E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Contracten/Clausules

PAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget

Lees eerst even dit…

PAB of PVB?

Een persoonlijk assistentiebudget (PAB) is een budget dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan een persoon met een handicap geeft om assistentie thuis, op school of op het werk te organiseren en te financieren.

Op 1 april 2016 werd dit systeem van rechtstreekse financiering via het PAB echter omgevormd naar een systeem van persoonsvolgende financiering[1]. Sinds die datum moeten personen met een handicap een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen indien ze een persoonlijk assistent willen tewerkstellen.   Het PAB blijft (voorlopig) wel nog bestaan voor minderjarige personen met een handicap.

We gaan in deze fiche niet dieper in op de regels rond het PAB of PVB. Hiervoor verwijzen we u naar de website van het VAPH. We beperken ons in deze fiche tot de werkgevers-werknemersrelatie tussen de persoon met een handicap en zijn persoonlijk assistent.

De werkgeversrelatie

De persoon met een handicap (of zijn wettelijke vertegenwoordiger) die een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget ontvangt, wordt budgethouder genoemd. Met het ontvangen budget kan hij assistenten aanwerven. Hierdoor wordt hij werkgever.

In principe gebeurt deze aanwerving met een arbeidsovereenkomst, maar als de persoonlijke assistent een familielid tot in de tweede graad of een gezinslid is, moet er een takenovereenkomst gesloten worden[2].

In deze fiche gaan we dieper in op de tewerkstelling van de persoonlijke assistenten met een arbeidsovereenkomst of een takenovereenkomst en wijzen we op de verschillen tussen beide overeenkomsten en de gevolgen ervan.

 


[1] Artikel 31 van het decreet van 25 april 2014, in werking getreden op 1 april 2016 op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015.

[2] Indien er sprake is van een gezagsrelatie tussen de budgethouder en zijn familie- of gezinslid, zal er toch een arbeidsovereenkomst gesloten moeten worden. Voor de volledige uitleg verwijzen we u naar de vraag “Welke overeenkomst sluiten met de persoonlijk assistent?”

Welke overeenkomst sluiten met de persoonlijk assistent?

Principe

De overeenkomst die de budgethouder met de persoonlijk assistent (PAB-er) sluit, kan de vorm aannemen van:

In deze fiche zullen we het enkel hebben over de eerste twee overeenkomsten.

De arbeidsovereenkomst

Opdat er sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst, moeten er drie bestanddelen aanwezig zijn:

Wanneer één van deze bestanddelen niet aanwezig is, gaat het niet om een arbeidsovereenkomst.  

Gezagsrelatie?

In het kader van een PAB- of PVB-tewerkstelling zal er vaak discussie zijn over de band van ondergeschiktheid, omdat het in de praktijk geregeld voorkomt dat een familielid van de persoon met een handicap de taak van persoonlijk assistent op zich neemt. In dergelijk geval wordt door de inspectiediensten vaak niet aanvaard dat er sprake is van een gezagsrelatie tussen budgethouder en assistent, waardoor een essentieel bestanddeel om van een arbeidsovereenkomst te kunnen spreken, ontbreekt. Als dat het geval is, zal een takenovereenkomst gesloten dienen te worden (zie verder).

Wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst, wordt de budgethouder als werkgever beschouwd en moet hij in die hoedanigheid voldoen aan alle verplichtingen op het vlak van het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht en het fiscaal recht.

Dienstbode of ander huispersoneel?

Naargelang van de prestaties die PA uitoefent, zal deze als dienstbode of als ander huispersoneel beschouwd worden.

De PA zal als dienstbode beschouwd worden indien hij hoofdzakelijk manuele prestaties van huishoudelijke aard (kuisen, strijken, boodschappen doen) voor de budgethouder uitoefent. Voor alle informatie over de tewerkstelling van een dienstbode kan u onze fiche over de dienstboden raadplegen.

