E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Verplichte verzekering

Formaliteiten tijdens de looptijd van het contrat

Wanneer moet de werkgever melden dat hij een nieuwe werknemer in dienst genomen heeft?

Bij de aanvang van zijn contract, wordt aangeduid welke categorieën van werknemers gedekt worden door het verzekeringscontract, bijvoorbeeld: arbeiders, bedienden zonder verplaatsing en bedienden met verplaatsing.

Bij de aanwerving van nieuwe medewerkers zijn er dan twee mogelijkheden:

Wat als de functie van een werknemer wijzigt?

Bij de aanvang van het contract, wordt aangeduid welke categorieën van werknemers gedekt worden door het verzekeringscontract, bijvoorbeeld: arbeiders, bedienden zonder verplaatsing en bedienden met verplaatsing.

Als de functie van een werknemer wijzigt, zijn er twee mogelijkheden:

Wat moet de werkgever doen bij een naamswijziging van zijn onderneming?

Zodra de naamswijziging officieel is, dient de werkgever ons dit te melden.

De gevolgen zijn verschillend naargelang zijn bedrijf een nieuw ondernemingnummer heeft gekregen of niet.

Blijft het ondernemingsnummer hetzelfde?
De bestaande polis mag behouden blijven. We maken wel een bijvoegsel van naamswijziging op dat de werkgever ons ondertekend terugstuurt.

Wijzigt het ondernemingsnummer?
We zetten de bestaande polis stop en maken een nieuwe polis op.

Wat moet de werkgever doen bij een wijziging van de activiteit van zijn onderneming?

Zodra de activiteit van zijn onderneming wijzigt, brengt de werkgever ons hiervan op de hoogte zodat we een bijvoegsel kunnen opmaken. Een wijziging van de activiteit kan een wijziging in premie betekenen naargelang de inhoud van het nieuwe risico.

Als hij ons de wijziging van de activiteit niet meldt, loopt hij het risico niet verzekerd te zijn.

Zijn evenementen zoals teambuildings en voetbalwedstrijden verzekerd?

Als de werkgever een evenement organiseert voor zijn personeel, dient hij ons vooraf een aantal gegevens over te maken zodat wij een gepaste dekking kunnen geven. Wij hebben een antwoord nodig op volgende vragen:

Op basis van de antwoorden op bovenstaande vragen, wordt bekeken welke dekking aangewezen is en of een bijpremie dient aangerekend te worden.

Welke formaliteiten moet de werkgever vervullen bij een buitenlandse dienstopdracht van één van zijn werknemers?

Vóór de aanvang van de buitenlandse dienstopdracht met verhoogd risico dient de werkgever ons, op straffe van niet-verzekering, te contacteren en volgende gegevens door te geven:

In functie hiervan wordt bekeken of een bijpremie al dan niet aangerekend moet worden.

Buitenlandse dienstopdrachten zonder verhoogd risico dienen niet doorgegeven te worden voor zover het personeel al verzekerd is voor beroepsverplaatsingen.

De notie ‘verhoogd risico' wordt bepaald door de bestemming, de aard en duurtijd van de opdracht.

Alleen de ongevallen die gerelateerd zijn met het werk zijn gedekt. De werkgever kan wel een bijkomende verzekering Privé-leven afsluiten zodat ook de ongevallen buiten de beroepsactiviteit gedekt zijn in het buitenland.

Hoe en wanneer kan de werkgever zijn contract opzeggen?

Normaal wordt het contract stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één of drie jaar (zie vorige vraag). Indien de werkgever deze stilzwijgende verlenging wil vermijden, dient hij zijn contract op te zeggen via een aangetekend schrijven dat minstens drie maanden vóór de vervaldag van het contract ter post is afgegeven.

Heeft de werkgever geen personeel meer in dienst? Het is voldoende dat hij ons hiervan op de hoogte brengt. We maken dan een bijvoegsel van stopzetting op dat de werkgever ons ondertekend terugstuurt.