To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronavirus: maatregelen voor zelfstandigen

09/12/2021

A. CORONA OVERBRUGGINGSRECHT

1. Korte samenvatting van de steunmaatregelen overbruggingsrecht van 2020

2. Wijzigingen vanaf januari 2021

  2.1. Verlenging van de dubbele uitkering

  2.2. De invoering van een nieuwe tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht

         2.2.1. Pijler 1 : gedwongen onderbreking

         2.2.2. Pijler 2 : omzetdaling

         2.2.3. Pijler 3 : korte onderbreking omwille van quarantaine/zorgen voor een kind

3. Tijdelijke versoepelingen van de bepalingen in het kader van het klassieke overbruggingsrecht

  3.1. Uitbreiding naar starters 

  3.2. Cumulplafond met een vervangingsinkomen

  3.3. Feiten onder derde pijler 

  3.4. Gelijkstelling pensioenrechten 

  3.5. Verlenging aanvraagtermijn

4. Op welk soort overbruggingsrecht heeft u recht afhankelijk van uw activiteit?

 

B. UW SOCIALE BIJDRAGEN

1. Uitstel sociale bijdragen

2. Vermindering van de sociale bijdragen

3. Vrijstelling van de sociale bijdragen

4. Moratorium

5. Kwijtschelding verhogingen vennootschapsbijdrage 2020

A. CORONA OVERBRUGGINGSRECHT

Update 13/12/2021

Wijzigingen vanaf 1 december 2021:

 • Het bedrag van de financiële uitkering in het kader van het eerste luik van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht wordt verdubbeld;
 • Het percentage voor de omzetdaling in het kader van het tweede luik wordt opnieuw op 40 % gebracht voor aanvragen die betrekking hebben op de maanden vanaf december 2021. (Voor een aanvraag die betrekking heeft op de maand december 2021, zal er dus een omzetdaling van 40% moeten worden aangetoond tussen de maand november 2021 en de maand november 2019);
 • De tijdelijke crisismaatregelen (luiken 1, 2  en 3) worden verlengd tot en met 31 maart 2022.

De aanpassingen in Visio en nieuwe formulieren zullen binnenkort beschikbaar zijn.

1. Korte samenvatting van de steunmaatregelen overbruggingsrecht van 2020

 

Steunmaatregel overbruggingsrecht

Periode

Gedwongen onderbreking

Maart 2020 - december 2020

Vrijwillige onderbreking

(kan niet meer worden aangevraagd)

Maart 2020 – augustus 2020

Heropstart

Juni 2020 – december 2020

Dubbele uitkering

Oktober 2020 – december 2020

 

2. Wijzigingen vanaf januari 2021

2.1. Verlenging van de dubbele uitkering

Verlenging van de dubbele uitkering in het kader van de bestaande tijdelijke crisismaatregel (luik "gedwongen onderbreking") voor de maanden januari t.e.m. 30 september 2021. 

Vanaf 01/12/2021: dubbele uitkering voor verplicht gesloten sectoren.

Voor wie?

 

 • Zelfstandigen die rechtstreeks worden beoogd door de beslissingen van de overheid en die om die reden hun volledige zelfstandige activiteit moeten onderbreken in de maand januari/februari/maart/april/mei/juni/juli/augustus/september 2021. Zij mogen daarnaast geen andere zelfstandige activiteit uitoefenen, met uitzondering van take-away/click&collect/nachtwinkels.
 • Zelfstandigen die afhankelijk zijn van verplicht gesloten sectoren en die hun volledige zelfstandige activiteit moeten onderbreken in de maanden januari/februari/maart/april/mei/juni/juli/augustus/september 2021

Opgelet: indien de zelfstandige activiteit niet volledig onderbroken is, kan er beroep worden gedaan op de tweede pijler (omzetdaling).  

Cumulplafond vanaf februari 2021

Vanaf de maand februari 2021 geldt er eveneens een cumulplafond voor de dubbele uitkering, naar analogie met de regeling voor de nieuwe tijdelijke crisismaatregelen.

Wat bedraagt het bedrag van de uitkering ?

De zelfstandigen in hoofdberoep en de zelfstandigen in bijberoep die op basis van hun referte-inkomen wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de volgende financiële uitkering genieten (mits eventuele toepassing van een cumulplafond vanaf 1 februari 2021):

 

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Volledige uitkering

3.228,2 euro

2.583,38 euro

 

De zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro en de actieve gepensioneerde zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen dat hoger is dan 7.021,29 euro, kunnen maximaal de volgende financiële uitkering genieten (mits eventuele toepassing van een cumulplafond):

 

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Halve uitkering

1.614,10 euro

1.291,69 euro

 

 Aanvraagformulier :

De aanvraag moet ten laatste ingediend worden op het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal van de onderbreking.

