E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Steunmaatregelen

Algemeen overzicht > Interregionale overgang en vergelijkende tabel van de steunmaatregelen per gewest

Hoe weet u welke regionale regelgeving u moet toepassen?

Vooraleer we dieper ingaan op de kwestie van de interregionale overgang van werknemers, bekijken we eerst even welk verbindingscriterium bepaalt welke regionale regelgeving van toepassing is … en op welke steun uw werknemer recht heeft /geeft!

We moeten hier een onderscheid maken volgens het type van steun: betreft het een activering, een vermindering of een aanwervingspremie?

Activering van de uitkeringen (werkuitkering)

De activering van de werkloosheidsuitkeringen geeft de werknemer recht op een maandelijkse werkuitkering gedurende een bepaalde periode terwijl hij onder arbeidsovereenkomst staat.

De werkgever mag die werkuitkering aftrekken van het nettoloon waardoor hij zijn loonkost aanzienlijk kan verminderen zolang de activering toegekend wordt.

Aangezien het om een uitkering gaat die aan de werknemer wordt toegekend, is de hoofdverblijfplaats van de werknemer doorslaggevend.

Voorbeeld: als de werknemer hoofdzakelijk in Brussel woont, zal hij recht hebben op de activeringen waarin de regelgeving van Brussel-Hoofdstad voorziet. De plaats van tewerkstelling en van de exploitatiezetel van zijn werkgever spelen geen rol.

Vermindering van de werkgeversbijdragen in de sociale zekerheid[1]

Het recht op een vermindering van werkgeversbijdragen houdt in dat de werkgever, gedurende een aantal kwartalen, telkens een vermindering van zijn basiswerkgeversbijdragen in de sociale zekerheid geniet. De loonkost van de werkgever daalt door de vermindering van zijn bijdragen.

Vermits het om een vermindering gaat die aan de werkgever wordt toegekend op basis van het profiel van een bepaalde werknemer, is de plaats van de vestigingseenheid waaraan de werknemer verbonden is (daar waar hij zijn arbeidsprestaties verricht) doorslaggevend, ongeacht het adres van de maatschappelijke zetel van de werkgever of het adres van de hoofdverblijfplaats van de werknemer.

Voorbeeld: als de werknemer tewerkgesteld is in een vestigingseenheid in Vlaanderen, zal hij voor zijn werkgever het recht openen op een Vlaamse vermindering, zelfs al heeft zijn werkgever zijn maatschappelijke zetel in Wallonië.

Opmerking: sommige verminderingen van werkgeversbijdragen vallen nog steeds onder de bevoegdheid van de federale overheid. U vindt ze terug in de rubriek “Federaal”.

Aanwervingspremie

Als u wilt weten of een aanwervingspremie toegekend zal worden, moet u nagaan wat de betrokken regelgeving bepaalt. Zo zal de 'Vlaamse aanwervingsincentive', bijvoorbeeld, enkel toegekend worden bij indienstneming van een werkzoekende bij een onderneming met exploitatiezetel in het Vlaams Gewest.

Voorbeeld van cumul van steunmaatregelen in verschillende gewesten

Hieronder geven wij u een voorbeeld van gecumuleerde steunmaatregelen toegekend door verschillende gewesten:

Een oudere werknemer wordt op 1 juli 2020 aangeworven door een werkgever in Vlaanderen. Hij heeft zijn hoofdverblijf in het Franstalige Waalse Gewest en is bij zijn aanwerving langdurig werkzoekende sinds meer dan 12 maanden en als zodanig ingeschreven bij de FOREM.

Voor zover alle opgelegde voorwaarden vervuld zijn, opent deze werknemer het recht op de Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers en op een Waalse werkuitkering. Zijn werkgever geniet dus een vermindering van zijn werkgeversbijdragen en kan bovendien het bedrag van de Waalse werkuitkering aftrekken van het nettoloon van de werknemer.

