E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Steunmaatregelen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest > Activeringen > Werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid - Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’

Lees even dit…

Sinds 1 oktober 2017 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een eigen doelgroepenbeleid.

Voor de langdurig niet-werkende werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid neemt de tewerkstellingssteun de vorm aan van een activering van de werkloosheidsuitkeringen, 'Activa Brussels met verminderde arbeidsgeschiktheid' genaamd.

Naast deze maatregel werd ook een activeringsmaatregel in het leven geroepen voor de langdurige werkzoekenden (Activa Brussels). Deze maatregel komt in een aparte fiche aan bod.

Belangrijk om weten is dat de activeringssteun enkel wordt toegekend aan werkzoekenden die hun hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben.

In deze fiche bespreken we enkel de Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’. Wenst u te weten welke andere tewerkstellingsmaatregelen er nog bestaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in één van de andere regio’s of op federaal vlak, raadpleeg dan de andere fiches van ons dossier Tewerkstellingsmaatregelen.

Wat is de Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’?

Dankzij de Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’ geniet de niet-werkende langdurig werkzoekende met een verminderde arbeidsgeschiktheid die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verblijft een werkuitkering gedurende een periode van 36 maanden.

De werkgever kan het bedrag van de werkuitkering die zijn werknemer ontvangt, aftrekken van het nettolloon van deze werknemer. Hierdoor daalt zijn loonkost.

Deze steun wordt slechts toegekend indien de werkzoekende zijn hoofdverblijfplaats heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Welke werkgevers komen in aanmerking?

Alle werkgevers uit de privésector (verbonden aan de Belgische sociale zekerheid) komen in aanmerking voor de voordelen van Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’.

In de openbare sector komen de volgende werkgevers in aanmerking wanneer ze werknemers contractueel (niet statutair) in dienst nemen:

 

Welke werknemers komen in aanmerking ?

Voorwaarden

Om recht te hebben op een werkuitkering in het kader van de Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’, moet de werknemer over een Activa Brussels-attest beschikken. Om dit te kunnen krijgen, moet hij op het ogenblik van de aanvraag of op de dag vóór de indiensttreding gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:

Uitgesloten werknemers

 


[1] Om dit te bepalen, wordt er gekeken naar de plaats van inschrijving in het bevolkingsregister/de gegevens van de Kruispuntbank.

[2] Indien de werknemer verhuist naar een ander gewest, vervalt het recht op de werkuitkering. Er bestaat in Brussel wel de politieke wil om het recht op de activering te behouden bij verhuis naar een andere gewest. Om dit te realiseren dient er nog een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende regio's gesloten te worden worden (zie de vraag “Wat gebeurt er bij verhuis van de werknemer?").

[3] In het kader van activering van werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid is het niet vereist dat ze niet-werkende werkzoekenden zijn gedurende 12 maanden.

[4] In tegenstelling tot de Activa Brussels is er geen enkele specifieke voorwaarde verbonden aan de arbeidsovereenkomst.

[5] De werkzoekende moet dus minstens 18 jaar oud zijn.

[6] Concreet zal de werkuitkering niet meer worden toegekend vanaf de maand die volgt op de maand van de 65ste verjaardag.

Welke werknemers die een verminderde arbeidsongeschiktheid hebben?

Onder werkzoekende met een verminderde arbeidsgeschiktheid wordt verstaan:

Hoeveel bedraagt de werkuitkering en hoe lang wordt ze toegekend?

De werknemer krijgt een werkuitkering gedurende een periode van 36 kalendermaanden[1]. Deze bedraagt (voor een voltijdse werknemer):

De werkuitkering wordt geproratiseerd bij deeltijdse tewerkstelling en wordt bovendien berekend in functie van de effectieve prestaties van de werknemer gedurende de betrokken maand.

Concreet wordt het bedrag van de werkuitkering berekend door het maximale bedrag van de werkuitkering voor een voltijder (750 of 600 euro) te vermenigvuldigen met een breuk:

Aantal uren waarvoor loon verschuldigd is in de kalendermaand

----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

4 x (gemiddelde wekelijkse werkduur van referentiepersoon + bezoldigde uren inhaalrust)

Het bedrag van de werkuitkering wordt steeds begrensd tot het nettoloon waarop de werknemer voor de betreffende maand recht heeft.

 


[1] De maand van indiensttreding telt mee voor de berekening.

Hoe verloopt de procedure?

Formaliteiten te vervullen door de werknemer

Aanvraag Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’-attest binnen de 30 dagen

De werknemer vraagt uiterlijk de 30ste dag na zijn indiensttreding het Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’-attest aan. Met dit attest bevestigt Actiris dat de werkzoekende aan de voorwaarden voor de toekenning van de Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’ voldoet. De datum van ontvangst van de aanvraag bij Actiris wordt beschouwd als de indieningsdatum.

Wanneer de aanvraag van het Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’-attest laattijdig ingediend wordt, wordt de periode waarin de voordelen toegekend kunnen worden, verminderd met de periode die aanvangt op de dag van de indiensttreding en die afloopt op de laatste dag van de maand waarin de datum valt van de laattijdige aanvraag van het attest.

Het Activa Brussels-attest ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’ heeft een geldigheidsduur van 12 maanden en is geldig voor elke indienstneming die binnen haar geldigheidsduur valt.

Overgangskaart

Een overgangskaart wordt afgeleverd door Actiris aan de werkzoekenden die nog over een geldige 'oude' (federale) kaart beschikken (voor de resterende geldigheidsperiode) en:

Aanvraag van de werkuitkering binnen de 4 maanden

De werknemer dient bij de aanvang van zijn tewerkstelling een uitkeringsaanvraag in via zijn uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas), samen met een kopie van de arbeidsovereenkomst of de Activa-bijlage. Hieruit blijkt onder andere dat het een arbeidsovereenkomst met verminderde arbeidsgeschiktheid betreft.

Het aanvraagdossier moet toekomen op het werkloosheidsbureau binnen een termijn van 4 maanden volgend op de maand van indiensttreding. De werknemer heeft er elk belang bij om zijn dossier op tijd in te dienen. In geval van laattijdige ontvangst van het volledig dossier, mag de werkgever voor de periode die voorafgaat aan de maand van de laattijdige ontvangst, de werkuitkering immers niet in mindering brengen van het door hem te betalen nettoloon[1]. Deze periode is dan ook definitief verloren.