 

Hoe kunt u deze steun aanvragen? 
Dit kan eenvoudig online.Om uw digitale aanvraag te doen moet u zich eerst identificeren met uw eID of via itsme®.

Hulp nodig bij het aanmelden? Bekijk deze korte uitleg.

 Wenst u het formulier op papier in te vullen? Via deze link vindt u het aanvraagformulier. 

2.2. De invoering van een nieuwe tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht

2.2.1. Pijler 1 : gedwongen onderbreking

Periode?

Deze pijler zal van kracht worden van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 indien de regering sluitingsmaatregelen neemt

Wat?

Deze maatregel is gericht op een tijdelijke crisismaatregel voor alle zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die hun zelfstandige activiteit volledig moeten onderbreken als gevolg van de gezondheidsmaatregelen van de overheid.

Om de volledige uitkering te genieten, moet de zelfstandige activiteit minstens gedurende 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand verplicht gesloten zijn. Indien zij minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand verplicht gesloten zijn, dan vallen zij terug op de helft van de voorziene uitkering.

Het moet gaan om een volledige onderbreking van de activiteit. Take-away of click&collect zijn niet meer toegelaten onder deze pijler, noch mogen andere activiteiten worden uitgeoefend die niet gedwongen gesloten/onderbroken zijn.

📌Het volstaat dat de zelfstandige op het ogenblik van de gedwongen onderbreking wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd is. Dit impliceert dat ook startende zelfstandigen in aanmerking komen voor de eerste pijler (in tegenstelling tot wat het geval is voor de tweede pijler).

Voor wie?

Categorie zelfstandige

Volledige uitkering

Halve uitkering

Zelfstandigen en helpers in hoofberoep en de meewerkende echtgenoten

 X

 

Zelfstandigen in bijberoep

die de wettelijk voorlopige bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd zijn

X

 

wiens wettelijke bijdragen berekend worden op een referte-inkomen dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 € euro

 

X

De "actieve gepensioneerde” zelfstandigen

* die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben

X

 

* hun voorwaardelijk pensioen niet opnemen/niet opgenomen hebben en

*  op basis van hun referte-inkomen wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep

wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een
referte-inkomen dat hoger is dan 7.021,29 euro

 

X

Student-zelfstandigen

die op basis van hun referte-inkomen wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep

X

 

wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro

 

X

Zelfstandigen die de toepassing van artikel 37 ARS genieten

die op basis van hun referte-inkomen wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofberoep (en die geen vermindering vragen). Voor hen speelt het vermoeden van verzaking aan artikel 37 ARS

X

 

wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 7.356,08 euro

 

X

 

Hoeveel?

⇢ De zelfstandigen die in aanmerking komen voor de ‘volledige’ uitkering, kunnen concreet op maximaal volgende bedragen beroep doen (mits eventuele toepassing van het cumulplafond)

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Minstens 15 kalenderdagen

1.614,10 euro

1.291,69 euro

Minder dan 15 kalenderdagen

807,05 euro

645,85 euro

 

⇢ De zelfstandigen die in aanmerking komen voor de ‘halve’ uitkering, kunnen concreet op maximaal volgende bedragen beroep doen (mits eventuele toepassing van het cumulplafond)

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Minstens 15 kalenderdagen

807,05 euro

645,85 euro

Minder dan 15 kalenderdagen

403,53 euro

322,93 euro

 

Voorbeeld

De zelfstandige actief in een sector die verplicht moet sluiten tot en met 17 maart 2021 en die dus vanaf 18 maart 2021 zijn deuren opnieuw mag openen, kan de volledige uitkering genieten voor de maand maart 2021.

Belangrijke wijzigingen met betrekking tot de cumulatie met andere vervangingsinkomens zijn: 

Er wordt een algemeen cumulplafond ingevoerd, hetgeen o.a. wil zeggen dat:

 • de automatische uitsluiting van zelfstandigen in arbeidsongeschiktheid/invaliditeit met een toegelaten activiteit wordt afgeschaft.
 • het cumulverbod met arbeidsongeschiktheid-, invaliditeits- of moederschapsuitkering wordt opgeheven.   

De cumul met een vervangingsinkomen is voor alle zelfstandigen slechts toegestaan op voorwaarde dat de som van de voorziene financiële uitkering van het overbrugginsrecht en het andere vervangingsinkomen per maand het bedrag van de voorziene financiële uitkering niet overschrijdt.

In geval van overschrijding zal het bedrag van de voorziene financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van deze overschrijding.

Voorbeeld

Een zelfstandige in hoofdberoep zonder gezinslast geniet een arbeidsongeschiktheidsuitkering ten belope van 1.162,52 euro en geeft dit zo aan in zijn aanvraagformulier.

