E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Zelfstandige en helper

Rechten

Charter voor goede dienstverlening

Het socialeverzekeringsfonds is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat - samen met de overheid - in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid voor zelfstandigen.

Het is een vereniging zonder winstoogmerk met een opdracht van openbare orde, opgericht vanuit een zelfstandigenorganisatie, en dit onder toezicht van de overheid. Als zelfstandige geniet u sociale bescherming maar u moet ook bepaalde verplichtingen naleven zoals regelmatig uw sociale bijdragen betalen.

In dat kader moet uw fonds u de beste dienstverlening bieden.

Securex Integrity - Charter voor goede dienstverlening

 

Hulp bij tijdelijke financiële problemen

 

 Inhoudstafel

 1. Afbetalingsplan. 1
 2. Vermindering voorlopige bijdragen. 2
 3. Aanvraag vrijstelling. 2
 4. Kwijtschelding verhogingen. 3
 5. Overbruggingsrecht 4
 6. Betalingsuitstel crisismaatregelen. 5

EXTRA INFO:

Noodweer en overstromingen: Welke oplossingen voor uw bedrijf?

 

Heeft u moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen? Securex biedt u oplossingen

 

1.   Afbetalingsplan

 

Wie/Wat?

Indien u moeilijkheden heeft om uw sociale bijdragen te betalen, heeft u altijd de mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te vragen.

Een afbetalingsplan kan maximaal over een periode van 12 maanden lopen waarvan minstens 1/3de van het bedrag als voorschot moet worden betaald. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden.

 

Voorwaarden?

⇢ Bij een goedgekeurde aanvraag wordt het vrijgestelde/kwijtgescholden bedrag teruggestort of in mindering gebracht van uw plan.

⇢ Heeft u hiervoor nog geen aanvraag gedaan op het moment van de aanvraag afbetalingsplan, kan dit alsnog.

🔎 Zie hiervoor de informatie m.b.t. vrijstelling bijdragen en kwijtschelding verhogingen.

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

Het voorschot van 1/3 van het saldo kan u overschrijven op onze rekening met in de vrije mededeling “voorschot afbetalingsplan”.

Stuur vervolgens een mail naar mybusiness@securex.be met vermelding van de kwartalen waarvoor u een afbetalingsplan wenst. Wij sturen u zo snel mogelijk de bevestiging van uw afbetalingsplan.

 

2.   Vermindering voorlopige bijdragen

 

Wie/Wat?

In afwachting van de vaststelling van uw definitieve beroepsinkomsten van het bijdragejaar zelf, zult u voorlopige bijdragen betalen berekend op basis van de geïndexeerde beroepsinkomsten van drie jaar geleden.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een vermindering van deze voorlopige bijdragen vragen, in de veronderstelling dat de beroepsinkomsten van het lopende bijdragejaar lager zullen zijn dan deze van drie jaar geleden.

Ook als startende zelfstandige is een vermindering van voorlopige bijdragen mogelijk, zie hiervoor ook h et artikel primostarters.

📌 Bent u een startende zelfstandige in bijberoep? Dan kunt u zelfs een voorlopige vermindering naar 0,00 EUR vragen.

⚠ Vraagt u onterecht deze vermindering en blijken uw definitieve inkomsten toch hoger te liggen dan geschat?

Dan moet u, naast de regularisatiebijdragen, ook wettelijke verhogingen te betalen van 3% per kwartaal en een éénmalige verhoging van 7%. Uw definitieve inkomsten worden aan ons gecommuniceerd via de FOD Financiën.

 

Voorwaarden?

U dient hiervoor op basis van 'objectieve elementen' te kunnen aantonen dat de beroepsinkomsten lager zullen liggen dan het inkomen waarop uw voorlopige bijdragen nu berekend worden. De vermindering kan enkel naar één van de wettelijke drempels vastgelegd per categorie van onderwerping.

Voeg dus bewijsstukken bij uw aanvraag waaruit blijkt dat uw inkomen onder het door u gekozen bedrag valt. Licht elk stuk bondig toe.

Bent u een startende zelfstandige? Lees dan zeker ook h et artikel primostarters aangezien bewijsstukken voor u mogelijks niet van toepassing zijn.

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

U kunt hier het aanvraagformulier terugvinden, alsook meer informatie.

 

3.   Aanvraag vrijstelling

 

Wie/Wat?

