To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Steunmaatregelen corona: mis de boot niet!

06/23/2020

Ziehier een tabel bijgewerkt tot 23 juni met de belangrijkste maatregelen die wegens de coronacrisis getroffen zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Legal advisor of de sites van de gewesten (1819.brussels, werk-economie-emploi.brussels, 1890.be, Portaalsite van Wallonië, www.vlaio.be, …).

De termijnen voor het aanvragen van sommige steunmaatregelen zijn reeds verstreken. Andere verstrijken pas op 30 juni 2020. Hou ze dus goed in de gaten!

STEUNMAATREGEL

BIJKOMENDE INFORMATIE

FORMALITEITEN/DUUR

Federale maatregelen

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Covid-19 voor werknemers

Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor de betrokken werknemers

Elke dag tijdelijke werkloosheid wordt beschouwd als een dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Covid-19. De werkgever moet zijn tijdelijk werkloze werknemers dus niet bezoldigen. De RVA heeft een vereenvoudigde procedure ontwik-keld.

Officieel tot 31/08/2020 (en tot 31/12/2020 voor sectoren in moeilijkheden)[1].

In de prestatiekalenders die u voor de maanden mei en juni opstuurt naar het Sociaal Secretariaat Securex moet u een code “WOT – Werkloos overmacht crisissituaties” invoeren voor de dagen waarop uw personeel tijdelijk werkloos was.  

Overbruggingsrecht voor de zelfstandigen

Vervangingsinkomen

 

De zelfstandigen die verplicht zijn om hun activiteiten te onderbreken ingevolge de door de regering getroffen sluitingsmaatregelen, hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart, april en mei 2020, ongeacht of ze deze volledig dan wel gedeeltelijk onderbroken hebben. Er is geen minimum verbrekingsduur vereist voor deze zelfstandigen.

De overige zelfstandigen hebben recht op de volledige financiële uitkering verbonden aan het overbruggingsrecht voor de maanden maart, april en mei als ze hun activiteiten in de loop van die maanden wegens de coronacrisis gedurende ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreken. 

Officieel tot 30/06/2020. De regering heeft een verlenging tot 31/08/2020 goedgekeurd (en tot 31/12/2020 voor sectoren in moeilijkheden)[2].

Vul het onlineformulier Integrity in.

Uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing

Tot en met de fiscale periode “april 2020” geldt een algemeen uitstel voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing.

Vanaf de fiscale periode “mei 2020” is dit uitstel niet meer van toepassing. De bedrijfsvoorheffing voor die periode moet op 15 juni 2020 betaald worden.

Betalingsfaciliteiten op fiscaal vlak

Bedrijven die moeilijkheden ondervinden van de corona-uitbraak kunnen de volgende steunmaatregelen aanvragen:

ü Betalingsfaciliteiten (afbetalingsplan);

ü Een vrijstelling van verwijlintresten voor laattijdige betalingen;

ü Uitstel voor de boetes voor niet-betaling of laattijdige betaling.

Het kan gaan om schulden aan de bedrijfsvoorheffing of de belastingen voor natuurlijke personen, maar ook om btw-schulden, de vennootschapsbelastingen of nog de aangifte in de rechtspersonenbelasting.

De aanvraag kan per mail of per brief met het standaardmodel naar het regionaal invorderingscentrum van de werkgever verstuurd worden.

De aanvragen moeten ten laatste op 31/12/2020 ingediend worden.

Als er een afbetalingsplan werd goedgekeurd voor uw onderneming, gelieve dan onze klantenboekhouding daarvan op de hoogte te brengen op dit e-mail adres :sss.accountancy@securex.be.

Uitstel van betaling van de bedragen verschuldigd aan de RSZ

 • Sommige ondernemingen kunnen hun betalingen aan de RSZ uitstellen tot 15/12/2020.
 • Klik hier voor meer info over welke ondernemingen een aanvraag kunnen indienen.

De werkgevers die recht hebben op een uitstel van betaling aan de RSZ hebben tot 15/12/2020 om te betalen. Ook de wijzigende moeten vóór die datum betaald worden.

Dit uitstel is niet meer van toepassing vanaf het derde kwartaal 2020. De wettelijke betaaltermijnen moeten vanaf dan terug nageleefd worden.

