E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Steunmaatregelen

Federaal > Algemeen overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen

Inhoudstafel - Algemeen overzicht van de federale tewerkstellingsmaatregelen

 

Structuur van de tewerkstellingsmaatregelen

Om u toe te laten de tewerkstellingsmaatregelen die u bij de aanwerving van een werknemer zou kunnen genieten, te bundelen, geven we u in deze fiche een overzicht van de voornaamste federale tewerkstellingsmaatregelen. 

Opgelet! Het merendeel van de tewerkstellingsmaatregelen zijn geregionaliseerd. Het is dus belangrijk om ook de verschillende regionale rubrieken in dit dossier te raadplegen.

U vindt een overzicht van de federale en regionale maatregelen onder de rubriek "Algemeen overzicht" van dit dossier.

Verschillende soorten tewerkstellingsmaatregelen

Vermindering van de patronale bijdragen aan de sociale zekerheid

De werkgever kan nog gelijktijdig 2 soorten verminderingen van werkgeversbijdragen in de sociale zekerheid genieten: de structurele vermindering van de sociale lasten[1] en, onder bepaalde voorwaarden, een doelgroepvermindering.

Indien de werknemer voor een zelfde tewerkstelling in aanmerking komt voor meerdere doelgroepverminderingen, moet de werkgever een keuze maken.  Uiteraard mag hij de voordeligste nemen.

Het totale bedrag van de vermindering van de socialezekerheidsbijdragen (structurele vermindering en doelgroepvermindering) mag in geen geval hoger zijn dan het bedrag van de bijdragen die voor de betrokken werknemer verschuldigd zijn.  Als dit toch het geval is, primeert de structurele vermindering op de doelgroepvermindering.  Men zal dus in de eerste plaats de doelgroepvermindering beperken en daarna de structurele vermindering, voor zover dat nog nodig is.

Alle doelgroepverminderingen, met uitzondering van drie doelgroepverminderingen, zijn geregionaliseerd (zie hierna). De structurele vermindering blijft daarentegen een federale maatregel, waarvan u dus kan genieten ongeacht uw regio.

Activering van de werkloosheidsuitkeringen of werkuitkering

Een andere vorm van tewerkstellingsmaatregel is de activering van de werkloosheidsuitkeringen. In het geval van activering, ontvangt de betrokken werknemer een werkuitkering (activering van zijn werkloosheidsuitkeringen, hoewel hij niet meer werkloos is) van zijn betalingsorganisme (vakbond of hulpkas). De werkgever trekt de werkuitkering af van het nettoloon van zijn werknemer. Hierdoor vermindert zijn loonkost.  

De activering mag gecumuleerd worden met de verminderingen van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid. Het bedrag van deze steun mag echter de werkelijk gedragen loonkost van de werkgever niet overschrijden.

De toekenning van deze tewerkstellingsmaatregel hangt voortaan enkel af van de regio’s. Er is niets meer voorzien op federaal niveau.

Andere tewerkstellingsmaatregelen

Daarnaast bestaan er nog een aantal tewerkstellingsmaatregelen waar we nu niet verder op ingaan. U vindt hierover de nodige informatie in dit dossier.

 


[1] Ingevolge de tax shift is structurele vermindering van de sociale lasten geëvolueerd naar een maatregel die focust op de lage en middenlonen. Voor meer informatie, zie onze fiche "Structurele vermindering van de sociale lasten”.

Regionalisering

Ingevolge de 6de Staatshervorming werden de meeste doelgroepverminderingen geregionaliseerd:

 

Wat is de structurele vermindering?

De structurele lastenvermindering is een maatregel tot vermindering van de patronale basisbijdragen van de sociale zekerheid.  Het bedrag van de vermindering varieert in functie van de categorie waartoe de werknemer behoort, zijn kwartaalloon en het volume van zijn prestaties.  Het wordt met behulp van precieze wiskundige formules berekend.

