To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vlaamse ondersteuningspremie voor ondernemingen die het nog steeds zeer moeilijk hebben na corona

08/03/2020

Sommige ondernemingen worden nog steeds geconfronteerd met een belangrijke omzetdaling, ondanks de versoepeling van de coronavirusmaatregelen. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona ondersteuningspremie in het leven geroepen[1].

Deze premie zal vanaf midden juli aangevraagd kunnen worden. Opgelet, de aanvraag zal moeten gebeuren tegen 15 augustus 2020.

Opgelet, de corona-compensatiepremie en de corona-hinderpremie kunnen slechts tot morgen worden aangevraagd!

Onderneming met omzetdaling : corona-ondersteuningspremie

De corona ondersteuningspremie, die van toepassing is voor ondernemingen die in Vlaanderen zijn gevestigd, bedraagt 2.000 euro. Voor wie een bijberoep uitoefent[2] bedraagt de premie 1.000 euro.

Wie komt in aanmerking?

Ondernemingen die steeds open zijn gebleven of opnieuw geopend zijn na de versoepeling van de coronamaatregelen en hierdoor een omzetdaling van 60%[3] [4] hebben in de doorstartperiode. Dit is de periode waarin de onderneming doorstart na de versoepeling van de coronavirusmaatregelen:

  • Voor de ondernemingen die behoren tot het toepassingsgebied van de corona-hinderpremie wegens een verplichte sluiting is de doorstartperiode de maand volgend op de opheffing van deze verplichte sluiting, respectievelijk 11 mei, 18 mei of 8 juni 2020.
  • Voor de ondernemingen die na het opheffen van deze verplichte sluiting vrijwillig gesloten bleven is de doorstartperiode de maand volgend op de dag van heropening, uiterlijk binnen een week na 22 juni 2020.
  • Voor de ondernemingen die behoren tot het toepassingsgebied van de corona compensatiepremie is de doorstartperiode de periode van 1 mei tot 31 mei 2020. 

Opgelet! Enkel ondernemingen die in aanmerking komen voor de corona-hinderpremie of de corona-compensatiepremie komen in aanmerking voor deze premie[5].

Indien u deze premies nog niet heeft aangevraagd en in aanmerking komt, heeft u nog tot uiterlijk morgen de tijd om uw aanvraag in te dienen!

Verhoging voor bijkomende exploitatiezetels

De premie wordt verhoogd als de onderneming beschikt over één of meer bijkomende exploitatiezetels waar bij de RSZ minstens één voltijdsequivalent ingeschreven personeel is tewerkgesteld.

Concreet wordt de premie vermenigvuldigd met de bijkomende exploitatiezetels. De verhoging is echter wel beperkt tot maximaal 4 bijkomende exploitatiezetels in het Vlaams Gewest.

Wie komt niet in aanmerking?

De volgende ondernemingen komen niet in aanmerking voor de premie:

  • ondernemingen die zich in één van de volgende rechtstoestanden bevinden: ontbinding, stopzetting, faillissement, vereffening; 
  • holdings, management-, of patrimoniumvennootschappen;
  • ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder, vennoot of zaakvoerder verbonden is met een andere onderneming die de premie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen;
  • ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het VLAIO[6] naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona- hinderpremie of corona-compensatiepremie;
  • ondernemingen die op 1 mei 2020 nog niet opgestart waren en beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Cumulregel

De premie kan niet gecumuleerd worden met de achtergestelde lening verleend door PMV ten gevolge van de coronavirusmaatregelen van meer dan 75.000 euro.

De premie kan bovendien niet overgedragen worden aan een derde en is niet vatbaar voor beslag.

Hoe aanvragen?

De aanvraag zal online dienen te gebeuren bij het VLAIO. Dit zal echter pas mogelijk zijn tegen midden juli. Opgelet, de aanvraag zal ten laatste op 15 augustus 2020 ingediend moeten worden! 

Aanpassingen aan de corona-hinderpremie en compensatiepremie

Er werden een reeks kleine aanpassingen gemaakt aan de voorwaarden om recht te hebben tot de compensatiepremie, die tot morgen kan worden aangevraagd.

Het besluit wijzigt ook een aantal zaken voor de corona-hinderpremie. Deze premie kan nu ook tot morgen worden aangevraagd.

Tenslotte wordt sinds 8 juni 2020 de bijkomende sluitingspremie enkel toegekend aan ondernemingen die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen verplicht volledig gesloten zijn en waarbij de fysieke locatie gesloten is.

Meer info?

De website van Vlaio blijft een belangrijke bron van informatie om een overzicht te bewaren van de steunmaatregelen. Raadpleeg ook onze artikels van 8 juni 2020 en 23 juni 2020.

 


[1] Besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 2020, Belgisch Staatsblad van 22 juni 2020, 2de editie.

[2] Zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en geen betrekking als loontrekkende uitoefenen die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking.

[3] De daling van de omzet, exclusief de btw en op basis van de dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdregistratie in de doorstartperiode. Als referentieperiode geldt dezelfde periode in 2019. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in de voormelde periode van 2019 wordt de omzetdaling in de referentieperiode vergeleken met de verwachte omzet, vermeld in het financieel plan. Als de omzet in de voormelde periode van 2019 abnormaal laag is wegens een uitzonderlijke gebeurtenis die gemotiveerd wordt, wordt die periode vervangen door een andere referentieperiode.

[4] Het VLAIO kan de door de onderneming gerapporteerde omzetdaling controleren op basis van administratieve gegevens en van de boekhouding van de onderneming, en dit zowel voorafgaandelijk aan als tot 5 jaar na de uitbetaling van de premie.

[5] Ondernemingen die geen aanvraag indienden voor het bekomen van een corona hinderpremie of een corona compensatiepremie, dienen het oorzakelijk verband tussen de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervonden door de coronavirusmaatregelen en de omzetdaling omstandig te motiveren in de aanvraag. 

[6] Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/03/2020