E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Starten als zelfstandige

Rechten

Verlaagde minimumbijdragen voor 'primostarters'

1.  Wie is een primostarter?

In het eerste jaar waarin u start als zelfstandige in hoofdberoep, wordt u beschouwd als een primostarter.

In welke situaties?

 

Belangrijk: u mag in de 20 voorafgaande kwartalen niet actief geweest zijn als zelfstandige in hoofdberoep, meewerkende partner of artikel 37.

 

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Kijk de voorbeelden onderaan na; misschien herkent u zichzelf wel in één van de situaties.

 

2.  Voordeel: lagere sociale bijdragen

Als zelfstandige in hoofdberoep betaalt u in principe voorlopige sociale bijdragen berekend op een jaarlijks nettoberoepsinkomen van minimaal 13.993,78 euro*. 

Met de maatregel "primostarter" kunt u lagere (voorlopige) sociale bijdrage betalen, op basis van één van de volgende drempels (voor 2020) :

 

2.1.       Opgelet wanneer u geen volledig jaar werkt

Opgelet wanneer u in een kalenderjaar minder dan 4 kwartalen aan het zelfstandigenstatuut bent onderworpen.

 

2.2.       Hoe vraagt u een verlaging van uw sociale bijdragen?

U kunt als primostarter vragen om uw voorlopige bijdragen te verlagen. Afhankelijk van de situatie bevat uw aanvraag een formulier art.11, bewijsstukken, één van beide, of gebeurt de verlaging zelfs automatisch.

 

 

Bezorg ons het ingevulde formulier art.11 (al dan niet met bewijsstukken)

 

Uiteraard kunt u ook hogere sociale bijdragen betalen, maar daar komt geen speciale aanvraag aan te pas. Betaal gewoon vrijwillig meer dan wat op uw betalingsbericht staat.

 

2.3.       En hoe zit het dan met uw definitieve sociale bijdragen?

Wanneer u een aanvraag doet om uw sociale bijdragen te verminderen, dan gaat het over uw voorlopige bijdragen. We kunnen namelijk op het moment van uw aanvraag nog niet weten wat u effectief zal verdiend hebben dat jaar.

Uw sociale bijdragen worden daarom pas definitief berekend wanneer de FOD (Federale Overheid) ons uw definitieve inkomsten voor dat jaar doorgeeft.

 

Zodra we uw definitieve inkomsten kennen, kijken we na of die overeenkomen met de eerder gekozen drempel (uit punt 2 ‘Voordeel: lagere sociale bijdragen’):

 

Koos u er niet voor om uw voorlopige bijdragen te verminderen naar één van de inkomstendrempels primostarter, maar blijken uw definitieve inkomsten toch lager te zijn dan het wettelijk minimum hoofdberoep?

 

3.  U behoudt uw sociale rechten

Het goede nieuws is: ook al betaalt u verminderde sociale bijdragen, u opent dezelfde sociale rechten (pensioen, enz.) als andere zelfstandigen in hoofdberoep, op dezelfde manier.

 

4.  Voorbeelden

Kim

Situatie: Kim start als zelfstandige in hoofdberoep op 1/01/2000 tot en met 30/09/2010. Op 1/10/2010 zet ze haar zelfstandige activiteit stop. Op 1/01/2012 herneemt ze haar zelfstandige activiteit in bijberoep en op 1/01/2020 wordt zij opnieuw zelfstandige in hoofdberoep.

Analyse: Kim was tijdens de 20 kwartelen voorafgaand aan 01/04/2020 niet onderworpen als zelfstandige in hoofdberoep.

Gevolg: Kim kan genieten van de maatregel primostarter vanaf 01/04/2020 t.e.m. 31/03/2021.

 

Steven

Situatie: Steven start als zelfstandige in hoofdberoep op 1/02/2005 tot en met 30/06/2018. Vanaf 1/07/2018 wordt hij zelfstandige in bijberoep tot en met 31/12/2019. Vanaf 1/01/2020 wordt hij opnieuw zelfstandige in hoofdberoep.

Analyse: Steven is tijdens de 20 kwartelen voorafgaand aan 1/1/2020 onderworpen geweest als zelfstandige in hoofdberoep. Meer bepaald in 2015, 2016, 2017 en 2 kwartalen in 2018.

Gevolg: Steven kan niet genieten van de maatregel primostarter.

