E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Loon

Ecocheques > 1. Algemene principes

Lees eerst even dit…

Dankzij de ecocheques kan de werkgever zijn werknemers de mogelijkheid bieden “groene” producten of diensten te kopen en tegelijkertijd een sociale en fiscale vrijstelling te genieten op de toegekende cheques. Om van deze vrijstelling te kunnen genieten, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. De toepasselijke voorwaarden worden verderop in deze fiche besproken.

Om redenen van administratieve vereenvoudiging kunnen de ecocheques sinds 1 januari 2016 elektronisch worden uitgereikt, maar de papieren ecocheques blijven voorlopig nog verder bestaan. Voor zover dit nog zinvol is, geven we mee dat de keuze voor elektronische of papieren ecocheques op het niveau van de onderneming moet gemaakt worden[1]. Want in zijn advies nr. 2.096 stelt de NAR een planning op voor de definitieve en volledige overgang naar elektronische ecocheques. De laatste papieren ecocheques werden uitgegeven op 30 juni 2019 en hebben een geldigheidsduur van 18 maanden (d.w.z. tot 31 december 2020). Daarmee zouden de papieren ecocheques op 1 januari 2021 definitief tot het verleden. Wij wijzen er op dat we nog wachten op het koninklijk besluit dat hiervoor het regelgevend kader instelt.

De werkgevers die kiezen voor elektronische ecocheques bezorgen hun werknemers geen ‘papieren’ ecocheques meer, maar storten het bedrag van de ecocheques op een specifieke rekening op naam van hun werknemers bij een erkende uitgever (= de ecochequerekening). De werknemers ontvangen vervolgens een drager of betaalmiddel om over hun ecocheques te kunnen beschikken. Deze kaart is gratis en kan dezelfde kaart zijn als voor de elektronische maaltijdcheques (indien die reeds worden toegekend in de onderneming).

Evaluatie van het systeem

De sociale partners hebben zich ertoe verbonden om jaarlijks na te gaan of de lijst met diensten en producten van ecologische aard moet worden aangevuld. Daarnaast evalueren ze om de twee jaar of die lijst inhoudelijk moet worden bijgewerkt.

De sociale partners hebben de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de ecocheques dan ook al een aantal keer aangepast[2] en maatregelen genomen om het toekomstig succes van deze bijzondere loonvorm te waarborgen[3].

 


[1] Eventueel binnen het kader van een sectorale overeenkomst. In de sector van de uitzendarbeid kan de keuze voor elektronische ecocheques enkel binnen het kader van een sectorale overeenkomst geregeld worden.

[2] Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98quinquies gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 23 mei 2017.

[3] De NAR waakt er onder meer over dat op het terrein de naleving van de lijst van ecologische producten en diensten gewaarborgd wordt.

Over welke producten en diensten gaat het?

De binnen de Nationale Arbeidsraad gesloten CAO nr. 98 stelt de exhaustieve lijst van ecologische producten en diensten vast die met ecocheques aangekocht kunnen worden. De overeenkomst verduidelijkt dat het niet mogelijk is om andere producten of diensten aan te kopen dan deze die uitdrukkelijk zijn vastgesteld.

Deze lijst wordt op 1 september 2019 aangepast om “”een zo goed mogelijke samenhang tussen het mobiliteitsbudget dat een definitie van zachte mobiliteit bevat, en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 te creëren”. Om die reden worden steps, eenwielers en hoverboards toegevoegd. Deze vervoersmiddelen mogen ook een motor hebben of mogen elektrisch aangedreven zijn.

Welke producten en diensten?

Er werden drie grote groepen "groene" producten en diensten uitgewerkt:

De gedetailleerde lijst van producten en diensten vindt u in de bijlage bij CAO nr. 98/6 op www.cnt-nar.be.

Welke informatie moeten de werknemers verplicht krijgen?

Bij de eerste overhandiging van ecocheques

De werknemers moeten bij de eerste overhandiging van ecocheques ingelicht worden over de inhoud van de lijst met producten en diensten die aangekocht kunnen worden met de ecocheques.

Hoewel er geen informatieverplichting bestaat wanneer deze lijst aangepast zou worden, raden we de werkgever toch aan om dit te doen elke keer de sociale partners de lijst van deze producten aanpassen.