Zelfstandigen die zich in een tijdelijke moeilijke financiële of economische situatie bevinden, kunnen vragen om vrijgesteld te worden van de betaling van hun sociale bijdragen. Kunnen in aanmerking komen:

💡 Controleer eerst best of u geen vermindering van uw sociale bijdragen kunt verkrijgen. Dit maakt het mogelijk uw bijdragen beter af te stemmen op uw verwachte lagere inkomsten van het jaar zelf.

 

Voorwaarden?

Als u zich “in een staat van behoefte” bevindt, dan kunt u een aanvraag om vrijstelling van sociale bijdragen indienen. Deze vrijstelling zal slechts toegestaan worden als het inkomen voor het beoogde jaar minder dan een bepaalde drempel bedraagt. Dit bedrag stemt overeen met het dubbele van het bedrag van de armoedegrens.

Het RSVZ kan beslissen om de aanvraag niet in overweging te nemen:

⚠ Wanneer u kiest voor een vrijstelling van sociale bijdragen, dient u deze bijdragen niet te betalen als uw aanvraag door het RSVZ wordt goedgekeurd. Dit wil tevens ook zeggen dat u voor de vrijgestelde periodes niet bijdraagt aan het stelsel van de sociale zekerheid en dus geen pensioenrechten opent.

Werd uw aanvraag om vrijstelling goedgekeurd? Dan zult u na 5 jaar van ons een betalingsbericht ontvangen.

Waarom doen we dit? Na 5 jaar bevindt u zich mogelijks in een financieel gunstigere situatie. Door op dat moment alsnog de vrijgestelde bijdragen te betalen, opent u opnieuw het recht op pensioenuitkeringen.

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

Meer informatie vindt u in dit document en hier kunt u het aanvraagformulier vinden.

 

4.   Kwijtschelding verhogingen

 

Wie / Wat?

Indien u uw bijdrage niet op tijd betaald heeft op het einde van een kwartaal, dan volgt er een verhoging van 3% op het deel dat niet werd betaald. Daar komt telkens weer 3% bij wanneer een volgend kwartaal verstrijkt en de bijdragen dan nog steeds niet betaald zijn.

Als u op het einde van een kalenderjaar de bijdragen die in dat jaar werden gevorderd, niet of niet volledig heeft betaald, wordt op 1 januari een eenmalige verhoging toegepast van 7% op het deel dat niet is betaald.

In uitzonderlijke omstandigheden kunt u voor deze aangerekende verhogingen een kwijtschelding aanvragen bij het RSVZ. U hoeft deze verhogingen dan niet meer te betalen.

 

Voorwaarden?

U kunt een aanvraag tot kwijtschelding indienen, onder voorwaarde dat:

❕ Het niet ontvangen van uw post geldt niet als reden.

Het gaat om de kwijtschelding van de verhogingen, niet van de sociale bijdragen zelf. Let op: de voorbeelden hierboven garanderen niet dat het RSVZ de kwijtschelding van de verhogingen goedkeurt. 

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

U kunt hier het aanvraagformulier terugvinden dat u per post/e-mail aan Securex Integrity kunt bezorgen.

 

5.   Overbruggingsrecht

 

Wie / Wat?

Het overbruggingsrecht is een financiële uitkering die u kunt aanvragen als zelfstandige, helper of meewerkende echtgeno(o)t(e) in geval van een faillissement, een collectieve schuldenregeling, een gedwongen onderbreking, bij stopzetting omwille van economische moeilijkheden of in geval van economische moeilijkheden naar aanleiding van een beslissing, genomen door een derde actor; met behoud van bepaalde sociale rechten (terugbetaling geneeskundige verzorging, arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- en moederschapsuitkeringen).

 

Voorwaarden?

⚠ De maximale toekenningsduur per feit blijft beperkt tot 12 maanden en 4 kwartalen.

Er zijn ook specifieke voorwaarden per situatie (‘pijler’). Neem contact op met Securex voor een overzicht van alle voorwaarden.

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

U kunt het aanvraagformulier hier downloaden.

Heeft u moeilijkheden omwille van Covid-19, dan gelden er andere regels, bekijk h ier de mogelijkheden.

 

6.   Betalingsuitstel crisismaatregelen

 

Wie / Wat?

