To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronavirus: maatregelen voor zelfstandigen

04/20/2020

1. Overbruggingsrecht 

Sectoren die getroffen worden door de sluitingsmaatregelen van de regering:

hebben automatisch recht op het financiële voordeel voor de maanden maart, april en mei 2020, ongeacht of de onderbreking geheel of gedeeltelijk is. Er is geen minimale onderbrekingsperiode vereist.

Voorbeelden:

 • De winkels die alleen sluiten tijdens het week-end kunnen genieten van de uitkering.
 • Het restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten hebben recht op de uitkering.

Welke activiteiten zijn opgenomen in het ministerieel besluit van 13 maart 2020 ?

 • Culturele instellingen: musea, opera's, theaters, concertzalen, bioscopen, reiskantoren...
 • Feestelijke gelegenheden: discotheken, feestzalen...
 • Recreatiefaciliteiten : Dierenparken, casino's, gokbureaus...
 • Sportfaciliteiten: sporthallen, zwembaden, fitnessruimte...
 • Horecabedrijven: cafés, bars, restaurants...
 • Winkels die in het weekend moeten sluiten
 • Kappers: ongeacht of zij beslissen hun kapsalon open te houden of te sluiten

 

Sectoren die niet opgenomen zijn in de sluitingsmaatregelen: 

De betrokkene moet zijn werkzaamheden als zelfstandige, gedurende ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreken tijdens de kalendermaand waarin het financiële voordeel verschuldigd is. De onderbreking moet volledig zijn.

Voorbeeld:

 • Elke zelfstandige op wie de sluitingsmaatregelen van de overheid niet onmiddellijk van toepassing zijn, maar die ernstige moeilijkheden ondervindt ten gevolge van het coronavirus (sterke daling van de activiteit, daling van de boekingen, daling van de bezettingsgraad, stijging van de annuleringen, onderbrekingen van de leveringen, vrijwillige sluiting, enz.

 

De voorwaarden van het overbruggingsrecht blijven voor iedereen van toepassing:

 • Het moet gaan om zelfstandigen, meewerkende echtgenoten of helpers die de wettelijk voorlopige bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd zijn op het ogenblik waarop hun onderbreking aanving. De zelfstandigen in bijberoep voor zover hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandige in hoofdberoep, gebaseerd op N-3; kunnen ook genieten van het overbruggingsrecht Coronavirus.
 • Het moet gaan om een (volledige of gedeeltelijke) onderbreking van alle beroepsactiviteit (overeenkomstig artikel 5, § 1, 4°, van de wet). Evenwel vormen taken van gering belang, gelinkt aan de onderbroken zelfstandige activiteit, ten uitzonderlijke titel, géén obstakel voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het beantwoorden van telefoons of e-mails, of andere taken die erop gericht zijn het voortbestaan van de activiteit te verzekeren. Hier moet de nodige soepelheid aan de dag worden gelegd bij deze beoordeling.
 • De zelfstandige moet nog steeds de nodige bewijsstukken aanleveren die aantonen dat de onderbreking te wijten is aan de nefaste gevolgen van het coronavirus. Een verklaring op eer is reeds voldoende, op voorwaarde dat voldoende duidelijk is dat er een link is tussen het coronavirus en de tijdelijke onderbreking van de activiteit. Het spreekt voor zich dat deze link evident is voor activiteiten die getroffen zijn door de maatregelen tot volledige/gedeeltelijke sluiting.
 • Het genot van een vervangingsinkomen is en blijft een obstakel om het overbruggingsrecht te genieten (overeenkomstig artikel 5, § 1, 5°, van de wet).

 