Bij de uitdiensttreding van de werknemer

Daarnaast moet elke werknemer bij het einde van zijn arbeidsovereenkomst geïnformeerd worden over het aantal cheques waar hij recht op heeft en het moment waarop hij deze zal ontvangen. U vindt een modelbrief die u hiervoor kan gebruiken in de rubriek Sociaal/Standaarddocumenten/Formulieren.

Deze verplichting is bedoeld om te vermijden dat de werkgever vergeet om zijn werknemers die uit dienst gaan, de ecocheques te geven waarop ze recht hebben[1].[1] In bepaalde sectoren neemt het sociaal fonds de ecocheques (gedeeltelijk) ten laste en/of berekent het fonds het aantal cheques en/of kent het de ecocheques rechtstreeks toe. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft laten weten dat zelfs in dat geval de werkgever verantwoordelijk blijft voor de informatieplicht en dus niet het sociaal sonds.

Wat zijn de algemene voorwaarden om de sociale vrijstelling bekomen?

Om niet als loon te worden beschouwd en dus te ontsnappen aan de socialezekerheidsbijdragen moeten de papieren en elektronische ecocheques gelijktijdig beantwoorden aan alle algemene voorwaarden die we hierna opsommen. Zijn deze voorwaarden niet vervuld, dan zullen de ecocheques als loon beschouwd worden met alle gevolgen van dien.

Opgelet! De elektronische ecocheques moeten bovendien ook nog aan enkele bijkomende voorwaarden voldoen.  Deze vindt u terug onder de volgende vraag.

Niet ter vervanging of omzetting van bezoldiging

Indien de ecocheques worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura, enig ander voordeel of een aanvulling op de hiervoor genoemde vergoedingen ongeacht of hierop socialezekerheidsbijdragen moeten worden betaald, worden ze steeds als loon beschouwd.

Uitzondering: omzetting van maaltijdcheques

Er zijn evenwel geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op ecocheques die worden toegekend of verhoogd ter vervanging van maaltijdcheques[1].

Opgelet!  Deze uitzondering geldt enkel voor de omzetting van ecocheques in maaltijdcheques en omgekeerd.  Een ecocheque die wordt toegekend ter vervanging van een ander bestaand loonvoordeel zal dus nog steeds aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen zijn.

Collectieve arbeidsovereenkomst of individuele overeenkomst

De toekenning van de ecocheques moet geregeld zijn via een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op het niveau van de sector of van de onderneming.  Indien deze overeenkomst niet kan worden gesloten bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging of omdat het een personeelscategorie betreft die gewoonlijk niet betrokken wordt bij zo’n overeenkomst, mag de toekenning via een individuele overeenkomst worden geregeld. 

Het is niet verboden om de ecocheques enkel aan bepaalde werknemerscategorieën toe te kennen op voorwaarde dat men de antidiscriminatiewetgeving naleeft.

Verplichte vermeldingen

De (sectorale of ondernemings- of individuele) overeenkomst moet:

Opmerking: wenst u elektronische ecocheques toe te kennen, dan moet u de keuze voor deze vorm van toekenning verplicht in uw overeenkomst opnemen.  Meer uitleg over deze voorwaarde vindt u onder de volgende vraag.

Wenst u hulp bij het opstellen van een overeenkomst voor de toekenning van ecocheques?
Onze Legal Advisors kunnen u helpen!

Maximumbedragen

Het maximumbedrag per ecocheque is 10 euro.  Het gaat hier om een louter voordeel van de werkgever.  In tegenstelling tot de maaltijdcheques is immers niet voorzien in een tussenkomst van de werknemer.

Indien er in een zelfde onderneming een CAO werd ondertekend voor een deel van het personeel terwijl het ander deel van het personeel gedekt is door een individuele overeenkomst, mag het bedrag van de ecocheque voorzien in de individuele overeenkomst niet hoger zijn dan hetgeen voorzien is in de collectieve overeenkomst.

Het totale bedrag van de ecocheques die de werkgever toekent, mag niet hoger zijn dan 250 euro per werknemer[3].