 • Op basis van de onderbreking van zijn zelfstandige activiteit van minstens 15 opeenvolgende dagen, zal hij nog een uitkering overbruggingsrecht kunnen genieten van 129,17 euro.
 • Op basis van de onderbreking van zijn zelfstandige activiteit van minder dan 15 opeenvolgende dagen, zal hij geen uitkering overbruggingsrecht kunnen genieten omdat het cumulplafond overschreden is. Gelet op de dagen onderbreking, kon hij – in theorie - immers slechts in aanmerking komen voor een financiële uitkering overbruggingsrecht van 645,85 euro.

 

👉 Aanvraagformulier :

De aanvraag moet ten laatste ingediend worden tegen het einde van het tweede kwartaal, volgend op het kwartaal waarin de maand ligt waarvoor zij de aanvraag indienen.

Aanvragen zijn momenteel niet mogelijk, aangezien deze eerste pijler nog niet in werking is getreden.

2.2.2. Pijler 2 : omzetdaling

Aanpassing van het percentage voor de omzetdaling in het kader van het tweede luik  naar 65% van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.  Voor het overige blijft dit tweede luik ongewijzigd.

Periode?

Van 1 januari 2021 t.e.m. 30 september 2021: omzetdaling van 40%

Van 1 oktober t.e.m. 30 november: omzetdaling van 65%

Van 1 oktober t.e.m. 31 december 2021: omzetdaling van 65%

Van 1 december t.e.m. 31 maart 2022: omzetdaling van 40%

Wat?

Deze pijler is gericht op een tijdelijke steunmaatregel voor alle zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die als gevolg van de crisis met een aanzienlijk omzetverlies worden geconfronteerd, ongeacht de sector waarin zij actief zijn.

 

Voorwaarden

1. Het aantonen van een omzetdaling van 40% tussen de kalendermaand die voorafgaat aan de maand van de aanvraag in vergelijking met dezelfde kalendermaand in 2019 en dit omwille van de COVID-19-crisis

 

Voorbeeld

Voor een aanvraag ingediend in de maand februari 2021, moet er een omzetdaling van 40% zijn in de maand januari 2021 ten opzichte van de maand januari 2019.

Hierop bestaan enkele uitzonderingen:

 • Voor starters en zelfstandige met abnormale lage omzetcijfers wegens ‘overmacht’ (zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of moederschapsrust), kan er rekening gehouden worden met de eerstvolgende volledige kalendermaand. Voorbeeld: Een zelfstandige wenst een aanvraag in te dienen voor de maand maart 2021, maar hij is slechts aangesloten sinds 15 mei 2019. Hij moet de cijfers van februari 2021 vergelijken met de cijfers van de maand juni 2019
 • Indien de toepassing van deze uitzondering erop neer komt dat er een kalendermaand vanaf maart 2020 als referentiemaand wordt genomen, kan een businessplan/projectie/raming worden gebruikt als bewijs om de omzetdaling van 40% aan te tonen indien nodig. Voorbeeld:Een zelfstandige wenst een aanvraag in te dienen voor de maand maart 2021, maar hij is slechts aangesloten sinds 1 april 2020. In feite zou er dus rekening moeten gehouden worden met de maand april 2020. Hiervan kan worden afgeweken, hij kan met name de omzetdaling desgevallend aantonen aan de hand van een businessplan / gefundeerde raming of projectie van de verwachte omzet.

 

Het is van belang dat er correct wordt omgegaan met de omzetcijfers. Uw verklaring zal het voorwerp uitmaken van een controle aan de hand van de officiële BTW-gegevens van zodra deze beschikbaar zijn.

 

2. De voorlopige wettelijke verschuldigde bijdragen daadwerkelijk betaald hebben gedurende ten minste 4 kwartalen van de 16 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft.   Een uitzondering wordt gemaakt voor degenen die nog maar 12 kwartalen of minder zijn onderworpen aan het sociaal statuut:  de voorlopige sociale bijdragen moeten gedurende ten minste 2 kwartalen betaald zijn.

Voorbeeld

Een zelfstandige is sinds oktober 2020 actief. Hij wenst de tijdelijke crisismaatregel in de maand februari 2021 te bekomen omwille omzetdaling. Indien hij effectief zijn bijdragen voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 betaald heeft, voldoet hij deze voorwaarde.

 

3. Het is niet mogelijk om de financiële uitkering te genieten in toepassing van de eerste pijler (gedwongen onderbreking) of de (verlengde) dubbele uitkering samen met de tweede pijler.

Voor wie?

Zie tabel in pijler 1

Net zoals in het verleden voor de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht het geval is, is er aan de nieuwe tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht geen luik ‘behoud van sociale rechten’ verbonden.