 

Charlotte

Situatie: Charlotte begint met een zelfstandige activiteit tijdens haar studies en sluit aan als student‑zelfstandige vanaf 01/01/2017. Zij behaalt haar diploma op 30/06/2020 en zet haar zelfstandige activiteit verder.

Analyse: Aangezien zij het statuut student‑zelfstandige heeft, kan zij hier nog van genieten tot 30/09/2020.

Gevolg: Vanaf 01/10/2020 heeft zij recht op de maatregel primostarter tot en met 30/09/2021.

 

* Cijfers voor 2020.

Hulp bij tijdelijke financiële problemen

 

 Inhoudstafel

 1. Afbetalingsplan. 1
 2. Vermindering voorlopige bijdragen. 2
 3. Aanvraag vrijstelling. 2
 4. Kwijtschelding verhogingen. 3
 5. Overbruggingsrecht 4
 6. Betalingsuitstel crisismaatregelen. 5

 

Heeft u moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen? Securex biedt u oplossingen

 

1.   Afbetalingsplan

 

Wie/Wat?

Indien u moeilijkheden heeft om uw sociale bijdragen te betalen, heeft u altijd de mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te vragen.

Een afbetalingsplan kan maximaal over een periode van 12 maanden lopen waarvan minstens 1/3de van het bedrag als voorschot moet worden betaald. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden.

 

Voorwaarden?

⇢ Bij een goedgekeurde aanvraag wordt het vrijgestelde/kwijtgescholden bedrag teruggestort of in mindering gebracht van uw plan.

⇢ Heeft u hiervoor nog geen aanvraag gedaan op het moment van de aanvraag afbetalingsplan, kan dit alsnog.

🔎 Zie hiervoor de informatie m.b.t. vrijstelling bijdragen en kwijtschelding verhogingen.

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

Het voorschot van 1/3 van het saldo kan u overschrijven op onze rekening met in de vrije mededeling “voorschot afbetalingsplan”.

Stuur vervolgens een mail naar integrity@securex.be met vermelding van de kwartalen waarvoor u een afbetalingsplan wenst. Wij sturen u zo snel mogelijk de bevestiging van uw afbetalingsplan.

 

2.   Vermindering voorlopige bijdragen

 

Wie/Wat?

In afwachting van de vaststelling van uw definitieve beroepsinkomsten van het bijdragejaar zelf, zult u voorlopige bijdragen betalen berekend op basis van de geïndexeerde beroepsinkomsten van drie jaar geleden.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een vermindering van deze voorlopige bijdragen vragen, in de veronderstelling dat de beroepsinkomsten van het lopende bijdragejaar lager zullen zijn dan deze van drie jaar geleden.

Ook als startende zelfstandige is een vermindering van voorlopige bijdragen mogelijk, zie hiervoor ook h et artikel primostarters.

📌 Bent u een startende zelfstandige in bijberoep? Dan kunt u zelfs een voorlopige vermindering naar 0,00 EUR vragen.

⚠ Vraagt u onterecht deze vermindering en blijken uw definitieve inkomsten toch hoger te liggen dan geschat?

Dan moet u, naast de regularisatiebijdragen, ook wettelijke verhogingen te betalen van 3% per kwartaal en een éénmalige verhoging van 7%. Uw definitieve inkomsten worden aan ons gecommuniceerd via de FOD Financiën.

 

Voorwaarden?

U dient hiervoor op basis van 'objectieve elementen' te kunnen aantonen dat de beroepsinkomsten lager zullen liggen dan het inkomen waarop uw voorlopige bijdragen nu berekend worden. De vermindering kan enkel naar één van de wettelijke drempels vastgelegd per categorie van onderwerping.

Voeg dus bewijsstukken bij uw aanvraag waaruit blijkt dat uw inkomen onder het door u gekozen bedrag valt. Licht elk stuk bondig toe.

Bent u een startende zelfstandige? Lees dan zeker ook h et artikel primostarters aangezien bewijsstukken voor u mogelijks niet van toepassing zijn.

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

U kunt hier het aanvraagformulier terugvinden, alsook meer informatie.

 

3.   Aanvraag vrijstelling

 

Wie/Wat?

Zelfstandigen die zich in een tijdelijke moeilijke financiële of economische situatie bevinden, kunnen vragen om vrijgesteld te worden van de betaling van hun sociale bijdragen. Kunnen in aanmerking komen:

💡 Controleer eerst best of u geen vermindering van uw sociale bijdragen kunt verkrijgen. Dit maakt het mogelijk uw bijdragen beter af te stemmen op uw verwachte lagere inkomsten van het jaar zelf.

