E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Zelfstandige in bijberoep

Rechten

Wie is zelfstandige in bijberoep?

U bent zelfstandige in hoofdberoep als u geen enkele activiteit uitoefent naast uw zelfstandige activiteit die rechten opent in de sociale zekerheid.

Uw zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend in bijberoep wanneer u, buiten die zelfstandige activiteit:

Het aantal gepresteerde uren in het kader van uw activiteit als loontrekkende of als uitzendkracht, dient ten minste gelijk te zijn aan de helft van het aantal arbeidsuren gepresteerd per maand door een voltijds tewerkgestelde persoon in dezelfde onderneming of bedrijfssector.

Voorbeeld: u bent loontrekkende binnen een onderneming en vat een zelfstandige activiteit aan. U oefent gelijktijdig de beide activiteiten uit. De onderneming voorziet 38 uur wekelijkse arbeidsduur. Uw arbeidstijd moet ten minste gelijk zijn aan 19u/week opdat u onderworpen zou kunnen worden als zelfstandige in bijberoep, die correspondeert aan minimum 235u/trimestre . Dus een norm van 62dagen in een regime van 38h, 5d/week : (38/5)x62= 471/2= 235u.

Opgelet: indien u een haltijds contract hebt als loontrekkende, maar u neemt verlof zonder wedde dan zal het aantal uur dat u gepresteerd hebt niet meer gelijk zijn aan minstens een halftijdse loontrekkende activiteit. Maw u zal beschouwd worden als een zelfstandige in hoofdberoep. Wij willen de aandacht erop vestigen dat in dit geval, u wordt beschouwd als zelfstandige in hoofdberoep .

   

U dient 200 dagen of 8 maanden per jaar te werken en het gepresteerde uurrooster dient ten minste met een maandelijkse halftijdse betrekking overeen te stemmen

U dient ten minste 6/10de van een volledig uurrooster te presteren. Als twee of meer activiteiten als onderwijskracht uitgeoefend zijn, kunnen die gecumuleerd worden om de wettelijke criteria te vervullen om aanspraak te kunnen maken op een onderwerping in bijberoep.

  • U geniet van uitkeringen van de mutualiteit.

             U dient , enerzijds een arbeidsincapaciteit te hebben van minimum 66% en anderzijds , een uitkering die het equivalent is van een pensioen van een alleenstaande zelfstandige

Als dit bij u het geval is, neem contact op met onze diensten.

Overgang van het ene statuut naar het andere, quid?  klik hier

Overgang van het ene statuut naar het andere

Als uw toestand wijzigt, verwittig steeds uw Sociaal Verzekeringsfonds, dit teneinde de verhogingen te vermijden.

Wanneer zal uw categoriewijziging in werking treden?

Bij overgang van de uitoefening van de zelfstandige activiteit in bijberoep naar hoofdberoep, treedt de onderwerping in hoofdberoep in werking op de 1ste dag van het kwartaal waarin het evenement plaatsvindt.

Voorbeeld: u zet de uitoefening van uw loontrekkende activiteit stop op 20 februari 2015: u bent onderworpen in hoofdberoep vanaf 1 januari 2015.

Bij overgang van de uitoefening van de activiteit in hoofdberoep naar die in bijberoep, treedt de onderwerping in bijberoep slechts in werking op de 1ste dag van het kwartaal volgend op datgene waarin de nieuwe activiteit aangevat werd.

Voorbeeld: u oefent een activiteit van boekhouder in hoofdberoep uit en op 20 februari 2010 vat u, ter aanvulling op die activiteit, een loontrekkende activiteit aan: de onderwerping in bijberoep zal op 1 april 2010 gebeuren.

Wat zijn de gevolgen van zo'n categoriewijziging?

De sociale bijdragen worden berekend op basis van het beroepsinkomen van het bijdragejaar zelf. Zolang deze beroepsinkomsten niet gekend zijn, zal het sociale verzekeringsfonds voorlopige sociale bijdragen berekenen op basis van de geïndexeerde beroepsinkomsten van drie jaar geleden.

Vóór 1 januari 2015 werden bij een wijziging van categorie voor de berekening van de sociale bijdragen de regels zoals bij begin van activiteit toegepast.

Sinds 1 januari 2015 geeft een wijziging van hoedanigheid geen aanleiding meer tot een nieuw begin van activiteit.

Voor meer informatie over de berekening van de bijdragen bij begin van activiteit, klik hier.

Charter voor goede dienstverlening

Het socialeverzekeringsfonds is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat - samen met de overheid - in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid voor zelfstandigen.

Het is een vereniging zonder winstoogmerk met een opdracht van openbare orde, opgericht vanuit een zelfstandigenorganisatie, en dit onder toezicht van de overheid. Als zelfstandige geniet u sociale bescherming maar u moet ook bepaalde verplichtingen naleven zoals regelmatig uw sociale bijdragen betalen.

In dat kader moet uw fonds u de beste dienstverlening bieden.

Securex Integrity - Charter voor goede dienstverlening