen vanaf januari 2021

2.1. Verlenging van de dubbele uitkering

Verlenging van de dubbele uitkering in het kader van de bestaande tijdelijke crisismaatregel (luik "gedwongen onderbreking") voor de maanden januari en februari 2021.

Voor wie?

 

 • Zelfstandigen die rechtstreeks worden beoogd door de beslissingen van de overheid en die om die reden hun volledige zelfstandige activiteit moeten onderbreken in de maand januari/februari 2021. Zij mogen daarnaast geen andere zelfstandige activiteit uitoefenen, met uitzondering van take-away/click&collect/nachtwinkels.
 • Zelfstandigen die afhankelijk zijn van verplicht gesloten sectoren en die hun volledige zelfstandige activiteit moeten onderbreken in de maanden januari/februari2021

Opgelet: indien de zelfstandige activiteit niet volledig onderbroken is, kan er beroep worden gedaan op de tweede pijler (omzetdaling).  

Cumulplafond vanaf februari 2021

Vanaf de maand februari 2021 geldt er eveneens een cumulplafond voor de dubbele uitkering, naar analogie met de regeling voor de nieuwe tijdelijke crisismaatregelen.

Wat bedraagt het bedrag van de uitkering ?

De zelfstandigen in hoofdberoep en de zelfstandigen in bijberoep die op basis van hun referte-inkomen wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de volgende financiële uitkering genieten (mits eventuele toepassing van een cumulplafond vanaf 1 februari 2021):

 

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Volledige uitkering

3.228,2 euro

2.583,38 euro

 

De zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro en de actieve gepensioneerde zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen dat hoger is dan 7.021,29 euro, kunnen maximaal de volgende financiële uitkering genieten (mits eventuele toepassing van een cumulplafond):

 

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Halve uitkering

1.614,10 euro

1.291,69 euro

 

👉 Aanvraagformulier :

De aanvraag moet ten laatste ingediend worden op het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal van de onderbreking.

 

Surf naar www.securex.be/overbruggingsrecht en vul het formulier meteen online in!

Hoe vult u het formulier in? Dat gaat heel gemakkelijk:

·         Open de tool via de link;

·         Vul alle vulden in;

·         Klik op ‘bevestigen’.

U ontvangt nadien een bevestigingsmail van ons met een kopie van uw ingevulde formulier.

OpmerkingIndien u het overbruggingsrecht eerder aanvroeg en het eveneens wenst aan te vragen voor de maand juni, moet u een nieuwe aanvraag indienen.

 Wenst u het formulier op papier in te vullen? Via deze link vindt u het aanvraagformulier. 

2.2. De invoering van een nieuwe tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht

2.2.1. Pijler 1 : gedwongen onderbreking

- Periode?

Van 1 maart 2021 t.e.m. 31 maart 2021

- Wat?

Deze maatregel is gericht op een tijdelijke crisismaatregel voor alle zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die hun zelfstandige activiteit volledig moeten onderbreken als gevolg van de gezondheidsmaatregelen van de overheid.

Om de volledige uitkering te genieten, moet de zelfstandige activiteit minstens gedurende 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand verplicht gesloten zijn. Indien zij minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand verplicht gesloten zijn, dan vallen zij terug op de helft van de voorziene uitkering.

Het moet gaan om een volledige onderbreking van de activiteit. Take-away of click&collect zijn niet meer toegelaten onder deze pijler, noch mogen andere activiteiten worden uitgeoefend die niet gedwongen gesloten/onderbroken zijn.

📌Het volstaat dat de zelfstandige op het ogenblik van de gedwongen onderbreking wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd is. Dit impliceert dat ook startende zelfstandigen in aanmerking komen voor de eerste pijler (in tegenstelling tot wat het geval is voor de tweede pijler).

- Voor wie?

Categorie zelfstandige

Volledige uitkering

Halve uitkering

Zelfstandigen en helpers in hoofberoep en de meewerkende echtgenoten

 X

 

Zelfstandigen in bijberoep

die de wettelijk voorlopige bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd zijn

X

 

wiens wettelijke bijdragen berekend worden op een referte-inkomen dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 € euro

 

X

De "actieve gepensioneerde” zelfstandigen

* die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben

X

 

* hun voorwaardelijk pensioen niet opnemen/niet opgenomen hebben en

*  op basis van hun referte-inkomen wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep

wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een
referte-inkomen dat hoger is dan 7.021,29 euro

 

X

Student-zelfstandigen

die op basis van hun referte-inkomen wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep

X

 

wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro

 

X

Zelfstandigen die de toepassing van artikel 37 ARS genieten

die op basis van hun referte-inkomen wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofberoep (en die geen vermindering vragen). Voor hen speelt het vermoeden van verzaking aan artikel 37 ARS

X

 

wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 7.356,08 euro

 

X

 

- Hoeveel?