Het aanvraagformulier en de Activa-bijlage zijn beschikbaar op de website van Actiris.

De werknemer wordt via zijn uitbetalingsinstelling geïnformeerd dat zijn dossier in orde is. Indien de werknemer geen werkuitkering aanvraagt, wordt deze niet toegekend.

Formaliteiten te vervullen door de werkgever

Zoals voorheen wordt de werkgever via de RVA op de hoogte gebracht dat zijn werknemer het recht opent op een werkuitkering.

Om ervoor te zorgen dat de werkuitkering aan de werkzoekende wordt uitbetaald, vult de werkgever maandelijks een elektronische aangifte van het sociaal risico in, met als opschrift e-ASR-Werkloosheid: scenario 8 (of WECH 8).

Indien u bij het Sociaal Secretariaat Securex aangesloten bent, wordt deze aangifte automatisch voor u gedaan. U dient uw client advisor uiteraard wel te informeren dat uw werknemer recht heeft op een activering Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’.

 


[1] De werkgever mag ook niet, zoals in het verleden, via een bijlage aan de arbeidsovereenkomst aantonen dat de werkuitkering daadwerkelijk is afgetrokken geweest vanaf de eerste betaling van het loon. Actiris stelt immers dat de werkgever de werkuitkering niet mag aftrekken vooraleer hij de toestemming heeft gekregen van de RVA.

Wat gebeurt er indien de werknemer opnieuw in dienst treedt bij dezelfde werkgever?

Opmerking vooraf: onder 'dezelfde werkgever' moet ook worden verstaan 'dezelfde werkgeversgroepering'.

Aanwerving binnen de 12 maanden

Principe: geen werkuitkering

De Activa Brussel[1] ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’ wordt niet toegekend wanneer de werknemer opnieuw door dezelfde werkgever in dienst genomen wordt binnen een periode van 12 maanden die volgt op het einde van de aanvankelijke arbeidsovereenkomst die het recht op het voordeel heeft geopend.

De Brusselse regering heeft immers duurzame tewerkstellingen een boost willen geven, en wenst geen meerdere overeenkomsten voor bepaalde duur.

Voorbeelden:

Principe

Nieuwe overeenkomst binnen de 12 maanden

Met onderbreking

Geen recht op voordelen

Uitzondering 1: verderzetting van het voordeel bij verlenging

Als de oorspronkelijke overeenkomst die het recht op de voordelen geopend heeft tegen dezelfde voorwaarden en zonder onderbreking verlengdwordt, worden de voordelen tegen dezelfde voorwaarden behouden, voor zover de toekenningsperiode van het recht niet uitgeput is.

Weekenden, feestdagen of inhaalrust worden niet als een onderbreking tussen twee tewerkstellingsperiodes beschouwd als ze buiten de duur van de arbeidsovereenkomst vallen.

Voorbeeld: wanneer de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst eindigt op een vrijdag en de daaropvolgende maandag verlengd wordt, dan wordt dit niet als een onderbreking beschouwd, omdat er enkel een weekend tussen ligt.

Er moet geen nieuwe aanvraag voor de werkuitkering ingediend worden. De bijlage aan de overeenkomst moet echter wel overgemaakt worden aan de uitbetalingsinstelling van de werknemer (die het zal overmaken aan de RVA).

Uitzondering 1

Verlenging van oorspronkelijke overeenkomst

Zonder onderbreking en tegen dezelfde voorwaarden

De voordelen worden verder toegekend

Uitzondering 2: contract van onbepaalde duur na contract van bepaalde duur

Als de werknemer eerst aangeworven werd met een contract van bepaalde duur en nadien wordt aangeworven met een contract van onbepaalde duur, dan is de regel dat er geen werkuitkering wordt toegekend wanneer de werknemer binnen de 12 maanden opnieuw wordt aangeworven, niet van toepassing.

In dit geval herbegint de Activa Brussel ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’ niet bij 0, maar lopen de voordelen verder. Er moet enkel een nieuwe aanvraag voor uitkeringen ingediend worden. De overeenkomst van onbepaalde duur moet in elk geval overgemaakt worden aan de uitbetalingsinstelling van de werknemer (die het zal overmaken aan de RVA).

Uitzondering 2

AOOT volgt (binnen de 12 maanden) op een geactiveerd AOBT  

Met onderbreking

De voordelen worden verder toegekend

Uitzondering 3: wanneer de oorspronkelijke overeenkomst het recht op de voordelen niet opende

Indien de eerste arbeidsovereenkomst waarmee de werknemer bij de werkgever tewerkgesteld was geen recht op de Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’ opende, dan zal de werkgever recht hebben op deze steunmaatregel indien hij de werknemer nadien opnieuw aanwerft met een overeenkomst die het recht wel opent, ook al gebeurt dit binnen de 12 maanden na de eerste aanwerving. In dit geval voorziet de reglementering immers dat er geen wachttijd doorlopen moet worden tussen de beide contracten.

De tweede aanwerving moet uiteraard nog wel binnen de geldigheidsduur van het Activa Brussels-attest ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’ vallen. De werknemer moet dus in bezit zijn van een attest tijdens de eerste initiële arbeidsovereenkomst. Indien de aanvraag is ingediend op het moment van de tweede aanwerving, is de werknemer immers geen niet-werkende werkzoekende meer.

Opmerking: indien een contract van bepaalde duur die niet geactiveerd werd, gevolgd wordt door een bijlage, dan kan de activering niet opgestart worden. Er moet een nieuwe overeenkomst gesloten worden, opdat de activering kan plaatsvinden.

Uitzondering 3

Nieuwe overeenkomst (binnen de 12 maanden) die volgt op de eerste niet-geactiveerde overeenkomst

Met of zonder onderbreking

De voordelen starten bij de 2de arbeidsovereenkomst

Aanwerving na 12 maanden

Indien de werknemer na een periode van 12 maanden opnieuw wordt aangeworven door dezelfde werkgever, zal hij niet meer van een eventueel saldo van werkuitkeringen kunnen genieten. Hij zal daarentegen wel opnieuw van de Activa Brussels kunnen genieten indien hij opnieuw aan de vereiste voorwaarden voldoet en over een geldige Activa Brussel-attest beschikt. De teller wordt dan opnieuw op nul gezet en een nieuwe activeringsperiode van 30 maanden zal ingaan.