 


[1] Men spreekt ook van “doelgroepvermindering”.

 

Wat gebeurt er met de activering ingeval de werknemer naar een ander gewest verhuist?

We hebben al gezegd dat de activering waarop de werknemer aanspraak kan maken, afhangt van het gewest waar hij zijn hoofdverblijf heeft.

Het zijn ook de gewesten die de regels voor het behoud van de activering bepalen wanneer de werknemer naar een ander gewest verhuist.

Vlaams Gewest

Er worden in Vlaanderen geen activeringen meer toegekend sinds 1 januari 2019[2].

Franstalig Waals Gewest

In het Franstalige Waals Gewest kan de periode waarbinnen een activering kan worden toegekend slechts aanvangen vanaf het ogenblik waarop een werknemer zijn hoofdverblijf in dat Gewest heeft. In principe zal de werknemer op dat ogenblik echter niet meer in aanmerking komen voor de Waalse activering want hij zal niet langer de hoedanigheid van niet-werkende werkzoekende hebben[1].

Er zal geen Waalse activering meer toegekend worden zodra de werknemer niet langer in het Franstalige Waalse Gewest woont. De eventuele resterende activeringsperiode wordt echter onderbroken.

Voorbeeld: een werknemer geeft recht op een werkuitkering in het Franstalige Waalse Gewest. Hij verhuist naar Brussel. De toekenningsperiode van de activering is nog niet afgelopen. Wat gebeurt er? De werknemer zal niet langer recht hebben op die activering, wat concreet betekent dat de betaling van de werkuitkering onderbroken zal worden. De resterende activeringsperiode wordt eveneens onderbroken, zodat als de werknemer opnieuw naar het Franstalige Waalse Gewest verhuist, hij alsnog aanspraak zal kunnen maken op het resterende saldo van de activering.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Net zoals in het Franstalig Waals Gewest kan de periode waarbinnen een activering kan worden toegekend in het Brusselse Gewest pas starten vanaf het ogenblik waarop een werknemer zijn hoofdverblijf in dat Gewest heeft.

De reeds aangevangen Brusselse activering zal niet langer toegekend worden wanneer de werknemer verhuist naar een ander gewest!

Opmerking: De Brusselse wetgever wenste de meeneembaarheid van de toegekende activeringen naar andere gewesten te garanderen. Hiervoor dient er echter een samenwerkingsakkoord gesloten te worden tussen de gewesten.

Voor meer informatie, raadpleeg uw Legal advisor.

 


[1] Raadpleeg de rubriek “Franstalig Waals Gewest” voor meer informatie.

[2] Ze worden opgesomd onder voorbehoud van de beslissingen van de bevoegde regionale instanties.

 

Wat gebeurt er met de doelgroepverminderingen wanneer de werknemer naar een vestigingseenheid in een ander gewest overgeplaatst wordt?

We hebben reeds aangegeven dat de doelgroepvermindering afhangt van de regelgeving die van toepassing is op de vestigingseenheid waaraan de werknemer verbonden is.

Het zijn ook de gewesten die de regels bepalen voor het behoud van de vermindering in geval van overplaatsing van de werknemer naar een eenheid in een ander gewest. Ziehier enkele regionale aspecten[1]:

Vlaams Gewest

De periode waarbinnen de doelgroepvermindering toegekend kan worden, begint te lopen vanaf de aanwerving van de werknemer zelfs al is hij nog niet verbonden aan een vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest.

Voorbeeld: een jonge laaggeschoolde werknemer wordt voor 6 maanden aangeworven (vanaf 1 juli 2020) in een vestigingseenheid gelegen in het Waalse Gewest. Vanaf 1 januari 2021 wordt hij overgeplaatst naar een Vlaamse vestigingseenheid.

