E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Zelfstandige en helper

Specifieke gevallen

Speciale gevallen ivm de helper

Helper van een helper?

Een helper helpt steeds een hoofdzelfstandige. Je kan dus geen helper van een helper zijn.

Helper in vennootschapsverband?

Een helper verleent bijstand aan een zelfstandige of vervangt een zelfstandige; deze zelfstandige is steeds een natuurlijk persoon.

Hoogstens kan aangenomen worden dat een orgaan van een rechtspersoon (afgevaardigd bestuurder, bestuurder of zaakvoerder als natuurlijk persoon) door een helper wordt geholpen. Als voorwaarde geldt dat deze hulp uitsluitend ten goede komt aan de zelfstandige en dat de helpersvergoeding uitsluitend door die zelfstandige wordt betaald.

Helper van meerdere zelfstandigen of meerdere helpers van één zelfstandige?

Iemand kan perfect meerdere zelfstandigen helpen en één zelfstandige kan geholpen worden door meerdere helpers.

Specifieke gevallen > Definitie

Sociaal statuut van meewerkende echtgenoot

Wie is meewerkende echtgenoot?

U hebt de hoedanigheid van meewerkende echtgenoot (wettelijk vermoeden) indien:

In dit geval is het statuut van meewerkende echtgenoot op u van toepassing en dient u zich bij het sociaal verzekeringsfonds van uw echtgenoot of partner aan te sluiten.

Wie is uit het stelsel van meewerkende echtgenoten uitgesloten?

Indien u voldoende persoonlijke rechten opent via een beroepsactiviteit of als genieter van een vervangingsinkomen (werkloosheid, pensioen,…), bent u niet onderworpen aan het stelsel van meewerkende echtgenoot.

Als uw echtgenoot zijn activiteit uitoefent als zaakvoerder, bestuurder, werkend vennoot binnen een vennootschap, wordt hij fiscaal als bedrijfsleider aangezien en kan hij aan u geen inkomen als helper toekennen. U bent dus uitgesloten uit het toepassingsgebied van het sociaal statuut van meewerkende echtgenoot.

Wanneer u uw echtgenoot zelfstandige niet helpt of hem/haar op hoogst toevallige basis bijstaat (niet regelmatig en minder dan negentig dagen per jaar), is het stelsel van meewerkende echtgenoot niet op uw geval van toepassing.

Formaliteiten

In de drie voormelde gevallen dient u het “document in te vullen door de echtgeno(o)t(e) of partner van een zelfstandige” afkomstig van ons sociaal verzekeringsfonds, in te vullen en ons de verklaring op eer (pagina 2) terug te sturen. De verklaring op eer dient via aangetekend schrijven aan het sociaal verzekeringsfonds bezorgd te worden binnen de 90 dagen volgend op het begin van activiteit van de zelfstandige echtgenoot/partner of volgend op de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de onderwerping aan het statuut van meewerkende echtgenoot (huwelijk, einde persoonlijk statuut…).

Opgelet! De verklaring op eer kan geen terugwerkende kracht hebben.

Bij laattijdig binnenbrengen zullen de sociale bijdragen voor vroegere kwartalen verschuldigd zijn.

Klik hier

Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

Als het nieuwe statuut van meewerkende echtgenoot op u van toepassing is, dient u zich aan te sluiten bij het sociaal verzekeringsfonds van uw zelfstandige echtgenoot/partner.

Ongeacht het gekozen statuut (mini- of maxi-) dient een aansluitingsverklaring als meewerkende echtgenoot ingevuld te worden en teruggestuurd naar het Fonds vanaf het begin van de activiteit.

De aansluiting kan gerealiseerd worden op onze website. Klik hier.

Welk statuut van meewerkende echtgenoot?

Er bestaan 2 afzonderlijke statuten van meewerkende echtgenoot: het ministatuut en het volledige statuut, ook maxistatuut genoemd.

Sinds 1 juli 2005 is het maxistatuut verplicht voor de meewerkende echtgenoten geboren na 1955.

Daarentegen hebben de meewerkende echtgenoten geboren vóór 1956 de keuze tussen het ministatuut en het maxistatuut.

Het maxistatuut

Voordelen

De onderwerping aan het volledige statuut maakt het mogelijk een zelfde sociale bescherming als die van de zelfstandigen in hoofdberoep te genieten: pensioen, kinderbijslag, gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, moederschap (geen sociale verzekering in geval van faillissement).