Principe

Nieuwe overeenkomst na 12 maanden

 

De voordelen starten terug vanaf 0

Zelfde redenering indien er 'oude' Activa-voordelen niet uitgeput zijn

Dezelfde regels als hierboven uiteengezet gelden indien er nog een openstaand saldo van voordelen is in het kader van de oude Activa-reglementering (KB van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden). In dit geval kunnen de voordelen echter maximum behouden worden tot uiterlijk 31 december 2018 (einddatum van overgangsmaatregelen).

 


[1] Deze regel geldt ook voor de opleidingssteun.

Wat gebeurt er wanneer de werknemer opnieuw in dienst treedt bij een andere werkgever?

Wanneer een werknemer opnieuw met een arbeidsovereenkomst in dienst treed bij een andere werkgever tijdens de geldigheidsperiode van het Brussel Activa ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’-attest, dan opent dit opnieuw het recht op Activa Brussel vanaf 0.

Wat gebeurt er bij verhuis van de werknemer?

Werknemer verhuist vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar een ander gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst de overdraagbaarheid van de werkuitkering in te voeren, opdat deze behouden zou kunnen blijven wanneer de werknemer verhuist naar buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om dit waar te maken dient echter een samenwerkingsakkoord gesloten te worden met de andere regio's, maar dit is tot nu toe nog niet gebeurd.

De werknemer die het recht op een Brusselse activering heeft geopend en die verhuist naar een ander gewest, verliest dus momenteel nog zijn recht op een Brusselse werkuitkering. Concreet betekent dit dat de werkuitkering niet meer betaald zal worden vanaf de maand die volgt op de maand waarin de hoofdverblijfplaats veranderd is.

Werknemer die zijn hoofverblijfplaats vestigt in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Werknemers die naar Brussel verhuizen, verliezen hierdoor, indien zij hiervoor in aanmerking kwamen, de werkuitkering van hun oorspronkelijke gewest. U vindt bovendien bijkomende informatie onder de vraag "Wat zijn de overgangsmaatregelen?".

Wat zijn de cumulregels met andere tewerkstellingsmaatregelen?

Niet-toegelaten cumuls

Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’ is niet cumuleerbaar met:

Deze maatregelen kunnen wel gecumuleerd worden indien ze toegekend worden op verschillende tijdstippen in de loopbaan van de werknemer.

Toegelaten cumuls

Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’ kan gecumuleerd worden met verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen, zoals de structurele vermindering van de sociale lasten en een doelgroepvermindering (korting op de patronale socialezekerheidsbijdragen), ook wanneer het een doelgroepvermindering uit een ander gewest betreft[1].

U dient er wel rekening mee te houden dat de tewerkstellingssteun de loonkost van de betrokken werknemer niet mag overschrijden.

 


[1] Het is inderdaad perfect mogelijk dat uw werknemer een activering geniet in Brussel, omdat hij daar zijn hoofdverblijfplaats heeft, maar u als werkgever een doelgroepvermindering geniet in een andere gewest, omdat de werknemer daar verbonden is aan een vestigingseenheid.

Wanneer wordt de werkuitkering geweigerd?

Actiris weigert in 2 gevallen om een werkuitkering toe te kennen voor een werknemer die in principe aan de voorwaarden voldoet. Dat is het geval wanneer:

Samenvattende tabel: opeenvolgende overeenkomsten en specifieke omstandigheden

Hieronder kunt u de verschillende samenvattende tabellen van situaties die zich kunnen voordoen bij opeenvolgende contracten of in specifieke omstandigheden[1].

Wedertewerkstelling bij dezelfde werkgever binnen de 12 maanden

Principe

Nieuwe arbeidsovereenkomst binnen de 12 maanden

Met onderbreking (of zonder onderbreking maar niet tegen dezelfde voorwaarden)

Geen recht op voordelen

 Uitzondering 1

Verlenging van 1ste geactiveerde arbeidsovereenkomst

 Zonder onderbreking en tegen dezelfde voorwaarden

Toekenning voordelen blijven behouden

Bijlage/nieuwe overeenkomst (geen bijlage na AOBT)

1ste niet-geactiveerde arbeidsovereenkomst: voordelen starten vanaf 2de overeenkomst

Uitzondering 2

AOOT volgt (binnen de 12 maanden) op een geactiveerde AOBT

Met onderbreking (of zonder onderbreking maar onder andere voorwaarden)

De voordelen worden verder toegekend

Uitzondering 3

Nieuwe overeenkomst (binnen de 12 maanden) die volgt op de eerste niet-geactiveerde overeenkomst

Met of zonder onderbreking

De voordelen starten bij 2de arbeidsovereenkomst

Wedertewerkstelling bij dezelfde werkgever na 12 maanden

Principe

Nieuwe arbeidsovereenkomst

Na 12 maanden

De voordelen starten terug vanaf 0

Wedertewerkstelling bij een andere werkgever

Principe

Nieuwe arbeidsovereenkomst

/

De voordelen starten terug vanaf 0

Overgangsmaatregelen oude regelgeving – wedertewerkstelling bij dezelfde werkgever na 12 maanden

 Principe

Nieuwe arbeidsovereenkomst binnen de 12 maanden

Met onderbreking

Geen recht op voordelen

Verlenging binnen de 12 maanden

Zonder onderbreking

De voordelen van het “oude regime” blijven behouden tot het openstaand saldo is opgebruikt en tot uiterlijk 31 december 2018

Aanpassing uurrooster tijdens dezelfde overeenkomst

Nieuwe arbeidsovereenkomst (AOBT 6 maanden en +)

Ten minste halftijds

/

Recht op de voordelen

Nieuwe arbeidsovereenkomst (AOBT 6 maanden en +)

Ten minste halftijds

Vermindering van de arbeidstijd tot minder dan halftijds

Verlies van het recht op de voordelen

Nieuwe arbeidsovereenkomst (AOBT 6 maanden en +)

Minder dan halftijds

Verhoging van de arbeidstijd tot ten minste halftijds

De voordelen starten zodra het werkrooster ten minste halftijds is

Vervangingsovereenkomst

Principe

Ten minste halftijds

Duur niet verduidelijkt

De voordelen starten bij de aanvang van de tewerkstelling

 

Ten minste halftijds

Zelfde functie als een ontslagen personeelslid

Hoofddoel verkrijgen van de voordelen

Geen recht op de voordelen

 


[1] Deze tabellen zijn opgesteld in overeenstemming met de informatie die verkregen werd van Actiris.