De structurele lastenvermindering geldt zowel voor arbeiders als bedienden en dit tijdens de volledige duur van de tewerkstelling. De werknemer moet bij de aanwerving geen enkel specifiek statuut bezitten op het vlak van leeftijd, werkloosheid, scholing, ....

Als gevolg van de tax shift-maatregelen is de structurele vermindering geëvolueerd naar een steunmaatregel die gericht is op de lage en middenlonen[1].  De vermindering zal dus haar structurele karakter verliezen en niet meer 'automatisch' gelden voor iedereen.  Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we u naar onze fiche over de structurele vermindering.  U vindt deze terug in dit dossier, onder het federale luik.

Profiel van de werkgever

Privésector

Publieke sector

Profiel van de werknemer

Volledig onderworpen werknemers

Opgedeeld in 3 categorieën

Voordelen[2]

Complement voor lage en middenlonen (< € 9.400,01/kwartaal voor categorie 1)

Voor categorie 1 werd zowel het basisbedrag als het supplement voor de hoge lonen afgeschaft, waardoor enkel werknemers met een laag of middenloon nog aanspraak maken op de vermindering

Gecorrigeerde pro rata voor deeltijders

Procedure

Geen enkele specifieke formaliteit vereist

 


[1] Toch voor wat de categorieën 1 en 3 betreft. Voor categorie 2, de werkgevers van de Sociale Maribel, heeft de structurele vermindering min of meer zijn oude vorm behouden.

[2] In dit overzicht bespreken we enkel de voordelen voor de werknemers van categorie 1. Voor de werknemers van categorieën 2 en 3 verwijzen we u naar onze fiche over de structurele vermindering.

 

Wat is de doelgroepvermindering eerste aanwervingen?

Werkgevers kunnen voor hun eerste 6 aanwervingen van de volgende voordelen genieten:

 • voor de eerste werknemer zijn geen patronale basisbijdragen verschuldigd en dit voor onbepaalde duur[1];
 • voor de tweede tot zesde werknemer kunnen ze van een forfaitaire vermindering van de patronale basisbijdragen genieten tijdens een aantal kwartalen verspreid over een periode van 20 kwartalen die vanaf het kwartaal van aanwerving begint te lopen. Het aantal kwartalen en het verminderingsbedrag zijn geharmoniseerd voor de derde tot en met de zesde werknemer.

 

De werknemer moet aan geen enkele specifieke voorwaarde voldoen. De vermindering is bovendien niet gekoppeld aan een bepaalde werknemer. De werkgever kan dus elk kwartaal vrij bepalen voor welke werknemer hij de doelgroepvermindering toepast.

Profiel van de werkgever

 • privésector
 • werkgever nog nooit onderworpen aan de sociale zekerheid of gedurende 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van aanwerving niet meer onderworpen geweest à 1ste aanwerving
 • werkgever met 2 werknemers in dienst, maar maximum 1 werknemer onderworpen tijdens de 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van aanwerving à 2de aanwerving
 • werkgever met 3 werknemers in dienst, maar maximum 2 werknemers onderworpen tijdens de 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van aanwerving à 3de aanwerving
 • werkgever met 4 werknemers in dienst, maar maximum 3 werknemers onderworpen tijdens de 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van aanwerving à 4de aanwerving
 • werkgever met 5 werknemers in dienst, maar maximum 4 werknemers onderworpen tijdens de 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van aanwerving à 5de aanwerving
 • werkgever met 6 werknemers in dienst, maar maximum 5 werknemers onderworpen tijdens de 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van aanwerving à 6de aanwerving
 • ! in dezelfde technische bedrijfseenheid

Profiel van de werknemer

aan minstens 1 tak van de sociale zekerheid onderworpen (behalve uitzonderingen)

geen specifiek profiel

Voordelen

 • 1ste aanwerving: geen basisbijdragen[2] voor onbepaalde duur
 • 2de aanwerving: € 1.550 (5 kwartalen), € 1.050 (4 kwartalen)  en € 450 (4 kwartalen)
 • 3de tot 6de aanwerving: € 1.050 (9 kwartalen) en € 450 (4 kwartalen)

in een totale periode van 20 kwartalen (keuze van kwartalen en van werknemer)

Gecorrigeerde pro rata voor deeltijders

Procedure

geen enkele specifieke formaliteit vereist

 


[1] Deze maatregel is op 1 januari 2016 in werking getreden, en moest oorspronkelijk aflopen op 31 december 2020.  De vrijstelling werd echter voor onbepaalde duur verlengd.

