E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Steunmaatregelen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest > Doelgroepverminderingen > Onthaalouders

Onthaalouders

De doelgroepvermindering voor onthaalouders behoort tot de geregionaliseerde doelgroepverminderingen. De regelgeving is echter ongewijzigd gebleven. Voor meer informatie, klik hier.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest > Doelgroepverminderingen > Oudere werknemers

Doelgroepverminderingen en regionalisering

De werkgever die een werknemer in dienst neemt wiens profiel overeenstemt met dat van een doelgroep kan gedurende een aantal kwartalen een forfaitaire trimestriële vermindering van zijn basisbijdragen voor de sociale zekerheid genieten. Men spreekt van een 'doelgroepvermindering'.

In België bestaan er twee soorten van doelgroepverminderingen:

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is op 1 oktober 2017 een hervorming van de tewerkstellingsmaatregelen in werking getreden. Voor de oudere werknemers blijft er een doelgroepvermindering bestaan, maar er werden ook andere tewerkstellingsmaatregelen - o.a. activeringen - in het leven geroepen. U vindt hierover meer informatie in de andere fiches van dit dossier.

In deze fiche bespreken we de doelgroepvermindering oudere werknemers zoals ze van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De algemene principes die van toepassing zijn op de doelgroepverminderingen zijn ongewijzigd.  U vindt meer informatie hierover in dit dossier.

Wat is de doelgroepvermindering oudere werknemers?

De werkgever kan een doelgroepvermindering oudere werknemers genieten wanneer hij een volledig aan de sociale zekerheid onderworpen werknemer in dienst neemt of tewerkstelt die minstens 57 jaar oud is en van wie het kwartaalloon lager is dan of gelijk is aan 11.142,68 euro[1].   

 


[1] Loonplafond vanaf het 4de kwartaal 2021.

 

Welke werkgevers komen in aanmerking?

Alle werkgevers van de private en de publieke sector kunnen de doelgroepvermindering voor oudere werknemers genieten, voor zover ze een werknemer tewerkstellen die verbonden is aan een  vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Door echter het profiel van de werknemers te beperken tot diegenen die aan alle basisregelingen van de sociale zekerheid onderworpen zijn, zijn sommige werkgevers uit de privésector en vele werkgevers uit de openbare sector uitgesloten.

Welke werknemers komen in aanmerking voor de doelgroepvermindering?

Principe

Behoren tot de doelgroep oudere werknemers, de werknemers die:

Statuut van de werknemer

Het statuut van de werknemer (arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger, ...), de aard en duur van de arbeidsovereenkomst (onbepaalde duur, bepaalde duur, vervangingsovereenkomst, ...) en het werkrooster (voltijds of deeltijds) zijn in principe niet belangrijk.

Indien de werknemer echter tijdens het kwartaal minder dan 27,5% van volledige kwartaalprestaties van een voltijder werkt, zal er geen vermindering toegekend worden. Deze minimumgrens geldt echter niet voor bepaalde werknemers.

Deze werknemers zullen met andere woorden toch de doelgroepvermindering kunnen genieten, ook al hebben ze in het betrokken kwartaal minder dan 27,5% van volledige kwartaalprestaties van een voltijder gepresteerd.

Uitsluitingen

Vier types werknemers geven geen recht op de doelgroepvermindering.

De werknemers uit een ander gewest

De werknemers verbonden aan een vestigingseenheid gelegen in het Vlaamse of het Waalse Gewest komen niet voor deze doelgroepvermindering in aanmerking. Ze kunnen eventueel wel het recht openen op een gelijkaardige doelgroepvermindering uit een ander gewest.

De werknemers in bepaalde activiteitensectoren

De categorieën 2 en 3 zoals voorzien in de reglementering van de structurele lastenverlaging komen niet voor deze doelgroepvermindering in aanmerking.

De niet aan de sociale zekerheid onderworpen werknemers

In de privésector kunnen de volgende werknemers geen recht geven op de doelgroepvermindering geven vermits ze, indien bepaalde voorwaarden vervuld worden, niet aan de sociale zekerheid onderworpen zijn:

De werknemers die gedeeltelijk aan de sociale zekerheid onderworpen zijn

In de privésector kunnen de volgende personen geen recht geven op de doelgroepvermindering vermits ze, indien bepaalde voorwaarden vervuld worden, niet aan alle basistakken van de sociale zekerheid onderworpen zijn:

In de overheidssector zijn de meeste ambtenaren en contractuele werknemers niet onderworpen aan alle socialezekerheidsstelsels. Zij komen dus evenmin in aanmerking voor de vermindering.

 


[1] Vóór 1 juli 2018 moest de werknemer de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben. De nieuwe leeftijdsvoorwaarde (57 jaar) is ook van toepassing op de reeds lopende verminderingen vóór deze datum.

[2] Loonplafond vanaf het 4de kwartaal 2021.

[3] De toekenning van de vermindering eindigt de laatste dag van het kwartaal waarin de werknemer 65 jaar wordt.

 

Welk voordeel geniet de werkgever?

Principe

Er geldt slechts één bedrag voor de vermindering van de basiswerkgeversbijdragen in de sociale zekerheid voor oudere werknemers in Brussel. Dit bedraagt 1.000 euro per kwartaal voor een voltijdse werknemer met een volledige tewerkstelling in dat trimester[1].

De vermindering wordt toegekend:

Vanaf dat ogenblik zouden enkel oudere werknemers van 57 tot en met 64 jaar een forfaitaire werkuitkering kunnen genieten van 1.000 euro.

