To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Loonbonusplannen - Binnenkort wat minder administratieve rompslomp

24/01/2011

Op 1 april 2011 verandert de procedure voor het opstellen en goedkeuren van plannen voor de toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (of "loonbonus") die worden ingevoerd via een toetredingsakte. Het is de bedoeling dat de werkgever na deze verandering wat minder administratieve rompslomp heeft. Ook andere wijzigingen zullen op die datum in werking treden.

Hiervoor is binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) een nieuwe CAO nr. 90bis gesloten[1]. Ook de wet op de loonbonus werd gewijzigd[2].

Nieuwe, vereenvoudigde procedure

Het correct volgen van de procedure om een plan tot toekenning van een loonbonus[3] in te voeren, is belangrijk om te zorgen dat het plan geldig is.

Hieronder vindt u een samenvattende tabel met de wijzigingen in de procedure voor de invoering van toekenningsplannen via een toetredingsakte of via een CAO. De wijzigingen slaan voornamelijk op de invoeringsprocedure via toetredingsakte.

Nieuw vanaf 1 april 2011

Geldig voor

Er zullen verplicht nieuwe modellen van cao en van toetredingsakte gebruikt moeten worden[4].

De procedure van invoering via CAO en toetredingsakte

Het plan tot toekenning van de loonbonus moet voortaan worden opgenomen in de toetredingsakte zelf, en mag er niet louter als bijlage aan toegevoegd worden.

De procedure van invoering via toetredingsakte

Het register waarin de werknemers hun opmerkingen kunnen optekenen, moet nog altijd naar het Toezicht op de Sociale Wetten worden gestuurd, maar er moet geen bericht van ontvangst meer bezorgd worden. Het Toezicht op de Sociale Wetten moet de werknemers en de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen[5] melden dat er opmerkingen zijn.

Het bericht van ontvangst zal worden vervangen door een verklaring op eer van de werkgever, in de toetredingsakte:

  • dat er geen opmerkingen waren;
  • dat er opmerkingen waren, maar dat de uiteenlopende standpunten verzoend werden.

De procedure van invoering via toetredingsakte

De toetredingsakte en het toekenningsplan worden naar het bevoegde paritair comité (PC) gestuurd dat nu twee maanden de tijd heeft om te beslissen. Is er na deze twee maanden geen beslissing genomen, dan voert de bevoegde ambtenaar van de AD Collectieve Arbeidsbetrekkingen de voorafgaande controle uit en beslist hij over de goedkeuring van het plan.

Om tijd te winnen, zal het PC in de toekomst kunnen beslissen geen beslissing te nemen in een overhandigd dossier. Dat dossier wordt dan direct naar de griffie van de AD Collectieve Arbeidsbetrekkingen gestuurd[6] die onmiddellijk de bevoegde ambtenaar van de AD inlicht.

De procedure van invoering via toetredingsakte

Wanneer de toetredingsakte en het toekenningsplan niet goedgekeurd worden[7], zal er binnen een maand vanaf de kennisgevingsdatum van de negatieve beslissing een gecorrigeerde toetredingsakte met inbegrip van het toekenningsplan naar de AD Collectieve Arbeidsbetrekkingen verstuurd kunnen worden.

De AD Collectieve Arbeidsbetrekkingen zal binnen een maand een definitieve beslissing moeten nemen. De AD zal haar beslissing moeten meedelen aan de werkgever en aan het PC[8]. Volgt er binnen die maand geen beslissing, dan wordt deze verondersteld positief te zijn.

De procedure van invoering via toetredingsakte

Nieuwe vermeldingen die verplicht in het toekenningsplan moeten staan

Het toekenningsplan moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten. Vanaf 1 april 2011 moeten in het plan ook de volgende zaken vermeld staan:

    • het aantal betrokken werknemers op het moment van de opmaak van het toekenningsplan;
    • er moet ook in vermeld staan dat afgezien van de periodes van moederschapsrust (gelijkgesteld met periodes van effectieve arbeidsprestaties vanaf de invoering van het stelsel van de loonbonus) de dagen schorsing van de arbeidsovereenkomst ingevolge artikel 28, 1° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten[9] en de dagen waarvoor de werknemers recht hebben op loon ingevolge de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen worden gelijkgesteld met periodes van effectieve arbeidsprestaties.

Doelstellingen inzake veiligheid en gezondheid: een verbintenis zal niet meer volstaan

Om minder arbeidsongevallen of minder verloren dagen na een arbeidsongeval of minder afwezigheidsdagen als doelstelling in het plan op te kunnen nemen, moet de werkgever er zich voor de referentieperiode toe verbinden bepaalde voorwaarden te vervullen.

De sociale partners hebben vastgesteld dat een dergelijke verbintenis niet gecontroleerd kan worden. Ze willen dan ook dat de werkgever een effectief preventiebeleid voert. De tekst van de CAO werd aangepast om de werkgever vanaf 1 april 2011 werkelijk te verplichten een dergelijk beleid te voeren indien hij veiligheids- en gezondheidsdoelstellingen wil vastleggen[10].

Uitgebreidere vormcontrole

De vormcontrole door het PC (of als er geen PC is, door de AD Collectieve Arbeidsbetrekkingen) bij de invoering van een toekenningsplan via een toetredingsakte zal eveneens gelden voor de procedure in geval van betwisting over de evaluatie van de resultaten.

Het plan moet immers bepalen welke procedure gevolgd moet worden om deze betwisting te beslechten.

Inwerkingtreding

Deze wijzigingen zijn van toepassing op de toekenningsplannen die worden ingevoerd vanaf 1 april 2011.

Wij raden u echter aan om nu al de nieuwigheden die niet louter vormvereisten zijn (met name de nieuwe gelijkstellingen met effectieve arbeid), na te leven voor de plannen die u opmaakt voor het jaar 2011.


[1] CAO nr. 90bis van 21 december 2010. Deze zal op 1 april 2011 in werking treden.

[2] Het gaat meer bepaald om het "Hoofdstuk II – Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen" van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2007. Deze wet is aangepast door de wet houdende diverse bepalingen (I) van 29 december 2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2010, 3de editie. De wet treedt in werking op 1 april 2011.

[3] Hierna het "toekenningsplan" genoemd.

[4] Deze nieuwigheid is bedoeld om de kans op fouten te verkleinen en om de controle te vergemakkelijken.

[5] Het gaat om de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, hierna de "AD Collectieve Arbeidsbetrekkingen" genoemd.

[6] Met de eventuele opmerkingen van de organisaties die zitting hebben in het PC.

[7] Vanwege, zo zegt de wet, "punctuele tekortkomingen" die in de motivering van de beslissing vermeld staan.

[8] Met desgevallend de vermelding dat er rekening werd gehouden met de punctuele wijzigingen die de werkgever heeft aangebracht in de toetredingsakte met inbegrip van het toekenningsplan.

[9] Het gaat hier om de jaarlijkse vakantiedagen.

[10] Raadpleeg voor meer informatie over de te vervullen voorwaarden het nieuwe artikel 10bis dat door de CAO nr. 90bis is ingevoerd.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 24-01-2011