E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Loon

Consumptiecheques (coronapremie) - 2. Praktische vragen

Lees eerst even dit…

In deze fiche geven we u het antwoord op enkele zeer praktische vragen die vaak gesteld worden als de coronapremie toegekend in de vorm van consumptiecheques ter sprake komen.  Voor de voorwaarden waaronder maaltijdcheques niet als loon beschouwd worden, en dus vrijgesteld zijn van socialezekerheidsbijdragen en belasting, verwijzen we u naar de fiche “Consumptiecheques (coronapremie) – 1. Algemene principes”.

 

Kan een coronapremie toegekend in de vorm van consumptiecheques enkel aan bepaalde werknemers worden toegekend?

Neen, dat is niet mogelijk. De consumptiecheque moet worden toegekend aan alle werknemers of aan objectieve categorieën van werknemers.

Het is niet mogelijk om de toekenning te individualiseren. Het is bv. niet mogelijk om de cheques aan werknemer A, C en E toe te kennen en niet aan B en D. Tenzij er objectieve redenen voor het onderscheid bestaan.

 

Mag men een coronapremie toegekend in de vorm van consumptiecheques enkel aan bepaalde werknemerscategorieën toekennen?

JA. De werkgever kan beslissen om de consumptiecheques wel aan sommige en niet aan andere categorieën van werknemers toe te kennen. Zo kan hij een onderscheid maken tussen werknemers met binnendienst en werknemers met buitendienst, gewone werknemers en kaderleden, handelsvertegenwoordigers, leerjongens, …

Hij mag de toekenning van de consumptiecheques ook onderwerpen aan bepaalde voorwaarden, zoals een zekere anciënniteit of een zekere ervaring bereikt hebben.

Indien de consumptiecheques via een collectieve arbeidsovereenkomst worden toegekend, moet deze duidelijk vermelden welke werknemerscategorieën recht hebben op de consumptiecheques.

U moet evenwel opletten voor het discriminatiebeginsel! De werkgever mag geen categorie creëren zonder enige objectieve en redelijke rechtvaardiging. Dat is met name het geval wanneer de categorie rechtstreeks gebaseerd is op het geslacht, het ras, de kleur, de afstamming, de nationale of etnische oorsprong, de seksuele geaardheid, de burgerlijke stand, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, de godsdienstige of filosofische overtuiging, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap.  

 

Moet de coronapremie toegekend in de vorm van consumptiecheques voor de berekening van het vakantiegeld in acht genomen worden?

Doorgaans wordt aanvaard dat de bezoldiging die als berekeningsgrondslag voor het vakantiegeld moet dienen, die is welke op het vlak van de gewone socialezekerheidsbijdragen in aanmerking wordt genomen.  Zodra de coronapremie toegekend in de vorm van consumptiecheques voldoet aan de voorwaarden om vrijgesteld te worden van de socialezekerheidsbijdragen, moet zij dus niet in acht worden genomen voor de berekening van het dubbel vakantiegeld.

 

Moet de coronapremie toegekend in de vorm van consumptiecheques worden opgenomen in de verbrekingsvergoeding?

De compenserende opzegvergoeding moet niet alleen het lopend loon, maar ook de voordelen die krachtens de overeenkomst verworven zijn, omvatten.

Voordelen die slechts éénmalig worden toegekend moeten evenwel niet in de berekeningsbasis van de compenserende opzegvergoeding worden opgenomen. Consumptiecheques worden slechts éénmalig toegekend. Om die reden kan er geoordeeld worden dat de consumptiecheques niet in de berekeningsbasis moeten worden opgenomen.

Dat is anders dan bij de maaltijdcheques. Daar oordeelt de huidige meerderheidsrechtspraak dat de maaltijdcheques een onderdeel van het loon zijn en bijgevolg moeten worden opgenomen in de berekeningsgrondslag van de compenserende opzegvergoeding tenzij deze maaltijdcheques een terugbetaling van kosten uitmaken. Maaltijdcheques worden evenwel meestal niet éénmalig toegekend.

 

 

Is de coronapremie toegekend in de vorm van consumptiecheques vatbaar voor beslag?

We kunnen hier niet dezelfde redenering gebruiken als bij de maaltijdcheques. De wetgever heeft uitdrukkelijk bepaald dat maaltijdcheques niet voor beslag vatbaar zijn[1]. Dezelfde wettelijke basis bestaat echter niet voor de consumptiecheques.

Daarom moet dezelfde redenering als bij ecocheques worden gevolgd. Er is nog steeds geen eensluidend antwoord of ecocheques beslagbaar zijn. Volgens de ene strekking gaat het hier niet om een som geld die de werknemer in handen krijgt en kan er dus geen beslag op gelegd worden. De andere strekking houdt echter voor dat deze voordelen 'in geld waardeerbaar zijn' en dat ze daarom wel (gedeeltelijk) voor beslag of overdracht vatbaar zijn. Het Hof van Cassatie neigt eerder naar deze laatste strekking. In dat geval moet de waarde van de consumptiecheque bij het nettoloon van de werknemer opgeteld worden om het beschikbaar gedeelte te berekenen.

Opmerking: In geval van betwisting tussen schuldeiser en werknemer over de vraag of de consumptiecheques als loon beschouwd moeten worden, dient de werkgever de voor de werknemer minst gunstige berekeningsmethode toe te passen en het betwiste bedrag op een geblokkeerde rekening storten in afwachting van de beslissing van de rechtbank. 

 


[1] Artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek.  Wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009, Belgisch Staatsblad van 19 mei 2009.

 

Wat moet de werknemer doen in geval van diefstal of verlies van de drager van zijn elektronische consumptiecheques?

Wanneer de werknemer de drager van zijn elektronische consumptiecheques verliest of deze wordt gestolen, dan kan hij via een noodnummer de kaart laten blokkeren[1].

Binnen de 10 werkdagen na de melding door de werknemer moet de uitgever een nieuwe kaart ter beschikking stellen.  Voor de vervanging van deze kaart kunnen eventueel wel kosten aangerekend worden aan de werknemer, maar enkel wanneer de voorwaarden hieromtrent vastgesteld zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of ondernemingsvlak of in het arbeidsreglement wanneer de toekenning van de elektronische maaltijdcheques geregeld is bij individuele overeenkomst. Wij hebben de modaliteiten opgenomen in de modellen die Securex ter beschikking stelt. U kan deze bestellen bij uw Securex Legal Advisor.

Ongeacht wat in de CAO of het arbeidsreglement vermeld wordt, mag de kost van de vervangende drager nooit meer bedragen dan de waarde van één maaltijdcheque als de werkgever maaltijdcheques toekent. Kent de werkgever geen maaltijdcheques toe, dan mag de kost van de vervanging niet meer bedragen dan 5 euro. 

 


[1] Vindt hij zijn kaart nadien terug kan hij deze via hetzelfde noodnummer weer deblokkeren.