To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een lagere bedrijfsvoorheffing voor de begunstigden van de werkbonus

08/03/2011

De regering heeft haar eerste fiscale maatregelen getroffen in het kader van het bemiddelingsvoorstel dat er kwam nadat het ontwerp van interprofessioneel akkoord verworpen werd. Eén van die maatregelen is een belastingvermindering voor de werknemers die recht hebben op de werkbonus. Deze nieuwigheid zal van toepassing zijn op de lonen die vanaf 1 april 2011 betaald of toegekend worden.

Werkbonus en lagere bedrijfsvoorheffing

Het loon dat de werknemers met een werkbonus[1] netto ontvangen, wordt verhoogd door middel van een vermindering van de bedrijfsvoorheffing[2].

Deze vermindering van de bedrijfsvoorheffing bedraagt 5,7% van de werkelijk ontvangen werkbonus[3]. De vermindering moet worden toegepast nadat alle andere verminderingen van bedrijfsvoorheffing verrekend zijn (personen ten laste, overuren, enz.).

Wilt u weten hoe de werkbonus berekend wordt en wat de maximumbedragen zijn, dan kunt u terecht in de rubriek Sociaal/Sleutelbedragen/Werkbonus.

Een voorbeeld

Hoeveel bedraagt de uiteindelijke bedrijfsvoorheffing op het loon van maart en van april 2011 van een voltijdse arbeider (38 uur per week) met een uurloon van € 11? De arbeider in kwestie is gehuwd, zijn echtgenote heeft een beroepsinkomen en hij heeft drie kinderen ten laste.

Arbeider

Maart 2011

April 2011

Uurloon

€ 11/uur

€ 11/uur

Aantal gewerkte uren

160

160

Sociaal bruto (160 x 11)

€ 1.760

€ 1.760

RSZ (13,07% op 108%)

- 248,43

- 248,43

Werkbonus (154,44 – (0,1855 x (1.760-1.415,24)

90,49

90,49

Belastbaar bruto

1.602,06

1.602,06

Basisbedrijfsvoorheffing
(barema I)

- 338,94

- 338,94

Vermindering kinderen ten laste (3)

- 229

- 229

Vermindering laag of gemiddeld inkomen (1602,06<=2095,98)

- 5,79

-5,79

Vermindering werkbonus (90,49 x 5,7%)

-5,16

Verschuldigde bedrijfsvoorheffing

-104,15

-98,99

Netto maandloon

1.497,91

1.503,07

Bijzonderheid: de bedrijfsleiders "met een laag loon"

Deze nieuwe vermindering van bedrijfsvoorheffing wordt ook toegekend op de lonen die bedrijfsleiders ontvangen[4].

Het gaat daarbij wel alleen om bedrijfsleiders van de eerste categorie[5], dat wil zeggen bedrijfsleiders met een bestuurdersmandaat, die bijvoorbeeld zaakvoerder of bestuurder van een bedrijf zijn.

Het kan a priori paradoxaal lijken om een bedrijfsleider verminderingen toe te kennen die eigenlijk voor loontrekkende werknemers gelden. Maar het gaat in het geval van bedrijfsleiders enkel om de volgende bijzondere situatie: de bestuurder van een bedrijf die in die functie bezoldigd wordt, maar die ook een arbeidsovereenkomst met dat bedrijf heeft op basis waarvan hij een loon als loontrekkend werknemer ontvangt.

Terwijl het attractiebeginsel fiscaal inhoudt dat alle beroepsinkomsten die de bedrijfsleider ontvangt, als loontrekkend werknemer en als bestuursmandataris, beschouwd worden als zijnde ontvangen in zijn hoedanigheid van bedrijfsleider, moet er voortaan een onderscheid behouden blijven voor de toepassing van de nieuwe vermindering van bedrijfsvoorheffing.

We willen er echter op wijzen dat de vermindering van de bedrijfsvoorheffing op basis van de werkbonus alleen maar kan worden toegepast op het deel van het als loontrekkende werknemer ontvangen loon waarop de werkbonus berekend wordt!


[1] De door de wet van 20 december 1999 ingestelde werkbonus is een steunmaatregel voor werknemers met een laag loon. De werkbonus houdt concreet een vermindering in van het bedrag van de persoonlijke sociale bijdragen en geldt voor zowel bedienden als arbeiders.

[2] Opgelet! Voor niet-rijksinwoners is deze vermindering enkel van toepassing indien ze tijdens het volledige belastbaar tijdperk een tehuis in België behouden hebben. De niet-rijksinworners die niet gedurende het volledige belastbaar tijdperk een tehuis in België behouden hebben, kunnen evenwel toch van de vermindering genieten als ze de volgende voorwaarden cumulatief vervullen:

    • ze hebben bezoldigingen verkregen voor in België geleverde prestaties;
    • ingevolge één of meer arbeidsovereenkomsten die het volledige kalenderjaar bestrijken;
    • en voor zover die arbeidsprestaties ten minste 75% van de wettelijk voorziene arbeidsduur per overeenkomst bedragen.

De andere niet-rijksinwoners kunnen niet van deze vermindering genieten. Dit is een vergetelheid van de wetgever waarop de Europese Commissie onze regering zeker zal aanspreken.

[3] Punt 2.2, A, f) van bijlage III.

[4] Punt 3.3, A van bijlage III.

[5] In de zin van artikel 32, eerste lid, 1° van het WIB 92.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08-03-2011