Moeilijkheden met betrekking tot de naleving van de maximumbedragen

De sociale partners hebben vastgesteld dat er zich problemen kunnen voordoen op het vlak van de naleving van de maximumbedragen een meer bepaald wanneer:

Ze hebben dan ook aan de RSZ gevraagd om voor de ecocheques het algemene principe toe te passen dat stelt dat de voordelen gekoppeld moeten worden aan de periode waarop ze betrekking hebben en niet aan het moment van betaling ervan.  Het Beheerscomité van de RSZ heeft dit aanvaard in een beslissing van 20 mei 2011.

Hierdoor wordt, om te bepalen of het maximumbedrag overschreden wordt, niet enkel gekeken naar het moment waarop de ecocheques uitbetaald worden, maar ook naar de periode waarop deze ecocheques betrekking hebben (het referentiejaarprincipe).

Uitgereikt op naam van de werknemer

De ecocheque wordt uitgereikt op naam van de werknemer.  Deze voorwaarde wordt geacht vervuld te zijn indien de toekenning en de daarop betrekking hebbende gegevens (aantal ecocheques, bedrag van de ecocheque) vermeld zijn op de individuele rekening van de werknemer.

Bijzondere vermeldingen op de ecocheque

De papieren ecocheque moet de volgende vermeldingen bevatten:

Deze voorwaarden gelden uiteraard ook voor de elektronische ecocheques, maar gezien de elektronische vorm van de cheque is een uitdrukkelijke vermelding van deze voorwaarden op de cheque onmogelijk.

Geen omruiling mogelijk

Ecocheques mogen niet gedeeltelijk of volledig in geld worden omgeruild.  De handelaar mag dus ook geen geld teruggeven op een papieren ecocheque.  Koopt de werknemer een ecologisch product van 8 euro met een ecocheque van 10 euro, dan zal hij dus 2 euro teveel betalen.  Bij een elektronische ecocheque stelt dit probleem zich niet, omdat bij betaling het exacte bedrag van de ecochequerekening wordt gehaald.

 


[1] Koninklijk besluit van 20 januari 2012, Belgisch Staatsblad van 10 februari 2012.

[2] De ecochequerekening is een databank waarin de elektronische ecocheques voor een werknemer worden opgeslagen en beheerd door een erkende uitgever.

[3] Dit bedrag van 250 euro kan door een koninklijk besluit worden aangepast na een unaniem advies van de Nationale Arbeidsraad.

Wat zijn de bijkomende voorwaarden om de sociale vrijstelling te bekomen bij elektronische ecocheques?

Wanneer elektronische ecocheques toegekend worden, moet, bovenop de algemene voorwaarden, nog aan een aantal bijkomende voorwaarden voldaan zijn om van de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen te kunnen genieten. Zijn deze voorwaarden niet vervuld, dan zullen de ecocheques als loon beschouwd worden met alle gevolgen van dien.

De bijkomende voorwaarden waaraan de elektronische ecocheques moeten voldoen, zijn de volgende:

We herhalen dat de NAR in zijn advies nr. 2.096 een planning opstelt voor de definitieve en volledige overgang naar elektronische ecocheques. De laatste papieren ecocheques zullen worden uitgegeven op 30 juni 2019 en hebben een geldigheidsduur van 18 maanden (d.w.z. tot 31.12.2020). De papieren ecocheques zullen dus op 01.01.2021 definitief tot het verleden behoren.[3]

 

 


[1] Voor de werknemers die ressorteren onder het paritair comité voor de uitzendarbeid kan de keuze voor elektronische ecocheques alleen worden geregeld in kader van een voorafgaande sectorale collectieve arbeidsovereenkomst.

[2] De voorwaarden, de erkenningsprocedure en de intrekkingsregels zijn dezelfde als voor elektronische maaltijdcheques. Ecocheques in elektronische vorm die werden uitgegeven door een uitgever van wie de erkenning werd ingetrokken of ongeldig werd verklaard, blijven geldig tot de uiterste geldigheidsdatum ervan.

[3] Een koninklijk besluit dat een regelgevend kader instelt, is nog noodzakelijk.

Hoe worden de ecocheques op fiscaal vlak behandeld?

Voor de fiscale behandeling van de ecocheques verwijzen we u naar onze fiche “Ecocheques - 2. Fiscale behandeling”.

Wat is er voorzien voor deeltijdse werknemers?

Noch CAO nr. 98 noch het koninklijk besluit vermelden specifieke regels voor deeltijdse werknemers. Het is dus de sector of de onderneming die kan voorzien dat de ecocheques pro rata temporis van de arbeidsprestaties worden toegekend of op identieke wijze als voor de voltijdse werknemers.