In sommige uitzonderlijke gevallen, kunt u aanspraak maken op een betalingsuitstel van uw sociale bijdrage,  bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis, Afrikaanse varkenspest, crisis in de appelen- en perensector, enz. Het betalingsuitstel geldt telkens voor de kwartalen die door het RSVZ bepaald werden. U kunt dus niet zomaar voor elk gewenst kwartaal een betalingsuitstel vragen. Uiteraard kunt u voor niet-betrokken kwartalen wel een afbetalingsplan aanvragen.

 

Voorwaarden?

De voorwaarden zijn telkens verschillend naargelang van de crisis die zich voordoet.

 

👉 Hoe moet u een aanvraag indienen?

Contacteer Securex voor meer informatie.

Kinderbijslag voor zelfstandigen

Kinderbijslag: wat is het?

Het betreft een bedrag dat iedere maand aan de ouders uitbetaald wordt. Het draagt bij tot de kosten voor onderhoud en opvoeding van de kinderen.

Wie heeft recht op kinderbijslag?

Elk kind jonger dan 18 jaar heeft recht op kinderbijslag.

Het kind dat tussen de 18 en 25 jaar is, heeft recht op kinderbijslag indien het:

• Onderwijs volgt

• Tewerkgesteld is met een leerovereenkomst

• Een thesis voorbereidt ter afsluiting van hogere studies

• Stage loopt in het kader van een openbaar ambt

• Als werkzoekende ingeschreven is

• Een vorming volgt waarvoor kredieten toegekend worden in het stelsel van bachelor-master

Gehandicapte kinderen, kinderen van mindervalide werknemers of van gepensioneerden genieten hogere bijslagen.

Hoe uw kinderbijslagen aanvragen?

Als… Dan verloopt de aanvraag...
Beide ouders zelfstandige zijn Via het werk van de vader
De vader is zelfstandige, de moeder loontrekkende (minstens halftijds) Via het werk van de moeder
De vader is loontrekkende(minstens halftijds), de moeder zelfstandige Via het werk van de vader
Slechts één van beide oefent een beroep uit Via deze ouder

Hoe gebeurt de betaling?

In principe wordt de kinderbijslag aan de vader uitbetaald. De betaling gebeurt via een overschrijving of via circulaire cheque (bij gebrek aan een andere oplossing).

In geval van scheiding is de moeder de prioritaire bijslagtrekkende. Toch wordt de kinderbijslag, op zijn vraag, integraal aan de vader uitbetaald wanneer het kind en hijzelf dezelfde hoofdverblijfplaats hebben. Op verzoek van de beide ouders kan de uitbetaling gebeuren op een rekening waartoe zij beiden toegang hebben.

Indien het kind meerderjarig is of niet met één van zijn ouders woont, zal de kinderbijslag betaald worden aan de persoon die het kind in zijn gezin opvoedt.

De kinderbijslag wordt aan het rechtgevend kind zelf uitbetaald onder bepaalde voorwaarden. 

Wanneer gebeuren de betalingen?

U hebt recht op kinderbijslag vanaf de maand volgend op de bevalling. De eerste betaling zal begin van de daaropvolgende maand plaatsvinden.

bv. U bevalt op 17 april. Mei is dan de eerste maand die recht geeft op kinderbijslag. U ontvangt het eerste bedrag begin juni.

Welke zijn de maandbedragen van de kinderbijslag voor zelfstandigen?

Het bedrag wordt beïnvloed door diverse factoren:

• Het aantal kinderen

• De leeftijd van het kind

• De concrete situatie van het kind of de rechthebbende:

- wees

- gehandicapt kind

- kind van een gehandicapte werknemer of helper in arbeidsongeschiktheid

 

Securex helpt u bij uw aanvraag

Met alle vragen kunt u steeds bij uw client advisor terecht. U kan deze telefonisch bereiken op het nummer 070 233 700 ofwel per e-mail: mybusiness@securex.be.

 

De verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

De betaling van de bijdragen aan het Sociaal Verzekeringsfonds bepaalt de regularisatie van het dossier van het ziekenfonds.

Bij het begin van elk jaar maken de Sociale Verzekeringsfondsen de ”bijdragegegevens” met betrekking tot het voorgaande jaar over aan de respectieve ziekenfondsen van hun aangeslotenen, via de Kruispuntbank (geïnformatiseerd bestand van de sociale zekerheid).