 

Voorwaarden?

Als u zich “in een staat van behoefte” bevindt, dan kunt u een aanvraag om vrijstelling van sociale bijdragen indienen. Deze vrijstelling zal slechts toegestaan worden als het inkomen voor het beoogde jaar minder dan een bepaalde drempel bedraagt. Dit bedrag stemt overeen met het dubbele van het bedrag van de armoedegrens.

Het RSVZ kan beslissen om de aanvraag niet in overweging te nemen:

⚠ Wanneer u kiest voor een vrijstelling van sociale bijdragen, dient u deze bijdragen niet te betalen als uw aanvraag door het RSVZ wordt goedgekeurd. Dit wil tevens ook zeggen dat u voor de vrijgestelde periodes niet bijdraagt aan het stelsel van de sociale zekerheid en dus geen pensioenrechten opent.

Werd uw aanvraag om vrijstelling goedgekeurd? Dan zult u na 5 jaar van ons een betalingsbericht ontvangen.

Waarom doen we dit? Na 5 jaar bevindt u zich mogelijks in een financieel gunstigere situatie. Door op dat moment alsnog de vrijgestelde bijdragen te betalen, opent u opnieuw het recht op pensioenuitkeringen.

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

Meer informatie vindt u in dit document en hier kunt u het aanvraagformulier vinden.

 

4.   Kwijtschelding verhogingen

 

Wie / Wat?

Indien u uw bijdrage niet op tijd betaald heeft op het einde van een kwartaal, dan volgt er een verhoging van 3% op het deel dat niet werd betaald. Daar komt telkens weer 3% bij wanneer een volgend kwartaal verstrijkt en de bijdragen dan nog steeds niet betaald zijn.

Als u op het einde van een kalenderjaar de bijdragen die in dat jaar werden gevorderd, niet of niet volledig heeft betaald, wordt op 1 januari een eenmalige verhoging toegepast van 7% op het deel dat niet is betaald.

In uitzonderlijke omstandigheden kunt u voor deze aangerekende verhogingen een kwijtschelding aanvragen bij het RSVZ. U hoeft deze verhogingen dan niet meer te betalen.

 

Voorwaarden?

U kunt een aanvraag tot kwijtschelding indienen, onder voorwaarde dat:

❕ Het niet ontvangen van uw post geldt niet als reden.

Het gaat om de kwijtschelding van de verhogingen, niet van de sociale bijdragen zelf. Let op: de voorbeelden hierboven garanderen niet dat het RSVZ de kwijtschelding van de verhogingen goedkeurt. 

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

U kunt hier het aanvraagformulier terugvinden dat u per post/e-mail aan Securex Integrity kunt bezorgen.

 

5.   Overbruggingsrecht

 

Wie / Wat?

Het overbruggingsrecht is een financiële uitkering die u kunt aanvragen als zelfstandige, helper of meewerkende echtgeno(o)t(e) in geval van een faillissement, een collectieve schuldenregeling, een gedwongen onderbreking, bij stopzetting omwille van economische moeilijkheden of in geval van economische moeilijkheden naar aanleiding van een beslissing, genomen door een derde actor; met behoud van bepaalde sociale rechten (terugbetaling geneeskundige verzorging, arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- en moederschapsuitkeringen).

 

Voorwaarden?

⚠ De maximale toekenningsduur per feit blijft beperkt tot 12 maanden en 4 kwartalen.

Er zijn ook specifieke voorwaarden per situatie (‘pijler’). Neem contact op met Securex voor een overzicht van alle voorwaarden.

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

U kunt het aanvraagformulier hier downloaden.

Heeft u moeilijkheden omwille van Covid-19, dan gelden er andere regels, bekijk h ier de mogelijkheden.

 

6.   Betalingsuitstel crisismaatregelen

 

Wie / Wat?

In sommige uitzonderlijke gevallen, kunt u aanspraak maken op een betalingsuitstel van uw sociale bijdrage,  bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis, Afrikaanse varkenspest, crisis in de appelen- en perensector, enz. Het betalingsuitstel geldt telkens voor de kwartalen die door het RSVZ bepaald werden. U kunt dus niet zomaar voor elk gewenst kwartaal een betalingsuitstel vragen. Uiteraard kunt u voor niet-betrokken kwartalen wel een afbetalingsplan aanvragen.