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

Brussels Hoofdstedelijk Gewest > Activeringen > Langdurig werkzoekenden - Activa Brussels

Lees even dit…

Sinds 1 oktober 2017 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een eigen doelgroepenbeleid.

Voor de langdurig niet-werkende werkzoekenden neemt de tewerkstellingssteun de vorm aan van een activering van de werkloosheidsuitkeringen, 'Activa Brussels' genaamd. Er wordt geen vermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen meer toegekend[1]. Sommige andere categorieën van werkzoekenden worden met langdurig werkzoekenden gelijkgesteld.

Naast deze maatregel werd ook een activeringsmaatregel in het leven geroepen voor de werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid (Activa Brussels verminderde arbeidsgeschiktheid). Deze maatregel komt in een aparte fiche aan bod.

Belangrijk om weten is dat de activeringssteun enkel wordt toegekend aan werkzoekenden die hun hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben.

In deze fiche bespreken we enkel de Activa Brussels of 'generieke’ Activa. Wenst u te weten welke andere tewerkstellingsmaatregelen er nog bestaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in één van de andere regio’s of op federaal vlak, raadpleeg dan de andere fiches van ons dossier Tewerkstellingsmaatregelen.

 


[1] Er werden echter overgangsmaatregelen bepaald voor langdurig werkzoekenden die uiterlijk op 30 september 2017 in dienst traden. Voor meer informatie, raadpleeg ons algemeen overzicht van de (overgangs-)maatregelen.

Wat is de Activa Brussels?

Dankzij de 'Activa Brussels' geniet de niet-werkende langdurig werkzoekende die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verblijft een werkuitkering gedurende een periode van 30 maanden.

De werkgever kan het bedrag van de werkuitkering die zijn werknemer ontvangt, aftrekken van het nettoloon van deze werknemer. Hierdoor daalt zijn loonkost.

Deze steun wordt slechts toegekend indien de werkzoekende zijn hoofdverblijfplaats heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Welke werkgevers komen in aanmerking?

Alle werkgevers uit de privésector (verbonden aan de Belgische sociale zekerheid) komen in aanmerking voor de voordelen van Activa Brussels.

In de openbare sector komen de volgende werkgevers in aanmerking wanneer ze werknemers contractueel (niet statutair) in dienst nemen:

 

Welke werknemers komen in aanmerking ?

Voorwaarden

Om recht te hebben op een werkuitkering in het kader van de Activa Brussels, moet de werknemer over een Activa Brussels-attest beschikken. Om dit te kunnen krijgen, moet hij op het ogenblik van de aanvraag of op de dag vóór de indiensttreding gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen:

Uitgesloten werknemers

 


[1] Om dit te bepalen, wordt er gekeken naar de plaats van inschrijving in het bevolkingsregister/de gegevens van de Kruispuntbank.

[2] Indien de werknemer verhuist naar een ander gewest, vervalt het recht op de werkuitkering. Er bestaat in Brussel wel de politieke wil om het recht op de activering te behouden bij verhuis naar een andere gewest. Om dit te realiseren dient er nog een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende regio's gesloten te worden (zie de vraag “Wat gebeurt er bij verhuis van de werknemer?”).

[3] De periodes waarin de werknemer als werkzoekende was ingeschreven en tegelijkertijd werkte (bv. deeltijds werk), komen dus niet in aanmerking.

[4] De inschrijvingsperiodes als niet-werkende werkzoekende bij een gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst van een ander gewest worden hiermee gelijkgesteld. De werknemer moet wel ingeschreven zijn bij Actiris op het ogenblik van de indienstredding.

[5] Gerekend in een 6-dagenstelsel.

[6] De voorwaarde om tewerkgesteld te worden met een overeenkomst van ten minste zes maanden geldt niet indien de niet-werkende werkzoekende aangeworven wordt als invoeginterim.

[7] De werkzoekende moet dus minstens 18 jaar oud zijn.

[8] Concreet zal de werkuitkering niet meer worden toegekend vanaf de maand die volgt op de maand van de 65ste verjaardag.

Welke werknemers zijn vrijgesteld van de inactiviteitsvoorwaarde?

Specifieke groepen

Om de aanwerving van werkzoekenden uit de hieronder vermelde specifieke doelgroepen nog meer te bevorderen, moeten zij niet voldoen aan de inactiviteitsvoorwaarde van minstens 312 dagen:

Reeds tewerkgesteld via een tewerkstellingsbevorderende maatregel of in een precaire situatie

Zijn eveneens vrijgesteld van de inactiviteitsvoorwaarde, de werknemers die:  

De niet-werkende werkzoekende mag niet langer dan 6 maanden bij een werkgever tewerkgesteld geweest zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst tussen het einde van de tewerkstellingen die hierboven worden vermeld en de aanvraag van het Activa Brussels-attest.

Neemt u een dergelijke werknemer evenwel onmiddellijk na het einde van een tewerkstellingsperiode zoals hierboven vermeld in dienst[5], dan is hij niet alleen vrijgesteld van de inactiviteitsvoorwaarde, maar ook van de verplichting tot inschrijving als niet-werkende werkzoekende.

Actiris geeft hiervan het volgende voorbeeld: U heeft van 1 januari 2020 tot 31 december 2020 een werknemer in dienst genomen in het kader van een overeenkomst 'artikel 60 of 61'. Hij start op 1 januari 2021 met een nieuwe bezoldigde baan in uw onderneming. De werknemer moet een kopie van zijn twee arbeidsovereenkomsten bij de aanvraag voor een Activa Brussels-kaart voegen.

 


[1] Het betreft de nieuwe inschakelingsovereenkomst bedoeld in artikel 3 van de ordonnantie van 23 juni 2017 (enkel voor de publieke en non-profit sector), maar ook de overeenkomsten bedoeld in artikel 7ter van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 5 februari 1998 (gesubsidieerde contractuelen lokale besturen) en in artikel 28bis, §1, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 28 november 2002 betreffende de gesubsidieerde contractuelen (geco's).

[2] Lees artikel 11 van de ordonnantie van 23 juni 2017.

[3] Zoals bedoeld in artikel 5, §1, 8° van het besluit van 14 september 2017.

