To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuw vennootschapsrecht van kracht op 1 mei 2019

04/01/2019

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen werd op 28 februari eindelijk definitief goedgekeurd.

Wie na 1 mei een vennootschap opricht, valt meteen onder de nieuwe wetgeving.

De nadruk bij deze hervorming ligt op flexibiliteit en eenvoud.

 

Minder vennootschapsvormen

 

Er wordt drastisch gesnoeid in het aantal vennootschapsvormen.

 

Hierbij een overzicht van de mogelijke opties na de hervorming:

De Besloten Vennootschap (BV) zal de basisvennootschapsvorm zijn in de nieuwe wetgeving. De BV wordt de opvolger van de huidige BVBA, met als grootste nieuwigheid dat er niet langer een minimumkapitaal van 18.500 euro vereist wordt. Het wetboek verplicht de oprichters wel om een doordacht financieel plan op te stellen. De Naamloze Vennootschap (NV) blijft een vennootschap met kapitaal en is bedoeld voor grotere ondernemingen. Het huidige startkapitaal van 61.500 euro blijft behouden. Na de hervorming volstaat één aandeelhouder om een NV op te richten.

De coöperatieve vennootschap (CV) heeft historisch als voornaamste doelstelling aan de behoeften van haar aandeelhouders voldoen en/of hun gemeenschappelijke economische / sociale doelstellingen ontwikkelen. Enkel de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijft bestaan. Een CV kan nog steeds een erkenning aanvragen.

 

De vennootschap onder firma (VOF) en de Commanditaire Vennootschap (Comm.V.) blijven de vennootschapsvormen met onbeperkte aansprakelijkheid. Deze vormen worden niet onderworpen aan grote wijzigingen. Voor beide vormen moeten er voor de oprichting minstens 2 vennoten zijn. Bij de VOF zijn alle vennoten onbeperkt aansprakelijk. In de Comm.V. zijn de werkende vennoten onbeperkt aansprakelijk terwijl de stille vennoten slechts aansprakelijk zijn ten belope van hun inbreng.

De maatschap wordt de enige vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen dat de maatschap geen aparte juridische persoon is met eigen rechten en plichten. Het grote voordeel van een maatschap zijn de lage oprichtingskosten en weinige formaliteiten. Daar tegenover staat een onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten.

Verder zal het nieuwe Wetboek geen onderscheid meer maken tussen handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen en zullen de vennootschappen en verenigingen worden opgenomen in één Wetboek.

 

Statutaire zetelleer – aanpassing aan de Europese evolutie

 

Met als doel de aantrekkelijkheid van België als vestigingsland voor internationale ondernemingen te verhogen, hanteert het nieuwe Wetboek de statutaire zetelleer. Dit wil zeggen dat een vennootschap onderworpen is aan het vennootschapsrecht van het land waar haar statutaire zetel gevestigd is.

In de huidige wetgeving wordt dit bepaald door de plaats van de activiteiten of de vestigingseenheid.

 

Beperking bestuurdersaansprakelijkheid

 

De aansprakelijkheid van bestuurders bij fouten zal beperkt worden tot een bepaald plafond. Het maximumbedrag varieert tussen € 125 000 en € 12 miljoen afhankelijk van het balanstotaal en de omzet van de vennootschap tijdens de laatste drie jaar.

 

Wat met de bestaande vennootschappen?

 

U vraagt zich nu waarschijnlijk af wanneer en op welke manier u best inspeelt op deze hervorming?

Moet u voor 1 mei al iets ondernemen?

Hoeveel tijd heeft u om zich aan te passen aan de nieuwe regels?

 

De invoering van het nieuw vennootschapsrecht zal ingevoerd worden in 3 fasen:

 

  1. 1 mei 2019: inwerkingtreding wetgeving Bestaande vennootschappen kunnen vanaf die datum hun statuten aanpassen aan de nieuwe wetgeving.
  2.  
  3. Vanaf deze datum kan u enkel nog een vennootschap onder een nieuwe vorm oprichten.
  4. Vanaf 1 januari 2020 zijn de vennootschappen verplicht om bij de eerstvolgende statutenwijziging, hun statuten te laten aanpassen aan de nieuwe wet.  
  5. Vanaf dan treden ook enkele dwingende bepalingen van de nieuwe wet reeds in werking op alle bestaande vennootschappen.
  6. Bestaande vennootschappen hebben tot 1 januari 2024 om hun statuten aan te passen. Doen ze dit niet, dan worden ze automatisch omgezet naar de dichts aanleunende nieuwe vorm. Dit neemt de verplichting om hun statuten aan te passen echter niet weg.

 

 

Ingeval van vragen, neem contact op met uw client advisor via het dichtstbijzijnde Securex-kantoor

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 04/01/2019