Oefent hij hoofdzakelijk manuele prestaties van niet-huishoudelijke aard (tuinieren, klussen, privéchauffeur) of intellectuele prestaties uit (gezelschap houden, privéverpleging,…), dan zal de PA als ander huispersoneel beschouwd worden. Voor alle informatie over de tewerkstelling van ander huispersoneel kan u onze fiche over het ander huispersoneel raadplegen.

Opgelet! Een kwalificatie als ‘ander huispersoneel’ vinden we niet terug in de Arbeidsovereenkomstenwet. Deze werknemers hebben een gewoon arbeiders- of bediendecontract.

In de praktijk zal de persoonlijk assistent meestal als ander huispersoneel gekwalificeerd worden, omdat hij de persoon met een handicap bijstaat met allerhande taken, hem overal naar toe brengt, verzorgt,... en dus niet louter huishoudelijke taken vervult.

De takenovereenkomst

Om aan de problematiek van de gezagsrelatie tegemoet te komen, werd de takenovereenkomst in het leven geroepen. Dit is de overeenkomst inzake persoonlijke assistentie die gesloten wordt tussen de budgethouder en een familielid dat tot de tweede graad verwant is of met een persoon die deel uitmaakt van het gezin van de budgethouder. 

In dit kader is er dus geen gezagsrelatie tussen budgethouder en PA.  

Opgelet! Indien uit feiten zou blijken dat er toch een gezagsrelatie aanwezig is, is er wel sprake van een arbeidsovereenkomst, met alle gevolgen van dien[2].

Met welke personen?

Met familieleden tot de tweede graad worden bedoeld: de echtgenoot, de ouders, de kinderen, de grootouders, de kleinkinderen, de broers en de zussen. Ook de schoonfamilie in dezelfde graad valt hier in principe onder.

Met personen die deel uitmaken van hetzelfde gezin wordt de personen bedoeld die op hetzelfde adres als de budgethouder gedomicilieerd zijn.

Opmerking: De hierboven bedoelde personen moeten meerderjarig zijn. Indien ze minderjarig zijn, mag met hen geen takenovereenkomst gesloten worden (zie hiervoor de volgende vraag).

Arbeidsovereenkomst én takenovereenkomst

Een budgethouder heeft steeds de mogelijkheid, uiteraard binnen de grenzen van zijn budget, om meerdere assistenten in dienst te nemen. Het is dus mogelijk dat hij met een bepaalde assistent een arbeidsovereenkomst zal moeten sluiten en met een andere assistent een takenovereenkomst.

 


[1] Indien de PAB-er minderjarig is, moet een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten gesloten worden.

[2] De RSZ gaat er normaalgezien vanuit dat er tussen familieleden geen gezag mogelijk is, terwijl de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een genuanceerder standpunt inneemt. Zij stellen immers dat het een feitenkwestie is, die geval per geval bekeken moet worden. Bij betwisting zal elk der partijen het al dan niet bestaan van een gezagsrelatie moeten aantonen.

Mogen minderjarigen als PA tewerkgesteld worden?

Studentenovereenkomst

Ook minderjarigen kunnen als PA tewerkgesteld worden[1]. Zij mogen echter enkel met een studentenovereenkomst tewerkgesteld worden[2].

De minderjarige moet de toestemming van zijn ouders of voogd hebben vooraleer hij deze tewerkstelling kan aanvatten. Deze toestemming moet gegeven worden via het modeldocument dat het VAPH hiervoor heeft opgesteld en moet vóór de ingangsdatum van de overeenkomst aan het VAPH bezorgd worden. 

Opmerking: aangezien een studentenovereenkomst een arbeidsovereenkomst (voor tewerkstelling van studenten) is, moet u, om te weten welke regels u voor de minderjarige PA dient toe te passen, telkens kijken onder de uitleg voor de arbeidsovereenkomsten.

Geen takenovereenkomst

De wetgeving bepaalde vroeger uitdrukkelijk dat studentenovereenkomsten alleen in aanmerking komen voor vergoeding in het kader van het PAB of PVB als de persoonlijke assistent geen bloed- of aanverwant is tot de tweede graad, noch deel uitmaakt van het gezin van de budgethouder of van de persoon met een handicap voor wie het PAB of PVB werd toegekend. Deze bepaling werd geschrapt in 2021[3]. Echter, doordat nog steeds vereist is dat de minderjarige student met een studentenovereenkomst wordt tewerkgesteld, zijn de takenovereenkomsten per definitie nog steeds uitgesloten voor een minderjarige PA. Een studentenovereenkomst is namelijk altijd een arbeidsovereenkomst.