Tenslotte zullen zelfstandigen getroffen door de overstromingen van midden juli 2021 kunnen genieten van het tweede luik van de tijdelijke crisismaatregelen tot en met 31 december 2021, voor zover zij daartoe de voorwaarden vervullen.

Hoeveel?

De zelfstandigen die in aanmerking, kunnen concreet op maximaal volgende bedragen beroep doen (mits eventuele toepassing van het cumulplafond)

 

Met gezinslast

Zonder gezinslast

Volledige uitkering

1.614,10 euro

1.291,69 euro

Halve uitkering

807,05 euro

645,85 euro

 

Belangrijke wijzigingen met betrekking tot de cumulatie met andere vervangingsinkomens zijn: 

De cumul met een vervangingsinkomen is voor alle zelfstandigen slechts toegestaan op voorwaarde dat de som van de voorziene financiële uitkering van het overbrugginsrecht en het andere vervangingsinkomen per maand het bedrag van de voorziene financiële uitkering niet overschrijdt.

In geval van overschrijding zal het bedrag van de voorziene financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van deze overschrijding.

Het niet-correct aangeven van het genot van een vervangingsinkomen of van de hoogte van het bedrag, kan leiden tot een controle achteraf met eventuele terugvorderingen van onterecht ontvangen uitkeringen.

 

👉 Aanvraagformulier :

In het kader van dit tweede luik moet je voor elke maand waarvoor je een uitkering wil ontvangen een nieuwe aanvraag indienen, met de noodzakelijke omzetcijfers.

Op straffe van verval moet de aanvraag ingediend worden ten laatste tegen het einde van het tweede kwartaal, volgend op het kwartaal waarin de maand ligt waarvoor zij de aanvraag indienen. Bv. voor de maanden januari, februari en maart 2021, heb je uiterlijk tot 30 september 2021 om je aanvraag in te dienen.

Indien alle voorwaarden vervuld zijn, zal de financiële uitkering van een huidige maand uitbetaald worden in het begin van de maand volgend op de maand waarvoor de uitkering wordt gevraagd.

Hoe kunt u deze steun aanvragen? 
Dit kan eenvoudig online. Om uw digitale aanvraag te doen moet u zich eerst identificeren met uw eID of via itsme®.

Hulp nodig bij het aanmelden? Bekijk deze korte uitleg.

Wenst u het formulier op papier in te vullen? Via deze link vindt u het aanvraagformulier.

2.2.3. Pijler 3 : korte onderbreking omwille van quarantaine/zorgen voor een kind

Verlenging van het derde luik van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021

Periode?

 Vanaf 1 januari 2021 worden de situaties van quarantaine/zorgen voor een kind specifiek ondergebracht onder de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht.

Wat?

 • Quarantaine

Zelfstandigen die, weliswaar geschikt om te werken, in quarantaine of isolatie worden geplaatst en daardoor hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken, zelfs als de periode van onderbreking verspreid is over twee maanden/kwartalen.

Om hierop aanspraak te kunnen maken moet een quarantaine-attest voorgelegd worden op naam van de zelfstandige of op naam van een persoon die op hetzelfde adres is ingeschreven.   

Opgelet! Indien u uw zelfstandige activiteit van thuis uit kan organiseren, komt u niet in aanmerking.

 • Zorgen voor een kind

Zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 kalenderdagen volledig moeten onderbreken omdat zij moeten instaan voor de zorg van hun kinderen in bepaalde omstandigheden. De dagen hoeven echter niet opeenvolgend te zijn, maar moeten zich wel degelijk in éénzelfde kalendermaand bevinden. :

 • Zorg voor een kind van minder dan 18 jaar dat met hem samenwoont (situatie van co-ouderschap inbegrepen) dat niet naar de kinderdagverblijf of school kan gaan, omdat :
  • Het kind zich in quarantaine of isolatie bevindt: voorleggen van een quarantaine certificaat.
  • Het kinderdagverblijf, de klas of de school is volledig of gedeeltelijk gesloten (uitzondering schoolvakantieperiodes) voorleggen van een schoolattest.
  • Het kind is verplicht om op afstand de lessen te volgen: voorleggen van een schoolattest.
 • Zorg voor een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, omdat het kind niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan : voorleggen van een attest van het opvangcentrum.

Nieuwe maatregel vanaf 27/03/2021

Lagere en middelbare scholen gesloten:

De week van 29/03/2021 tot 04/04/2021 komt in aanmerking voor een aanvraag 'zorgen voor een kind' indien de zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen onderbroken is.

Kleuterschool:

De week van 29/03/2021 tot 04/04/2021 komt in aanmerking voor een aanvraag 'zorgen van een kind' indien de zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen onderbroken is.