⇢ De zelfstandigen die in aanmerking komen voor de ‘volledige’ uitkering, kunnen concreet op maximaal volgende bedragen beroep doen (mits eventuele toepassing van het cumulplafond)

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Minstens 15 kalenderdagen

1.614,10 euro

1.291,69 euro

Minder dan 15 kalenderdagen

807,05 euro

645,85 euro

 

⇢ De zelfstandigen die in aanmerking komen voor de ‘halve’ uitkering, kunnen concreet op maximaal volgende bedragen beroep doen (mits eventuele toepassing van het cumulplafond)

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Minstens 15 kalenderdagen

807,05 euro

645,85 euro

Minder dan 15 kalenderdagen

403,53 euro

322,93 euro

 

Voorbeeld

De zelfstandige actief in een sector die verplicht moet sluiten tot en met 17 maart 2021 en die dus vanaf 18 maart 2021 zijn deuren opnieuw mag openen, kan de volledige uitkering genieten voor de maand maart 2021.

Belangrijke wijzigingen met betrekking tot de cumulatie met andere vervangingsinkomens zijn: 

Er wordt een algemeen cumulplafond ingevoerd, hetgeen o.a. wil zeggen dat:

 • de automatische uitsluiting van zelfstandigen in arbeidsongeschiktheid/invaliditeit met een toegelaten activiteit wordt afgeschaft.
 • het cumulverbod met arbeidsongeschiktheid-, invaliditeits- of moederschapsuitkering wordt opgeheven.   

De cumul met een vervangingsinkomen is voor alle zelfstandigen slechts toegestaan op voorwaarde dat de som van de voorziene financiële uitkering van het overbrugginsrecht en het andere vervangingsinkomen per maand het bedrag van de voorziene financiële uitkering niet overschrijdt.

In geval van overschrijding zal het bedrag van de voorziene financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van deze overschrijding.

Voorbeeld

Een zelfstandige in hoofdberoep zonder gezinslast geniet een arbeidsongeschiktheidsuitkering ten belope van 1.162,52 euro en geeft dit zo aan in zijn aanvraagformulier.

 • Op basis van de onderbreking van zijn zelfstandige activiteit van minstens 15 opeenvolgende dagen, zal hij nog een uitkering overbruggingsrecht kunnen genieten van 129,17 euro.
 • Op basis van de onderbreking van zijn zelfstandige activiteit van minder dan 15 opeenvolgende dagen, zal hij geen uitkering overbruggingsrecht kunnen genieten omdat het cumulplafond overschreden is. Gelet op de dagen onderbreking, kon hij – in theorie - immers slechts in aanmerking komen voor een financiële uitkering overbruggingsrecht van 645,85 euro.

 

👉 Aanvraagformulier :

De aanvraag moet ten laatste ingediend worden tegen het einde van het tweede kwartaal, volgend op het kwartaal waarin de maand ligt waarvoor zij de aanvraag indienen.

Aanvragen voor de maand maart zijn pas mogelijk vanaf 1 maart 2021.

 

2.2.2. Pijler 2 : omzetdaling 40%

- Periode?

Van 1 januari 2021 t.e.m. 31 maart 2021

- Wat?

Deze pijler is gericht op een tijdelijke steunmaatregel voor alle zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die als gevolg van de crisis met een aanzienlijk omzetverlies worden geconfronteerd, ongeacht de sector waarin zij actief zijn.

 

Voorwaarden

1. Het aantonen van een omzetdaling van 40% tussen de kalendermaand die voorafgaat aan de maand van de aanvraag in vergelijking met dezelfde kalendermaand in 2019. 

 

Voorbeeld

Voor een aanvraag ingediend in de maand februari 2021, moet er een omzetdaling van 40% zijn in de maand januari 2021 ten opzichte van de maand januari 2019.