Hoe wordt het aantal cheques berekend?

Bij indiensttreding of vertrek tijdens het kalenderjaar

In dat geval gebeurt de berekening van het aantal toe te kennen ecocheques ten minste pro rata temporis van de periodes gedurende welke de werknemer met een arbeidsovereenkomst bij die werkgever was tewerkgesteld tijdens het betreffende kalenderjaar[1].

Uit deze bepaling vloeit voort dat de sector- of ondernemingscao op basis waarvan de ecocheques worden toegekend niet mag bepalen dat er enkel ecocheques worden toegekend aan werknemers die op een bepaalde datum in dienst zijn. Er moet dus steeds gewerkt worden met een referteperiode en deze dient in principe overeen te komen met het kalenderjaar[2].

In geval van wijziging van personeelscategorie tijdens het kalenderjaar

De pro rata temporis regel geldt ook in geval van wijziging van personeelscategorie[3].

In geval van schorsing van het arbeidscontract gedurende het kalenderjaar.

In tegenstelling tot wat voorzien is voor de maaltijdcheques, moet het aantal ecocheques niet overeenkomen met het aantal effectief gewerkte dagen. De periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst kunnen meegeteld worden voor de berekening van het aantal ecocheques.

Opmerking: de rekenregels die hieronder opgenomen zijn, laten toe om het aantal ecocheques te bepalen dat uw werknemers minimaal moet ontvangen. Verlies echter niet uit het oog dat in de sector of in de onderneming bijkomende gelijkstellingen voorzien kunnen zijn.

In geval van schorsing gebeurt de berekening ten minste rekening houdend met het aantal dagen waarvoor de betrokken werknemers loon ontvangen hebben en de dagen waarop de overeenkomst krachtens artikel 28, 1° van de wet van 3 juli 1978 geschorst is[4].

Dagen waarvoor de werknemer loon ontvangen heeft

De overeenkomst bepaalt dat met zulke dagen worden gelijkgesteld:

Dagen waarop de overeenkomst krachtens artikel 28, 1° van de wet van 3 juli 1978 geschorst is

De CAO bepaalt dat men moet uitgaan van de dagen waarop de overeenkomst krachtens 28, 1° van de wet van 3 juli 1978 geschorst is[5].

Het gaat hier niet enkel om de wettelijke vakantiedagen, maar ook om de dagen waarvoor een "jeugdvakantie-uitkering" of een "seniorvakantie-uitkering" verkregen wordt en de aanvullende (Europese) vakantiedagen[6].

In geval van opeenvolgende tewerkstellingen

De CAO bepaalt dat gewone inactiviteitsdagen tussen twee tewerkstellingsperiodes in acht genomen moeten worden om de totale tewerkstellingsperiode te bepalen en het aantal toe te kennen cheques te berekenen.

Hiermee willen de sociale partners vermijden dat de uitzendkrachten en de werknemers met opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd benadeeld zouden worden.[1] 'Ten minste' impliceert dat de werkgever zou kunnen beslissen om een voordeligere berekeningswijze te gebruiken.

[2] Indien dit in de praktijk niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat een onderneming in de loop van het kalenderjaar wordt opgericht en onmiddellijk ecocheques wenst in te voeren, wordt aanvaard dat de referteperiode 12 opeenvolgende maanden bedraagt.

[3] Wanneer de werkgever tijdens het kalenderjaar van een categorie die niet in aanmerking komt voor ecocheques is overgegaan naar een categorie die er wel voor in aanmerking komt en vice versa.

[4] Het gaat om de sluitingsdagen van de onderneming tijdens de jaarlijkse vakantie of de jaarlijkse vakantie die de werknemer buiten die periode neemt.

[5] Het gaat om de sluitingsdagen van de onderneming omwille van de jaarlijkse vakantie of de jaarlijkse vakantie die de werknemer buiten die periode neemt.

[6] Volgens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg worden de dagen waarvoor de werknemer tijdelijke werkloosheidsuitkeringen geniet omwille van de sluiting van zijn onderneming wegens jaarlijkse vakantie (dit is het geval als de werknemer niet voldoende vakantiedagen heeft), ook gelijkgesteld.