Kribbe:

De weken van 29/03/2021 tot 18/04/2021 komen in aanmerking voor een aanvraag ''zorgen van een kind' indien de ouder beslist om het kind niet naar de kribbe te brengen ook al is deze open (en op voorwaarde dat het kind voor deze periode ingeschreven is) 

Kampen en stages geannuleerd tijdens de Paasvakantie.

Indien het kind ingeschreven is voor 18/03/2021 voor een stage of een buitenschoolse opvang en deze is geannuleerd kan er een aanvraag ingediend worden 'zorgen voor een kind' 

 

UPDATE 8/12/2021: Verlengde kerstvakantie

De opvang van kinderen ten gevolge van de sluiting van de kleuterscholen en lagere scholen ingevolge de beslissing van de bevoegde onderwijsinstanties om de Kerstvakantie met een week te verlengen om de verspreiding van Covid-19 te beperken, wordt in aanmerking genomen voor de toepassing van luik 3 van de tijdelijke crisismaatregelen (artikel 4 quinquies, §3, 2) en 3) van de wet van 23 maart 2020).

 

Deze 5 dagen waarin de scholen gesloten zijn, worden beschouwd als een onderbreking van de activiteit gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen, d.w.z. van 20 tot en met 26 december 2021.

 

Ter herinnering: de kerstvakantie zelf valt niet onder het toepassingsgebied van het derde luik.

 

Er wordt bovendien herinnerd aan het feit dat het daarbij belangrijk is dat het gaat om een daadwerkelijke en volledige onderbreking van de zelfstandige activiteit. Zelfstandigen die hun activiteiten van thuis uit kunnen organiseren, komen in beginsel niet in aanmerking.

 

De zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit onderbreken omwille van de zorg voor hun kind moeten aantonen dat zij deze activiteit gedurende minstens 7 kalenderdagen tijdens een kalendermaand onderbreken.  De dagen hoeven echter niet opeenvolgend te zijn, maar moeten zich wel degelijk in éénzelfde kalendermaand bevinden.

Het is daarbij belangrijk dat het gaat om een daadwerkelijke en volledige onderbreking van de zelfstandige activiteit. Zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit van thuis uit kunnen organiseren, komen niet in aanmerking.

 

Voorwaarde inzake verzekeringsplicht en bijdragebetaling

Het volstaat dat de zelfstandige op het ogenblik van de gedwongen onderbreking wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd is.

In tegenstelling tot wat het geval is voor het tweede luik, geldt er dus géén voorwaarde inzake effectieve bijdragebetaling.

Bedrag van de uitkering:

 • De zelfstandigen in hoofdberoep, de zelfstandigen in bijberoep, de zelfstandigen die de toepassing van artikel 37 ARS genieten, de student-zelfstandigen of de actief gepensioneerde zelfstandigen die op basis van hun referte-inkomen van N-3 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de volgende financiële uitkering genieten (mits eventuele toepassing van een cumulplafond).

 

 

Met personen ten lasten

Zonder personen ten lasten

28 dagen of meer

1614,10 €

1291,69 €

tussen 21 en 27 dagen

1210,58 €

968,77 €

tussen 14 en 20 dagen

807,05 €

645,84 €

tussen 7 en 13 dagen

403,53 €

322,92 €

Minder dan 7 dagen

0 €

0 €

 

 • De zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro,
 • De actieve gepensioneerde zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen dat hoger is dan 7.021,29 euro,
 • De student-zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte inkomen  dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro,
 • En de zelfstandigen die de toepassing van artikel 37 ARS genieten wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 7.356,08 euro, kunnen maximaal de volgende financiële uitkering genieten (mits eventuele toepassing van een cumulplafond.

 

 

Met personen ten lasten

Zonder personen ten lasten

28 dagen of meer

807,05 €

645,84 €

tussen de 21 en 27 dagen

605,29 €

484,39 €

tussen de 14 en 20 dagen

403,53 €

322,92 €

tussen 7 en 13 dagen

201,77 €

161,46 €

Minder dan 7 dagen

0 €

0         €

 

Belangrijke wijzigingen met betrekking tot de cumulatie met andere vervangingsinkomens zijn: 

De cumul met een vervangingsinkomen is voor alle zelfstandigen slechts toegestaan op voorwaarde dat de som van de voorziene financiële uitkering van het overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen per maand het bedrag van de voorziene financiële uitkering niet overschrijdt.

In geval van overschrijding zal het bedrag van de voorziene financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van deze overschrijding.

Het niet-correct aangeven van het genot van een vervangingsinkomen of van de hoogte van het bedrag, kan leiden tot een controle achteraf met eventuele terugvorderingen van onterecht ontvangen uitkeringen.

📌 Het cumulplafond wordt steeds op maandbasis bekeken, ook al betreffen de onderbrekingen niet noodzakelijk dezelfde periode.