Sinds 1 januari 2008 zijn de zelfstandigen voor grote risico's (hospitalisatie, heelkunde, bevalling, ...) en voor kleine risico's (raadpleging bij de dokter, geneesmiddelen, ...) gedekt.

Anderzijds worden eveneens uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte of ongeval door het ziekenfonds uitbetaald.

Gelijkstelling van de periodes van ziekte of invaliditeit

Indien u ziek bent of arbeidsongeschikt en u wilt van deze gelijkstelling genieten, dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Het voordeel van deze gelijkstelling is dat u uw rechten inzake kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering en pensioen behoudt zonder betaling van sociale bijdragen.

De voortgezette verzekering

Indien u uw rechten inzake kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering en pensioen wenst te behouden nadat u gestopt bent met uw zelfstandige activiteit, kan u de voorgezette verzekering aanvragen.

Voorwaarden

Aanvragen

U kunt de voortgezette verzekering aanvragen bij uw socialeverzekeringsfonds.

Opgelet! Dit moet gebeuren binnen de 3 kwartalen nadat u uw activiteit heeft stopgezet. Na het verstrijken van die termijn kunt u wel nog een aanvraag indienen, op voorwaarde dat u de laattijdigheid ervan grondig kunt motiveren.

De voortgezette verzekering is mogelijk:

Palliatief verlof

Sinds 1 januari 2010 kan de zelfstandige (betaald) palliatief verlof nemen voor de verzorging van een kind of partner.

Wie omwille van palliatieve begeleiding minstens 4 opeenvolgende weken tijdelijk stopt met werken, kan van zijn Sociaal Verzekeringsfonds een forfaitaire uitkering krijgen. Die wordt in 3 schijven uitbetaald en bedraagt globaal gezien het tweevoud van het minimumpensioen.

De zelfstandige moet minstens tijdens de 2 voorafgaande kwartalen onderworpen zijn geweest en met betrekking tot die periode in orde zijn met zijn bijdragen (als hoofdberoep). Wie meent hiervoor in aanmerking te komen moet zijn aanvraag indienen bij het Sociaal Verzekeringsfonds.

Rechten > Baby op komst? Gefeliciteerd!

Vaderschaps- en geboorteverlof

Doe uw aanvraag hier

Wat is het vaderschaps- en geboorteverlof?


Het gaat om een verlof dat kan worden opgenomen door zelfstandigen die vader of mee-ouder worden naar aanleiding van de geboorte van een of meerdere kind(eren) ten aanzien waarvan zij een afstammingsband of een band van meeouderschap* hebben. 

Dit verlof geeft recht ofwel op een uitkering voor maximaal 15 dagen onderbreking, ofwel op een uitkering voor maximaal 8 dagen onderbreking aangevuld met een eenmalige premie van 135 euro ter compensatie van kosten gemaakt via een erkend systeem van huishoudhulp.

De onderbreking kan eveneens per halve dag gebeuren en moet plaatsvinden in een periode van vier maanden na de geboorte. 

Deze maatregel is van toepassing voor geboortes vanaf 1 mei 2019.

 

Wie kan de uitkering aanvragen? 

U kan een vaderschaps- en geboorte-uitkering aanvragen als u, onder andere, de volgende voorwaarden vervult: 

Voor een overzicht van alle voorwaarden, moet u zich tot uw sociaal verzekeringsfonds wenden.

 

Hoeveel bedraagt de uitkering? 

Voor een volledige dag onderbreking, ontvangt u € 85,77.

Voor een halve dag onderbreking, ontvangt u € 42,89.

Opgelet: indien u de uitkering voor maximum 8 volledige dagen of maximum 16 halve dagen aanvraagt, kan u eveneens, bovenop deze uitkering, de geboortehulp (bestaande uit een eenmalige premie van 135 euro) aanvragen.

 

Hoe kan u de uitkering aanvragen? 

Vul het bijgevoegde aanvraagformulier in en bezorg het terug aan uw sociaal verzekeringsfonds, door het ter plaatse af te geven, of door het te versturen, via aangetekende zending naar Securex Integrity, PB 10600, 1040 Brussel. 

De aanvraag moet ingediend worden ten laatste op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte van het kind. 

Indien uw kindje werd geboren in de laatste maand van een kwartaal (met name in maart, juni, september of december) beschikt u over een extra maand om uw aanvraag in te dienen! 

Opgelet: aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in aanmerking genomen!