[4] Voor meer informatie over deze opleidingen, raadpleeg ons dossier Stage/Leertijd.

[5] Weekends en wettelijke feestdagen worden niet als dagen van arbeidsonderbreking beschouwd.

 

Welke periodes worden gelijkgesteld met een inactiviteitsperiode?

Sommige periodes worden gelijkgesteld met inschrijvingsperiodes als niet-werkende werkzoekende:

 


[1] Dit neemt niet weg dat de werkzoekende ingeschreven moet zijn bij Actiris op het ogenblik van de indiensttreding.

[2] Het betreft de nieuwe inschakelingsovereenkomst bedoeld in artikel 3 van de ordonnantie van 23 juni 2017 (enkel voor de publieke en non-profit sector), maar ook de overeenkomsten bedoeld in artikel 7ter van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 5 februari 1998 (gesubsidieerde contractuelen lokale besturen) en in artikel 28bis, §1, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 28 november 2002 betreffende de gesubsidieerde contractuelen (geco's).

[3] Voor meer informatie over deze opleidingen, raadpleeg ons dossier Stage/Leertijd.

[4] Zoals bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen of in artikel 94 van de programmawet van 30 december 1988.

[5] Lees artikel 11 van de ordonnantie van 23 juni 2017.

Wat zijn de kenmerken van de arbeidsovereenkomst?

Minstens halftijds

Om het recht te openen op de werkuitkering Activa Brussels, moet de werknemer minstens halftijds tewerkgesteld worden.

Opgelet! Indien de werknemer halftijds tewerkgesteld is en de arbeidstijd nadien verlaagd wordt, dan gaat het recht op de werkuitkering verloren voor de maanden waarin de arbeidstijd lager is dan een halftijdse betrekking. Daarentegen, indien de arbeidstijd tijdens de overeenkomst verhoogd wordt tot een halftijdse betrekking, dan opent het recht op de werkuitkering vanaf het moment dat de arbeidstijd de duur van een halftijdse betrekking bereikt.

Minstens een duur van 6 maanden

Om recht te hebben op de werkuitkering, moet de werknemer bovendien een arbeidsovereenkomst van minstens 6 maanden hebben. Zolang de overeenkomst minstens deze periode dekt, heeft de werkgever dus de keuze tussen een overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur.

Belangrijk om weten is dat het om één enkele overeenkomst van minstens 6 maanden moet gaan. Wanneer een werkgever bijvoorbeeld 2 opeenvolgende overeenkomsten van bepaalde duur van 3 maanden sluit, zal er geen recht zijn op de werkuitkering, omdat geen van de 2 overeenkomsten apart aan de voorwaarde van 6 maanden voldoet!

Wanneer er opeenvolgende contracten gesloten worden (waarvan er 1 minstens 6 maanden bedraagt) of wanneer de werknemer opnieuw aangeworven wordt door dezelfde werkgever, zijn er specifieke regels van toepassing. Hiervoor verwijzen we u naar de vraag “Wat gebeurt er indien de werknemer opnieuw in dienst treedt bij dezelfde werkgever?

Concreet

Indien de werknemer aan alle voorwaarden voor de werkuitkering voldoet, moet een arbeidsovereenkomst gesloten worden die aan de bovenvermelde kenmerken voldoet (minstens een halftijdse overeenkomst voor minstens 6 maanden) en waarin de specifieke bepalingen betreffende de Activa Brussels-regeling zijn opgenomen.  De partijen kunnen ook een specifieke bijlage 'Activa Brussels' bij de arbeidsovereenkomst voegen. Deze is beschikbaar op de website van Actiris.

Opgelet! Om ook recht te hebben op de aanmoedigingssteun voor opleiding, moet de werknemer met een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur aangeworven worden.

Wat met de werkuitkeringen bij beëindiging van de overeenkomst vóór het verstrijken van de eerste 6 maanden?

Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst zal er slechts een werkuitkering uitbetaald worden voor de periodes waarin de werknemer effectief tewerkgesteld was.

In principe worden de reeds uitbetaalde werkuitkeringen niet teruggevorderd. Actiris zal de onrechtmatig verkregen bedragen echter wel terugvorderen indien blijkt dat het niet de bedoeling was de werknemer voor minstens 6 maanden tewerk te stellen.

 

Hoeveel bedraagt de werkuitkering en hoe lang wordt ze toegekend?

De werknemer krijgt een werkuitkering gedurende een periode van 30 kalendermaanden[1]. Deze bedraagt (voor een voltijdse werknemer):

De werkuitkering wordt geproratiseerd bij deeltijdse tewerkstelling en wordt bovendien berekend in functie van de effectieve prestaties van de werknemer gedurende de betrokken maand.

Concreet wordt het bedrag van de werkuitkering berekend door het maximale bedrag van de werkuitkering voor een voltijder (350 of 800 euro) te vermenigvuldigen met een breuk:

Aantal uren waarvoor loon verschuldigd is in de kalendermaand

----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

4 x (gemiddelde wekelijkse werkduur van referentiepersoon + bezoldigde uren inhaalrust)

Het bedrag van de werkuitkering wordt steeds begrensd tot het nettoloon waarop de werknemer voor de betreffende maand recht heeft.

 


[1] De maand van indiensttreding telt mee voor de berekening.

Hoe verloopt de procedure?

Formaliteiten te vervullen door de werknemer

Aanvraag Activa Brussels-attest binnen de 30 dagen

De werknemer vraagt uiterlijk de 30ste dag na zijn indiensttreding het Activa Brussels-attest aan. Met dit attest bevestigt Actiris dat de werkzoekende aan de voorwaarden voor de toekenning van de Activa Brussels voldoet. De datum van ontvangst van de aanvraag bij Actiris wordt beschouwd als de indieningsdatum.

Wanneer de aanvraag van het Activa Brussels-attest laattijdig ingediend wordt, wordt de periode waarin de voordelen toegekend kunnen worden, verminderd met de periode die aanvangt op de dag van de indiensttreding en die afloopt op de laatste dag van de maand waarin de datum valt van de laattijdige aanvraag van het attest.

Het Activa Brussels-attest heeft een geldigheidsduur van 12 maanden en is geldig voor elke indienstneming die binnen haar geldigheidsduur valt.