Minnelijke afbetaling aan de RSZ

Werkgevers die omwille van het coronavirus moeilijkheden hebben om de sociale bijdragen op de lonen van hun personeel te betalen, kunnen bij de RSZ een afbetalingsplan vragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Met dit minnelijke afbetalingsplan bij de RSZ kan een werkgever gedurende maximum 24 maanden maandelijkse betalingen uitvoeren. Als de werkgever de sociale zekerheidsbijdragen al correct betaald heeft, kan de RSZ u een vrijstelling geven van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten.

Online formulier in te vullen op de website van de RSZ.

Bijkomende netto overuren

De werkgevers in kritieke sectoren hebben recht op 120 bijkomende vrijwillige overuren om het hoofd te bieden aan de coronacrisis.

Er is geen overloon verschuldigd op deze bijkomende uren. De werkgever moet voor deze uren ook geen bedrijfsvoorheffing of socialezekerheidsbijdragen inhouden.

Tot 30 juni 2020.

Corona- ouderschapsverlof

Werknemers die in aanmerking komen voor het gewone ouderschapsverlof kunnen ook beroep doen op het corona ouderschapsverlof (vermindering van de prestaties tot de helft of met 1/5) met akkoord van de werkgever.

Officieel van 01/05/2020 tot 30/06/2020. Een verlenging tot 31/08/2020 is goedgekeurd door de regering..

Sociale bijdragen voor de zelfstandigen

Alle zelfstandigen (van elke categorie) die wegens het coronavirus problemen hebben om hun voorlopige sociale bijdragen als zelfstandige te betalen, kunnen hun sociale verzekeringskas voor zelfstandigen om uitstel van betaling met één jaar vragen.

In bepaalde voorwaarden kunnen de zelfstandigen ook een vermindering of zelfs een volledige vrijstelling van hun sociale bijdragen vragen.

Voor het eerste en tweede kwartaal van 2020: aanvraag indienen vóór 15 juni 2020.

Voor de regularisatiebijdragen die op 31/03/2020 vervallen: aanvraag indienen vóór 15 juni 2020

 

Als u uw sociale bijdragen van zelfstandige aan Securex Integrity stort, kunt u een mail sturen naar integrity@securex.be

Moratorium op faillissementen voor ondernemingen in moeilijkheden

De beschermingsmaatregelen van het wettelijk moratorium zijn automatisch van toepassing op bedrijven waarvan de continuïteit bedreigt wordt door het coronavirus. En die op 18 maart 2020 nog niet in staking van betaling waren.

 

Tot 17/06/2020

Andere maatregelen worden voorbereid. Ze zijn echter nog niet officieel. U vindt er meer over in onze artikels van 08/06/2020 en 15/06/2020.

 

Maatregelen van het Waalse Gewest

Forfaitaire premie van € 2.500 van het Covid-19 Fonds

ü Ondernemingen/zelfstandigen wier activiteit aanzienlijk gedaald is in maart en in april 2020;

ü die hun exploitatiezetel in Wallonië hebben;

ü voor de zelfstandigen die het volledige overbruggingsrecht genoten hebben in maart en april 2020[3];

ü voor de ondernemingen: waarvan de meerderheid van het personeel tijdelijk werkloos is wegens overmacht.

 

Cumuleerbaar met andere steun (bv. tijdelijke werkloosheid, overbruggingsrecht).

Niet cumuleerbaar met de vergoeding van € 5.000.

Aanvraag indienen via het Covid-19 platform tegen 30/06/2020.

‘Ricochet’-lening SOWALFIN: combinatie van:

 • een garantie van SOWALFIN van maximum 75% op de beoogde banklening van maximum         € 30.000;
 • met een achtergestelde lening van SOWALFIN van maximum € 15.000 tegen een tarief van 0%.

De volledige financiering van de onderneming bereikt zo                 € 45.000. Meer info hier.

ü Kleine ondernemingen en zelfstandigen die rechtstreeks getroffen zijn door Covid-19;

ü die groen licht krijgen van hun bank.

   

-      Cumuleerbaar met de vergoedingen van € 5.000 / € 2.500 van het Covid-19 Fonds.

De bank contacteren (lijst van de deelnemende banken hier): als de analyse van de bank positief uitvalt, wordt de SOWALFIN-steun automatisch toegekend.