 

* Wanneer de wettelijke afstamming gekend is ten aanzien van een andere persoon dan de moeder, kan de uitkering enkel en alleen door deze persoon genoten worden. Wanneer er geen wettelijke afstamming gekend is, kan de uitkering toegekend worden aan de persoon die wettelijk of minstens drie jaar feitelijk samenwoont met de moeder van het kind.

Moederschapshulp

 

Wat verstaat men onder moederschapshulp?

Dit is een steunmaatregel die zelfstandige vrouwen in staat stelt beter het beroeps- en gezinsleven te combineren na een geboorte.

Als zelfstandige of als meewerkende echtgenote hebt u (onder bepaalde voorwaarden) recht op de volgende voordelen:

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt via gewone brief of per e-mail aan mybusiness@securex.be of via onze lokale kantoren. U kan tevens het aanvraagformulier hier downloaden.

Om de moederschapshulp te kunnen genieten, moet de zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd zijn.

De zelfstandige moet in orde zijn met de betaling van zijn sociale bijdragen voor de 2 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van de bevalling.

 

Voor meer informatie omtrent uw rechten als zelfstandige moeder, kan u onze infofiche raadplegen.

De moederschapsuitkering voor zelfstandigen: hoe en hoeveel?

Hoeveel bedraagt de moederschapsuitkering?

Bedrag per week:

Deze wordt in twee keren uitbetaald door uw ziekenfonds:

De eerste betaling gebeurt binnen de maand na het verplichte moederschapsverlof.

De tweede betaling gebeurt binnen de maand na de aangifte van uw werkhervatting.

Hoe moet u de moederschapsuitkering aanvragen?

1. U vraagt het formulier “aanvraag om een moederschapsuitkering” aan bij uw ziekenfonds.

2. U zendt uw aanvraag om moederschapsuitkering, degelijk ingevuld en ondertekend, terug naar het ziekenfonds. Dit document omvat een verklaring die bevestigt dat u tijdens de periode van moederschapsrust geen enkele beroepsactiviteit uitoefent.

Opgelet! Vergeet niet om volgende twee documenten toe te voegen:

De geboortepremie voor zelfstandigen

Wat is de geboortepremie?

De geboortepremie is het bedrag dat het sociaal verzekeringsfonds u eenmalig bij een geboorte uitbetaalt.

Wie heeft recht op een geboortepremie of adoptiepremie?

Elke pasgeborene geeft recht op een geboortepremie.

Voor een doodgeboren kindje of bij een miskraam, kunt u eveneens een geboortepremie ontvangen als de zwangerschap ten minste 180 dagen telt.

Bij een adoptie wordt ook een premie toegekend. Men spreekt dan van een adoptiepremie. Om te weten hoeveel de geboortepremie of adoptiepremie bedraagt, klik hier.

Hoe de geboortepremie of adoptiepremie aanvragen?

Als de ouder die het recht op kinderbijslag opent, zelfstandige is, moet hij/zij een aanvraagformulier opvragen bij zijn/haar sociaal verzekeringsfonds. U kunt uw aanvraag indienen vanaf de zesde maand van de zwangerschap.

Klik hier om dit document te downloaden.

U moet dit formulier invullen en terugsturen samen met een medisch attest met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum, naar het sociaal verzekeringsfonds.

Na de geboorte moet u het officiële geboortebewijs naar het sociaal verzekeringsfonds verzenden.

Wanneer wordt de premie betaald?

De betaling gebeurt ten vroegste twee maanden vóór de vermoedelijke datum van de bevalling.

Rechten > Het overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht

Sociale bescherming

Sinds 1 januari 2017 werd het overbruggingsrecht vernieuwd en uitgebreid. Met dit overbruggingsrecht kunt u onder bepaalde voorwaarden en gedurende 12 maanden genieten van een maandelijkse uitkering. Dankzij dit recht blijven bovendien uw rechten inzake kinderbijslag, gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheids- en moederschapsuitkeringen behouden gedurende vier kwartalen.

