To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Zelfstandigen met een statuut artikel 37 die even veel betalen als een zelfstandige in hoofdberoep: wijziging van statuut

11/15/2019

Wat is ‘artikel 37’?

Sommige zelfstandigen moeten aansluiten in hoofdberoep, ook al hebben ze slechts een beperkte activiteit en bijgevolg een laag inkomen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die als loontrekkende onvoldoende uren presteert om bijdragen in bijberoep te mogen betalen. Of iemand met gezondheidsklachten die geen uitkering krijgt en freelancewerk doet op kleine schaal.

Onder drie voorwaarden kunnen deze personen toch bijdragen betalen zoals een bijberoeper:

  1. Je geniet geen eigen sociaal statuut maar hebt afgeleide sociale rechten;
  2. Je bent ofwel (1) gehuwd, (2) weduwnaar met overlevingspensioen, (3) vastbenoemde leerkrachten met een tewerkstelling tussen 50% en 60%, of (4) volksvertegenwoordiger, schepen, burgemeester of OCMW-voorzitter.
  3. Je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige bedraagt hoogstens € 7.253,83 (2019).

Het nadeel van artikel 37 is dat je geen eigen sociale rechten opbouwt in het zelfstandigenstatuut, zoals pensioen, vervangingskomen bij ziekte of ongeval, ouderschapsverlof, … Dit kan ook het verschil maken tussen vervroegd pensioen of blijven werken tot 65 jaar.

Speciaal geval: een zelfstandige met artikel 37 die sociale bijdragen in hoofdberoep betaalt

We nemen het voorbeeld van George. Hij betaalt in 2018 sociale bijdragen op basis van zijn inkomsten van 2015, en die liggen hoger dan de drempel voor artikel 37. Hij betaalt dus voorlopige bijdragen in hoofdberoep. Daardoor opent hij in 2018 onterecht sociale rechten via zijn bijdragen in hoofdberoep.

Het is mogelijk dat George sinds 2018 uitkeringen heeft genoten op basis van zijn voorlopige bijdragen in hoofdberoep. Bij de regularisatie in 2020 van zijn sociale bijdragen van 2018  blijkt dat hij toch aan de voorwaarden van artikel 37 voldeed, bijvoorbeeld omdat hij in 2018 minder verdiende dan iemand in hoofdberoep. George moet dan in principe de uitkeringen terugbetalen. Het kan gaan om uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of moederschap, moederschapshulp, overbruggingsrecht of mantelzorg.

De FOD stelt mensen zoals George echter een gunstmaatregel voor. Als George kiest om definitieve bijdragen te betalen op 13.847,39 (minimumdrempel hoofdberoep), kan hij de uitkeringen houden. Daartegenover staat dat hij geen of minder regularisatiebijdragen terugkrijgt van zijn fonds:

  • Geen : indien hij voorlopige bijdragen betaalde op deze minimumdrempel
  • Minder : indien hij méér voorlopige bijdragen betaalde dan de minimumbijdrage, krijgt hij het verschil terug tussen de minimumbijdrage en het effectief betaalde bedrag. Indien er nog openstaande schulden zijn, doet het fonds een heraanwending.

Hoe gebeurt dat nu praktisch?

Er wordt vooreerst een vermoeden ingevoerd dat zelfstandigen zoals George automatisch verzaken aan artikel 37 wanneer hun inkomen van drie jaar geleden hoger ligt dan de drempel van artikel 37. Dat wil zeggen: dat George automatisch omgezet wordt naar hoofdberoep. Voor het jaar N betaalt George dan voorlopige en definitieve bijdragen in hoofdberoep en opent hij rechten. Zelfs als achteraf blijkt dat zijn definitief inkomen onder de drempel van artikel 37 valt. Eventueel toegekende sociale rechten kunnen achteraf niet meer in vraag worden gesteld.

George kan een nieuwe aanvraag ­artikel 37 indienen, die ten vroegste uitwerking kan hebben vanaf N+1.

Toch artikel 37 behouden?

Maar… artikel 37 kan behouden blijven als hij op tijd een vermindering van sociale bijdragen vraagt.

Stel nu dat George die automatische verzaking niet wenselijk vindt, en artikel 37 wil behouden voor het jaar N. Dan moet hij ten laatste op 31 december van dat jaar N een vermindering (artikel 11) aanvragen, tot onder de minimumbijdrage van een hoofdberoeper. Hij betaalt dan bijdragen zoals in bijberoep en opent geen eigen sociale rechten.

Maar wat als zijn definitief inkomen hoger is dan de drempel artikel 37? Dan vervalt artikel 37 voor het jaar N. Hij betaalt een regulbijdrage met verhogingen en opent sociale rechten als dat nog mogelijk is. Voor het jaar N+1 blijft hij aangesloten als artikel 37, want er werd niet verzaakt.

 

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen 11/15/2019