 

Voorwaarden?

De voorwaarden zijn telkens verschillend naargelang van de crisis die zich voordoet.

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

Contacteer Securex voor meer informatie.

Kinderbijslag voor zelfstandigen

Het betreft een bedrag dat iedere maand aan de ouders uitbetaald wordt. Het draagt bij tot de kosten voor onderhoud en opvoeding van de kinderen.

Klik hier voor meer info.

 

Het pensioen

De wettelijke pensioensleeftijd is, zowel voor mannen als vrouwen, vastgesteld op 65 jaar.

Het vervroegd pensioen kan, onder bepaalde voorwaarden, beginnen op 60 jaar.

Uw pensioenuitkering is afhankelijk van uw loopbaan en van de inkomsten die als basis voor het berekenen van de bijdragen gebruikt worden.

Voor meer informatie omtrent rustpensioen, klik hier

Voor meer informatie omtrent overlevingspensioen, klik hier.

Voor meer informatie omtrent pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e), klik hier.

Voor meer informatie omtrent beroepsactiviteit als gepensioneerde, klik hier.

Voor meer informatie omtrent pensioenbonus, klik hier.

 

De verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

De betaling van de bijdragen aan het Sociaal Verzekeringsfonds bepaalt de regularisatie van het dossier van het ziekenfonds.

Bij het begin van elk jaar maken de Sociale Verzekeringsfondsen de ”bijdragegegevens” met betrekking tot het voorgaande jaar over aan de respectieve ziekenfondsen van hun aangeslotenen, via de Kruispuntbank (geïnformatiseerd bestand van de sociale zekerheid).

Sinds 1 januari 2008 zijn de zelfstandigen voor grote risico's (hospitalisatie, heelkunde, bevalling, ...) en voor kleine risico's (raadpleging bij de dokter, geneesmiddelen, ...) gedekt.

Anderzijds worden eveneens uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte of ongeval door het ziekenfonds uitbetaald.

Het overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht.

Charter voor goede dienstverlening

Het socialeverzekeringsfonds is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat – samen met de overheid – in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid voor zelfstandigen.

Het is een vereniging zonder winstoogmerk met een opdracht van openbare orde, opgericht vanuit een zelfstandigenorganisatie, en dit onder toezicht van de overheid. Als zelfstandige geniet u sociale bescherming maar u moet ook bepaalde verplichtingen naleven zoals regelmatig uw sociale bijdragen betalen.

In dat kader moet uw fonds u de beste dienstverlening bieden.

Securex Integrity - Charter voor goede dienstverlening

 

Uw rechten als zelfstandige - Bewaarexemplaar

Palliatief verlof

Sinds 1 januari 2010 kan de zelfstandige (betaald) palliatief verlof nemen voor de verzorging van een kind of partner.

Wie omwille van palliatieve begeleiding minstens 4 opeenvolgende weken tijdelijk stopt met werken, kan van zijn Sociaal Verzekeringsfonds een forfaitaire uitkering krijgen. Die wordt in 3 schijven uitbetaald en bedraagt globaal gezien het tweevoud van het minimumpensioen. De zelfstandige moet minstens tijdens de 2 voorafgaande kwartalen onderworpen zijn geweest en met betrekking tot die periode in orde zijn met zijn bijdragen (als hoofdberoep).

Wie meent hiervoor in aanmerking te komen moet zijn aanvraag indienen bij het Sociaal Verzekeringsfonds.

Hulp bij tijdelijke financiële problemen

 

 Inhoudstafel

 1. Afbetalingsplan. 1
 2. Vermindering voorlopige bijdragen. 2
 3. Aanvraag vrijstelling. 2
 4. Kwijtschelding verhogingen. 3
 5. Overbruggingsrecht 4
 6. Betalingsuitstel crisismaatregelen. 5

 

Heeft u moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen? Securex biedt u oplossingen

 

1.   Afbetalingsplan

 

Wie/Wat?

Indien u moeilijkheden heeft om uw sociale bijdragen te betalen, heeft u altijd de mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te vragen.

Een afbetalingsplan kan maximaal over een periode van 12 maanden lopen waarvan minstens 1/3de van het bedrag als voorschot moet worden betaald. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden.

 

Voorwaarden?

⇢ Bij een goedgekeurde aanvraag wordt het vrijgestelde/kwijtgescholden bedrag teruggestort of in mindering gebracht van uw plan.