 De zelfstandigen die in aanmerking komen voor deze uitkering zijn:

Zelfstandigen, helpers of meewerkende echtgenoten die zich in één van deze situaties (‘pijlers’) bevinden:

 1. u bent failliet verklaard, of de vennootschap waarin u zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot bent, is failliet verklaard
 2. u kreeg een collectieve schuldenregeling in de 3 jaar voor uw stopzetting
 3. u moest uw zelfstandige activiteit gedwongen onderbreken door een natuurramp, brand, beschadiging of een (beroeps)allergie
 4. u hebt uw zelfstandige activiteit officieel stopgezet door economische moeilijkheden, die bewezen worden door een leefloon, een bijdragevrijstelling of een laag inkomen.
 5. Door de beslissing van een derde economische actor of door een gebeurtenis met een economische impact.

De basisvoorwaarden zijn :

                        Opgelet: De maximale toekenningsduur per feit blijft beperkt tot 12 maanden en 4 kwartalen.

 

Daarnaast, werd vanaf 1 juli 2019 ook de carensperiode afgeschaft, op voorwaarde dat de duur van de arbeidsongeschiktheid langer is dan 7 dagen. Als de duur van de arbeidsongeschiktheid korter is dan of gelijk is aan 7 dagen, dan ontvangt de zelfstandige geen uitkeringen. De carensperiode blijft dus behouden, maar wordt beperkt tot 7 dagen.

Er zijn ook specifieke voorwaarden per situatie (‘pijler’). Uw sociaal verzekeringsfonds kan een overzicht geven van alle voorwaarden.

 

Waar heb je recht op? maximaal 12 maanden lang

Voortgezette rechten (max. 4 kwartalen): gezondheidszorg, ziekte-uitkering, kinderbijslag

Zonder gezinslast: 1343,87€

Met gezinslast: 1679,31€

 

 

Corona Overbruggingsrecht 

Coronavirus: maatregelen voor zelfstandigen 2021

Aanvraagformulier

 U kan het aanvraagformulier hier downloaden.

 

 

Rechten > Pensioen voor zelfstandigen

Rustpensioen

De zelfstandige, zelfstandige helper en meewerkende echtgeno(o)t(e) bouwen doorheen hun loopbaan pensioenrechten op.

Voorwaarden tot het verkrijgen van een rustpensioen:

 

Pensioenleeftijd


Wettelijke pensioenleeftijd

De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar.


Vervroegd pensioen

Vanaf 62 jaar kunt u 'vervroegd' met pensioen, op voorwaarde dat u minstens 40 jaar (loopbaanjaren) gewerkt hebt.

Er is een uitzondering voorzien voor de lange loopbanen, nl, 60 jaar bij 42 loopbaanjaren en 61 jaar bij 41 loopbaanjaren

Voor de berekening van het aantal loopbaanjaren komen gelijkgestelde periodes in aanmerking. Geregulariseerde studiejaren worden niet meegerekend.

 

 

Bewijs van de beroepsloopbaan

Normaal moet u het bewijs leveren van de uitoefening van de beroepsbezigheid. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen vraagt echter de nodige gegevens aan uw sociaal verzekeringsfonds.

Periodes van activiteit

Het bewijs van uw zelfstandige beroepsloopbaan wordt geleverd door de betaling van uw sociale bijdragen. De jaren en kwartalen loopbaan worden aanvaard op voorwaarde dat de sociale bijdragen, en eventuele verhogingen of kosten, betaald werden.

Wanneer komt een kwartaal niet in aanmerking?

Gelijkgestelde periodes

Voor de berekening van het pensioen worden op aanvraag sommige periodes, met periodes van activiteit gelijkgesteld. Voorsommige periodes kan dit gratis, voor andere moet u betalen:

Mits u inhaalbijdragen betaalt, kan de studieperiode na 1 januari volgend op uw 20ste verjaardag onder bepaalde voorwaarden als een periode van activiteit beschouwd worden.

U kan periodes van ziekte en invaliditeit kosteloos laten gelijkstellen met periodes van activiteit. Vereist is dat u uw zelfstandige beroepsbezigheid volledig stopzet en dat u arbeidsongeschikt erkend bent door de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds.

Pensioenaanvraag

Automatisch onderzoek

Het recht op rustpensioen wordt automatisch onderzocht op de wettelijke pensioenleeftijd indien:

Geen automatisch onderzoek

In volgende vier gevallen is er geen automatisch onderzoek en moet u zelf aan de administratie te kennen geven dat u uw pensioen wil opnemen:

Waar?

U kan uw pensioen aanvragen bij:

Wanneer?

U kan uw pensioen ten vroegste 12 maanden vóór de gekozen ingangsdatum aanvragen.