Deeltijdse en/of onvolledige kwartaalprestaties: proportioneel met correctie

De bedragen vermeldt in de tabel gelden voor voltijdse, volledige kwartaalprestaties en worden per tewerkstelling berekend[4]. Werknemers met deeltijdse en/of onvolledige kwartaalprestaties genieten een proportionele vermindering, evenwel met een correctie die varieert naargelang de prestaties hoger of lager zijn dan 80%, 55% of 27,5% van volledige kwartaalprestaties van een voltijder. Voor meer informatie over deze proportionalisering, klik hier.

 


[1] Er werd geen overgangsmaatregel voorzien. Het nieuwe forfait is dus ook van toepassing op de reeds lopende verminderingen vanaf het derde trimester van 2018.

[2] Indien de overeenkomst een einde neemt tijdens het kwartaal waarin de werknemer 55 jaar wordt, wordt de vermindering voor dat kwartaal alsnog toegekend.

[3] De vermindering eindigt immers op de laatste dag van het kwartaal van de 65 jaar van de werknemer.

[4] Zodra een element van de tewerkstelling wordt gewijzigd, moet er een nieuwe berekening worden gemaakt. De elementen van de tewerkstelling zijn: de werkgeverscategorie, de werknemerscategorie, de datum waarop de arbeidsbetrekking aanvangt en eindigt, het nummer van het bevoegde paritaire (sub)comité voor de uitgeoefende activiteit, het aantal dagen per week in de arbeidsregeling, de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de referentiepersoon, het type van arbeidsovereenkomst (voltijds of deeltijds).

 

Hoe verloopt de procedure?

Op de DmfA (de trimestriële RSZ-aangifte) vermeldt de werkgever voor elke oudere werknemer afzonderlijk de doelgroepvermindering en, in voorkomend geval, de structurele vermindering waarop hij recht heeft.  Hij moet tevens de codes die met deze verminderingen overeenstemmen opgeven.

Het sociaal secretariaat Securex vervult deze formaliteiten automatisch voor de klanten die deze doelgroepvermindering kunnen genieten.

Welke cumulaties zijn toegestaan?

U vindt het antwoord op deze vraag door hier te klikken.

We vestigen uw aandacht erop dat de doelgroepvermindering "oudere werknemers" gecumuleerd kan worden met een activering van de werkloosheidsuitkeringen (werkuitkering), ongeacht of deze in Brussel (Activa Brussels of Activa Brussels verminderde arbeidsgeschiktheid) of in een andere regio wordt toegekend.

Wat gebeurt er in geval van wijziging van de juridische structuur van de werkgever?

Wanneer de werkgever, natuurlijk of rechtspersoon, zijn activiteit stopzet, worden de verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen die hij geniet in principe ook beëindigd, zelfs indien de onderneming met personeel aan een nieuwe werkgever (juridische entiteit) die de rechten en plichten overneemt, overgedragen werd.

In bepaalde, strikte hypotheses van wijziging van de juridische structuur van de werkgever kunnen de doelgroepverminderingen echter behouden blijven[1]

In het geval van de doelgroepvermindering voor oudere werknemers stelt het probleem zich eigenlijk niet.  Indien zowel de werkgever als de werknemers aan de voorwaarden voldoen, zal de doelgroepvermindering toegekend worden, wat in de meeste gevallen dus zo zal zijn, omdat de werknemer steeds aan de leeftijdsvoorwaarde blijft voldoen.

 


[1] Programmawet van 27 december 2004, Belgisch Staatsblad van 31 december 2004, 2de editie.

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

Brussels Hoofdstedelijk Gewest > Doelgroepverminderingen > Vast personeel in de Horecasector

Vast personeel in de Horecasector

De doelgroepvermindering "vast personeel in de Horecasector" is een federale maatregel gebleven. Voor meer informatie, klik hier.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest > Doelgroepverminderingen > Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek

Collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek

De doelgroepvermindering "collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek" is een federale maatregel gebleven. Voor meer informatie, klik hier.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest > Doelgroepverminderingen > Algemene principes

Doelgroepverminderingen - Algemene principes

De algemene principes betreffende de doelgroepverminderingen gelden voor alle gewesten.  U vindt ze dan ook in de federale rubriek.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest > Doelgroepverminderingen > Contractuele vervangers in de openbare sector

Contractuele vervangers in de openbare sector

De doelgroepvermindering voor contractuele vervangers in de openbare sector behoort tot de geregionaliseerde doelgroepverminderingen. De regelgeving is echter ongewijzigd gebleven. Voor meer informatie, klik hier.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest > Doelgroepverminderingen > Eerste aanwervingen

Eerste aanwervingen

De doelgroepvermindering "eerste aanwervingen" is een federale maatregel gebleven. Voor meer informatie, klik hier.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest > Doelgroepverminderingen > Gesubsidieerde contractuelen

Gesubsidieerde contractuelen

De doelgroepvermindering voor gesubsidieerde contractuelen behoort tot de geregionaliseerde doelgroepverminderingen. De regelgeving is echter ongewijzigd gebleven. Voor meer informatie, klik hier.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest > Doelgroepverminderingen > Huispersoneel

Huispersoneel

De doelgroepvermindering voor huispersoneel behoort tot de geregionaliseerde doelgroepverminderingen. De regelgeving is echter ongewijzigd gebleven. Voor meer informatie, klik hier.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest > Doelgroepverminderingen > Kunstenaars

Kunstenaars

De doelgroepvermindering voor kunstenaars behoort tot de geregionaliseerde doelgroepverminderingen. De regelgeving is echter ongewijzigd gebleven. Voor meer informatie, klik hier.