Een oplossing kan zijn om de minderjarige PA aan te werven via een uitzendkantoor. Op die manier stelt de problematiek van de gezagsrelatie zich niet. Deze wordt namelijk beoordeeld ten opzichte van de werkgever. Wanneer men met een uitzendkantoor werkt, is deze laatste de juridische werkgever. Ten opzichte van het uitzendkantoor heeft men geen familierelatie en deze kan de minderjarige PA dus wel met een studentenovereenkomst bij u aan het werk stellen.

Conclusie

Momenteel is tewerkstelling als PA enkel mogelijk voor minderjarigen die geen naaste familie of gezinslid zijn van de budgethouder of de persoon met een handicap aan wie het PAB of PVB is toegekend, aangezien er verplicht een studentenovereenkomst (en dus geen takenovereenkomst) gesloten moet worden, tenzij men via een uitzendkantoor werkt.

 


[1] Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015, Belgisch Staatsblad van 11 maart 2015.

[2] Een overeenkomst met een organisatie die vrijwilligers ter beschikking stelt is ook mogeijk, maar hiervoor komt Securex niet tussen.

[3] Artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap van 5 maart 2021.

Welke vermeldingen moeten in de overeenkomst opgenomen worden?

Principe

Zowel in de arbeidsovereenkomst als in de takenovereenkomst moeten minstens de volgende vermeldingen voorkomen[1]:

De arbeidsovereenkomst

Wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst, is de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten van toepassing. De budgethouder-werkgever zal dus de bepalingen van deze wet dienen na te leven.

Dit houdt ondermeer in dat er bijkomende verplichte vermeldingen in de overeenkomst opgenomen zullen moeten worden in geval de arbeidsovereenkomst gesloten wordt met bijvoorbeeld een student of indien het een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid betreft. Voor meer informatie over welke soort arbeidsovereenkomst gesloten kan worden, verwijzen we u naar de fiche “Arbeidsovereenkomsten – Algemene bepalingen”.

U kan een model van een PA-arbeidsovereenkomst in bijlage vinden.

Opgelet, het gaat hier om een basisdocument, dat enkel gebruikt kan worden indien u een meerderjarige PA aanwerft voor een voltijdse tewerkstelling of een deeltijdse tewerkstelling met een vast uurrooster. Wilt u een variabel uurrooster voorzien of een minderjarige PA tewerkstellen, dan moeten bijkomende vermeldingen in het contract opgenomen worden. Uw Legal advisor kan u hierbij helpen.

De takenovereenkomst

De takenovereenkomst valt niet onder de arbeidsovereenkomstenwet. De budgethouder moet de bepalingen van deze wet dan ook niet naleven. Niets belet hem echter om zich op deze wet te baseren om bijkomende zaken in de takenovereenkomst op te nemen. We raden evenwel aan om ervoor te zorgen dat de takenovereenkomst niet te veel op een arbeidsovereenkomst zou gaan lijken, dit om te vermijden dat de takenovereenkomst in geval van betwisting alsnog als een arbeidsovereenkomst gekwalificeerd zou worden.

We raden ook ten zeerste aan om te bepalen in welke gevallen en op welke wijze de overeenkomst wordt beëindigd. Zo kan de budgethouder bijvoorbeeld bepalen dat de takenovereenkomst wordt beëindigd wanneer hij geen PAB of PVB meer toegekend krijgt. 

U kan een model van takenovereenkomst in bijlage vinden. Wenst u bijkomende bepalingen op te nemen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw Legal advisor.

 


[1] Artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000.

Model van takenovereenkomst

U kan een model van takenovereenkomst in bijlage vinden. Wenst u bijkomende bepalingen op te nemen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw Legal advisor.