Opgelet! Uw pensioen kan niet ingaan vóór de 1ste dag van de maand volgend op de maand waarin u 60 jaar wordt.

Hoe?

U moet zich persoonlijk aanmelden of laten vertegenwoordigen door een meerderjarige volmachtdrager. U moet in het bezit zijn van uw identiteitskaart. Vraag aan het gemeentebestuur een ontvangstbewijs van uw pensioenaanvraag.

Het is mogelijk dat de pensioendiensten u achteraf meer inlichtingen vragen over uw beroepsloopbaan.

Het kan nuttig zijn volgende documenten en inlichtingen bij de hand te houden: pensioenfiches, gegevens over arbeidsongevallen of beroepsziekten, militair zakboekje, betaalstrookjes van pensioen of van uitkeringen als mindervalide,

gegevens over aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, …

Vanuit het buitenland

Uw aanvraag moet bij aangetekend schrijven bij de hoofdzetel van het RSVZ in Brussel ingediend worden.

Pensioenberekening

Voor de berekening van uw pensioen wordt rekening gehouden met twee factoren:

Uw beroepsloopbaan

De beroepsloopbaan omvat periodes van activiteit en periodes van inactiviteit die ermee gelijkgesteld zijn. De beroepsloopbaan als zelfstandige wordt uitgedrukt via een breuk. De teller van de breuk is gelijk aan de som van de jaren en kalenderkwartalen waarvoor de beroepsbezigheid als zelfstandige of als helper bewezen is. De noemer van de breuk is gelijk aan het aantal jaren die een volledige beroepsloopbaan vertegenwoordigen, namelijk 45 jaar.

Pensioenhervorming 2013

De nieuwe maatregelen moedigen de zelfstandigen aan om langer te werken.

Bijvoorbeeld: er is voorzien om de eenheid van de loopbaan te verwijderen. Dit betekent dat de gewerkte jaren boven de 45 jaar loopbaan recht geven op een verhoogd pensioen, maar er mogen niet meer dan 30 dagen gelijkgesteld zijn.

Uw beroepsinkomsten

Bij de berekening van uw pensioen wordt rekening gehouden met de beroepsinkomsten. De berekening verschilt naargelang van de periode waarover de beroepsactiviteit als zelfstandige of als helper loopt.

Pensioenhervorming 2013

De laatste maanden van de professionele activiteit zullen progressief in rekening worden gebracht voor de berekening van het pensioen.

Voorbeeld: volgens de huidige wetgeving, indien u uw pensioen opneemt op 1 juli 2012, dan zal uw bedrag van uw pensioen berekend worden op een loopbaan tem 31 december 2011. Na de hervorming, zal het bedrag van uw pensioen berekend worden op een loopbaan tem 30 juni 2012. in de huidige wetgeving tellen de laatste maanden reeds mee voor de berekening van de pensioenbonus.

Jaren vóór 1984

Voor elk jaar of kwartaal vóór 1984 berekent men uw pensioen aan de hand van een forfaitair bedrijfsinkomen. Ook voor gelijkgestelde periodes geldt een forfaitair inkomen.

Jaren na 1983

Voor elk jaar of kwartaal na 1983 berekent men uw pensioen aan de hand van de reële bedrijfsinkomsten. Voor gelijkgestelde periodes zijn er geen reële bedrijfsinkomsten bekend. In dat geval wordt rekening gehouden met fictieve inkomsten.

Aanpassing van de beroepsinkomsten

De beroepsinkomsten worden vermenigvuldigd met een aanpassingscoëfficiënt. De aanpassingscoëfficiënt bestaat onder andere uit:

Gemengde loopbaan

Als u een gemengde loopbaan (zelfstandige, loontrekkende en/of openbare sector) hebt en een pensioenaanvraag in het stelsel der loontrekkenden ingediend hebt, volstaat deze aanvraag. Elke pensioeninstelling zal uw pensioenrechten in haar regeling onderzoeken. De verschillende pensioeninstellingen houden contact met elkaar en wisselen hun beslissingen onderling uit.

Minimumpensioen

Bedragen voor het minimumpensioen van zelfstandigen:klik hier

Wist u dat ...

onder bepaalde voorwaarden uw pensioen, dat berekend wordt op basis van de beroepsinkomsten, verhoogd kan worden tot het minimumpensioen voor zelfstandigen.