Overgangskaart

Een overgangskaart wordt afgeleverd door Actiris aan de werkzoekenden die nog over een geldige 'oude' (federale) kaart beschikken (voor de resterende geldigheidsperiode) en:

Aanvraag van de werkuitkering binnen de 4 maanden

De werknemer dient bij de aanvang van zijn tewerkstelling een uitkeringsaanvraag in via zijn uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas), samen met een kopie van de arbeidsovereenkomst of van de Activa-bijlage. Hieruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst aan de vereiste voorwaarden voldoet.

Het aanvraagdossier moet toekomen op het werkloosheidsbureau binnen een termijn van 4 maanden volgend op de maand van indiensttreding. De werknemer heeft er elk belang bij om zijn dossier op tijd in te dienen. In geval van laattijdige ontvangst van het volledig dossier, mag de werkgever voor de periode die voorafgaat aan de maand van de laattijdige ontvangst, de werkuitkering immers niet in mindering brengen van het door hem te betalen nettoloon[1]. Deze periode is dan ook definitief verloren.

Het aanvraagformulier en de Activa-bijlage zijn beschikbaar op de website van Actiris.

De werknemer wordt via zijn uitbetalingsinstelling geïnformeerd dat zijn dossier in orde is. Indien de werknemer geen werkuitkering aanvraagt, wordt deze niet toegekend.

Formaliteiten te vervullen door de werkgever

Zoals voorheen wordt de werkgever via de RVA op de hoogte gebracht dat zijn werknemer het recht opent op een werkuitkering.

Om ervoor te zorgen dat de werkuitkering aan de werkzoekende wordt uitbetaald, vult de werkgever maandelijks een elektronische aangifte van het sociaal risico in, met als opschrift e-ASR-Werkloosheid: scenario 8 (of WECH 8).

Indien u bij het Sociaal Secretariaat Securex aangesloten bent, wordt deze aangifte automatisch voor u gedaan. U dient uw Client Advisor uiteraard wel te informeren dat uw werknemer recht heeft op een activering Activa Brussels.

 


[1] De werkgever mag ook niet, zoals in het verleden, via een bijlage aan de arbeidsovereenkomst aantonen dat de werkuitkering daadwerkelijk is afgetrokken geweest vanaf de eerste betaling van het loon. Actiris stelt immers dat de werkgever de werkuitkering niet mag aftrekken vooraleer hij de toestemming heeft gekregen van de RVA.

 

Wat gebeurt er indien de werknemer opnieuw in dienst treedt bij dezelfde werkgever?

Opmerking vooraf: onder 'dezelfde werkgever' moet ook worden verstaan 'dezelfde werkgeversgroepering'.

Aanwerving binnen de 12 maanden

Principe: geen werkuitkering

De Activa Brussel[1] wordt niet toegekend wanneer de werknemer opnieuw door dezelfde werkgever in dienst genomen wordt binnen een periode van 12 maanden die volgt op het einde van de aanvankelijke arbeidsovereenkomst die het recht op het voordeel heeft geopend.

De Brusselse regering heeft immers duurzame tewerkstellingen een boost willen geven, en wenst geen meerdere overeenkomsten voor bepaalde duur.

Voorbeelden:

Principe

Nieuwe overeenkomst binnen de 12 maanden

Met onderbreking

Geen recht op voordelen

Uitzondering 1: verderzetting van het voordeel bij verlenging

Als de oorspronkelijke overeenkomst die het recht op de voordelen geopend heeft tegen dezelfde voorwaarden en zonder onderbreking verlengd wordt, worden de voordelen tegen dezelfde voorwaarden behouden, voor zover de toekenningsperiode van het recht niet uitgeput is.

Weekenden, feestdagen of inhaalrust worden niet als een onderbreking tussen twee tewerkstellingsperiodes beschouwd als ze buiten de duur van de arbeidsovereenkomst vallen.

Voorbeeld: wanneer de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst eindigt op een vrijdag en de daaropvolgende maandag verlengd wordt, dan wordt dit niet als een onderbreking beschouwd, omdat er enkel een weekend tussen ligt.

Er moet geen nieuwe aanvraag voor de werkuitkering ingediend worden. De bijlage aan de overeenkomst moet echter wel overgemaakt worden aan de uitbetalingsinstelling van de werknemer (die het zal overmaken aan de RVA).

 

Uitzondering 1

-        Verlenging van oorspronkelijke overeenkomst

-        Zonder onderbreking en tegen dezelfde voorwaarden

-        De voordelen worden verder toegekend

Uitzondering 2: contract van onbepaalde duur na contract van bepaalde duur

Als de werknemer eerst aangeworven werd met een contract van bepaalde duur en nadien wordt aangeworven met een contract van onbepaalde duur, dan is de regel dat er geen werkuitkering wordt toegekend wanneer de werknemer binnen de 12 maanden opnieuw wordt aangeworven, niet van toepassing.

In dit geval herbegint de Activa Brussel niet bij 0, maar lopen de voordelen verder. Er moet enkel een nieuwe aanvraag voor uitkeringen ingediend worden. De overeenkomst van onbepaalde duur moet in elk geval overgemaakt worden aan de uitbetalingsinstelling van de werknemer (die het zal overmaken aan de RVA).

Uitzondering 2

-        AOOT volgt (binnen de 12 maanden) op een geactiveerd AOBT

-         

-        Met onderbreking

-        De voordelen worden verder toegekend

Uitzondering 3: wanneer de oorspronkelijke overeenkomst het recht op de voordelen niet opende

Indien de eerste arbeidsovereenkomst waarmee de werknemer bij de werkgever tewerkgesteld was geen recht op de Activa Brussels opende, bijvoorbeeld omdat ze niet voor minstens 6 maanden gesloten was, dan zal de werkgever wel recht hebben op deze steunmaatregel indien hij de werknemer nadien opnieuw aanwerft met een overeenkomst die het recht wel opent, ook al gebeurt dit binnen de 12 maanden na de eerste aanwerving.  In dit geval voorziet de reglementering immers dat er geen wachttijd doorlopen moet worden tussen de beide contracten.

De tweede aanwerving moet uiteraard nog wel binnen de geldigheidsduur van het Activa Brussels-attest vallen. De werknemer moet dus in bezit zijn van een attest tijdens de eerste initiële arbeidsovereenkomst. Indien de aanvraag is ingediend op het moment van de tweede aanwerving, is de werknemer immers geen niet-werkende werkzoekende meer.

