E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Schadegeval

Aangifte

Welke ongevallen moet de werkgever aangeven?

Elk ongeval dat zich voordoet op de arbeidsplaats of op de arbeidsweg moet de werkgever aangeven bij zijn verzekeraar.

De verzekeraar zal uitmaken of het om een arbeidsongeval (of arbeidswegongeval) gaat in de zin van de wet. Niet elk incident dat op de arbeidsplaats of op de arbeidsweg gebeurt, is immers gedekt.

Wettelijke definities

Twijfelt de werkgever over de kwalificatie van het ongeval? Hij geeft het ongeval toch best aan zodat hij voldoet aan zijn aangifteverplichting.

Uitzondering voor lichte ongevallen

Lichte ongevallen moeten niet meer aangegeven worden bij de verzekeraar, op voorwaarde dat ze bijgehouden worden in een register van eerste hulp.

Definitie van ‘licht ongeval'

Er is sprake van een licht ongeval als volgende cumulatieve voorwaarden voldaan zijn:

- er is geen loonverlies;

- het slachtoffer is niet arbeidsongeschikt;

- het ongeval heeft alleen zorgen vereist waarvoor de tussenkomst geneesheer niet nodig was;

- de zorgen werden na het ongeval toegediend en alleen op de plaats van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

In principe geen aangifteverplichting meer, wel registratieplicht

De werknemer die een interventie doet in het kader van eerste hulp moet volgende elementen opnemen in een register dat de werkgever bijhoudt:

- zijn naam;

- de naam van het slachtoffer;

- de plaats, de datum, het uur, de beschrijving en de omstandigheden van het ongeval;

- de aard, de datum en het uur van de interventie;

- de identiteit van eventuele getuigen.

Hierbij vindt u een voorbeeld van register dat u kan gebruiken in uw bedrijf.

De verzekeraar moet niet meer op de hoogte gebracht worden.

Toch aangifteverplichting indien verergering licht ongeval

Ingeval van verergering van het licht ongeval, is de aangifteverplichting opnieuw van toepassing. In dat geval doet de werkgever de aangifte binnen de acht dagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die waarop hij werd geïnformeerd over de verergering van het licht ongeval.

Binnen welke termijn moet de werkgever de aangifte doen?

De werkgever heeft acht kalenderdagen de tijd om een ongeval aan te geven bij zijn verzekeraar.

De termijn van acht kalenderdagen loopt vanaf de dag na het ongeval.

Bij verergering van een licht ongeval dat geregistreerd werd in het register van eerste hulp, moet de werkgever de aangifte doen binnen de acht kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die waarop hij geïnformeerd werd over de verergering van het licht ongeval.

Bij verzuim of laattijdige aangifte, riskeert hij een boete van 250 euro tot 2.500 euro.

Ook als de termijn verstreken is, moet de werkgever het ongeval toch aangeven. Doet hij dit niet, dan mag het slachtoffer of de rechthebbende de aangifte nog altijd zelf doen en dit binnen een termijn van drie jaar na het ongeval.

Hoe moet de werkgever het ongeval aangeven?

De werkgever kan kiezen om de aangifte op papier of elektronisch te doen. De in te vullen rubrieken zijn vastgelegd door het Fonds voor Arbeidsongevallen.

Bij de aangifte voegt hij, indien mogelijk, een medisch getuigschrift toe. In elk geval moet hij dit overmaken zodra hij het in zijn bezit krijgt.

Aangifte op papier

Download hier het aangifteformulier.

Elektronische aangifte

Vul de rubrieken zo nauwkeurig mogelijk in. Het voorkomt vertragingen bij het openen en regelen van het dossier.

Wanneer kan de werkgever een vereenvoudigde aangifte doen?

Voor een vereenvoudigde aangifte moeten twee voorwaarden voldaan zijn:

Deze aangifte kan alleen elektronisch en mag dus niet op papier gebeuren.

Hoe? Op basis van de ingevulde gegevens spoort onze aangiftetool automatisch op of het ongeval voldoet aan de voorwaarden van de vereenvoudigde aangifte en leidt hij de werkgever door de korte versie van de aangifte. Er wordt slechts een klein aantal gegevens opgevraagd, waardoor de aangifte nog sneller kan vervolledigd worden.

Welke documenten moeten naar de verzekeraar verstuurd worden?

U moet volgende documenten aan uw verzekeraar bezorgen:

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?