In geval van arbeidsongeschiktheid

Bedrag van de uitkeringen

In geval van moederschap

De meewerkende echtgenoten genieten van moederschapsrust van 3 tot 8 weken.

De moederschapsuitkering

Anderzijds kunnen de zelfstandigen en meewerkende echtgenoten, sinds 1 januari 2006, moederschapshulp genieten, bestaande uit de gratis toekenning van 105 dienstencheques na de wettelijke moederschapsrust.

Deze dienstencheques worden toegekend op basis van een aanvraag aan het sociaal verzekeringsfonds en maken het mogelijk huishoudelijke hulp te verkrijgen, alsook beter beroeps- en gezinsleven

na een geboorte te verzoenen. Klik hier voor meer info.

Kwartaalbijdragen

Het inkomen uit de zelfstandige activiteit van het gezin wordt tussen de beide partners verdeeld. De meewerkende echtgenoot is sociale bijdragen berekend op zijn/haar persoonlijk inkomen als helper verschuldigd (met de mogelijkheid om persoonlijke kosten af te trekken).

De bijdragevoet bedraagt:

- 5,125% per trimester (20,5% op jaarbasis) op het geherwaardeerde inkomen tot het plafond van € 60 427,75.

- 3,54% per trimester (14,16% op jaarbasis) op het gedeelte van het inkomen begrepen tussen €  60 427,75 en € 89 051,37.

Voorlopige bijdragen bij begin van activiteit

Bij begin van activiteit (of bij wijziging van categorie) bestaat er geen referte-inkomen. Het Fonds vordert voorlopige bijdragen die geregulariseerd zullen worden zodra het definitieve inkomen door de fiscale administratie aan het Fonds overgemaakt is.

Minimumbijdrage voor het eerste kalenderjaar: € 327,28 dit is 20,5% van het minimuminkomen van € 6 147,47 waar de beheerskosten (4.10%) aan toegevoegd worden.

U kunt vragen om op een hogere basis dan het wettelijke forfait te betalen.

Begin van activiteit als meewerkende echtgenoot en bijdragen van de geholpen echtgenoot

Er is een bijzondere regeling voorzien om te vermijden dat de geholpen zelfstandige bijdragen zou betalen op het volledige gezinsinkomen, daar waar de meewerkende echtgenoot bovendien voorlopige bijdragen betaalt.

Indien het referte-inkomen een globaal inkomen is dan worden de inkomsten die gebruikt worden voor de berekening van de bijdragen verminderd met het inkomen waarop de voorlopige bijdragen van de meewerkende echtgenoot berekend worden (er wordt rekening gehouden met het wettelijke minimum, zelfs als de betaalde bijdragen hoger liggen).

Zodra het Fonds kennis heeft van de daadwerkelijke inkomsten van de echtgenoten, zal het de respectieve bijdragen van elkeen op deze basis regulariseren.

Het ministatuut

Voordelen

Het ministatuut omvat enkel de verzekering arbeidsongeschiktheid en moederschap onder dezelfde voorwaarden als een meewerkende echtgenoot die bijdraagt tot het maxistatuut.

Kwartaalbijdragen

De sociale bijdragen van de meewerkende echtgenoot onderworpen aan het ministatuut worden berekend op het nettoberoepsinkomen van de zelfstandige echtgenoot (hierin begrepen het inkomen dat fiscaal aan de meewerkende echtgenoot toegewezen is). Het gezinsinkomen wordt niet opgesplitst.

Bijdragen:

- 0,1975% per kwartaal (0,79% per jaar) op het geherwaardeerde inkomen tot het plafond van € 60 427,75.

- 0,1275% per kwartaal (0,51% per jaar) op het inkomensgedeelte gelegen tussen € 60 427,75 en € 89 051,37.

Aansluiting bij een ziekenfonds

Maxistatuut

De meewerkende echtgenoot die bijdraagt tot het maxistatuut dient een persoonlijke aansluitingsverklaring bij het ziekenfonds in te vullen.

De meewerkende echtgenoot geniet inzake ziekenfonds dezelfde bescherming als een zelfstandige in hoofdberoep: gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheids- en moederschapsverzekering (voor de vrouwen).

Ministatuut

U hoeft geen aansluitingsverklaring te ondertekenen vermits de meewerkende echtgenoot gedekt is door het ziekenfonds van de zelfstandige echtgenoot voor arbeidsongeschiktheid en de moederschapsverzekering. Inzake gezondheidszorg behoudt de meewerkende echtgenoot die bijdraagt tot het ministatuut de hoedanigheid van persoon ten laste van zijn/haar echtgenoot onderworpene in hoofdberoep.