[2] Enkel voor aanwervingen tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020.

 

Wat is de doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek?

De werkgevers die hun wekelijkse arbeidsduur met minstens een volledig uur onder de 38 uur verminderen of die de vierdagenweek in hun onderneming invoeren, kunnen voor de betrokken werknemers gedurende een aantal kwartalen een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen in de sociale zekerheid verkrijgen. Hoe groter de arbeidsduurvermindering, hoe groter de doelgroepvermindering.

Profiel van de werkgever

Privésector en bepaalde autonome overheidsbedrijven
Die hun arbeidsduur met minstens een volledig uur onder dan 38 uur verminderen of een vierdagenweek invoeren

Profiel van de werknemer

Voltijdse werknemer betrokken bij de arbeidsduurvermindering
Betrokken deeltijdse werknemer van wie het loon aangepast moest worden

Voordelen per werknemer

 • 37 uur of minder: € 400 / 8 kwartalen
 • 36 uur of minder: € 400 / 12 kwartalen
 • 35 uur of minder: € 400 / 16 kwartalen
 • vierdagenweek: € 400 / 4 kwartalen
 • beiden: € 1000 gedurende maximum 4 kwartalen

Procedure

3 verplichte vermeldingen in de Dmfa
Wijziging arbeidsreglement


Wat zijn de voordelen in geval van herstructurering?

Aflevering van de verminderingskaart herstructureringen

Collectief ontslag aangekondigd voor 1 januari 2016

In dit geval wordt de kaart afgeleverd door de RVA.

Collectief ontslag aangekondigd vanaf 1 januari 2016

Sinds 1 januari 2017 levert de RVA geen herstructureringskaart meer af aan werknemers uit het Vlaams Gewest, tenzij in geval van een intergewestelijke tewerkstelling.

Sinds respectievelijk 1 juli 2017 en 1 oktober 2017 leveren de FOREM (Wallonië, Franstalig gedeelte) en ACTIRIS (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) geen verminderingskaarten meer af die het recht openen voor een nieuwe werkgever.

Tenslotte levert de RVA geen verminderingskaart herstructurering meer af sinds 1 januari 2019 in de Duitstalige Gemeenschap.

De kaart die het recht opent op de vermindering voor de werknemer wordt echter wel nog steeds door de RVA afgeleverd.

In het kader van een herstructurering van een onderneming kunnen 3 voordelen worden toegekend:

Enkel het tweede punt van dit voordeel (vermindering van de persoonlijke bijdragen van de werknemer) is federaal gebleven.

U vindt een overzicht van de toegekende voordelen in de onderstaande tabel (herstructureringen bij collectief ontslag aangekondigd als van 7 april 2009).

Herstructurering bij collectief ontslag aangekondigd vanaf 7 april 2009

Profiel van de werkgever

Onderneming in herstructurering:

 • collectief ontslag en naleving van de informatie- en consultatieprocedure van de werknemers en de kennisgeving naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • oprichting van een tewerkstellingscel
 • outplacementaanbod aan alle ontslagen werknemers en ingeschreven in de tewerkstellingscel.

Voordelen voor de onderneming in herstructurering

(regionale bevoegdheid)

Terugbetaling van de effectief gemaakte outplacementkosten[1].

Raadpleeg de regionale sites van de instellingen die bevoegd zijn (Forem, VDAB, Actiris) voor meer informatie.

