E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Zelfstandige en helper

Verplichtingen

Verplichtingen van de helper

Verzekeringsplicht

Als zelfstandige helper moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds vanaf de start van uw activiteit.

U betaalt dezelfde sociale bijdragen als een zelfstandige. Wij verwijzen hiervoor naar de Sociale bijdragen zelfstandigen.

Daarmee opent u dezelfde rechten als een zelfstandige: terugbetaling gezondheidszorgen, arbeidsongeschiktheids- en moederschapsuitkeringen, pensioen, gezinsbijslag, overbruggingsrecht.  

Uitzonderingen op de verzekeringsplicht

Bevindt u zich als helper in één van de volgende situaties, dan hoeft u zich niet aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds:

1. Als helper bent u niet verzekeringsplichtig vóór 1 januari van het jaar waarin u 20 wordt, tenzij u gehuwd bent

Als helper moet u zich pas aansluiten bij een Sociaal Verzekeringsfonds vanaf 1 januari van het jaar waarin u 20 wordt. Indien u als helper huwt vóór het jaar waarin de twintigste verjaardag valt, moet u zich aansluiten vanaf het kwartaal van het huwelijk.

2. Toevallige hulp

Hulp is toevallig wanneer ze niet regelmatig is en wanneer ze minder dan 90 dagen per jaar wordt geleverd. Is slechts 1 van deze 2 voorwaarden vervuld, dan moet u zich als helper aansluiten bij een Sociaal Verzekeringsfonds.

3. Helper-student:

Bent u een student van minder dan 25 jaar voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald, dan hoeft u zich niet aan te sluiten. Pas vanaf het kwartaal waarin u 25 jaar wordt of u geen kinderbijslag meer geniet, moet u zich aansluiten.

Opmerking: Als student geniet u kinderbijslag indien u niet meer dan 240u per kwartaal werkt

Stopzetting van de activiteit

De zelfstandige die zijn activiteit stopzet, is niet meer bijdrageplichtig vanaf het kwartaal volgend op dit van de stopzetting. Hij kan evenwel zijn rechten op pensioen, kinderbijslag en ziekteverzekering behouden door een andere activiteit aan te vatten (als loontrekkende bv.) of door het aanvragen van de voortgezette verzekering als zelfstandige, voor zover hij aan de gestelde voorwaarden voldoet.

De zelfstandige die zijn activiteit stopzet tengevolge van ziekte of invaliditeit, met een percentage arbeidsongeschiktheid van minstens 66% en van wie de beroepsactiviteit niet verder gezet wordt door een derde persoon onder zijn persoonlijke naam, kan de gelijkstelling wegens ziekte aanvragen. Om die te genieten, moet het Sociaal Verzekeringsfonds in het bezit gesteld worden van een verklaring op eer betreffende de stopzetting van de activiteit.

De zelfstandige kan eventueel een dagvergoeding genieten via de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (aan te vragen bij het Ziekenfonds).

In elk geval neemt het RSVZ een beslissing over de aanvraag tot gelijkstelling.

Verplichtingen > U moet sociale bijdragen betalen

Definitieve bijdragen

Hoe worden de sociale bijdragen berekend?

Sinds 1 januari 2015 betaalt u sociale bijdragen op basis van het huidige bijdragejaar. Zolang deze beroepsinkomsten niet gekend zijn, zal het sociale verzekeringsfonds voorlopige sociale bijdragen berekenen op basis van uw geïndexeerde beroepsinkomsten van drie jaar geleden zoals gekend op 1 januari van het huidige bijdragejaar.

Moet ik tevens een beheerskost betalen aan het sociaal verzekeringsfonds?

Ja, de beheerskost bedraagt 4,10% en wordt bij uw sociale bijdrage gevoegd.

Hoeveel bedragen de sociale bijdragen?

Wilt u hierover meer weten? Dan volstaat het om hierop te klikken

Voorlopige bijdragen 2021 buiten begin van activiteit per kwartaal inclusief 4,10% beheerskosten 

Zie onze link

 

 

Vordering van de bijdragen

De sociale bijdragen zijn trimestrieel en ondeelbaar, zelfs wanneer u uw zelfstandige activiteit niet gedurende het gehele kwartaal uitgeoefend hebt..

U moet de bijdrage betaald hebben op het einde van elk kwartaal waarop zij betrekking heeft.

De bijdrage is tijdig betaald wanneer de financiële rekening van het sociaal verzekeringsfonds volstort is op uiterlijk de laatste dag van het kwartaal.

Onze tip: In de praktijk raden wij u aan om te betalen voor de 20ste van de maand (van elk einde kwartaal).

Wat bij laattijdige betaling?

Uw bijdragen geven u recht op sociale zekerheid.

Betaalt u niet of te laat?

Dan brengt u uw rechten in gevaar, én betaalt u 3 procent extra per kwartaal. Het sociaal verzekeringsfonds kan niet verzaken aan de opvordering van deze verhoging.

Let op: In het begin van elk kalenderjaar wordt er bovenop deze verhoging van 3% nog een verhoging van 7% toegepast op alle opgevorderde en vervallen bijdragen van het voorbije jaar, die onbetaald zijn.

Vrijstelling van sociale bijdragen

Bij de Federale Overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid werd een Commissie voor vrijstelling van bijdragen opgericht, die aan de zelfstandige een gehele of gedeeltelijke vrijstelling kan toestaan indien hij in een staat van behoefte verkeert of een staat die de behoefte benadert (dus niet wegens gezondheidsredenen of een ongeval).

Het verlenen van deze vrijstelling heeft het verlies van de latere rechten op pensioen voor de vrijgestelde kwartalen tot gevolg. Wij raden u dus aan vooraf de toestand met ons te bespreken, indien u denkt het voordeel van vrijstelling te kunnen genieten.

De hoofdelijke aansprakelijkheid

De zelfstandige die met één of meerdere helpers werkt, is hoofdelijk met hen gehouden tot de betaling van de sociale bijdragen die ze verschuldigd zijn.

Om welke schuld gaat het?

De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt voor de bijdragen, maar eveneens voor de verhogingen en kosten van herinneringsbrieven die het Sociaal Verzekeringsfonds toestuurt.

Eenheid van schuld

Alle hoofdelijke schuldenaars zijn gehouden tot het volledige bedrag van de schuld. Deze is immers ondeelbaar. Het Sociaal Verzekeringsfonds kan zich richten tot gelijk welke schuldenaar die de volledige schuld zal moeten betalen.

In principe kan de persoon die de schuld van de in gebreke blijvende eigenlijke schuldenaar betaald heeft, beroep tegen deze laatste aantekenen.

Verjaring

De wet voorziet dat de vervolging ingesteld door het Sociaal Verzekeringsfonds tegen één van de hoofdelijk aansprakelijken de verjaring ten opzichte van allen stuit.

Gevolgen in geval van vrijstelling

Zelfs wanneer de helper vrijstelling gekregen heeft, blijft de zelfstandige gehouden tot de volledige schuld. Indien de geholpen zelfstandige zelf financiële moeilijkheden ondervindt, kan hij vragen om vrijgesteld te worden van zijn verplichting tot betaling als hoofdelijk aansprakelijke.

Merk op dat de zelfstandige die vrijstelling van bijdragen verkregen heeft, automatisch van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid is ontheven.

Conclusie

Het is dus van het hoogste belang dat iedereen zijn bijdragen tijdig betaalt. Bij ontstentenis van betaling van de bijdragen als zelfstandige of van de bijdragen als vennootschap, kan dit heel zware financiële gevolgen in hoofde van de hoofdelijk aansprakelijke met zich meebrengen.