E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Verplichte verzekering

Afsluiten van het contract

Waarvoor dient de verzekering arbeidsongevallen?

De verzekering arbeidsongevallen komt tussen voor de ongevallen overkomen aan werknemers, die een letsel veroorzaken en die gebeurd zijn:

De wet van 10 april 1971 bepaalt welke schade gedekt is. De wettelijke waarborgen zijn:

De vergoedingen en renten zijn een percentage van de werkelijke bezoldiging beperkt tot een wettelijk loonplafond.

Wanneer en voor wie moet de werkgever een arbeidsongevallenverzekering afsluiten?

Wacht niet te lang

De werkgever moet zijn personeel verzekeren tegen arbeidsongevallen vanaf de eerste dag dat hij hen tewerkstelt. Dat betekent heel concreet:

Fedris sanctioneert werkgevers die de verplichtingen niet nageleefd hebben.

Wie is gedekt door de verzekering?

De verzekering dekt enkel de personeelsleden en niet de werkgever zelf. De werkgever kan voor zichzelf een facultatieve persoonlijke verzekering afsluiten.

Hij moet volgende personeelsleden verzekeren:

o Werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst
o Leerjongens met leerovereenkomst
o Uitzendkrachten
o Onthaalouders
o Kunstenaars

o Dienstboden
o Studenten
o Werknemers die bij bepaalde oogsten worden ingezet
o Bezoldigde animators, leiders en monitoren van socio-culturele manifestaties en sportmanifestaties
o Onbezoldigde stagiairs 
   De verzekering is hier af te sluiten door de onderwijsinstelling

 

Wat zijn de gevolgen wanneer de werkgever geen verzekering afgesloten heeft?

Sancties

Niet-verzekering kan leiden tot een driedubbele sanctie:

Berekening van de bijdrage aan het Fonds

De jaarlijkse bijdrage is een percentage van het wettelijke loonplafond. Dit percentage stijgt naarmate de werknemers langer onverzekerd blijven:

- 2,5% als de periode maximum 3 maanden duurt
- 3% als de periode meer dan 3 maanden doch minder dan 7 maanden duurt
- 4% als de periode meer dan 6 doch minder dan 13 maanden duurt
- 5% als de periode meer dan 12 maanden duurt

De jaarlijkse bijdrage wordt per twaalfden berekend en geldt per werknemer.

Voorbeeld

Een werkgever neemt op 1 januari 2017 zes werknemers in dienst. Hij sluit zijn verzekering pas af op 22 april 2017.

- Het wettelijke loonplafond voor 2017 bedraagt 42.270,08 euro.
- De bijdrage bedraagt 3% (4 maanden onverzekerd).
- De bijdrage bedraagt 42.270,08 x 3% x 4/12 x 6 werknemers = 2.536,20 euro

Wat is de kostprijs van de verzekering?

Bedrag van de premie

De premie hangt af van:

De activiteit en functie bepalen de toe te passen premievoet. Hoe hoger het risico, hoe hoger de premievoet.
Deze premievoet wordt toegepast op de totale brutoloonmassa, beperkt tot het wettelijk loonplafond per persoon.

Concreet

Bij het afsluiten van het contract, betaalt de werkgever een voorlopige premie. Deze is berekend in functie van het aantal opgegeven werknemers en hun geschatte brutoloon.
Jaarlijks ontvangt de verzekeraar de effectieve lonen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Hierop berekent hij de definitieve premie.
De werkgever krijgt dan een afrekening waarbij hij naargelang het geval een gedeelte van de premie terugkrijgt of moet bijbetalen.

De werkgever doet er goed aan zijn verzekeraar op de hoogte van grote wijzigingen in zijn personeelsbestand. Op die manier vermijdt hij onaangename verrassingen bij de afrekening.

Offerte-aanvraag

Wenst u een offerte voor een verzekering bij Securex? Mail naar insurance@securex.be

Wat is de kostprijs van de verzekering?

Bedrag van de premie

De premie hangt af van:

De activiteit en functie bepalen de toe te passen premievoet. Hoe hoger het risico, hoe hoger de premievoet.
Deze premievoet wordt toegepast op de totale brutoloonmassa, beperkt tot het wettelijk loonplafond per persoon.

Concreet

Bij het afsluiten van het contract, betaalt de werkgever een voorlopige premie. Deze is berekend in functie van het aantal opgegeven werknemers en hun geschatte brutoloon.
Jaarlijks ontvangt de verzekeraar de effectieve lonen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Hierop berekent hij de definitieve premie.
De werkgever krijgt dan een afrekening waarbij hij naargelang het geval een gedeelte van de premie terugkrijgt of moet bijbetalen.

De werkgever doet er goed aan zijn verzekeraar op de hoogte van grote wijzigingen in zijn personeelsbestand. Op die manier vermijdt hij onaangename verrassingen bij de afrekening.

Offerte-aanvraag

Wenst u een offerte voor een verzekering bij Securex? Mail naar insurance@securex.be

Wat is de duurtijd van het contract?

De duur van het contract mag in regel niet langer zijn dan één jaar. Met wederzijds akkoord van de werkgever en de verzekeringsonderneming kan de duurtijd vastgesteld worden op drie jaar.

De duur moet, indien nodig, verlengd worden met de periode die de datum van het ingaan van het contract scheidt van 1 januari van het jaar dat erop volgt.
Voorbeeld: een contract ingegaan op 16 mei 2015, loopt tot en met 31 december 2016.

In welke gevallen moet een buitenlandse werkgever geen verzekering afsluiten?

In principe is iedere (Belgische of buitenlandse) werkgever die personeel tewerkstelt dat geheel of gedeeltelijk onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid, wettelijk verplicht een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten vanaf de eerste dag van tewerkstelling van de werknemer(s).

Hierop is één strike uitzondering voor bepaalde buitenlandse werkgevers.

Een werkgever uit een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte moet geen aparte verzekering afsluiten in België wanneer:

· hij personen tewerkstelt die onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid en

· die tegelijkertijd ook tewerkgesteld zijn bij een Belgische werkgever die tot dezelfde groep van ondernemingen behoort als de buitenlandse werkgever, voor zover de volgende voorwaarden vervuld zijn:

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?