Het recht op de Vlaamse doelgroepvermindering (toegekend gedurende 8 kwartalen) begint te lopen op 1 juli 2020, zelfs al geniet de werkgever ze op dat ogenblik nog niet aangezien de jongere in Wallonië tewerkgesteld is.

Bij de overstap naar een Vlaamse vestigingseenheid zal de werkgever de vermindering wel kunnen genieten, maar enkel voor het saldo van de resterende 2 kwartalen, vermits de periode waarin de vermindering toegekend wordt op 1 juli 2020 aangevangen is (reeds 6 kwartalen opgebruikt).

De werkgever die deze jongere al gedurende 8 kwartalen in Wallonië tewerkgesteld zou hebben, zal zijn recht op de doelgroepvermindering zelfs volledig uitgeput hebben op het ogenblik dat die werknemer naar Vlaanderen overgeplaatst wordt.

Zodra de werknemer niet meer verbonden is aan een Vlaamse vestigingseenheid, zal er geen enkele Vlaamse vermindering van werkgeversbijdragen meer toegekend worden. De eventuele resterende periode van vermindering loopt wel voort.

Franstalig Waals Gewest

In tegenstelling tot het Vlaamse Gewest kan de periode waarbinnen een doelgroepvermindering toegekend kan worden, in het Franstalige Waalse Gewest slechts aanvangen vanaf het ogenblik waarop een werknemer verbonden is aan een vestigingseenheid die in dat gewest gelegen is.

Net zoals in Vlaanderen zal er geen Waalse vermindering van werkgeversbijdragen meer toegekend worden zodra de werknemer niet langer verbonden is aan een vestigingseenheid die in het Franstalige Waalse Gewest gelegen is. De eventuele resterende verminderingsperiode wordt hier echter onderbroken.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Net zoals in het Franstalige Waalse Gewest kan de periode waarbinnen een doelgroepvermindering toegekend kan worden, in het Brusselse Gewest pas starten vanaf het ogenblik waarop een werknemer verbonden is aan een vestigingseenheid die in dat gewest gelegen is.

Zoals in de overige gewesten zal er geen Brusselse vermindering van werkgeversbijdragen meer toegekend worden zodra de werknemer niet langer verbonden is aan een vestigingseenheid die in het Brusselse Gewest gelegen is. Ook hier wordt de eventuele resterende verminderingsperiode onderbroken.

Voor meer informatie, raadpleeg uw Legal advisor.

 


[1] Ze worden opgesomd onder voorbehoud van de beslissingen van de bevoegde regionale instanties.

 

Overgangsmaatregelen voor de begunstigden van een steunmaatregel van een ander gewest

Het Franstalig Waals Gewest heeft in specifieke regels voorzien om de situatie te regelen van de begunstigden van een steun ingevolge een overgangsmaatregel van een ander gewest[1].

Dit gewest heeft immers uitdrukkelijk bepaald dat hun overgangsmaatregelen van toepassing blijven op de begunstigden van een afgeschafte steunmaatregel van een ander gewest.

Als u hier meer informatie over wenst, raadpleeg dan het overzicht van de steun- en overgangsmaatregelen voor het Franstalig Waals Gewest.

 


[1] Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had dergelijke regels voorzien, maar in dit gewest zijn er geen overgangsmaatregelen meer van toepassing.

Welke steunmaatregelen in welke gewesten? Vergelijkende tabel

Opgelet: deze tabel bevat geen steunmaatregelen die eventueel nog toegekend zouden worden krachtens overgangsmaatregelen. Enkel in het Franstalig Waals Gewest en in de Duitstalige Gemeenschap zijn er nog overgangsmaatregelen lopende. U vindt meer informatie hierover in de desbetreffende rubrieken van dit dossier.

De toekenning van een activering (werkuitkering) hangt af van de regelgeving van het gewest waarin de werknemer zijn hoofdverblijf heeft.

De toekenning van een vermindering van werkgeversbijdragen (RSZ-vermindering) hangt af van het gewest waarin de vestigingseenheid waaraan de werknemer verbonden is, gelegen is.