 

 Net zoals in het verleden voor de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht het geval is, is er aan de nieuwe tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht geen luik ‘behoud van sociale rechten’ verbonden.

 

👉 Aanvraagformulier :

Voor deze derde pijler moet er voor elke onderbrekingsperiode opnieuw een aanvraag worden ingediend door de aanvrager, met het noodzakelijk attest.

De aanvraag moet ten laatste ingediend worden tegen het einde van het tweede kwartaal, volgend op het kwartaal waarin de maand ligt waarvoor zij de aanvraag indienen.

Indien alle voorwaarden vervuld zijn, zal de financiële uitkering van een huidige maand uitbetaald worden in het begin van de maand volgend op de maand waarvoor de uitkering wordt gevraagd.

Hoe kunt u deze steun aanvragen?
Dit kan eenvoudig online. Om uw digitale aanvraag te doen moet u zich eerst identificeren met uw eID of via itsme®.

Hulp nodig bij het aanmelden? Bekijk deze korte uitleg.

Wenst u het formulier op papier in te vullen? Via deze link vindt u het aanvraagformulier. 

3. Tijdelijke versoepelingen van de bepalingen in het kader van het klassieke overbruggingsrecht

Ook in het klassieke overbruggingsrecht worden enkele tijdelijke aanpassingen aangebracht voor feiten (faillissementen, gedwongen onderbrekingen en stopzettingen) die zich voordoen in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021.

3.1. Uitbreiding naar starters

Starters? Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die minder dan 12 kwartalen onderworpen zijn aan het sociaal statuut voor zelfstandigen

Komen nu ook in aanmerking voor het klassiek overbruggingsrecht:

 • minstens twee kwartalen onderworpen zijn aan het sociaal statuut.

Het betreft de twee kwartalen die onmiddellijk voorafgaan aan de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het “feit” zich voordoet (feit hieronder)

Uitzondering: in het kader van de vierde pijler (‘stopzetting omwille van economische moeilijkheden’) blijft het vereist dat betrokkene minstens 8 pensioenvormende kwartalen kan aantonen opdat hij in aanmerking zou komen voor 3 maanden uitkeringen / 1 kwartaal behoud van rechten, wat er de facto toe leidt dat deze versoepeling voor starters in het kader van de vierde pijler niet van toepassing is.

 • effectieve bijdragebetaling van 4 naar 2 kwartalen

3.2. Cumulplafond met een vervangingsinkomen

Principe: Een recht op een vervangingsinkomen, zelfs potentieel, belemmert de toekenning van het overbruggingsrecht, ongeacht het bedrag van dat vervangingsinkomen.

Afwijking: De financiële uitkering in het kader van het overbruggingsrecht kan voortaan gecumuleerd worden met een ander vervangingsinkomen in het kader van de sociale zekerheid, mits naleving van een cumulplafond dat overeenkomt met het toepasselijke bedrag van de financiële uitkering in het kader van het overbruggingsrecht.

Ingeval van overschrijding van dit plafond wordt de financiële uitkering in het kader van het overbruggingsrecht verminderd ten belope van deze overschrijding.

Opgelet: de invoering van dit cumulplafond betekent meteen ook dat een potentieel recht op een vervangingsinkomen geen obstakel vormt. Enkel effectief genoten vervangingsinkomens moeten in rekening worden gebracht.

 

3.3. Feiten onder derde pijler

In de definitie van "feit" voor de derde pijler wordt toegevoegd aan de zin “het begin van de onderbreking van de zelfstandige activiteit” à "Indien de onderbreking van de zelfstandige activiteit gevolgd wordt door een stopzetting van de zelfstandige activiteit, deze stopzetting beschouwd wordt als feit.”

Voorbeeld

Betrokkene baat een horecazaak uit. Tengevolge van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid in het kader van de bestrijding van het COVID-19-virus, diende hij zijn zelfstandige activiteit te onderbreken vanaf 14 maart 2020. Hij genoot de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht. Hij besluit evenwel om zijn zelfstandige activiteit definitief stop te zetten op 18 september 2020. Gelet op deze nieuwe technische maatregel wordt, voor de toekenning van het overbruggingsrecht in het kader van de derde pijler, gekeken naar de datum van 18 september 2020 en dus niet naar die van 14 maart 2020. De theoretische toekenningsperiode loopt dan vanaf oktober 2020 en niet vanaf april 2020.

 

3.4. Gelijkstelling pensioenrechten

 Principe: De tijdvakken van overbruggingsrecht komen niet in aanmerking voor de pensioenberekening.

