E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Steunmaatregelen

Franstalig Waals Gewest

Franstalig Waals Gewest > Overzicht van de steun- en overgangsmaatregelen

Overgang naar een nieuw beleid inzake tewerkstellingsmaatregelen

Sinds 1 juli 2017 beschikt het Waals Gewest (met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap) over een eigen beleid op het vlak van tewerkstellingsmaatregelen. Afgezien van de verminderingen van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid die op federaal niveau voor bepaalde doelgroepen blijven bestaan, heeft Wallonië ook een vermindering voorzien om de aanwerving van oudere werknemers te stimuleren.

Bovendien zijn er maatregelen voorzien om de aanwerving te bevorderen van jonge werkzoekenden die nog geen 25 jaar oud zijn en van werkzoekenden die al meer dan een jaar zonder baan zitten. De toegekende steun krijgt in dat geval de vorm van een activering van de werkloosheidsuitkeringen van de werknemer (werkuitkering).  Het betreft de Waalse “Impulsions”.

Daarnaast is er een herziening van de APE-steun ('aides à la promotion de l'emploi') gepland op 1 januari 2022.  We houden u op de hoogte.

Meer informatie over de Waalse tewerkstellingsmaatregelen vindt u in de fiches van dit dossier.

Geen overgangsmaatregelen meer sinds 1 juli 2020

Tot 30 juni 2020 werden er overgangsmaatregelen voorzien om de toepassing van de oude tewerkstellingsmaatregelen toe te laten bij aanwervingen vóór 1 juli 2017.

Sinds 1 juli 2020 worden steeds de ‘nieuwe’ maatregelen toegepast. De tewerkstellingsmaatregelen die op 1 juli 2017 werden geschrapt worden dus niet meer toegepast.

De bijzondere overgangsmaatregelen voorzien voor de begunstigden van een steunmaatregel komende uit een andere regio of uit de Duitstalige Gemeenschap zijn eveneens afgelopen op 30 juni 2020.

Coronasteun in 2021 voor langdurig werkzoekenden in bepaalde sectoren

De maatregel « Tremplin 24 mois + » werd uitzonderlijk genomen om werkgevers uit sectoren getroffen door de crisis te ondersteunen wanneer ze personeel tewerk stellen.  Deze maatregel moet ook de impact van de crisis op langdurige werkzoekenden verminderen.

De maatregel kan slechts voor in totaal 600 voltijdse equivalenten worden gebruikt gedurende het kalenderjaar 2021.

 

Samenvattende tabel van de steun- en overgangsmaatregelen

 

Vermindering doelgroep[1]/activering van de uitkeringen/andere tewerkstellingsmaatregel

Blijft federaal

Waalse bevoegdheid[2]

Maatregel geschrapt? 

Structurele vermindering van de sociale bijdragen

x

 

Neen

Eerste aanwervingen

x

 

Neen

Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek

x

 

Neen

Vaste werknemers in de horeca

x

 

Neen

Fiscale vrijstelling voor bijkomend personeel in KMO's

x

 

Neen

Jonge werknemers - vermindering

 

x

Ja[3]

Jonge werknemers - Activa Start (werkuitkering RVA)*

 

x

Ja[4] 

Jonge werknemers - inschakelingsovereenkomst ('contrat d'insertion') of activering voor wie laag- of middengeschoold is*

 

x

Nieuwe activeringen toegepast op de aanwervingen vanaf 01/07/2017

Oudere werknemers

 

x

Neen, er is nog altijd een vermindering voorzien, maar de regels zijn veranderd sinds 01/07/2017

Langdurig werkzoekenden - vermindering

 

x

Ja[5]

Langdurig werkzoekenden - activering (werkuitkering)*

 

x

Ja - er is echter een nieuwe activering voorzien voor werkzoekenden die al meer dan 12 maanden zonder baan zitten

Langdurig werkzoekenden - activering OCMW*

 

x

Ja

Herstructurering – vermindering van de werkgeversbijdragen

 

x

Ja

Herstructurering – vermindering van de persoonlijke bijdragen

x

 

Neen

Mentoren

 

x

Ja

Huispersoneel

 

x

Ja

Onthaalouders

 

x

Neen

Kunstenaars

 

x

Neen

Vervangers openbare sector

 

x

Neen

Gesubsidieerde contractuelen

 

x

Neen

Activering voor werknemers met een verminderde arbeidsgeschiktheid

 

x

Ja

Invoeginterim

 

x

Ja

Doorstromingsprogramma - vermindering

 

x

Ja

Doorstromingsprogramma - integratieuitkering*

 

x

Ja

 

* Opgelet: de toekenning van een activering hangt af van de reglementering van het gewest waarin de werknemer zijn hoofdverblijfplaats heeft. Deze (overgangs)maatregelen zijn dus alleen van toepassing op werknemers die hun hoofdverblijfplaats hebben in het Franstalig Waals Gewest.

 


[1] = vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid bij aanwerving van een werknemer die tot een bepaalde doelgroep behoort.

[2] Met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap.

[3] Er is wel nog een steunmaatregel voor jonge werknemers voorzien. Die krijgt de vorm van een activering van hun werkloosheidsuitkeringen.

[4] Er is wel nog een steunmaatregel voor jonge werknemers voorzien. Die krijgt de vorm van een activering van hun werkloosheidsuitkeringen.

[5] De steun aan langdurig werkzoekenden neemt thans de vorm aan van een activering van hun werkloosheidsuitkeringen.