Voor een gedetailleerde toelichting bij al deze steunmaatregelen, raadpleeg de verschillende rubrieken van dit dossier. Deze tabel bevat de voornaamste tewerkstellingsmaatregelen.

Lijst van de tewerkstellingsmaat-regelen

Franstalig Waals Gewest

Brussels Gewest

Vlaams Gewest

Duitstalige Gemeenschap

Structurele vermindering van de sociale lasten

x

x

x

x

Eerste aanwervingen

x

x

x

x

Collectieve vermindering van de arbeidsduur en 4-dagenweek

x

x

x

x

Vaste werknemers in de Horeca

x

x

x

x

Belastingvrijstelling voor extra personeel in de KMO

x

x

x

x

Oudere werknemers

x

x

x

x

Jonge werknemers – RSZ-vermindering

/

/

x

Afgeschaft, maar overgangsmaat-regelen lopende[1]

Jonge werknemers – activering (werkuitkering RVA)

Inschakelings-contract of activering ('Impulsion') voor de laag- en middenge-schoolden

Activa Brussels voor niet-werkende laaggeschoolde jongeren[2]

/

/

Jonge werknemers - premie

/

Opleidingspremie (indien er een activering gaande is en er aan bepaalde voorwaarden voldaan is)

Nee, tenzij de jongere in aanmerking komt voor de 'aanwervings-incentive'

/

Langdurig werkzoekenden – RSZ-vermindering

/

/

/

Afgeschaft, maar overgangsmaat-regelen lopende[3]

Langdurig werkzoekenden – activering (werkuitkering RVA)

Activering ('Impulsion') voor de niet-werkende werkzoeken-den sinds ten minste 12 maanden (geen gelijkstellin-gen)

Activa Brussels voor de niet-werkende werkzoekenden sinds ten minste 12 maanden (gelijkstelling is voorzien)

/

/

Langdurig werkzoekenden - premie

/

/

Tewerkstel-lingspremie ('aanwervings-incentive') voor de niet-werkende werkzoeken-den sinds ten minste24 maanden

AktiF-maatregel

Herstructurering – vermindering van de werkgeversbijdragen

/

/

/

Afgeschaft, maar overgangsmaat-regelen lopende[4]

Herstructurering – vermindering van de persoonlijke bijdragen

x

x

x

x

Mentors

/

/

Deze vermindering werd vervangen door een premie voor jongeren in een alternerende opleiding.

x

x

Huispersoneel

/

x

x

x

Onthaalouders

X

x

x

x

Artiesten

x

x

x

x

Vervangers overheidssector

x

x

x

x

Gesubsidieerde contractuelen

x

x

x

/

Activering voor de werknemers met een verminderde arbeidsgeschiktheid

/

Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’

Vlaamse VOP

AktiF+ -maatregel

 


[1] Werkgevers die werknemers hebben die in dienst getreden zijn vóór 1 januari 2019 en ononderbroken verder in dienst blijven, blijven voor deze werknemers voor de hen resterende kwartalen en onder dezelfde voorwaarden de vermindering genieten.

[2] Indien de jongere werknemer niet voldoet aan de voorwaarden, is een periode van inschrijving als niet-werkende werkzoekende gedurende 12 maanden vereist om toch van Activa Brussels te kunnen genieten.

[3] Werkgevers die werknemers hebben die in dienst getreden zijn vóór 1 januari 2019 en ononderbroken verder in dienst blijven, blijven voor deze werknemers voor de hen resterende kwartalen en onder dezelfde voorwaarden de vermindering genieten.

[4] Werkgevers die werknemers hebben die in dienst getreden zijn vóór 1 januari 2019 en ononderbroken verder in dienst blijven, blijven voor deze werknemers voor de hen resterende kwartalen en onder dezelfde voorwaarden de vermindering genieten.