Afwijking:  Voortaan worden de periodes waarin de zelfstandige een behoud van sociale rechten geniet in het kader van het overbruggingsrecht gelijkgesteld met een periode van bezigheid voor de pensioenberekening, met een maximum van vier gelijkgestelde kwartalen. De gelijkstelling vangt aan de 1ste dag van het kwartaal waarvoor het behoud van rechten werd toegekend (en niet de 1ste dag van het kwartaal dat daarop volgt), en ten vroegste op 1 oktober 2020.

De maatregel geldt voor :

 • pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2021
 • kwartalen ‘behoud van rechten’ vanaf het vierde kwartaal 2020
 • kwartalen ‘behoud van rechten’ die worden toegekend naar aanleiding van feiten die zich voordoen tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021

3.5. Verlenging aanvraagtermijn

Omwille van de retroactieve kracht van deze versoepelingen, wordt de aanvraagtermijn voor aanvragen binnen het klassieke overbruggingsrecht naar aanleiding van “feiten” die zich voordoen in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020, verlengd met twee kwartalen.

Voor feiten die zich in deze periode voordoen, bedraagt de aanvraagtermijn dus vier kwartalen in totaal.

4. Op welk soort overbruggingsrecht heeft u recht afhankelijk van uw activiteit?

Zie tabel hieronder.

 

B. UW SOCIALE BIJDRAGEN

1. Uitstel sociale bijdragen

Voor wie?

De maatregel is van toepassing op elke zelfstandige die moeilijkheden ondervindt ten gevolge van de coronaviruscrisis.

Welke periode mag worden uitgesteld?

 • De sociale bijdrage van het 1ste kwartaal 2021 moet voor 31/03/2022 betaald worden.
 • De sociale bijdrage van het 2de kwartaal 2021 moet voor 30/06/2022 betaald worden.
 • De regularisatiebijdragen van 2018 en 2019 die vervallen op 31/03/2021 moeten voor 31/03/2022 betaald worden.
 • De regularisatiebijdragen van 2018 en 2019 die vervallen op 30/06/2021 moeten voor 30/06/2022 betaald worden.
 • De sociale bijdragen van het 3de kwartaal 2021 moet voor 30/09/2022 betaald worden.
 • De sociale bijdragen van het 4de kwartaal 2021 moet voor 15/12/2022 betaald worden.
 • De regularisatiebijdragen van 2018, 2019 en 2020 die vervallen op 30/09/2021 moeten voor 30/09/2022 betaald worden.
 • De regularisatiebijdragen van 2018, 2019 en 2020 die vervallen op 31/12/2021 moeten voor 15/12/2022 betaald worden.

De maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

Deze aanvraag moet gebeuren:

 • vóór 15/03/2021 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 een uitstel van betaling te bekomen en de regularisatiebijdragen 2018 en 2019 van 31/03/2021 en 30/06/2021
 • vóór 15/06/2021 om voor het tweede kwartaal van 2021 een uitstel te bekomen en de regularisatiebijdragen 2018 en 2019 van 30/06/2021
 • vóór 15/09/2021 om voor het derde en vierde kwartaal van 2021 een uitstel van betaling te bekomen en de regularisatiebijdragen 2018, 2019 en 2020 met vervaldatum 30/09/2021 en 31/12/2021
 • vóór 15/12/2021 om voor het vierde kwartaal van 2021 een uitstel te bekomen en de regularisatiebijdragen 2018, 2019 en 2020 met vervaldatum 31/12/2021

Gevolgen voor het recht op uitkeringen

Het uitstel heeft geen enkele invloed op het recht op uitkeringen op voorwaarde dat de betrokken personen hun uitgestelde bijdragen binnen de verlengde termijn betalen.

  Dit betreft:

 • Het recht op gezinsbijslagen
 • Het recht op pensioen
 • De gezondheidszorg
 • Het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en moederschapsverzekering
 • Het recht op maandelijkse uitkeringen in het kader van het overbruggingsrecht
 • Het recht op moederschapshulp
 • Het recht op vaderschaps- en geboorte-uitkering
 • Het recht als mantelzorger

Gevolgen bij niet-betaling van de bijdragen binnen de verlengde termijn

Indien u de bijdragen voor de kwartalen van 2020 en desgevallend de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 maart 2020, 30 juni 2020, 30 september 2020 en 31 december 2020 niet volledig betaald heeft binnen de voorziene termijnen, verliest u het voordeel van het uitstel, m.a.w. de ‘automatische’ kwijtschelding van de verhogingen voor de periode waarop de niet-betaling betrekking heeft. U zal dus de verhogingen verschuldigd zijn, alsof de maatregel nooit op u van toepassing zou zijn geweest. Dit verhindert u natuurlijk niet om te persoonlijke titel de toepassing van artikel 48 A.R.S. te vragen.