Voor de structuren met ten minste 10 personen:

 • Rechtstreekse leningen: nagaan of de lener de-minimissteun genoten heeft in de loop van de laatste drie jaren voor een bedrag van maximum € 200.000.
 • Garanties: enkel om nieuwe leningen te dekken aan ondernemingen die niet in moeilijkheden verkeerden op 31/12/2019, maar problemen ondervinden ingevolge de Covid-19 crisis en op voorwaarde dat ze niet in aanmerking komen voor de garanties die de federale regering biedt.
 • Moratorium: ondernemingen in de portefeuille van SOGEPA/ WALLONIE SANTÉ en die welke gesteund worden door de SRIW en SOWALFIN.

Voor meer informatie raadpleeg de site van SOGEPA.

Online aanvraagformulier voor de rechtstreekse leningen en de garanties

Moratorium : automatische toepassing, maar de begunstigde kan dit annuleren.

Voor de kleine structuren van minder dan 10 personen: Ré-Action

 • Begeleiding: evaluatie van de financiële toestand, coaching, …
 • Financiering: 1) anticipatieve tussenkomst via een lening of kapitaaldeelname voor de ondernemingen die geen kredietlijn meer verkrijgen 2) tussenkomst volgens de ‘Fast-Track’ voorwaarden van SOGEPA (1 publieke euro voor 1 private euro). De participatie van SOGEPA is begrensd tot maximum             € 100.000 in de vorm van een lening of kapitaaldeelname 3) tussenkomst voor de ZKO die zich reeds herpakken. SOGEPA kan een onderneming steunen volgens de Europese ‘de minimisregels’ ten belope van maximum € 25.000.

ü ZKO met minder dan 10 personen opgericht als vennootschap (rechtspersoon);

ü gelegen zijn in het Waalse Gewest (maatschappelijke en exploitatiezetel);

ü een economisch levensvatbaar project hebben;

ü over de nodige competenties beschikken inzake beheer en management;

ü wiens situatie zich herpakt;

ü sterk lokaal verankerd zijn in termen van activiteiten en tewerkstelling (rechtstreeks en onrechtstreeks).

 

Voor meer info raadpleeg de site van SOGEPA.

Online aanvraagformulier.

Gezondheidssector, maatschappelijke dienstverlening en tewerkstelling: garanties, rechtstreekse leningen en moratorium (premie van € 5.000 euro in sommige gevallen).

ü Voorwaarden: klik hier

Online aanvraagformulier

Dienstencheques:

 • eenmalige premie van € 5.000
 • uurvergoeding voor de maanden maart en april van € 14,86
 • uurvergoeding voor de maand mei van € 18.

Meer info over de aanvraagvoorwaarden en -modaliteiten vindt u hier.

De verlenging van de geldigheidsduur van de dienstencheques werd ook voorzien.

Steun aan de CFI (overeenkomsten voor een instapopleiding)

Behoud van 70% van de aanmoedigingspremie ten laste van de Forem.

CFI-stagiairs van wie de overeenkomst geschorst werd.

Tot 31/05/2020. Automatisch, er moet geen aanvraag ingediend worden.

Werkgelegenheidssteun

Regeling ‘Impulsion’ (werkvergoeding geschorst) Maatregelen verbonden aan de APE[4] en de SESAM[5] Maatregelen verbonden aan het PTP[6]

Impulsion: de toekenning van een werkvergoeding wordt geschorst wanneer de in dienst genomen werknemer tijdens de periode gaande van 01/03/2020 tot 31/05/2020 tijdelijk werkloos gesteld wordt.

APE en SESAM: meer info op de site van de Forem

PTP: behoud van de PTP die overgaan naar de APE-regeling

Forfaitaire premie van € 5.000 van het Covid-19 Fonds

ü Ondernemingen/zelfstandigen die hebben moeten sluiten en behoren tot één van de in aanmerking komende sectoren;

ü die een activiteit vóór 12 maart 2020 kunnen bewijzen;

ü die in orde zijn met hun sociale bijdragen;

ü en die hun activiteit in Wallonië uitoefenen.

 

Cumuleerbaar met andere steun (bv. tijdelijke werkloosheid, overbruggingsrecht).

Niet cumuleerbaar met de vergoeding van € 2.500.

Aanvragen afgesloten.

Maatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Compensatiepremie van         € 2.000

ü Voor de ondernemers en micro-ondernemingen;

v  die een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben;

ü toekenning van het volledige overbruggingsrecht voor de maanden maart of april voor de zelfstandigen/natuurlijke personen alsook voor de vennootschappen met een zelfstandige zaakvoerder;

ü waarvan de meeste werknemers tijdelijk werkloos zijn wegens Covid-19, voor de ondernemingen waarvan de zaakvoerder geen zelfstandige is, alsook voor de verenigingen waarvan het maatschappelijk doel een economisch of commercieel karakter heeft en die niet voor meer dan 50% door de overheid gefinancierd worden.