Wat is de toepasselijke arbeidsduur?

De arbeidsovereenkomst

Dienstbode

Voor de regels inzake arbeidsduur die op een dienstbode van toepassing zijn, klik hier.

Ander huispersoneel

Voor de regels inzake arbeidsduur die op ander huispersoneel van toepassing zijn, klik hier.

De takenovereenkomst

De takenovereenkomst valt niet onder de Arbeidswet. De budgethouder en de PA zijn dus niet gebonden door de bepalingen inzake de arbeidsduur. Wel moet in de takenovereenkomst de gemiddelde wekelijkse prestatieduur opgenomen worden (zie hiervoor de vorige vraag).

Kan een persoonlijk assistent ’s nachts en op zondag tewerkgesteld worden?

De arbeidsovereenkomst

Dienstbode

De regels inzake nachtarbeid zijn niet van toepassing op de dienstboden. Hij kan in principe dus 's nachts tewerkgesteld worden.

Voor de regels inzake zondagarbeid die op een dienstbode van toepassing zijn, klik hier.

Ander huispersoneel

Het ander huispersoneel valt zowel onder de bepalingen betreffende de nachtarbeid als betreffende de zondagarbeid. Hij mag in principe dus niet op zondag noch 's nachts tewerkgesteld worden.

Indien de PA evenwel “geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verleent”, mag hij wel 's nachts tewerkgesteld worden[1].

Valt de PA niet onder bovenvermelde uitzondering, dan laat de Arbeidswet ook nachtarbeid toe voor werken waarvoor een permanentie noodzakelijk wordt geacht[2]. Of deze uitzondering ingeroepen kan worden voor de taken van een PA is volgens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een feitenkwestie. Hierover kan dus best op voorhand het advies van het Toezicht op de sociale wetten ingewonnen worden, om vervelende verrassingen te vermijden.

Voor zondagarbeid bestaan er momenteel evenwel geen uitzonderingen.

De takenovereenkomst

De takenovereenkomst valt niet onder de Arbeidswet. Het verbod op nachtarbeid en zondagarbeid is dan ook niet van toepassing. De budgethouder en de PA kunnen dus overeenkomen dat er tijdens de nacht gewerkt wordt of dat er prestaties op zondag geleverd worden. Zij kunnen eventueel ook voorzien dat hiervoor een extra vergoeding betaald wordt.[1] Artikel 36, 9° van de Arbeidswet van 16 maart 1971.

[2] Artikel 37 §2 van de Arbeidswet van 16 maart 1971.

Heeft de PA recht op jaarlijkse vakantie?

JA. Zowel de PA tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst als de PA tewerkgesteld met een takenovereenkomst vallen onder de vakantiewetgeving.

Deze wetgeving is immers van toepassing op de personen die onder de socialezekerheidsreglementering voor werknemers vallen en dit is ook het geval voor de PA tewerkgesteld met een takenovereenkomst[1].

 


[1] Artikel 3, 10°en 11° van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

Welke verplichtingen heeft de budgethouder?

Dimona-aangifte

Als de PA aan de sociale zekerheid onderworpen is, moet de budgethouder steeds een Dimona-aangifte voor zijn PA doen.

Dit is altijd het geval bij een takenovereenkomst en bij een arbeidsovereenkomst voor dienstboden. Bij een arbeidsovereenkomst voor ander huispersoneel kan er vrijstelling van RSZ-bijdragen zijn in geval van beperkte tewerkstelling. Hiervoor verwijzen we naar de vraag “Moeten er socialezekerheidsbijdragen voor de PA betaald worden?

Arbeidsreglement

Wanneer de budgethouder ander huispersoneel in dienst heeft, is hij verplicht om een arbeidsreglement op te stellen.

Stelt hij daarentegen enkel dienstboden of PA met een takenovereenkomst tewerk, dan is een arbeidsreglement niet verplicht.