Opmerking: indien een contract van bepaalde duur die niet geactiveerd werd, gevolgd wordt door een bijlage, dan kan de activering niet opgestart worden. Er moet een nieuwe overeenkomst gesloten worden, opdat de activering kan plaatsvinden.

Uitzondering 3

Nieuwe overeenkomst (binnen de 12 maanden) die volgt op de eerste niet-geactiveerde overeenkomst

Met of zonder onderbreking

De voordelen starten bij de 2de arbeidsovereenkomst

Aanwerving na 12 maanden

Indien de werknemer na een periode van 12 maanden opnieuw wordt aangeworven door dezelfde werkgever, zal hij niet meer van een eventueel saldo van werkuitkeringen kunnen genieten. Hij zal daarentegen wel opnieuw van de Activa Brussels kunnen genieten indien hij opnieuw aan de vereiste voorwaarden voldoet en over een geldige Activa Brussel-attest beschikt. De teller wordt dan opnieuw op nul gezet en een nieuwe activeringsperiode van 30 maanden zal ingaan.

Principe

Nieuwe overeenkomst na 12 maanden

 

Geen toekenning van overgebleven saldo uit de vorige activering

De voordelen starten terug vanaf 0 zodra de voorwaarden opnieuw vervuld zijn

Zelfde redenering indien er 'oude' Activa-voordelen niet uitgeput zijn

Dezelfde regels als hierboven uiteengezet gelden indien er nog een openstaand saldo van voordelen is in het kader van de oude Activa-reglementering (KB van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden). In dit geval kunnen de voordelen echter maximum behouden worden tot uiterlijk 31 december 2018 (einddatum van overgangsmaatregelen).

 


[1] Deze regel geldt ook voor de opleidingssteun.

Wat gebeurt er wanneer de werknemer opnieuw in dienst treedt bij een andere werkgever?

Wanneer een werknemer opnieuw in dienst treed bij een andere werkgever tijdens de geldigheidsperiode van het Brussel Activa-attest, dan opent dit opnieuw het recht op Activa Brussel vanaf 0.

Natuurlijk moeten de voorwaarden met betrekking tot de duur van de overeenkomst en de arbeidsduur nageleefd zijn.

Wat gebeurt er bij verhuis van de werknemer?

Werknemer verhuist vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar een ander gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst de overdraagbaarheid van de werkuitkering in te voeren, opdat deze behouden zou kunnen blijven wanneer de werknemer verhuist naar buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om dit waar te maken dient echter een samenwerkingsakkoord gesloten te worden met de andere regio's, maar dit is tot nu toe nog niet gebeurd.

De werknemer die het recht op een Brusselse activering heeft geopend en die verhuist naar een ander gewest, verliest dus momenteel nog zijn recht op een Brusselse werkuitkering. Concreet betekent dit dat de werkuitkering niet meer betaald zal worden vanaf de maand die volgt op de maand waarin de hoofdverblijfplaats veranderd is.

Werknemer die zijn hoofverblijfplaats vestigt in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Werknemers die naar Brussel verhuizen, verliezen hierdoor, indien zij hiervoor in aanmerking kwamen, de werkuitkering van hun oorspronkelijke gewest. U vindt bovendien bijkomende informatie onder de vraag "Wat zijn de overgangsmaatregelen?".

Wat zijn de cumulregels met andere tewerkstellingsmaatregelen?

Niet-toegelaten cumuls

Activa Brussels is niet cumuleerbaar met:

Deze maatregelen kunnen wel gecumuleerd worden indien ze toegekend worden op verschillende tijdstippen in de loopbaan van de werknemer.

Toegelaten cumuls

Activa Brussels kan gecumuleerd worden met verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen, zoals de structurele vermindering van de sociale lasten en een doelgroepvermindering (korting op de patronale socialezekerheidsbijdragen), ook wanneer het een doelgroepvermindering uit een ander gewest betreft[1].

U dient er wel rekening mee te houden dat de tewerkstellingssteun de loonkost van de betrokken werknemer niet mag overschrijden.

 


[1] Het is inderdaad perfect mogelijk dat uw werknemer een activering geniet in Brussel, omdat hij daar zijn hoofdverblijfplaats heeft, maar u als werkgever een doelgroepvermindering geniet in een andere gewest, omdat de werknemer daar verbonden is aan een vestigingseenheid.

Wanneer wordt de werkuitkering geweigerd?

Actiris weigert in 2 gevallen om een werkuitkering toe te kennen voor een werknemer die in principe aan de voorwaarden voldoet. Dat is het geval wanneer:

Samenvattende tabel: opeenvolgende overeenkomsten en specifieke omstandigheden

Hieronder kunt u de verschillende samenvattende tabellen van situaties die zich kunnen voordoen bij opeenvolgende contracten of in specifieke omstandigheden[1].

Wedertewerkstelling bij dezelfde werkgever binnen de 12 maanden

Principe

Nieuwe arbeidsovereenkomst binnen de 12 maanden

Met onderbreking (of zonder onderbreking maar niet tegen dezelfde voorwaarden)

Geen recht op voordelen

 

 

Uitzondering 1

Verlenging van 1ste geactiveerde arbeidsovereenkomst

 

 

Zonder onderbreking en tegen dezelfde voorwaarden

Toekenning voordelen blijven behouden

 

Bijlage/nieuwe overeenkomst (geen bijlage na AOBT)

1ste niet-geactiveerde arbeidsovereenkomst: voordelen starten vanaf 2de overeenkomst

Uitzondering 2

AOOT volgt (binnen de 12 maanden) op een geactiveerde AOBT

 

Met onderbreking (of zonder onderbreking maar onder andere voorwaarden)

De voordelen worden verder toegekend

Uitzondering 3

Nieuwe overeenkomst (binnen de 12 maanden) die volgt op de eerste niet-geactiveerde overeenkomst

Met of zonder onderbreking

De voordelen starten bij 2de arbeidsovereenkomst

Wedertewerkstelling bij dezelfde werkgever na 12 maanden

Principe

Nieuwe arbeidsovereenkomst

Na 12 maanden

De voordelen starten terug vanaf 0

Wedertewerkstelling bij een andere werkgever

Principe

Nieuwe arbeidsovereenkomst

/

De voordelen starten terug vanaf 0

Overgangsmaatregelen oude regelgeving – wedertewerkstelling bij dezelfde werkgever na 12 maanden

