E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Stage/Leertijd

Algemeen > Werkplekleerplaatsen - Verbintenis om werkplekleerplaatsen voor jongeren ter beschikking te stellen

Werkplekleerplaatsen - Waarover gaat het?

Om het alternerend leren te bevorderen, heeft de regering een globale verbintenis voor de werkgevers ingevoerd om werkplekleerplaatsen voor jongeren ter beschikking te stellen.

Het begrip ‘werkplekleerplaats’ is een generiek begrip dat verschillende types stages omvat.

Alle werkgevers uit de privésector verbinden zich ertoe elk jaar een aantal werkplekleerplaatsen ter beschikking stellen naar rato van 1% van hun totale personeelsbestand.

De verbintenis om werkplekleerplaatsen ter beschikking te stellen, komt bovenop de bestaande verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen, de zogenaamde startbaanverplichting. De werkgevers moeten dus enerzijds werkplekleerplaatsen creëren en anderzijds jongeren met een startbaanovereenkomst aanwerven ten belope van 3% van hun personeelsbestand.

 

Waaruit bestaat de verplichting om werkplekleerplaatsen ter beschikking te stellen?

Alle werkgevers uit de privésector moeten elk jaar een aantal werkplekleerplaatsen ter beschikking stellen naar rato van 1% van hun totale personeelsbestand, berekend in voltijdse equivalenten in het 2de kwartaal van het voorgaande jaar.

Deze verplichting geldt ongeacht het aantal werknemers dat ze individueel tewerkstellen.

 

Wat moet worden verstaan onder werkplekleerplaats?

De benaming werkplekleerplaats is een gemeenschappelijke benaming die verschillende vormen van opleidingen op de werkvloer omvat. Met werkplekleerplaats wordt meer bepaald een opleiding bedoeld in de onderneming, in een instelling of in dienst van een werkgever van:

Deze definitie kan bij koninklijk besluit worden uitgebreid.

 


[1] In het Brussels Gewest werd deze stage vervangen door de stage eerste werkervaring (‘First’). In Vlaanderen en in Wallonië werd deze stage afgeschaft.

 

Over welke werkgevers gaat het?

Het gaat over het geheel van werkgevers van de privésector die werknemers tewerkstellen. Worden met werkgevers gelijkgesteld, de personen die personen tewerkstellen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, onder hun gezag arbeid verrichten.

De verplichting om werkplekleerplaatsen ter beschikking te stellen is een collectief engagement van al deze werkgevers samen.

 

Welke werknemers worden in aanmerking genomen voor de naleving van de verbintenis om werkplekleerplaatsen ter beschikking te stellen?

De volgende werknemers worden in aanmerking genomen:[1] Deze werknemers moeten onder code "FWT" aangegeven worden in de multifunctionele aangifte (Dmfa).

Wat moet onder personeelsbestand worden verstaan en hoe wordt het berekend? Hoe berekent men de werkplekleerplaatsen?

De inlichtingen hieronder worden u louter ter informatie verstrekt. De verschillende berekeningen zullen immers door de RSZ worden uitgevoerd, op basis van de gegevens uit de Dimona en de DmfA. 

Personeelsbestand

Alle personen die onderworpen zijn aan de sociale zekerheid der werknemers maken deel uit van het personeelsbestand[1] [2].

Het personeelsbestand van een onderneming, berekend in voltijdse equivalenten, is de som van de voltijdse equivalentenbreuken (VTE-breuk), berekend per individuele werknemer over het tweede kwartaal van het voorgaande jaar. 

Om het personeelsbestand te verkrijgen van alle ondernemingen die deel uitmaken van de privésector, moeten alle personeelsbestanden van de betrokken ondernemingen worden opgeteld. 

VTE-breuk per werknemer en per tewerkstelling

Om het personeelsbestand te berekenen is de eerste stap de berekening van de voltijds equivalentbreuken per werknemer, op basis van de DmfA-aangiftes.

De voltijds equivalentbreuk per werknemer en per kwartaal (VTE) wordt berekend op basis van welbepaalde factoren en formules, en dit per tewerkstelling[3] (tewerkstelling in dagen en tewerkstelling in dagen en uren).

Het totaal van de VTE-breuken van alle tewerkstellingen van een werknemer mag nooit hoger zijn dan 1, aangezien 1 overeenstemt met een voltijds equivalent

De VTE-breuk wordt overigens afgerond op twee cijfers na de komma, waarbij 0,005 naar boven wordt afgerond.

Opgelet:  de VTE-breuken voor jongeren met een werkplekleerplaats en de werknemers die onmiddellijk na hun werkplekleerplaats worden in dienst genomen, worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van het personeelsbestand, maar wel voor de berekening van het ter beschikking gestelde aantal werkplekleerplaatsen (zie hieronder).

Aantal werkplekleerplaatsen

Het aantal ter beschikking gestelde werkplekleerplaatsen wordt vastgesteld door voor het kwartaal de volgende VTE-breuken op te tellen:


[1] De jongeren met een startbaanovereenkomst en de uitzendkrachten vallen hier dus ook onder.

[2] De flexi-werknemers worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van het personeelsbestand, noch voor de berekening van het aantal werkplekleerplaatsen in de onderneming.

[3] Zodra een kenmerk van de arbeidsrelatie als werknemer verandert (bv. het type van arbeidsovereenkomst) is er sprake van een nieuwe tewerkstelling (artikel 2, 1° van het koninklijk besluit van 16 mei 2003).

Wat zijn de toepasselijke sancties?

Er zijn geen specifieke sancties voorzien. 

Als echter uit de gegevens van de DmfA- en Dimona-aangiften blijkt dat de verplichting waarvan sprake in de fiche niet werd nageleefd, dan zal ze worden vervangen door een individuele verplichting om werkplekleerplaatsen ter beschikking te stellen. Deze zal gelden voor alle werkgevers die op 30 juni van het voorgaande jaar ten minste 100 werknemers tewerkstellen.

In 2020[1] werd de verbintenis nageleefd.

 


[1] Verslag nr. 124 van 28 september 2021 van de Nationale Arbeidsraad en van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

 

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

 

Algemeen > Schoolstage

Wat is een schoolstage?

De schoolstage laat de jongere toe in een onderneming een bepaalde praktische ervaring op te doen en /of een studieproject uit te voeren in het kader van zijn leerprogramma. Deze stage is in principe onbezoldigd.

Een tip : ga steeds na of er geen sprake is van een beroepsinlevingsstage. U vindt hierover meer informatie onder de rubriek "Alternerende opleiding".

 

Stageovereenkomst

  • tussen werkgever, stagiair en onderwijsinstelling
  • geen specifieke duur (in functie van de opleiding)
  • geen proefperiode

Vergoeding

Verplichtingen van
de werkgever

  • arbeidsreglement
  • aansluiting EDPBW
  • verplichtingen in geval van arbeidsongeval, maar arbeidsongevallenverzekering via de school

Dimona

Dimona ‘STG’ uit te voeren door de onderwijsinstelling

Schorsingen van
de overeenkomst

Verwittigen van de onderwijsinstelling

Verbreking van
de overeenkomst

In gemeenschappelijk akkoord met de onderwijsinstelling