De uitkeringen zullen beschouwd worden als ten onrechte betaald en zullen moeten worden teruggevorderd, op basis van artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek, door het betalingsorganisme (het fonds, het ziekenfonds of de FOD) daarbij rekening houdend met de voor elke sector normaal geldende verjaringstermijnen.

 

👉Hoe kunt u deze steun aanvragen? 
Dit kan eenvoudig online via deze link:

https://mysecurex360.force.com/entrepreneurs

Om uw digitale aanvraag te doen moet u zich eerst identificeren met uw eID of via itsme®.

Hulp nodig bij het aanmelden? 
Bekijk deze korte uitleg.

 

 

2. Vermindering van de sociale bijdragen 

Onder bepaalde voorwaarden hebben zelfstandigen de mogelijkheid om een aanvraag tot verminderde bijdragen in te dienen.

Meer info over aanvraag vermindering van de voorlopige bijdragen. 

 

3. Vrijstelling van de sociale bijdragen

Zelfstandigen hebben de mogelijkheid om een aanvraag tot vrijstelling in te dienen voor:

 • de voorlopige bijdrage van het vierde kwartaal 2020
 • de voorlopige bijdrage van het eerste kwartaal 2021
 • de voorlopige bijdrage van het tweede kwartaal 2021
 • de voorlopige bijdrage van het derde kwartaal 2021
 • de voorlopige bijdrage van het vierde kwartaal 2021
 • de regularisatiebijdragen van de kwartalen 2018 vervallen in de loop van 2021
 • de regularisatiebijdragen van de kwartalen 2019 vervallen in de loop van 2021
 • de regularisatiebijdragen van de kwartalen 2020 vervallen in de loop van 2021

 

Aanvraagformulieren kunnen uitzonderlijk per post of per e-mail worden ingediend bij het fonds.

Tijdens de coronacrisis moeten startende zelfstandigen uitzonderlijk nog geen vier opeenvolgende kwartalen zijn onderworpen voordat ze een aanvraag tot vrijstelling kunnen indienen. 

Aanvragen tot vrijstelling van voorlopige bijdragen van andere kwartalen of van regularisatiebijdragen van andere bijdragejaren of met een andere vervaldatum zullen via de gewone procedure behandeld worden.

De vrijgestelde kwartalen worden niet in aanmerking genomen voor de opbouw van pensioenrechten, maar kunnen binnen de vijf jaar geregulariseerd worden met het oog op het behoud van de pensioenrechten.

👉Hoe kunt u deze steun aanvragen? 
Dit kan eenvoudig online via deze link:

https://mysecurex360.force.com/entrepreneurs

Om uw digitale aanvraag te doen moet u zich eerst identificeren met uw eID of via itsme®.

Hulp nodig bij het aanmelden? 
Bekijk deze korte uitleg.

 

4. Moratorium

De regering heeft beslist om het moratorium op de gerechtelijke invordering van de sociale bijdragen te verlengen voor de zelfstandigen:

 • Die recht hebben op een dubbele financiële uitkering en,
 • Die recht hebben op de tweede pijler van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht van 2021, zijnde de omzetdaling van 40%

Er werd eveneens besloten om een algemeen moratorium te voorzien voor de gerechtelijke invordering van de onbetaalde sociale bijdragen opeisbaar/invorderbaar (in welke hoedanigheid dan ook) in het jaar 2020 en nog niet betaald.

Dit moratorium geldt tot en met 30 juni 2021.

 

5. Kwijtschelding verhogingen vennootschapsbijdrage 2020

De vennootschappen die ook in 2021 financiële problemen ondervinden als gevolg van de coronacrisis, kunnen met een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag kwijtschelding vragen van de verhogingen wegens laattijdige betaling van de bijdrage voor 2020. De dienst Vennootschappen van het RSVZ zal bij de behandeling van de aanvraag rekening houden met de impact van de coronacrisis.

De vennootschappen die actief zijn in de sectoren die nog steeds door de crisis getroffen zijn, of die tijdens de tweede sluitingsperiode van 2020 verplicht moesten sluiten, hoeven in hun aanvraag enkel dat argument in te roepen. Het RSVZ zal rekening houden met het maatschappelijk doel en de NACE-codes van de vennootschap en de verhogingen van de bijdrage 2020 kwijtschelden voor zover die bijdrage betaald is op 31/8/2021.

Voor de andere vennootschappen zal het RSVZ de verhogingen van de bijdrage 2020 kwijtschelden als ze een omzetdaling van 25% in 2020 kunnen aantonen, voor zover genoemde bijdrage betaald is op 31/8/2021.

Voor de vennootschappen die de bijdrage in termijnen betalen en ze ten laatste op 31/8/2021 volledig vereffenen, zal het RSVZ de verhogingen kwijtschelden op basis van de informatie die het sociaal verzekeringsfonds verstrekt.

 

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 09-12-2021