Pensioen van de meewerkende echtgenoot die bijdragen voor het maxistatuut betaalt

Wettelijk pensioen

Het maxistatuut maakt het mogelijk persoonlijke rechten te openen inzake pensioen en eventueel een bestaande carrière aan te vullen.

Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

De meewerkende echtgenoten kunnen eveneens een pensioenaanvulling opbouwen aan bijzonder aantrekkelijke voorwaarden, zowel op sociaal als fiscaal vlak.

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een vrije en flexibele spaarformule, stelt u in staat uw rustpensioen te verhogen en tegelijk uw belastingen en sociale bijdragen te verminderen.

Fiscaal aspect

Buiten de voordelen inzake sociale dekking brengt het maxistatuut, in de meeste gevallen, een fiscaal voordeel met zich mee: opsplitsing van het beroepsinkomen en bijgevolg van de sociale bijdragen tussen de beide partners, mogelijkheid voor elkeen om bedrijfslasten af te houden enz.

Vraag, voor wat dit aspect betreft, advies aan uw boekhouder of uw fiscaal adviseur.

Statuut student-zelfstandige

Wat is het statuut ‘student- zelfstandige’? Heel kort samengevat: als student-zelfstandige combineert u uw zelfstandige activiteit met uw studie, tegen een voordelig tarief van sociale bijdragen.

 

Wat is het statuut van student-zelfstandige nu precies?

Door het statuut van student-zelfstandige kunnen studenten die als zelfstandige minder verdienen dan 14.042,57 euro* (na aftrek van beroepskosten) per jaar lagere of zelfs geen sociale bijdragen betalen.

Er zijn drie mogelijkheden:

Bovenstaande regeling zal toegepast worden wanneer je definitieve inkomen gekend is bij de belastingdienst. Maar dat duurt wel enkele jaren. Tot zolang zal je “voorlopige” sociale bijdragen moeten betalen, die dan zullen bijgesteld worden als je definitieve inkomen gekend is.

Er zijn twee mogelijkheden:

Kom gerust eens langs in één van onze ondernemingsloketten. Onze medewerkers leggen graag uit hoe jouw sociale bijdragen berekend zullen worden.

 

Wat zijn de voorwaarden om het statuut van student-zelfstandige te bekomen?

Niet iedere student zal van het nieuwe statuut kunnen gebruik maken. Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

Opgelet!

Als je niet voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden, zal je automatisch worden overgeschakeld naar een zelfstandige in hoofdberoep en een bijdrage moeten betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

 

Welke gevolgen heeft het nieuwe statuut voor je ouders op vlak van de terugbetaling van medische kosten en kinderbijslag?

Ook hier zijn er weer twee mogelijkheden :

Wil je meer info, neem dan zeker contact op met het kinderbijslagfonds dat de kinderbijslag aan je ouders uitbetaalt of met je ziekenfonds. Zij zullen je meer uitleg kunnen geven.

Het statuut van student-zelfstandige geeft je, wanneer je geen bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep, geen enkel recht inzake arbeidsongeschiktheid, pensioen, moederschapsverzekering, moederschapshulp, overbruggingsrecht, gezinsbijslag voor je kinderen en mantelzorguitkering. 

 

Welke gevolgen heeft het nieuwe statuut op vlak van belastingen?

Als de bruto-inkomsten van je zelfstandige activiteit lager zijn dan 7.045 euro bruto (in 2020), dan blijf je fiscaal ten laste van je ouders. Voor kinderen van een alleenstaande ouder is dit bruto grensbedrag € 8.920. Zoals elke belastingplichtige zal je bovendien een belastingvrije som genieten voor het inkomen dat voortvloeit uit de uitoefening van je activiteit. Voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) bedraagt deze som 8.990 euro. Als je inkomen als zelfstandige dit bedrag niet overschrijdt, zul je in principe geen belastingen moeten betalen. 

Meer info? Raadpleeg de site van de FOD Financiën http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen_ten_laste/kind eren of

http://financi en.belgium.be/nl/particulieren/gezin/student.

   

Wil je een aanvraag doen ?

Neem contact met ons op; wij zullen je de nodige documenten bezorgen.

Vul die documenten vervolgens in, onderteken ze en stuur ze naar ons terug, via mail naar mybusiness@securex.be of via post naar Securex Integrity, 1 Verenigde Natislaan 9000 Gent.

