E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Fiscaal

De fiscale "ruling" geïllustreerd

Lees eerst even dit…

Sinds eind 2002 beschikt België over een bijzondere wetgeving die de fiscus toelaat voorafgaande beslissingen te nemen over de praktische toepassing van de belastingwetten[1].  Hierdoor creëert de belastingsadministratie meer rechtszekerheid over complexe of technische geplande verrichtingen en is er een betere communicatie tussen de administratie en de belastingplichtigen.

Ook al wordt er officieel gesproken over een voorafgaande beslissing, in de volksmond wordt eerder de term “ruling” gebruikt.

Tot slot merken we op dat voor wat de forfaitaire onkostenvergoedingen (kosten eigen aan de werkgever) betreft, sinds 1 mei 2016 enkel en alleen de federale rulingdienst bevoegd is. Fiscale akkoorden met de lokale belastingcontroleur behoren vanaf dat ogenblik dan ook tot het verleden.

 


[1] Artikel 26 en volgende van de Programmawet van 24 december 2002, Belgisch Staatsblad van 31 december 2002, 2de editie.

Wat is een fiscale ruling?

De ruling, officieel “voorafgaande beslissing in fiscale zaken”, is de juridische handeling waarbij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken van de Federale Overheidsdienst Financiën (afgekort DVB) vaststelt hoe de wet toegepast moet worden op een bijzondere situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad.

De fiscus garandeert de aanvrager dus meer rechtszekerheid over een toekomstige (maar al nauwkeurig geplande) verrichting.

Wie kan een ruling aanvragen?

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon kan een aanvraag tot een voorafgaande beslissing indienen. Het heeft hierbij geen belang of deze persoon in België gevestigd is of niet. De aanvraag kan bovendien zowel over beroepszaken als over privé-aangelegenheden gaan.

Wat kan worden aangevraagd?

In het algemeen kunnen alle materies betreffende de toepassing van de belastingwet (in ruime zin) het voorwerp uitmaken van een voorafgaande beslissing.

Meer concreet kan een aanvraag tot voorafgaande beslissing worden ingediend voor de materies inzake de vestiging en invordering van de belastingen die onder de bevoegdheid vallen van de Federale Overheidsdienst Financiën, dit wil zeggen:

Welke aanvragen zijn uitgesloten?

Zullen onder andere worden verworpen (meer bepaald onontvankelijk worden verklaard)[1]:

Voor de inkomstenbelastingen in het bijzonder kan geen ruling worden gegeven wanneer:

 


[1] Voor de volledige opgave van de redenen van onontvankelijkheid, zie het koninklijk besluit van 17 januari 2003, Belgisch Staatsblad van 31 januari 2003.

Welke formaliteiten moeten worden vervuld?

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren en worden gericht tot de FOD Financiën, Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken[1].  Ook al wordt geen officieel formulier vereist[2], toch moet een behoorlijke (gemotiveerde) aanvraag ten minste de volgende gegevens bevatten:

De Dienst Voorafgaande Beslissingen standardiseert de rulingaanvragen meer en meer. U kan deze documenten raadplegen via volgende website: http://www.ruling.be/nl onder de rubriek « ontwerpaanvragen ».  

 


[1] Sinds 1 december 2008 is de Dienst Voorafgaande Beslissingen verhuisd naar Wetstraat 24 te 1000 Brussel. De andere gegevens blijven ongewijzigd (zie www.ruling.be).

[2] Ook al is geen officieel formulier vereist, toch stelt de rulingcommissie  enkele “ontwerpaanvragen” (in functie van het onderwerp) ter beschikking op haar  website (www.ruling.be).

Wat is de antwoordtermijn?

De wet bepaalt een termijn van drie maanden voor het nemen van een beslissing. Die termijn is evenwel niet bindend en geldt dus alleen als indicatie. In de meeste gevallen komen de partijen overeen over de antwoordtermijn.

Wie is door de ruling gebonden?

Zodra de voorafgaande beslissing is genomen, bindt ze juridisch alleen de fiscus (alle diensten van de FOD Financiën). De fiscale administratie moet de fiscale wet toepassen op de wijze die in de beslissing is aangegeven, uiteraard mits de geplande verrichting wordt afgewikkeld onder de in de aanvraag beschreven omstandigheden. Dit heeft tot gevolg dat geen enkele andere persoon of instantie, bijvoorbeeld de RSZ, door de ruling gebonden is[1].

De ruling heeft bovendien slechts een individuele draagwijdte.  Dit houdt in dat de beslissing slechts betrekking heeft op de in de aanvraag beschreven verrichting of situatie.  

 


[1] Artikel 111 van de wet van 20 juli 2005, Belgisch Staatsblad van 29 juli 2005, 3de editie.

Hoe worden de voorafgaande beslissingen bekend gemaakt?

Op basis van een recente wet van 16 maart 2021 moet elke ruling voortaan individueel gepubliceerd worden.