Hierop bestaan enkele uitzonderingen:

 • Voor starters en zelfstandige met abnormale lage omzetcijfers wegens ‘overmacht’ (zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of moederschapsrust), kan er rekening gehouden worden met de eerstvolgende volledige kalendermaand. Voorbeeld: Een zelfstandige wenst een aanvraag in te dienen voor de maand maart 2021, maar hij is slechts aangesloten sinds 15 mei 2019. Hij moet de cijfers van februari 2021 vergelijken met de cijfers van de maand juni 2019
 • Indien de toepassing van deze uitzondering erop neer komt dat er een kalendermaand vanaf maart 2020 als referentiemaand wordt genomen, kan een businessplan/projectie/raming worden gebruikt als bewijs om de omzetdaling van 40% aan te tonen indien nodig. Voorbeeld:Een zelfstandige wenst een aanvraag in te dienen voor de maand maart 2021, maar hij is slechts aangesloten sinds 1 april 2020. In feite zou er dus rekening moeten gehouden worden met de maand april 2020. Hiervan kan worden afgeweken, hij kan met name de omzetdaling desgevallend aantonen aan de hand van een businessplan / gefundeerde raming of projectie van de verwachte omzet.

 

Het is van belang dat er correct wordt omgegaan met de omzetcijfers. Uw verklaring zal het voorwerp uitmaken van een controle aan de hand van de officiële BTW-gegevens van zodra deze beschikbaar zijn.

 

2. De voorlopige wettelijke verschuldigde bijdragen daadwerkelijk betaald hebben gedurende ten minste 4 kwartalen van de 16 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft.   Een uitzondering wordt gemaakt voor degenen die nog maar 12 kwartalen of minder zijn onderworpen aan het sociaal statuut:  de voorlopige sociale bijdragen moeten gedurende ten minste 2 kwartalen betaald zijn.

Voorbeeld

Een zelfstandige is sinds oktober 2020 actief. Hij wenst de tijdelijke crisismaatregel in de maand februari 2021 te bekomen omwille omzetdaling. Indien hij effectief zijn bijdragen voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 betaald heeft, voldoet hij deze voorwaarde.

 

3. Het is niet mogelijk om de financiële uitkering te genieten in toepassing van de eerste pijler (gedwongen onderbreking) of de (verlengde) dubbele uitkering samen met de tweede pijler.

- Voor wie?

Zie tabel in pijler 1

 

- Hoeveel?

De zelfstandigen die in aanmerking, kunnen concreet op maximaal volgende bedragen beroep doen (mits eventuele toepassing van het cumulplafond)

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Volledige uitkering

1.614,10 euro

1.291,69 euro

Halve uitkering

807,05 euro

645,85 euro

 

Belangrijke wijzigingen met betrekking tot de cumulatie met andere vervangingsinkomens zijn: 

De cumul met een vervangingsinkomen is voor alle zelfstandigen slechts toegestaan op voorwaarde dat de som van de voorziene financiële uitkering van het overbrugginsrecht en het andere vervangingsinkomen per maand het bedrag van de voorziene financiële uitkering niet overschrijdt.

In geval van overschrijding zal het bedrag van de voorziene financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van deze overschrijding.

 

👉 Aanvraagformulier :

Hoe kunt u deze steun aanvragen? 
Dit kan eenvoudig online. Om uw digitale aanvraag te doen moet u zich eerst identificeren met uw eID of via itsme®.

Hulp nodig bij het aanmelden? Bekijk deze korte uitleg.

Wenst u het formulier op papier in te vullen? Via deze link vindt u het aanvraagformulier.

2.2.3. Pijler 3 : korte onderbreking omwille van quarantaine/zorgen voor een kind

AANVRAGEN VOOR JANUARI 2021 KUNNEN PAS INGEDIEND WORDEN VANAF 1 FEBRUARI 2021.

- Periode?

 Vanaf 1 januari 2021 worden de situaties van quarantaine/zorgen voor een kind specifiek ondergebracht onder de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht.

- Wat?

 • Quarantaine

Zelfstandigen die, weliswaar geschikt om te werken, in quarantaine of isolatie worden geplaatst en daardoor hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken.

Om hierop aanspraak te kunnen maken moet een quarantaine-attest voorgelegd worden op naam van de zelfstandige of op naam van een persoon die op hetzelfde adres is ingeschreven.   Opgelet! Degenen die naar een rode zone zijn afgereisd of die kunnen téléwerken komen niet in aanmerking).