⇢ Heeft u hiervoor nog geen aanvraag gedaan op het moment van de aanvraag afbetalingsplan, kan dit alsnog.

🔎 Zie hiervoor de informatie m.b.t. vrijstelling bijdragen en kwijtschelding verhogingen.

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

Het voorschot van 1/3 van het saldo kan u overschrijven op onze rekening met in de vrije mededeling “voorschot afbetalingsplan”.

Stuur vervolgens een mail naar mybusiness@securex.be met vermelding van de kwartalen waarvoor u een afbetalingsplan wenst. Wij sturen u zo snel mogelijk de bevestiging van uw afbetalingsplan.

 

2.   Vermindering voorlopige bijdragen

 

Wie/Wat?

In afwachting van de vaststelling van uw definitieve beroepsinkomsten van het bijdragejaar zelf, zult u voorlopige bijdragen betalen berekend op basis van de geïndexeerde beroepsinkomsten van drie jaar geleden.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een vermindering van deze voorlopige bijdragen vragen, in de veronderstelling dat de beroepsinkomsten van het lopende bijdragejaar lager zullen zijn dan deze van drie jaar geleden.

Ook als startende zelfstandige is een vermindering van voorlopige bijdragen mogelijk, zie hiervoor ook h et artikel primostarters.

📌 Bent u een startende zelfstandige in bijberoep? Dan kunt u zelfs een voorlopige vermindering naar 0,00 EUR vragen.

⚠ Vraagt u onterecht deze vermindering en blijken uw definitieve inkomsten toch hoger te liggen dan geschat?

Dan moet u, naast de regularisatiebijdragen, ook wettelijke verhogingen te betalen van 3% per kwartaal en een éénmalige verhoging van 7%. Uw definitieve inkomsten worden aan ons gecommuniceerd via de FOD Financiën.

 

Voorwaarden?

U dient hiervoor op basis van 'objectieve elementen' te kunnen aantonen dat de beroepsinkomsten lager zullen liggen dan het inkomen waarop uw voorlopige bijdragen nu berekend worden. De vermindering kan enkel naar één van de wettelijke drempels vastgelegd per categorie van onderwerping.

Voeg dus bewijsstukken bij uw aanvraag waaruit blijkt dat uw inkomen onder het door u gekozen bedrag valt. Licht elk stuk bondig toe.

Bent u een startende zelfstandige? Lees dan zeker ook h et artikel primostarters aangezien bewijsstukken voor u mogelijks niet van toepassing zijn.

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

U kunt hier het aanvraagformulier terugvinden, alsook meer informatie.

 

3.   Aanvraag vrijstelling

 

Wie/Wat?

Zelfstandigen die zich in een tijdelijke moeilijke financiële of economische situatie bevinden, kunnen vragen om vrijgesteld te worden van de betaling van hun sociale bijdragen. Kunnen in aanmerking komen:

💡 Controleer eerst best of u geen vermindering van uw sociale bijdragen kunt verkrijgen. Dit maakt het mogelijk uw bijdragen beter af te stemmen op uw verwachte lagere inkomsten van het jaar zelf.

 

Voorwaarden?

Als u zich “in een staat van behoefte” bevindt, dan kunt u een aanvraag om vrijstelling van sociale bijdragen indienen. Deze vrijstelling zal slechts toegestaan worden als het inkomen voor het beoogde jaar minder dan een bepaalde drempel bedraagt. Dit bedrag stemt overeen met het dubbele van het bedrag van de armoedegrens.

Het RSVZ kan beslissen om de aanvraag niet in overweging te nemen:

⚠ Wanneer u kiest voor een vrijstelling van sociale bijdragen, dient u deze bijdragen niet te betalen als uw aanvraag door het RSVZ wordt goedgekeurd. Dit wil tevens ook zeggen dat u voor de vrijgestelde periodes niet bijdraagt aan het stelsel van de sociale zekerheid en dus geen pensioenrechten opent.

Werd uw aanvraag om vrijstelling goedgekeurd? Dan zult u na 5 jaar van ons een betalingsbericht ontvangen.

Waarom doen we dit? Na 5 jaar bevindt u zich mogelijks in een financieel gunstigere situatie. Door op dat moment alsnog de vrijgestelde bijdragen te betalen, opent u opnieuw het recht op pensioenuitkeringen.

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

Meer informatie vindt u in dit document en hier kunt u het aanvraagformulier vinden.

 

4.   Kwijtschelding verhogingen

 

Wie / Wat?