Specifieke versoepelingen van de normale regels van het overbruggingsrecht

 • Het is niet vereist dat de betrokkene verzekeringsplichtig was gedurende de vier kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van het begin van de onderbreking. Evenwel blijft het vereist dat het zelfstandigen, meewerkende echtgenoten of helpers betreft die de wettelijk voorlopige bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd waren op het ogenblik
 • De voorwaarde van effectieve betaling van de bijdragen voor ten minste vier kwartalen is niet van toepassing.
 • De aanvraag hoeft niet per aangetekende brief te worden ingediend.
 • De financiële voordelen voor de maanden maart, april en mei 2020 worden niet in aanmerking genomen bij het bepalen van het aantal maanden overbruggingsrecht dat nog in zijn ‘rugzakje’ zit.  Iemand die zijn ‘rugzakje’ aan overbruggingsrechten in het verleden al heeft opgebruikt, kan voor de maanden maart en april 2020 toch van de maatregel profiteren.
 • Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het corona-virus, zullen ook recht kunnen hebben op de financiële uitkering. Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is geen beletsel om het overbruggingsrecht te genieten. De gewone regels van de derde pijler van het overbruggingsrecht zijn aldus van toepassing.
 • De voorwaarde dat betrokkene zijn hoofdverblijfplaats in België moet hebben is niet van toepassing, op voorwaarde dat de betrokken zelfstandigen hun sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep in België verschuldigd zijn. 

Bedrag van de uitkering

 • De tijdelijke crisismaatregel bestaat uit de toekenning van de volledige financiële maanduitkering in het kader van het overbruggingsrecht voor de maand maart en/of april en/of mei 2020.

 

Met gezinslast  Zonder gezinslast 
1614,10 € 1291,69 €

  

Aanvraagformulier 

Surf naar www.securex.be/overbruggingsrecht en vul het formulier meteen online in!

 

Hoe vult u het formulier in? Dat gaat heel gemakkelijk:

 • Open de tool via de link;
 • Vul alle vulden in;
 • Klik op ‘bevestigen’.

U ontvangt nadien een bevestigingsmail van ons met een kopie van uw ingevulde formulier.

 Wenst u het formulier op papier in te vullen? Via deze link vindt u het aanvraagformulier. 

 

Vroeg u bij Securex Integrity het overbruggingsrecht aan voor de maanden maart en/of april maar hebt u ondertussen uw activiteit hervat en wenst u dus geen overbruggingsrecht meer voor de maand mei (of latere maanden), vul dan onderstaand formulier in: https://emailing.securex.eu/l/64002/2020-05-06/gwpvh6
Veel succes met uw heropstart! 

 

2. Gedeeltelijk overbruggingsrecht 

De regering voorziet een uitbreiding van het overbruggingsrecht tijdens de coronacrisis.

Deze uitbreiding van het overbruggingsrecht voorziet voor de volgende categorieën die gedwongen worden hun zelfstandige activiteit te onderbreken naar aanleiding van COVID-19 (van maximaal een halve maandelijkse financiële uitkering):

 • De zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro. 
 • De actieve gepensioneerde zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat hoger is dan 6.996,89 euro.
 • De student-zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro.
 • De zelfstandigen met toepassing van artikel 37 ARS wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 7.330,52 euro.

De cumul van de halve financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht met een vervangingsinkomen is bovendien slechts toegestaan op voorwaarde dat de som van de halve financiële uitkering en het andere vervangingsinkomen het bedrag van maximum 1.614,10 euro per maand niet overschrijdt. In geval van overschrijding zal het maandelijks bedrag van het overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van deze overschrijding.

 

Aanvraagformulier 

Surf naar www.securex.be/overbruggingsrecht en vul het formulier meteen online in!

 

Hoe vult u het formulier in? Dat gaat heel gemakkelijk:

 • Open de tool via de link;
 • Vul alle vulden in;
 • Klik op ‘bevestigen’.

U ontvangt nadien een bevestigingsmail van ons met een kopie van uw ingevulde formulier.

  Wenst u het formulier op papier in te vullen? Via deze link vindt u het aanvraagformulier.

 

Vroeg u bij Securex Integrity het overbruggingsrecht aan voor de maanden maart en/of april maar hebt u ondertussen uw activiteit hervat en wenst u dus geen overbruggingsrecht meer voor de maand mei (of latere maanden), vul dan onderstaand formulier in: https://emailing.securex.eu/l/64002/2020-05-06/gwpvh6
Veel succes met uw heropstart! 

 

 

Aandachtspunt zelfstandige in bijberoep die vermindering aanvraagt

Indien u als zelfstandige in bijberoep een vermindering aanvraagt, wijzigen de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen en wordt er op basis van deze 'nieuwe' bijdragen gekeken of hij in aanmerking komt voor de uitkering.

Indien u bijvoorbeeld een vermindering tot 0 euro vraagt, komt u niet meer in aanmerking voor de uitkering.