Welke keuze heeft de werkgever die een ecocheques moet toekennen van minder dan 10 euro?

De verhoudingsgewijze berekening van het aantal ecocheques heeft tot gevolg dat bij korte tewerkstellingsperiodes de waarde van de toe te kennen ecocheques vrij laag is.

Daarom heeft de NAR de werkgever 2 alternatieven geboden wanneer het totale bedrag dat hij aan de werknemer moet uitkeren lager is dan 10 euro:

Wat moet er op de loonbrief en op de individuele rekening staan?

Op de loonfiche

Naast de gebruikelijke vermeldingen moeten op de loonbrief onder meer de bedragen staan die van inhoudingen voor de sociale zekerheid zijn vrijgesteld[1].  Aangezien de ecocheques voordelen zijn die, onder bepaalde voorwaarden, vrijgesteld kunnen zijn van bijdragen, moeten ze hier worden vermeld.

Bovendien bepaalt het koninklijk besluit uitdrukkelijk dat voor elektronische ecocheques, om vrijgesteld te zijn van socialezekerheidsbijdragen, het aantal ecocheques en het brutobedrag ervan op de loonafrekening vermeld moeten worden.

Voor de papieren ecocheques volstaat het dat enkel het uiteindelijk aan de werknemer toegekende totaalbedrag op de loonafrekening vermeld staat. Het is niet wettelijk verplicht om het aantal ecocheques en de nominale waarde van elke toegekende ecocheque mee op de loonbrief te zetten. 

Op de individuele rekening

Het koninklijk besluit betreffende het bijhouden van sociale documenten[2] bepaalt dat op de individuele rekening onder meer het bedrag moet staan van elke betaling die de werkgever aan de werknemer heeft gedaan ingevolge zijn dienstbetrekking.  Overeenkomstig dit koninklijk besluit moet enkel het uiteindelijk aan de werknemer toegekende totaalbedrag vermeld worden.

Om vrijgesteld te zijn van de socialezekerheidsbijdragen, moet de ecocheque echter afgeleverd worden op naam van de werknemer.  Het koninklijk besluit betreffende de ecocheques heeft hierover bepaald dat deze voorwaarde geacht wordt vervuld te zijn als de toekenning ervan en de daarop betrekking hebbende gegevens (aantal ecocheques, bedrag van de ecocheque) voorkomen op de individuele rekening van de werknemer.  Deze voorwaarde geldt zowel voor de papieren als voor de elektronische ecocheques.

De naam van de werknemer staat op de ecocheques

Dit is uiteraard enkel mogelijk indien de werknemer papieren ecocheques krijgt. Indien er met elektronische ecocheques gewerkt wordt, gelden dus steeds de regels die van toepassing zijn als de naam van de werknemer niet op de ecocheques vermeld staat (zie verder).

 Indien de naam van de werknemer op elke aan hem afgeleverde ecocheque staat, moet enkel het toegekend totaalbedrag op de individuele rekening vermeld staan, en niet het aantal ecocheques en het nominaal bedrag van elke ecocheque.

De naam van de werknemer staat niet op de ecocheques

Dit is sowieso het geval indien de werknemer elektronische ecocheques krijgt, maar dit kan ook het geval zijn indien er papieren cheques worden toegekend.

Indien de naam van de werknemer niet op de aan hem afgeleverde ecocheques voorkomt, moet op de individuele rekening niet alleen het toegekende totaalbedrag, maar ook het aantal ecocheques en het nominaal bedrag van elke ecocheque worden vermeld. Zo niet zal de RSZ de ecocheques als loon beschouwen.

 


[1] Koninklijk besluit van 27 september 1966 tot vaststelling, wat de particuliere sector betreft, van de gegevens die de afrekening moet bevatten welke bij elke definitieve betaling van het loon aan de werknemer overhandigd wordt.

[2] Koninklijk besluit van 8 augustus 1980.

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

Ecocheques > 2. Fiscale behandeling

Lees eerst even dit...

Dankzij de ecocheques kan de werkgever/ onderneming zijn werknemers of bedrijfsleiders de mogelijkheid bieden “groene” producten of diensten te kopen en tegelijkertijd een sociale en fiscale vrijstelling te genieten op de toegekende cheques.