Indien u uw bijdrage niet op tijd betaald heeft op het einde van een kwartaal, dan volgt er een verhoging van 3% op het deel dat niet werd betaald. Daar komt telkens weer 3% bij wanneer een volgend kwartaal verstrijkt en de bijdragen dan nog steeds niet betaald zijn.

Als u op het einde van een kalenderjaar de bijdragen die in dat jaar werden gevorderd, niet of niet volledig heeft betaald, wordt op 1 januari een eenmalige verhoging toegepast van 7% op het deel dat niet is betaald.

In uitzonderlijke omstandigheden kunt u voor deze aangerekende verhogingen een kwijtschelding aanvragen bij het RSVZ. U hoeft deze verhogingen dan niet meer te betalen.

 

Voorwaarden?

U kunt een aanvraag tot kwijtschelding indienen, onder voorwaarde dat:

❕ Het niet ontvangen van uw post geldt niet als reden.

Het gaat om de kwijtschelding van de verhogingen, niet van de sociale bijdragen zelf. Let op: de voorbeelden hierboven garanderen niet dat het RSVZ de kwijtschelding van de verhogingen goedkeurt. 

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

U kunt hier het aanvraagformulier terugvinden dat u per post/e-mail aan Securex Integrity kunt bezorgen.

 

5.   Overbruggingsrecht

 

Wie / Wat?

Het overbruggingsrecht is een financiële uitkering die u kunt aanvragen als zelfstandige, helper of meewerkende echtgeno(o)t(e) in geval van een faillissement, een collectieve schuldenregeling, een gedwongen onderbreking, bij stopzetting omwille van economische moeilijkheden of in geval van economische moeilijkheden naar aanleiding van een beslissing, genomen door een derde actor; met behoud van bepaalde sociale rechten (terugbetaling geneeskundige verzorging, arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- en moederschapsuitkeringen).

 

Voorwaarden?

⚠ De maximale toekenningsduur per feit blijft beperkt tot 12 maanden en 4 kwartalen.

Er zijn ook specifieke voorwaarden per situatie (‘pijler’). Neem contact op met Securex voor een overzicht van alle voorwaarden.

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

U kunt het aanvraagformulier hier downloaden.

Heeft u moeilijkheden omwille van Covid-19, dan gelden er andere regels, bekijk h ier de mogelijkheden.

 

6.   Betalingsuitstel crisismaatregelen

 

Wie / Wat?

In sommige uitzonderlijke gevallen, kunt u aanspraak maken op een betalingsuitstel van uw sociale bijdrage,  bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis, Afrikaanse varkenspest, crisis in de appelen- en perensector, enz. Het betalingsuitstel geldt telkens voor de kwartalen die door het RSVZ bepaald werden. U kunt dus niet zomaar voor elk gewenst kwartaal een betalingsuitstel vragen. Uiteraard kunt u voor niet-betrokken kwartalen wel een afbetalingsplan aanvragen.

 

Voorwaarden?

De voorwaarden zijn telkens verschillend naargelang van de crisis die zich voordoet.

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

Contacteer Securex voor meer informatie.

Het moederschapsverlof

Als zelfstandige of als meewerkende echtgenote hebt u recht op 8 weken moederschapsverlof, waarvan 3 verplicht zijn.

Klik hier voor meer info.

Moederschapshulp

Wat verstaat men onder moederschapshulp?

Dit is een uitkering voor moederschapshulp die zelfstandige vrouwen in staat stelt beter het beroeps- en gezinsleven te combineren na een geboorte.

Klik hier voor meer info.

Rechten > Kinderbijslag

Kinderbijslag

De kinderbijslag wordt door uw sociaal verzekeringsfonds betaald, tenzij u door het werk van uw partner of een ander statuut van een gunstiger regime geniet (zoals dat van de loontrekkenden, bijvoorbeeld).

Voor de rechthebbende leden kent het sociaal verzekeringsfonds volgende kinderbijslagen toe:

• Het kraamgeld en de adoptiepremie

• De gewone kinderbijslagen

• De verhoogde bijslag voor wezen of voor mindervalide kinderen

• De verhoogde bijslag voor kinderen van invalide zelfstandigen

• De schoolpremie (een aanvulling op de kinderbijslag)

Deze bijslag wordt betaald op basis van een jaarlijkse vragenlijst en een schoolgetuigschrift (voor de kinderen ouder dan 18 jaar).