 • Zorgen voor een kind

Zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 kalenderdagen volledig moeten onderbreken omdat zij moeten instaan voor de zorg van hun kinderen in bepaalde omstandigheden:

 • Zorg voor een kind van minder dan 18 jaar dat met hem samenwoont (situatie van co-ouderschap inbegrepen) dat niet naar de kinderdagverblijf of school kan gaan, omdat :
  • Het kind zich in quarantaine of isolatie bevindt: voorleggen van een quarantaine certificaat.
  • Het kinderdagverblijf, de klas of de school is volledig of gedeeltelijk gesloten (uitzondering schoolvakantieperiodes) voorleggen van een schoolattest.
  • Het kind is verplicht om op afstand de lessen te volgen: voorleggen van een schoolattest.
 • Zorg voor een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, omdat het kind niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan : voorleggen van een attest van het opvangcentrum.

De zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit onderbreken omwille van de zorg voor hun kind moeten aantonen dat zij deze activiteit gedurende minstens 7 kalenderdagen tijdens een kalendermaand onderbreken.  De dagen hoeven echter niet opeenvolgend te zijn, maar moeten zich wel degelijk in éénzelfde kalendermaand bevinden.

 

- Bedrag van de uitkering:

 • De zelfstandigen in hoofdberoep, de zelfstandigen in bijberoep, de zelfstandigen die de toepassing van artikel 37 ARS genieten, de student-zelfstandigen of de actief gepensioneerde zelfstandigen die op basis van hun referte-inkomen van N-3 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de volgende financiële uitekering genieten (mits eventuele toepassing van een cumulplafond).

 

 

Met personen ten lasten

Zonder personen ten lasten

28 dagen of meer

1614,10 €

1291,69 €

tussen 21 en 27 dagen

1210,58 €

968,77 €

tussen14 en 20 dagen

807,05 €

645,84 €

tussen 7 en 13 dagen

403,53 €

322,92 €

Minder dan 7 dagen

0 €

0 €

 

 • De zelfstandigen in bijberoepwiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro,
 • De actieve gepensioneerde zelfstandigenwiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat hoger is dan 7.021,29 euro,
 • De student-zelfstandigenwiens wettelijk verschuldigde voorlopie bijdragen berekend worden op een referete-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro,
 • En de zelfstandigen die de toepassing van artikel 37 ARS genieten wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend woden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 7.356,08 euro, kunnen maximaal de volgende financiële uitkering genieten (mits eventuele toepassing van een cumulplafond.

 

 

Met personen ten lasten

Zonder personen ten lasten

28 dagen of meer

807,05 €

645,84 €

tussen de 21 en 27 dagen

605,29 €

484,39 €

tussen de 14 en 20 dagen

403,53 €

322,92 €

tussen 7 en 13 dagen

201,77 €

161,46 €

Minder dan 7 dagen

0 €

0         €

 

Belangrijke wijzigingen met betrekking tot de cumulatie met andere vervangingsinkomens zijn: 

 

De cumul met een vervangingsinkomen is voor alle zelfstandigen slechts toegestaan op voorwaarde dat de som van de voorziene financiële uitkering van het overbrugginsrecht en het andere vervangingsinkomen per maand het bedrag van de voorziene financiële uitkering niet overschrijdt.

In geval van overschrijding zal het bedrag van de voorziene financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van deze overschrijding.

📌 Het cumulplafond wordt steeds op maandbasis bekeken, ook al betreffen de onderbrekingen niet noodzakelijk dezelfde periode.

 

👉 Aanvraagformulier :

Voor deze derde pijler moet er voor elke onderbrekingsperiode opnieuw een aanvraag worden ingediend door de aanvrager, met het noodzakelijk attest.

De aanvraag moet ten laatste ingediend worden tegen het einde van het tweede kwartaal, volgend op het kwartaal waarin de maand ligt waarvoor zij de aanvraag indienen.

AANVRAGEN VOOR JANUARI 2021 KUNNEN PAS INGEDIEND WORDEN VANAF 1 FEBRUARI 2021.

3. Tijdelijke versoepelingen van de bepalingen in het kader van het klassieke overbruggingsrecht

Ook in het klassieke overbruggingsrecht worden enkele tijdelijke aanpassingen aangebracht voor feiten (faillissementen, gedwongen onderbrekingen en stopzettingen) die zich voordoen in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021.