 

 

Principe

Nieuwe arbeidsovereenkomst binnen de 12 maanden

Met onderbreking

Geen recht op voordelen

Verlenging binnen de 12 maanden

Zonder onderbreking

De voordelen van het “oude regime” blijven behouden tot het openstaand saldo is opgebruikt en tot uiterlijk 31 december 2018

Aanpassing uurrooster tijdens dezelfde overeenkomst

Nieuwe arbeidsovereenkomst (AOBT 6 maanden en +)

Ten minste halftijds

/

Recht op de voordelen

Nieuwe arbeidsovereenkomst (AOBT 6 maanden en +)

Ten minste halftijds

Vermindering van de arbeidstijd tot minder dan halftijds

Verlies van het recht op de voordelen

Nieuwe arbeidsovereenkomst (AOBT 6 maanden en +)

Minder dan halftijds

Verhoging van de arbeidstijd tot ten minste halftijds

De voordelen starten zodra het werkrooster ten minste halftijds is

Vervangingsovereenkomst

Principe

Ten minste halftijds

Duur niet verduidelijkt

De voordelen starten bij de aanvang van de tewerkstelling

 

Ten minste halftijds

Zelfde functie als een ontslagen personeelslid

Hoofddoel verkrijgen van de voordelen

Geen recht op de voordelen

 

 


[1] Deze tabellen zijn opgesteld in overeenstemming met de informatie die verkregen werd van Actiris.

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

Brussels Hoofdstedelijk Gewest > Activeringen > Jongeren - Aanmoedigingssteun voor opleiding

Lees eerst even dit…

Sinds 1 oktober 2017 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een eigen doelgroepenbeleid. Verschillende tewerkstellingsmaatregelen werden ingevoerd, waaronder activeringen van de werkloosheidsbijdragen.

Sommige jongeren die kunnen genieten van een activering Activa Brussels of Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’ komen ook in aanmerking voor een aanmoedigingssteun voor opleiding. De werkgever die investeert in de vaardigheden die de werkzoekende moet leren voor de functie binnen de onderneming geniet van een financiële tegemoetkoming. De kans op een kwaliteitsvolle en duurzame tewerkstelling van de werknemer wordt zo vergroot in de onderneming maar ook op de arbeidsmarkt in het algemeen.

De activeringssteun voor opleidingen wordt enkel toegekend aan werkzoekenden die hun hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben.

In deze fiche bespreken we uitsluitend aanmoedigingssteun voor opleiding. Wenst u te weten welke andere tewerkstellingsmaatregelen er nog bestaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in één van de andere regio’s of op federaal vlak, raadpleeg dan de andere fiches van ons dossier Tewerkstellingsmaatregelen.

Wat is de aanmoedigingssteun voor opleiding?

De aanmoedigingssteun voor opleiding is een financiële tussenkomst voor de werkgever om de opleidingskosten te compenseren van de werknemers die genieten van Activa Brussels of Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’. Deze tewerkstellingsmaatregel wordt toegekend bovenop de werkuitkering. De werkgever kan zo het bedrag of een deel van het bedrag van de opleiding van zijn jonge werknemer terugbetaald krijgen.

Welke werknemers komen in aanmerking?

De werknemer opent het recht op aanmoedigingssteun voor opleiding, indien hij aan volgende voorwaarden voldoet:

Welke werkgevers komen in aanmerking

Alle werkgevers uit de privésector die een werknemer tewerkstellen die aan de voorwaarden voldoet, kunnen genieten van een aanmoedigingssteun voor opleiding. Ze moeten dus niet noodzakelijk een vestigingseenheid hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Welke opleidingen komen in aanmerking ?

De werkgever en de werknemer beslissen in onderling overleg over de opleiding. Hierbij houden zij rekening met de behoeften van de werknemer binnen de onderneming. De uiteindelijke keuze is uitsluitend of hoofdzakelijk genomen op basis van de huidige of toekomstige behoeften van de werknemer in de onderneming, via welke hij competenties verwerft en zijn inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verbetert.

Enkel de opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen in aanmerking voor de aanmoedigingssteun opleidingen. 

Tenslotte moet de training starten en eindigen tijdens de activeringsperiode, anders wordt de aanmoedigingssteun niet toegekend!

Wat is het bedrag van tussenkomst en wanneer wordt het toegekend?

Bedrag van tussenkomst

De financiële tussenkomst bedraagt maximaal 5000 euro[1] en mag de werkelijke kost van de door de werknemer gevolgde opleiding niet overschrijden.

Toekenning gedurende de activeringsperiode

Deze aanmoedigingssteun is enkel toegankelijk voor de opleidingen die gevolgd worden tijdens de toekenningsperiode van de een Activa-uitkering (Activa Brussels en Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’). De opleiding moet beginnen en eindigen tijdens de activeringsperiode, anders zal de aanmoedigingssteun niet toegekend worden.

Voor een uitgebreidere uitleg over de activeringsperiode verwijzen we u naar onze fiches over Langdurige werkzoekenden - Activa Brussels en “Werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid – Activa Brussels ‘verminderde arbeidsgeschiktheid’”.

 

Link 2: in die fiche, vraag ‘Hoeveel bedraagt de werkuitkering en hoe lang wordt ze toegekend?’

 


[1] Deze premie is in de commerciële sector complementair met het systeem van educatief verlof.

Hoe moet de financiële tussenkomst en betaling door de werkgever aangevraagd worden?

Aanvraag financiële tussenkomst

Uiterlijk twintig werkdagen vóór het begin van de door de werknemer gevolgde opleiding moet de

werkgever een aanvraag tot financiële tussenkomst in bij Actiris die, op straffe van nietigheid, vergezeld is van:

Uiterlijk twintig werkdagen na ontvangst van de aanvraag brengt Actiris de werkgever op de hoogte van

zijn beslissing. Een weigering zal gemotiveerd moeten worden. Het uitblijven van een antwoord binnen

deze termijn staat gelijk met een instemming. 

Aanvraag betaling

Uiterlijk twee maanden na het einde van de door de werknemer gevolgde opleiding moet de werkgever een aanvraag tot betaling van de financiële tussenkomst indienen bij Actiris die, op straffe van nietigheid, vergezeld is van:

 

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?