De enige uitzondering op dit principe is dat identieke beslissingen in de vorm van collectieve samenvattingen gepubliceerd mogen worden. Door een wettelijk kader te scheppen, wil de wetgever niet alleen de rulingpraktijk stimuleren, maar vooral ook de rechtszekerheid garanderen.

Voorheen moesten de voorafgaande beslissingen immers anoniem gepubliceerd[1] worden, in de vorm van individuele of collectieve samenvattingen. In de praktijk werd dit principe echter niet altijd nageleefd.

Hierdoor waren de andere belastingplichtigen en administratieve diensten niet op de hoogte van genomen beslissingen en konden zij zich er niet op beroepen.

Bovendien draagt de afwezigheid van een wetgevend kader en gedragslijn bij tot een gevoel van willekeur.

De wet van 16 maart 2021 wil de rulingpraktijk daarom zorgvuldiger omkaderen en de Dienst Voorafgaande Beslissingen transparanter doen werken.

 


[1] Artikel 22 van de wet van 24 december 2002 en artikel 5 van het koninklijk besluit van 30 januari 2003, Belgisch Staatsblad van 12 februari 2003. De publicatie mag via de fiscale databank gebeuren (www.fisconet.fgov.be of www.ruling.be).

 

Hoe lang geldt de beslissing eenmaal ze is genomen?

Behoudens in de gevallen waarin het voorwerp van de aanvraag zulks rechtvaardigt, wordt de beslissing getroffen voor een termijn van maximum vijf jaar[1].[1] Het door de FOD Financiën gegeven voorbeeld betreft de afschrijvingsannuïteiten van een onroerend goed die zich meestal over meer dan vijf jaar uitstrekken.

Kan een ruling worden geannuleerd of vervallen?

De ruling is nietig (wordt geacht nooit te hebben bestaan) in volgende gevallen:

De ruling vervalt (heeft geen uitwerking meer voor de toekomst) wanneer de nationale of internationale teksten waarop de ruling betrekking heeft, worden gewijzigd. Het verval gaat in vanaf de inwerkingtreding van de gewijzigde teksten.

Blijft de “informele” ruling mogelijk?

Neen.

Tot voor kort was het een gangbare praktijk voor ondernemingen om een fiscaal akkoord te sluiten met de lokale belastingcontroleur voor wat het forfaitair bedrag van hun kostenvergoedingen betrof.

Daar kwam sinds 1 mei 2016 verandering in. Vanaf dat ogenblik is enkel nog de centrale rulingdienst (DVB) bevoegd voor deze materie[1].

 Dit betekent concreet dat:

 


[1] Deze wijziging kadert onder meer in het streven naar uniformiteit binnen de kostenvergoedingen op sociaal en fiscaal vlak. In die context wordt een tendens waargenomen dat de rulingcommissie de laatste tijd meer en meer de door de RSZ gehanteerde forfaits zou hanteren, waardoor de forfaitaire beroepskosten naar beneden worden bijgesteld (daar waar de fiscus in het verleden doorgaans soepeler tewerk ging dan de RSZ).

Wat is prefiling (meeting)?

Naast en vaak voorafgaand aan de officiële aanvraag van een voorafgaande beslissing, organiseert de DVA een vereenvoudigde procedure die prefiling meeting wordt genoemd. 

De leden van de DVA luisteren tijdens deze vergaderingen naar de uitleg van de kandidaten over een geplande fiscale verrichting.  Na de meeting geven de medewerkers van de DVA dan een advies of een aanbeveling.

Welk voordeel biedt de prefiling ?

Het belangrijkste positieve aspect van deze "procedure" is dat de kandidaat, zeker bij complexe vragen, een zeer duidelijke indicatie krijgt van wat de beslissing van de DVA zou zijn als hij de rulingaanvraag officieel indient. 

Soms zal de prefiling zelfs aangeven op welke manier het dossier vervolledigd moet worden om een officiële aanvraag te kunnen indien.

De prefiling dient aldus een dubbel doel:

De prefiling meeting, die een minder formeel karakter heeft dan de officiële procedure, kan zelfs op anonieme wijze gebeuren aangezien ze minder formeel is dan de officiële procedure. 

Is de prefiling meeting verplicht?

Nee, het is niet verplicht om eerste deze procedure te gebruiken alvorens een officiële aanvraag van voorafgaande beslissing te kunnen indienen.

Hoe een prefilingaanvraag indienen?

Hoewel de prefilingaanvraag een informeel karakter heeft, moet de aanvraag, om van nut te kunnen zijn, even gedetailleerd en gedocumenteerd zijn. 

De prefilingaanvraag wordt in principe op dezelfde manier als een officiële aanvraag ingediend hetzij per brief, hetzij per e-mail (dvbsda@minfin.fed.be). 

De aanvrager moet erop toezien dat zowel bij de aanvraag zelf als in elke latere fase van het dossier duidelijk wordt  aangegeven dat het over een prefiling gaat.

Wat zijn de belangrijkste wettelijke bepalingen?