3.1. Uitbreiding naar starters

Starters? Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die minder dan 12 kwartalen onderworpen zijn aan het sociaal statuut voor zelfstandigen

Komen nu ook in aanmerking voor het klassiek overbruggingsrecht:

 • minstens twee kwartalen onderworpen zijn aan het sociaal statuut.

Het betreft de twee kwartalen die onmiddellijk voorafgaan aan de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het “feit” zich voordoet (feit hieronder)

Uitzondering: in het kader van de vierde pijler (‘stopzetting omwille van economische moeilijkheden’) blijft het vereist dat betrokkene minstens 8 pensioenvormende kwartalen kan aantonen opdat hij in aanmerking zou komen voor 3 maanden uitkeringen / 1 kwartaal behoud van rechten, wat er de facto toe leidt dat deze versoepeling voor starters in het kader van de vierde pijler niet van toepassing is.

 • effectieve bijdragebetaling van 4 naar 2 kwartalen

3.2. Cumulplafond met een vervangingsinkomen

Principe: Een recht op een vervangingsinkomen, zelfs potentieel, belemmert de toekenning van het overbruggingsrecht, ongeacht het bedrag van dat vervangingsinkomen.

Afwijking: De financiële uitkering in het kader van het overbruggingsrecht kan voortaan gecumuleerd worden met een ander vervangingsinkomen in het kader van de sociale zekerheid, mits naleving van een cumulplafond dat overeenkomt met het toepasselijke bedrag van de financiële uitkering in het kader van het overbruggingsrecht.

Ingeval van overschrijding van dit plafond wordt de financiële uitkering in het kader van het overbruggingsrecht verminderd ten belope van deze overschrijding.

Opgelet: de invoering van dit cumulplafond betekent meteen ook dat een potentieel recht op een vervangingsinkomen geen obstakel vormt. Enkel effectief genoten vervangingsinkomens moeten in rekening worden gebracht.

 

3.3. Feiten onder derde pijler

In de definitie van "feit" voor de derde pijler wordt toegevoegd aan de zin “het begin van de onderbreking van de zelfstandige activiteit” à "Indien de onderbreking van de zelfstandige activiteit gevolgd wordt door een stopzetting van de zelfstandige activiteit, deze stopzetting beschouwd wordt als feit.”

Voorbeeld

Betrokkene baat een horecazaak uit. Tengevolge van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid in het kader van de bestrijding van het COVID-19-virus, diende hij zijn zelfstandige activiteit te onderbreken vanaf 14 maart 2020. Hij genoot de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht. Hij besluit evenwel om zijn zelfstandige activiteit definitief stop te zetten op 18 september 2020. Gelet op deze nieuwe technische maatregel wordt, voor de toekenning van het overbruggingsrecht in het kader van de derde pijler, gekeken naar de datum van 18 september 2020 en dus niet naar die van 14 maart 2020. De theoretische toekenningsperiode loopt dan vanaf oktober 2020 en niet vanaf april 2020.

 

3.4. Gelijkstelling pensioenrechten

 Principe: De tijdvakken van overbruggingsrecht komen niet in aanmerking voor de pensioenberekening.

Afwijking:  Voortaan worden de periodes waarin de zelfstandige een behoud van sociale rechten geniet in het kader van het overbruggingsrecht gelijkgesteld met een periode van bezigheid voor de pensioenberekening, met een maximum van vier gelijkgestelde kwartalen. De gelijkstelling vangt aan de 1ste dag van het kwartaal waarvoor het behoud van rechten werd toegekend (en niet de 1ste dag van het kwartaal dat daarop volgt), en ten vroegste op 1 oktober 2020.

De maatregel geldt voor :

 • pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2021
 • kwartalen ‘behoud van rechten’ vanaf het vierde kwartaal 2020
 • kwartalen ‘behoud van rechten’ die worden toegekend naar aanleiding van feiten die zich voordoen tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021

3.5. Verlenging aanvraagtermijn

Omwille van de retroactieve kracht van deze versoepelingen, wordt de aanvraagtermijn voor aanvragen binnen het klassieke overbruggingsrecht naar aanleiding van “feiten” die zich voordoen in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020, verlengd met twee kwartalen.

Voor feiten die zich in deze periode voordoen, bedraagt de aanvraagtermijn dus vier kwartalen in totaal.

 

 

 

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 01/04/2021