 

Formulieren

Zie 'Formulieren student-zelfstandige'

 

* cijfers 2021

Uw statuut ‘student-zelfstandige’ in orde brengen

U heeft het statuut student-zelfstandige? Proficiat! Dat getuigt van een grote ondernemerszin. Het laatste waar u waarschijnlijk mee bezig wilt zijn, is alle administratie die erbij komt kijken. En die is er helaas wel.

Want voor uw statuut is het heel belangrijk om ons op tijd de nodige documenten ingevuld terug te bezorgen. Doet u dat niet, dan schakelen we uw statuut automatisch om naar hoofdberoep. Dat betekent onder meer dat u hogere sociale bijdragen zult moeten betalen. Bovendien betaalt u, voor elk kwartaal waarin u onterecht student-zelfstandige was, verhogingen van 3% per kwartaal en een eenmalige verhoging van 7%.


Schema: uw documenten

Wilt u graag weten welke documenten voor u van toepassing zijn? Volg een van de schema’s hieronder. Kies eerst in welk academiejaar u student-zelfstandige geworden bent:

 

 

Overzicht documenten

Graag een handig overzicht van alle documenten? Dat vindt u terug in de tabel hieronder.

 

 

Op zoek naar de nodige documenten? Open het overzicht.

 

 

Specifieke gevallen > Definitie > test

Specifieke gevallen > >

Beperkte inkomsten? Mogelijkheid een vermindering of vrijstelling van bijdragen te verkrijgen

Wat?

Onder bepaalde voorwaarden en op grond van het beperkte karakter van de beroepsinkomsten die met zijn/haar activiteit verband houden, kan een zelfstandige in hoofdberoep vragen om met een persoon die zijn activiteit in bijberoep uitoefent, gelijkgesteld te worden.

De persoon die deze mogelijkheid wenst te gebruiken, zal artikel 37 van het koninklijk besluit van 19.12.1967 moeten inroepen.

Wie kan artikel 37 inroepen?

De gehuwde personen

De gehuwde personen aan wie de echtgenoot minstens gelijkwaardige uitkeringen aan die van het stelsel der zelfstandigen met betrekking tot pensioen, kinderbijslag en ziekteverzekering gezondheidszorg waarborgt.

Concrete gevallen:

Andere categorieën personen

Voorwaarden om artikel 37 te kunnen inroepen: beperkte inkomsten

De persoon die de toepassing van artikel 37 van het koninklijk besluit van 19.12.1967 aanvraagt om met personen die een zelfstandige activiteit in bijberoep uitoefenen, gelijkgesteld te worden, dient over beperkte inkomsten te beschikken.

Voor het jaar 2020  mag het netto beroepsinkomen, na indexatie, niet meer dan € 7 330,52 bedragen.

Bij begin van activiteit bestaan er geen referte-inkomsten. Een aangifte (waarvan het model door het Fonds opgemaakt wordt) moet ingevuld en teruggestuurd worden aan het Sociaal Verzekeringsfonds, vergezeld van objectieve boekhoudkundige of fiscale elementen die het beperkte karakter van uw inkomsten bewijzen.

Objectieve elementen: facturen, kopie van de fiscale aangifte, van de BTW-aangifte, enz.

Kwartaalbijdragen

De kwartaalbijdragen bedragen:

Voorlopige bijdragen bij begin van activiteit

Opmerking

Indien de activiteit gedurende een deel van het jaar uitgeoefend werd, zullen de jaarlijkse inkomsten pro rata van de kwartalen van onderwerping worden berekend.

Voorbeeld: een persoon begint een activiteit tijdens het eerste kwartaal 2019 en stopt op 30.06.2019. Om artikel 37 te kunnen genieten, mogen zijn inkomsten voor het jaar 2019 volgende bedragen niet overschrijden:

Te ondernemen stappen

Aanvraag

Om voormelde voordelen te genieten, moet een aanvraag bij het Sociaal Verzekeringsfonds ingediend worden. Dit voordeelstelsel wordt immers nooit ambtshalve toegepast.

Open het aanvraagformulier.

Verzaking

De persoon die aan het voordeel van artikel 37 wenst te verzaken, moet dit uitdrukkelijk doen. De verzaking zal ten vroegste op 1 januari van het volgende jaar uitwerking hebben.

 

Invloed op het pensioen en op de andere voordelen

Onder “artikel 37” bouw je zelf geen sociale zekerheidsrechten op.