Voorwaarden:

 

 

 

Overlevingspensioen

Voorwaarden tot het verkrijgen van een overlevingspensioen
De weduwe of weduwnaar moet minstens 45 jaar zijn: uitzonderingen
Minstens één jaar gehuwd geweest zijn met de overledene: uitzonderingen

Wanneer de echtgenoot aan geen van deze voorwaarden voldoet, kan hij/zij nog gedurende 12 maanden een tijdelijk overlevingspensioen krijgen.

Toekomst maatregelen

Bij de huidige regels van het overlevingspensioen wordt werken sterk ontmoedigd omdat men anders het overlevingspensioen dreigt te verliezen.

Daarom zou de regering de volgende maatregelen willen nemen:

Wij houden jullie op de hoogte van de inwerkingtreding van deze maatregelen via www.lex4you.be/zelfstandige.

Pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e)

De gewezen echtgeno(o)t(e) kan, onder bepaalde voorwaarden, een pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) genieten.

Voorwaarden

Bovendien zijn er nog een aantal extra voorwaarden:

Beroepsactiviteit als gepensioneerde

In principe moet u iedere beroepsbezigheid stopzetten vooraleer uw pensioen kan betaald worden. Onder bepaalde voorwaarden kan u echter wel nog een beroepsbezigheid uitoefenen.

Voorwaarden

Aangifte van beroepsactiviteit

De persoon die een activiteit wenst verder te zetten na de inwerkingtreding van zijn pensioen, moet zijn aangifte doen:

De verklaring dient aan het RSZV gedaan te worden indien u enkel een pensioen als zelfstandige geniet. In geval van gemengde loopbaan (zelfstandige en loontrekkende), kan de verklaring ook bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) ingediend worden.

U moet uw beroepsactiviteit met behulp van het officiële formulier Model 74 aangeven. Dit formulier is beschikbaar bij het gemeentebestuur, bij het RSVZ, de RVP of op de websites van deze instanties.

Beperkte inkomsten

Iedere genieter van een rust- of overlevingspensioen is gemachtigd een bezoldigde beroepsactiviteit uit te oefenen en tegelijk het voordeel van zijn pensioen te behouden, op voorwaarde dat hij bepaalde limietbedragen niet overschrijdt.

De toegestane plafonds schommelen naargelang van de categorie van het pensioen, de aard van de uitgeoefende activiteit (loontrekkende of zelfstandige) en de samenstelling van het gezin van de gepensioneerde. Klik hier.

Sancties

Zodra uw inkomsten 25% boven de toegelaten grens liggen, wordt uw pensioen voor het betrokken jaar geschorst en teruggevorderd. Wanneer uw zelfstandige activiteit inkomsten oplevert die de toegelaten grens met minder dan 25% overschrijden, wordt uw pensioen verminderd met het percentage van de overschrijding.

Sociale bijdragen van gepensioneerden

Indien u als gepensioneerde nog een beperkte activiteit als zelfstandige uitoefent, moet u aangesloten zijn/blijven bij een sociaal verzekeringsfonds. U bent geen bijdragen verschuldigd indien de geïndexeerde jaarlijkse inkomsten minder dan € 2.466,28 bedragen. Vanaf dit bedrag en tot het toegestane plafond is een kwartaalbijdrage verschuldigd.

In geval van voortzetting van de vroegere zelfstandige activiteit worden de sociale bijdragen verder berekend op het inkomen van drie jaar voordien maar beperkt tot de reeds vermelde grensbedragen.

Wist u dat ...

indien u een rustpensioen als gezin geniet en de beroepsinkomsten van uw echtgeno(o)t(e) het toegelaten bedrag overschrijden, uw rustpensioen als gezin voor het betrokken jaar omgezet wordt naar een rustpensioen als alleenstaande.

Toekomst maatregelen

Vanaf 01 januari 2013 worden volgende maatregelen toegepast:

Pensioenbonus

De pensioenbonus werd in 2007 ingevoerd in het kader van het Generatiepact met de bedoeling meer mensen aan het werk te houden op het einde van hun loopbaan. Deze regeling bleef bestaan tot eind 2013 maar werd herzien vanaf 2014 waarbij het bonusbedrag voortaan anders wordt berekend.

Vanaf 2015 dooft de regeling uit door afschaffing van het systeem dat wel nog blijft bestaan als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Meer info vindt u in de pensioenbrochure van het RSVZ.