E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Steunmaatregelen

Duitstalige Gemeenschap

Dit document is alleen beschikbaar in het Frans

Welke werkgevers komen in aanmerking?

Alle werkgevers van de private en de publieke sector kunnen de doelgroepvermindering voor oudere werknemers genieten.  Door echter het profiel van de werknemers te beperken tot diegenen die aan alle basisregelingen van de sociale zekerheid onderworpen zijn, zijn sommige werkgevers uit de privésector en vele werkgevers uit de openbare sector uitgesloten.

Opgelet, enkel de werkgevers die werknemers tewerkstellen die verbonden zijn aan een vestigingseenheid in het Waals Gewest worden nog door deze maatregel beoogd. Vlaanderen en Brussel hebben immers een eigen reglementering uitgewerkt.

Welke werknemers komen in aanmerking voor de doelgroepvermindering?

Principe

Behoren tot de doelgroep oudere werknemers:

 • de werknemers die aan alle basistakken van de sociale zekerheid onderworpen zijn (geneeskundige verzorging en uitkeringen, werkloosheid, pensioen, arbeidsongevallen en beroepsziekten, gezinsbijslag en jaarlijkse vakantie);
 • behoren tot categorie 1 (restcategorie) zoals voorzien in de reglementering van de structurele lastenverlaging (zie verder);
 • op de laatste dag van het kwartaal minstens 54 jaar[1] oud zijn;
 • een kwartaalloon hebben van minder dan 13.669,09 euro[2];
 • en verbonden zijn aan een vestigingseenheid gelegen in het Waals Gewest.

Statuut van de werknemer

Het statuut van de werknemer (arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger, ...), de aard en duur van de arbeidsovereenkomst (onbepaalde duur, bepaalde duur, vervangingsovereenkomst, ...) en het werkrooster (voltijds of deeltijds) zijn in principe niet belangrijk.

Indien de werknemer echter tijdens het kwartaal minder dan 27,5% van volledige kwartaalprestaties van een voltijder werkt, zal er geen vermindering toegekend worden.  Deze minimumgrens geldt echter niet voor bepaalde werknemers.

Deze werknemers zullen met andere woorden toch de doelgroepvermindering kunnen genieten, ook al hebben ze in het betrokken kwartaal minder dan 27,5% van volledige kwartaalprestaties van een voltijder gepresteerd.

Uitsluitingen

Drie types werknemers geven geen recht op de doelgroepvermindering.

De werknemers in bepaalde activiteitensectoren

De categorieën 2 en 3 zoals voorzien in de reglementering van de structurele lastenverlaging komen niet voor deze doelgroepvermindering in aanmerking.

De niet aan de sociale zekerheid onderworpen werknemers

In de privésector kunnen de volgende werknemers geen recht geven op de doelgroepvermindering geven vermits ze, indien bepaalde voorwaarden vervuld worden, niet aan de sociale zekerheid onderworpen zijn:

 • de werknemers die bepaalde prestaties verrichten in de socio-culturele sector op voorwaarde dat deze prestaties beperkt blijven tot 25 werkdagen per kalenderjaar bij één of meer werkgevers;
 • de werknemers die enkel op de dag van een sportmanifestatie worden tewerkgesteld door de organisatoren voor zover deze prestaties beperkt blijven tot 25 dagen per kalenderjaar bij één of meer werkgevers;
 • de arbeiders tewerkgesteld bij het aanleggen van hopplanten, het plukken van hop en tabak en het kuisen en sorteren van teenwilgen;
 • de vrijwilligers van wie de vergoeding een bepaald bedrag niet overschrijdt.
De werknemers die gedeeltelijk aan de sociale zekerheid onderworpen zijn

In de privésector kunnen de volgende personen geen recht geven op de doelgroepvermindering vermits ze, indien bepaalde voorwaarden vervuld worden, niet aan alle basistakken van de sociale zekerheid onderworpen zijn:

 • de leerlingen[3] tot 31 december van het jaar waarin ze de leeftijd van 18 jaar bereiken;
 • de geneesheren in opleiding tot geneesheer-specialist;
 • de betaalde sportbeoefenaars;
 • de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector;
 • de mannen en vrouwen die instaan voor kinderopvang;
 • de kansarme jongeren (KB nr. 499);
 • sommige beursstudenten;
 • de werknemers die arbeidsprestaties in het raam van een PWA-overeenkomst verrichten;
 • het academisch personeel van het vrij universitair onderwijs;
 • het personeel van het vrij niet universitair onderwijs dat een weddetoelage ontvangt;
 • het personeel tewerkgesteld door een dienst voor school- of beroepsopleiding of een PMS-centrum dat een weddetoelage ontvangt.