Zijn uitgesloten, de ondernemingen die de eenmalige premie van € 4.000 aangevraagd hebben, maar ook elke andere premie die wegens de coronacrisis ingevoerd werd, zowel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als in een ander gewest of gemeenschap.

De aanvraag moet vóór 30/06/2020 online ingediend worden.

Internationaliseringspremie van € 2.500

De zelfstandigen en KMO’s:   

ü die een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en er een economische activiteit uitoefenen,

ü die actief zijn in bepaalde activiteitensectoren (raadpleeg de kolom “export” in de tabel),

ü die niet meer dan € 200.000 “de minimissteun” over drie fiscale jaren verkregen hebben en

ü die vóór 19 maart 2020 kosten gemaakt hebben voor het voorbereiden van of deelnemen aan een handelsbeurs of aan een prospectieopdracht in het buitenland en geen terugbetaling hebben verkregen.

Een subsidie begrensd tot € 2.500 per Brusselse onderneming.

Aanvraagformulier online beschikbaar en via mail te versturen.

Dienstencheques

 • Eenmalige premie van € 4.000
 • Verhoogde tussenkomst voor de ondernemingen tijdens de crisis van € 2 voor de dienstenscheque-prestaties geleverd tussen 16/03 en 30/04, hetzij € 16,60 in plaats van € 14,60 per dienstencheque.

Verhoogde tussenkomst: de betrokken dienstencheques moeten tegen 30 juni 2020 ingeleverd worden bij de uitreikende onderneming.

De verlenging van de geldigheidsduur van de cheques werd ook voorzien.

Horecasector

Lening aan een verlaagde rentevoet voor de horeca, met de steun van Finance&invest.brussels.

Taxisector

Steun van € 3.000 (aanvraag indienen tegen 30/06/2020) en vrijstelling, voor aanslagjaar 2020, van de taks op de exploitatie van de taxi’s of voertuigen met chauffeur.

Werkgelegenheidssteun (Activa en Activa verminderde geschiktheid)

De toekenning van de werkvergoedingen en de daaraan verbonden toekenningsperiodes worden geschorst wanneer de in dienst genomen werknemer tijdelijk werkloos wordt tijdens de periode gaande van 01/03/2020 tot 31/05/2020.

Stage First

De stagiair kan aanspraak maken op een nieuwe stage van 3 maanden ingeval de eerste stage tussen 01/03/2020 en 31/05/2020 wegens de coronacrisis geschorst of onderbroken werd, ongeacht de resterende periode van de eerste stage.

Covid-19 premie van € 4.000

ü Voor de ondernemingen (zelfstandigen of vennootschappen) die actief zijn in bepaalde sectoren en tijdelijk hun deuren moesten sluiten;

ü die minder dan 50 voltijdse equivalenten tewerkstellen;

ü die geen overheids-onderneming zijn en niet als zodanig beschouwd worden;

die minstens een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben.

Aanvragen afgesloten.

Premie van € 4.000 voor de sociale inschakelings-ondernemingen

De steun is beperkt tot die ondernemingen die:

ü erkend zijn;

ü en voor zover ze bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) een mandaataanvraag ingediend hebben;

ü en een activiteit van productie van goederen en/of diensten hebben in de volgende domeinen: klik hier.

De ondernemingen die de sluitingsverplichtingen niet naleven of nageleefd hebben en dus gestraft zullen worden, kunnen geen aanspraak op die premie maken.

Aanvragen afgesloten.

Maatregelen Vlaams Gewest

Crisiswaarborg

ü Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen, dit tot 75% van de kredietverbintenissen en tot een maximum bedrag van 1,5 miljoen euro.

Deze maatregel komt dus bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

Wie gebruik wil maken van deze waarborg-regeling voor een overbruggingskrediet kan sinds 13/03/2020 contact opnemen met de bank of leasingmaatschappij. Deze uitbreiding loopt tot eind 2020

 

Hinderpremie

ü  Bij volledige sluiting: de ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 €, en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 € per dag.

ü  Bij sluiting in het weekend: voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 €, en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 € per dag.