Arbeidsongevallenverzekering

De budgethouder is verplicht voor alle PA die hij tewerkstelt, ongeacht hun statuut, een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

De budgethouder moet in principe niet aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

De VZW Onafhankelijk Leven, die de belangen van de budgethouders behartigt, raadt evenwel toch aan om bij een externe dienst aan te sluiten, en dit omwille van:

Specifieke verplichtingen voor dienstboden

De werkgever van een dienstbode moet nog enkele specifieke verplichtingen naleven, bijvoorbeeld op het vlak van werkkledij. U kan deze hier nalezen.

Welk loon moet de budgethouder betalen?

De arbeidsovereenkomst

De budgethouders die een PA met een arbeidsovereenkomst tewerkstellen, moeten de bepalingen over het minimumloon (GMMI) naleven. Sinds 2019 is ook een eindejaarspremie verplicht. Tot slot moeten ze de regels rond de kosten van verplaatsingen (terugbetaling van vervoerskosten en tussenkomst voor dienstverplaatsingen), zoals vastgesteld binnen het paritair subcomité nr. 319.102 naleven.

Om de actuele bedragen te kennen, verwijzen we u naar de rubriek Sectoraal.

Opgelet! Vergoedingen voor dienstverplaatsingen mogen niet met het PAB-budget (wel met PVB-budget) betaald worden, maar moeten uit de eigen middelen gefinancierd worden[1].

De takenovereenkomst

De hierboven beschreven loonregels gelden enkel voor PA die met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld worden[2].  De budgethouders die een PA met een takenovereenkomst tewerkstellen, zijn dus niet verplicht ze te volgen.

 


[1] Bestedingsregels PAB van het VAPH, terug te vinden op hun website.

[2] Artikel 12, 1° van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000.

   

Moeten er socialezekerheidsbijdragen voor de PAB-er betaald worden?

Principe

Arbeidsovereenkomst voor ander huispersoneel

Voor het antwoord op deze vraag, klik hier.

Arbeidsovereenkomst voor dienstboden

Voor het antwoord op deze vraag, klik hier.

Takenovereenkomst

De PA die met een takenovereenkomst tewerkgesteld zijn, moeten steeds aan de RSZ onderworpen worden[1].

Doelgroepverminderingen

Voor zover ze aan de specifieke voorwaarden ervan voldoen, kunnen de budgethouders voor hun PA, ongeacht hun statuut, van de doelgroepverminderingen genieten.

Werkloosheidsuitkeringen

Specifiek voor de PA met een takenovereenkomst heeft de RVA laten weten dat deze eveneens in aanmerking komen voor werkloosheidsuitkeringen, aangezien ze socialezekerheidsbijdragen betalen.  Het maakt hierbij niet uit dat hun takenovereenkomst beëindigd kan worden zonder opzeg of vergoeding, bijvoorbeeld omdat het PAB of PVB op is.

De uitkeringsaanvraag geschiedt bij analogie gebruik makend van een formulier C4, waarop volgende vermelding wordt aangebracht "betreft geen arbeidsovereenkomst - arbeid als persoonlijke assistent onderworpen aan RSZ in toepassing van art. 3, 10° (PAB) of art. 3, 11° (PVB) van het KB van 28.11.1969".

Uiteraard zal het recht op uitkeringen enkel worden geopend indien de betrokken PA voldoende arbeidsdagen bewijst.

 


[1] Artikel 3, 10° en 11° van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

Wat zijn de gevolgen op fiscaal vlak?

Principe

De inkomsten van een PA zijn in de regel belastbaar als beroepsinkomsten in de personenbelasting en moeten dan ook door hem in zijn aangifte worden vermeld. 

Voor zover het maandloon de minimumbedragen bereikt, moet er op het loon van de PA bedrijfsvoorheffing ingehouden worden, ongeacht of ze aan de sociale zekerheid onderworpen zijn of niet. De gewone regels zijn op hen van toepassing.  De werkgever moet hen ook elk jaar een fiscale fiche 281.10 overhandigen.

Persoon ten laste

De vraag of een familielid dat ten laste is van de budgethouder, te zijnen laste kan blijven als hij PA van deze budgethouder wordt, werd door de fiscus positief beantwoord.