In de overheidssector zijn de meeste ambtenaren en contractuele werknemers niet onderworpen aan alle socialezekerheidsstelsels.  Zij komen dus evenmin in aanmerking voor de vermindering.

 


[1] De wet heeft de regering de mogelijkheid geboden om de leeftijd te verminderen tot maximum 50 jaar.  De wetgever streeft er immers naar om de tewerkstellingsgraad van de oudere werknemers op te drijven via een vermindering van de werkgeverslasten.

[2] Bedrag geldig sinds 1 juli 2016.  Het betreft de hoge lonengrens van de structurele vermindering.

[3] In dienst genomen in het kader van een alternerende opleiding of met een arbeidsovereenkomst gedurende de periode van de deeltijdse leerplicht.

Welk voordeel geniet de werkgever?

Principe

Voor elke voltijdse werknemer met volledige kwartaalprestaties heeft de werkgever recht op een vermindering van basiswerkgeversbijdragen in de sociale zekerheid volgens het volgende schema:

Leeftijd van de werknemer
op de laatste dag van het kwartaal

Kwartaalbedrag
van de vermindering (in euro)

54 jaar

400

58 jaar

1.000

62 jaar

1.500

65 jaar

800

De vermindering wordt toegekend:

Deeltijdse en/of onvolledige kwartaalprestaties: proportioneel met correctie

De bedragen vermeld in de tabel gelden voor voltijdse, volledige kwartaalprestaties en worden per tewerkstelling berekend[2]. Werknemers met deeltijdse en/of onvolledige kwartaalprestaties genieten een proportionele vermindering, evenwel met een correctie die varieert naargelang de prestaties hoger of lager zijn dan 80%, 55% of 27,5% van volledige kwartaalprestaties van een voltijder. Voor meer informatie over deze proportionalisering, klik hier.[1] Indien de overeenkomst een einde neemt tijdens het kwartaal waarin de werknemer 57 jaar wordt, wordt de vermindering voor dat kwartaal alsnog toegekend.

[2] Zodra een element van de tewerkstelling wordt gewijzigd, moet er een nieuwe berekening worden gemaakt. De elementen van de tewerkstelling zijn: de werkgeverscategorie, de werknemerscategorie, de datum waarop de arbeidsbetrekking aanvangt en eindigt, het nummer van het bevoegde paritaire (sub)comité voor de uitgeoefende activiteit, het aantal dagen per week in de arbeidsregeling, de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de referentiepersoon, het type van arbeidsovereenkomst (voltijds of deeltijds).

Hoe verloopt de procedure?

Op de DmfA (de trimesteriële RSZ-aangifte) vermeldt de werkgever voor elke oudere werknemer afzonderlijk de doelgroepvermindering en, in voorkomend geval, de structurele vermindering waarop hij recht heeft. Hij moet tevens de codes die met deze verminderingen overeenstemmen opgeven.

Het sociaal secretariaat Securex vervult deze formaliteiten automatisch voor de klanten die deze doelgroepvermindering kunnen genieten.

Welke cumulaties zijn toegestaan?

U vindt het antwoord op deze vraag door hier te klikken.

Wat gebeurt er in geval van wijziging van de juridische structuur van de werkgever?

Wanneer de werkgever, natuurlijk of rechtspersoon, zijn activiteit stopzet, worden de verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen die hij geniet in principe ook beëindigd, zelfs indien de onderneming met personeel aan een nieuwe werkgever (juridische entiteit) die de rechten en plichten overneemt, overgedragen werd.

In bepaalde, strikte hypotheses van wijziging van de juridische structuur van de werkgever kunnen de doelgroepverminderingen echter behouden blijven[1]

In het geval van de doelgroepvermindering voor oudere werknemers stelt het probleem zich eigenlijk niet.  Indien zowel de werkgever als de werknemers aan de voorwaarden voldoen, zal de doelgroepvermindering toegekend worden, wat in de meeste gevallen dus zo zal zijn, omdat de werknemer steeds aan de leeftijdsvoorwaarde blijft voldoen.

 


[1] Programmawet van 27 december 2004, Belgisch Staatsblad van 31 december 2004, 2de editie.

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?