Indien u bijvoorbeeld een vermindering tot op de drempel van 6.996,89 euro vraagt, dan komt u nog in aanmerking voor (maximaal) een halve uitkering.

 

3. Uitstel sociale bijdragen

De nieuwe maatregel is van toepassing op elke zelfstandige (in gelijk welk statuut) die moeilijkheden ondervindt als gevolg van het coronavirus.

 

Welke periode mag uitgesteld worden ?

De maatregel is van toepassing op de voorlopige bijdragen van de 2 eerste kwartalen van 2020 en de regularisatiebijdragen met vervaldatum 31/03/2020.

 • De sociale bijdragen van 1/2020 => moet ten laatste betaald zijn op 31/03/2021
 • De sociale bijdragen van 2/2020 => moet ten laatste betaald zijn op 30/06/2021
 • De regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31/03/2020 => moeten ten laatste betaald zijn op 31/03/2021
 • De regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 30/06/2020 => moeten ten laatste betaald zijn op 30/06/2021
 • De regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 30/09/2020 => moeten ten laatste betaald zijn op 30/06/2021

 

De maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

De ondernemers dienen voor 15/06/2020 een aanvraag in bij hun sociaal verzekeringsfonds om te kunnen genieten van bovenstaande maatregel.  

 

Gevolgen voor het recht op uitkeringen

 Het uitstel heeft geen enkele invloed op het recht op uitkeringen op voorwaarde dat de betrokken personen hun uitgelstelde bijdragen betalen binnen de verlengde termijn betalen.

 Dit betreft:

 • Het recht op gezinsbijslagen
 • Het recht op pensioen
 • De gezondheidszorg
 • Het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en moederschapsverzekering
 • Het recht op maandelijkse uitkeringen in het kader van het overbruggingsrecht
 • Het recht op moederschapshulp
 • Het recht op vaderschaps- en geboorte-uitkering
 • Het recht als mantelzorger

 

Gevolgen bij niet-betaling van de bijdragen binnen de verlengde termijn

 

Indien de begunstigde van de maatregel de bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 en desgevallend de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 maart 2020, 30 juni 2020 of 30 september 2020 niet volledig betaald heeft binnen de voorziene termijnen (vóór 31 maart 2021 of 30 juni 2021 naargelang het geval), verliest hij het voordeel van het uitstel, m.a.w. de ‘automatische’ kwijtschelding van de verhogingen voor de periode waarop de niet-betaling betrekking heeft. Hij zal dus de verhogingen verschuldigd zijn, alsof de maatregel nooit op hem van toepassing zou zijn geweest. Dit verhindert hem natuurlijk niet om ten persoonlijke titel de toepassing van artikel 48 A.R.S. te vragen.

De uitkeringen zullen beschouwd worden als ten onrechte betaald en zullen moeten worden teruggevorderd, op basis van artikel 1235 van het Burgerlijk Wetboek, door het betalingsorganisme (het fonds, de mutualiteit of de FPD) daarbij rekening houdend met de voor elke sector normaal geldende verjaringstermijnen.

 

Aanvraagformulier 

Surf naar https://www.securex.be/nl/covid-19/aanvraagformulier-uitstel-sociale-bijdragen  en vul het formulier meteen online in!

 

 

  

4. Vrijstelling van de sociale bijdragen

Zelfstandigen hebben de mogelijkheid om een aanvraag tot vrijstelling in te dienen voor:

 • het eerste kwartaal van 2020
 • het tweede kwartaal van 2020 (na ontvangst van het betalingsbericht)
 • de regularisaties van 2018 die vervallen op 31/03/2020, 30/06/2020 en 30/09/2020

 

5. Vermindering van de sociale bijdragen 

Onder bepaalde voorwaarden hebben zelfstandigen de mogelijkheid om een aanvraag tot verminderde bijdragen in te dienen.

Meer info over aanvraag vermindering van de voorlopige bijdragen. 

 

6. Meer info

1. Veelgestelde vragen en hun antwoord vindt u op onze website.

2. Bijkomende info en veelgestelde vragen FOD Volksgezondheid 

3. Het coronavirus en zijn gevolgen: info op de website van de FOD Economie.

4. Regionale steunmaatregelen

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 04/20/2020