De sociale partners hebben de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de ecocheques al een aantal keren aangepast[1] en maatregelen genomen om het toekomstig succes van deze bijzondere loonvorm te waarborgen[2].

Voor alle uitleg met betrekking tot de sociale behandeling van ecocheques kan u hier klikken.

 


[1] Laatst bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98quinquies gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 23 mei 2017.

[2] De NAR waakt er onder meer over dat op het terrein de naleving van de lijst van ecologische producten en diensten gewaarborgd wordt.

Hoe worden de ecocheques fiscaal behandeld?

Principe

Als de ecocheques toegekend worden ter vervanging van de bezoldiging, premies, voordelen van alle aard of van enig andere vergoeding, zijn ze belastbaar in hoofde van de begunstigde onder dezelfde voorwaarden als het inkomen dat ze vervangen.

De fiscale wetgeving voorziet in een belastingvrijstelling[1] voor de ecocheques die:

Opmerking: De toekenning van ecocheques ter vervanging van maaltijdcheques, of omgekeerd, vormt geen probleem aangezien op die manier een vrijgesteld voordeel wordt vervangen door een ander vrijgesteld voordeel.[3] Deze omzetting is uiteraard slechts geldig als aan alle voorwaarden met betrekking tot vrijgestelde sociale voordelen werd voldaan.

Voorwaarden

De belastingvrijstelling geldt enkel bij naleving van de volgende 6 voorwaarden[4]:

Deze belastingvrijstelling geldt zowel voor werknemers als voor bedrijfsleiders.

Moeilijkheden inzake het respecteren van het maximumbedrag

De sociale partners merkten op dat er zich problemen kunnen voordoen met betrekking tot het respecteren van het maximumbedrag van de ecocheques, met name wanneer:

Gevolgen

De ecocheques die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, worden als sociale voordelen bestempeld en dus vrijgesteld van belasting.  Er moet geen bedrijfsvoorheffing op afgehouden worden en ze moeten niet op de fiscale fiches 281.10 of 281.20 vermeld worden[7]

Ze worden evenmin in de berekeningsbasis van de sociale bijdragen voor de zelfstandige bedrijfsleiders opgenomen.

Aftrekbaarheid

De vrijgestelde ecocheques zijn niet aftrekbaar als beroepskost in hoofde van de werkgever of van de onderneming[8].

 


[1] Artikel 38, 25° van WIB92.

[2] Ecocheques die worden toegekend ter vervanging van de bezoldiging, premies, voordelen van alle aard of van enig andere vergoeding, zijn in hoofde van de verkrijger op dezelfde manier belastbaar als de inkomsten die zij vervangen.

[3] Omzendbrief nr. CI.RH.242/614.292 van 19 maart 2012 (www.fisconet.be)

[4] Artikel 38/1 van WIB92.

[5] Deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld als de toekenning van de ecocheques en de gegevens die hiermee verband houden (aantal ecocheques, bedrag van de ecocheque) vermeld zijn op de individuele rekening van de werknemer of de bedrijfsleider (deze laatste krijgt in theorie geen individuele rekening, maar wordt in de praktijk wel aangeraden om dit document op te stellen.

[6] Een éénmalige tolerantie werd toegestaan in 2010 voor de ecocheques die betrekking hebben op de inkomstenjaren 2009 en 2010.

[7] Artikel 57 van WIB92.

[8] Artikel 53, 14° van WIB92 en circulaire Ci.RH.242/604.311 (AOIF 47/2010) van 25 juni 2010.

Hoe moeten de ecocheques behandeld worden als ze niet als sociale voordelen beschouwd worden?

De ecocheques die niet aan de in de vorige vraag vermelde voorwaarden voldoen, zijn belastbare voordelen van alle aard. Hetzelfde geldt als de ecocheques toegekend worden ter vervanging van het loon of een ander voordeel (met uitzondering van een ander vrijgesteld sociaal voordeel zoals maaltijdcheques).

Er zal bedrijfsvoorheffing op afgehouden worden en ze moeten vermeld worden in de rubriek “Lonen” van de fiscale fiche 281.10 of 281.20. Ze moeten bovendien opgenomen worden in de berekeningsbasis voor de sociale bijdragen van de zelfstandige bedrijfsleiders.

Ze zullen daarentegen wel aftrekbaar zijn als beroepskost in hoofde van de werkgever of de onderneming.