De fiscus stelt immers dat artikel 145 WIB92 niet van toepassing is, aangezien het door de budgethouder ontvangen PAB of PVB voor hemzelf geen in de inkomstenbelastingen belastbare inkomsten uitmaakt. Hierdoor zijn de door de budgethouder aan een PA betaalde inkomsten voor hem dus in principe niet aan te merken als aftrekbare beroepskosten.

Artikel 145, WIB 92 is derhalve wel van toepassing zodra de budgethouder enigerlei bedrag als bezoldigingen, werkelijk of fictief, verleend of toegekend aan personen (bv. een kind) – andere dan zijn echtgenoot – die deel uitmaken van zijn gezin, als beroepskosten aftrekt.

Overzichtstabel

Voor een algemeen overzicht van de zaken waarop u dient te letten bij de tewerkstelling van een P, klik hier.

Hoe wordt de overeenkomst beëindigd?

De arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan beëindigd worden via de algemene wijzen waardoor verplichtingen uitdoven, zoals de gerechtelijke ontbinding, de nietigverklaring en overmacht. Daarnaast bestaan er echter enkele specifieke beëindigingswijzen die eigen zijn aan de arbeidsovereenkomst, met name:

De budgethouder die de arbeidsovereenkomst met zijn PA wenst te beëindigen, zal dus moeten nagaan welke van deze beëindigingswijzen hij kan toepassen. U vindt alle informatie hierover in ons dossier “Beëindiging van de arbeidsovereenkomst”.

Bijzonderheid: beëindiging bij overlijden

Indien de budgethouder overlijdt, stopt eveneens het recht op PAB of PVB en heeft dit het einde van de arbeidsovereenkomst tot gevolg. De wet bepaalt immers dat indien de dood van de werkgever het einde van de activiteit tot gevolg heeft, het overlijden van de werkgever tot het einde van de arbeidsovereenkomst leidt.

In dat geval zijn de normale opzegregels dan ook niet van toepassing, maar heeft de PA recht op een billijke vergoeding waarvan het bedrag moet worden vastgesteld door de rechter.

Bij overlijden van de budgethouder, kan maximaal een vierde van het bedrag dat de budgethouder wou gebruiken als cashgedeelte, besteed worden aan verbrekingsvergoedingen.

Als aan de hand van kostenstaten aangetoond wordt dat het jaarbudget niet volstaat om de verbrekingsvergoedingen te betalen, dan kan het VAPH maximaal een vierde van het bedrag dat de budgethouder wou gebruiken als cashgedeelte, extra toekennen om de verbrekingsvergoedingen te betalen.

De takenovereenkomst

Er zijn geen specifieke regels voorzien om een einde te maken aan de takenovereenkomst. Wij raden dan ook ten zeerste aan om in de overeenkomst zelf te bepalen in welke gevallen en op welke wijze de overeenkomst wordt beëindigd. Zo kan de budgethouder bijvoorbeeld bepalen dat de takenovereenkomst wordt beëindigd wanneer hij geen PAB of PVB meer toegekend krijgt. Hierbij hoeft geen opzegtermijn of opzegvergoeding nageleefd te worden, aangezien het geen arbeidsovereenkomst betreft.

Recht op werkloosheidsuitkeringen

De RVA heeft laten weten dat de PA ook in dat geval aanspraak kan maken op werkloosheidsuitkeringen. Hiervoor moet hij uiteraard wel voldoende arbeidsdagen (in de PA-tewerkstelling) kunnen bewijzen. De PA dient zijn uitkeringen aan te vragen aan de hand van de C4 waarop de volgende vermelding wordt aangebracht: "betreft geen arbeidsovereenkomst - arbeid als persoonlijke assistent onderworpen aan RSZ in toepassing van art. 3, 10° (PAB) of art. 3, 11° (PVB) van het KB van 28.11.1969".

Geen recht op outplacement

De PA van wie de takenovereenkomst beëindigd wordt, zal geen recht hebben op een outplacementbegeleiding, aangezien de wetgeving uitdrukkelijk vermeldt dat enkel werknemers die verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst, recht hebben op outplacement.

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?