ü Restaurants en frituren die overschakelen op afhaal: restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaal, kunnen toch van de Corona hinderpremie genieten. Zij kunnen een eenmalige premie krijgen van 4.000 € en na 21 dagen een dagelijkse vergoeding van 160 €. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen die premie aanvragen.

ü Alle ondernemingen en winkels die volledig moeten sluiten op basis van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 17/03/2020

ü Alle zaken die minstens één voltijds én volwaardig inkomen hebben 

ü Ambulante activiteiten (bv. marktkramers)

ü Toekenning gebeurt niet langer per onderneming, maar per vestiging, op voorwaarde dat er in elke bijkomende vestiging die wordt meegenomen  minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Er is wel een beperking tot 5 premies (vestigingen) per onderneming. 

ü Zelfstandigen in bijberoep hebben ook recht op de premie indien zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep. 

Aanvraag online uiterlijk tegen 30/06/2020.

Een reeks aanpassingen werden doorgevoerd. Lees ons apart artikel hierover (wordt begin volgende week gepubliceerd).

Corona compensatiepremie 3.000 €

Deze premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van - 60 % hebben in de periode tussen 15/03 en 30/04 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van 3.000 euro. Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn. Over de maatregelen voor zelfstandigen in bijberoep leest u meer op de site van het VLAIO.

Aanvraag online tot 30/06/2020

Een reeks aanpassingen werden doorgevoerd. Lees ons apart artikel hierover (wordt begin volgende week gepubliceerd).

Nieuwe Corona ondersteuningspremie 2.000 €

Voor ondernemingen die een omzetverlies kunnen aantonen van minstens 60%, één maand na de heropening, in vergelijking met vorig jaar. 

De aanvraag zal pas tegen midden juli ingediend kunnen worden. Lees ons apart artikel hierover (wordt begin volgende week gepubliceerd).

Andere maatregelen Vlaamse subsidiedatabank

Meer informatie leest u hier.

Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies

Begunstigden van subsidies die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neemt u best contact op met uw dossierbehandelaar bij het VLAIO.

Steun aan de IBO’ers

Behoud van 70% van de IBO-premie

Het recht op de premie wordt toegekend voor de IBO-overeenkomsten die liepen op 12/03/2020 en voor de IBO-overeenkomsten die zijn opgestart na 12/03/ 2020. Deze maatregel gold tot 14/05/2020 en werd automatisch toegepast.

Maatregelen van de Duitstalige Gemeenschap

Specifieke maatregelen AktiF en AktiF +

 • Verdubbeling van de algemene subsidies van 01/07 tot 31/12/2020
 • Verlenging van de algemene subsidie voor 6 maanden
 • Meest voordelige subsidie na een opleiding, zelfs zonder indienstneming binnen 6 maanden

ü  Voor de verdubbeling van de algemene subsidies: de werknemers voor wie de werkgever reeds een AktiFsteun geniet op 01/07 alsook de nieuw aangeworven werknemers in het kader van AktiF of AktiF Plus tussen 01/07 en 31/12/2020

ü  Voor de verlenging van de algemene subsidie: de werkgever die een subsidie Aktif of Aktif Plus geniet voor een werknemer die hij tewerkstelt gedurende de periode gaande van 13/03/2020 tot 30/09/2020

ü  Voor de meest voordelige subsidie: als de opleiding eindigt tussen 13/03/2020 en 30/09/2020 wanneer de indienstneming plaatsvindt binnen 6 maanden na de opleiding. Die termijn kan nog één maal met 6 maanden verlengd worden.

De uitvoeringsmodaliteiten worden uitgewerkt

Crisispremie voor de werkzoekenden die een individuele beroepsopleiding volgen

Premie = 70% van de productiviteitspremie

-      Het recht op de premie wordt toegekend voor de overeenkomsten die liepen op 12/03/2020 en voor de overeenkomsten die zijn opgestart na 12/03/2020.

Aanvraag in te dienen bij de Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft tegen 14/07/2020

 

 


[1] Meer info volgt zodra wij over de teksten beschikken.

[2] Meer info volgt zodra wij over de teksten beschikken.

[3] De aanvraag voor de maand april moet vóór 5 mei 2020 ingediend worden.

[4] APE: Aides à la promotion de l’emploi dans le non-marchand.

[5] SESAM: Soutien à l’emploi dans les secteurs d’activité marchands.

[6] PTP: Programme de transition professionnelle.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06/23/2020