E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Zelfstandige in vennootschap

Specifieke gevallen

Echtgenoten binnen dezelfde vennootschap

Op fiscaal vlak kan de bedrijfsleider (werkende vennoot of mandataris) geen deel van zijn beroepsinkomsten aan zijn echtgenoot toekennen. Alleen de vennootschap kan de echtgenoten bezoldigen.

De echtgenoot van een bedrijfsleider die zich aansluit als zelfstandige kan geen bijdragen als meewerkende echtgenoot betalen. Men kan immers geen helper of meewerkende echtgeno(o)t(e) zijn van een bedrijfsleider.

 Meerdere situaties kunnen zich bijgevolg voordoen:

 

1. De echtgeno(o)t(e) heeft geen aandelen en geen mandaat

 

1.1. De echtgeno(o)t(e) krijgt een bezoldiging:
 
1.2. De echtgeno(o)t(e) krijgt geen bezoldiging en er is geen gezag / ondergeschikt verband

Ook hier aansluiting als zelfstandige in eigen naam (hoofdberoep, al dan niet met art. 37)

De vennootschap heeft immers per definitie een winstoogmerk. De kosteloze inschakeling van de echtgenote verhoogt op zich de potentiële winst van de vennootschap, wat op zich dan weer zorgt voor inkomsten van de echtgenoot (waar de echtgenote naar alle waarschijnlijkheid ook onrechtstreeks van leeft).

 

 

2. De echtgeno(o)t(e) bezit aandelen en/of heeft een mandaat in de vennootschap

 

De echtgeno(o)t(e) die aandelen bezit en/of een mandaat heeft in de vennootschap en die een persoonlijke activiteit in de vennootschap uitoefent, is onderworpen aan het sociaal statuut in de hoedanigheid van werkende vennoot of mandataris.

Ieder van de echtgenoten co-vennoten zal sociale bijdragen, berekend op basis van zijn/haar beroepsinkomen, verschuldigd zijn.

Ieder van hen zal eigen beroepskosten kunnen aftrekken.

Als het inkomen van één van de echtgenoten bescheiden is en een bepaald plafond niet overschrijdt, kan de betrokkene vragen om een vermindering of een vrijstelling van bijdragen te genieten (genot van artikel 37 van het KB van 19.12.1967). Opgelet echter: de vennoot die een beroep op dit uitzonderingsstelsel doet, verliest zijn persoonlijke rechten inzake pensioen, arbeidsongeschiktheid, enz.

Loontrekkende en zelfstandige activiteit binnen dezelfde vennootschap

Raadpleeg onze nieuwe Lex4you :

De vennootschapsmandatarissen