Voordelen voor de werknemer

(federale bevoegdheid)

Forfaitaire vermindering van € 133,33 per maand (voltijds) van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen tijdens de tewerkstellingsperiodes gelegen tijdens de periode die loopt:

 • vanaf de eerste tewerkstelling aangevat tijdens de geldigheidsperiode van de verminderingskaart herstructureringen;
 • tot het einde van het tweede kwartaal volgend op de begindatum van die eerste tewerkstelling (maximum 3 kwartalen).

Opgelet! Deze vermindering wordt enkel toegekend indien de werknemer een refertemaandloon heeft van maximum:

 • 4.595,03 wanneer de werknemer op het ogenblik van de aanwerving minstens 30 jaar is (enkel voor aanwervingen vanaf 1 januari 2018[2]);
 • 3.133,34 wanneer de werknemer op het ogenblik van de aanwerving minder dan 30 jaar is.

Voordelen voor de nieuwe werkgever (regionale bevoegdheid)

Forfaitaire vermindering van de patronale basisbijdragen van de sociale zekerheid: deze korting werd in alle regio's afgeschaft.

De vermindering kan nog genoten worden in de Duitstalige Gemeenschap in het kader van de overgangsmaatregelen, enkel voor werknemers aangeworven vóór 1 januari 2019.  In dat geval gelden specifieke loonplafonds. U kan deze terugvinden op de website van de RSZ.

Procedure

Verminderingskaart herstructureringen:

 • automatisch uitgereikt door de RVA / FOREM / ACTIRIS (lees de preciseringen over de aflevering van de kaart aan het einde van deze vraag) aan de werknemer die voldoet aan de voorwaarden om als werknemer ontslagen in het kader van een herstructurering beschouwd te worden
 • geldig vanaf de datum van de aankondiging van het collectief ontslag tot 12 maanden, gerekend van datum tot datum, volgend op de datum van de inschrijving bij de tewerkstellingscel.

 


[1] Artikel 15/2 van het koninklijk besluit van 9 maart 2006.

[2] Voor de werknemers van 30 jaar en ouder die al in dienst waren voor 1 januari 2018, blijft het plafond van het 4de kwartaal van 2017 van toepassing, te weten 4.647,49 euro.

 

Wat zijn de voordelen voor het vast personeel in de Horeca?

Sinds 1 januari 2014 krijgen bepaalde horecawerkgevers een bijdragevermindering voor 5 vaste voltijdse werknemers naar keuze, gedurende een onbeperkt aantal kwartalen. Deze vermindering geldt niet voor extra’s en studenten.

Profiel van de werkgever

Privésector  - Werkgevers die onder PC nr. 302 vallen en die:

 • maximum 49 werknemers tewerkstellen;
 • over een geregistreerde kassa beschikken van de eerste tot de laatste dag van het kwartaal[1];
 • en het begin en het einde van de aanwezigheid van de werknemers registreren (via de geregistreerde kassa of een alternatief systeem van dagelijkse aanwezigheidsregistratie gelinkt aan de Dimona)

Profiel van de werknemer

Voltijds vast personeel in de horeca

Voordelen per werknemer

Forfaitaire vermindering van de patronale basisbijdragen van de sociale zekerheid ten bedrage van:

 • € 500 per kwartaal en per werknemer tijdens een onbeperkt aantal kwartalen;
 • € 800 per kwartaal en per werknemer indien de werknemer jonger is dan 26 jaar op het einde van het kwartaal.

De vermindering wordt per kwartaal voor maximum 5 werknemers toegekend.

Procedure

De aanwezigheidsregistratie uitvoering voor elke dag van het kwartaal (via kassa of alternatief systeem) en over een door de fiscus erkende geregistreerde kassa beschikken

 


[1] De verplichting om een geregistreerde kassa te hebben, geldt enkel voor ondernemingen waarvan het omzetcijfer uit maaltijden minimum 25.000 euro zonder BTW bedraagt.