E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Steunmaatregelen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest > Overzicht van de steunmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Lees eerst even dit…

Maatregelen genomen naar aanleiding van de hervorming

Sinds 1 oktober 2017 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar doelgroepenbeleid grondig hervormd. Naast de federale doelgroepverminderingen bestaan er nu in Brussel:

Bovendien kunnen sommige jonge werkzoekenden onder de 25 jaar tewerkgesteld worden met een inschakelingsovereenkomst, waarbij een eenmalige premie ter vermindering van de loonkost van de werknemer toegekend wordt. Deze maatregel geldt echter enkel voor de publieke- en non-profitsector.

Recent werd ook een premie voor het alternerend leren in het leven geroepen worden ter vervanging van de doelgroepvermindering voor mentors[2].

U vindt een meer gedetailleerde informatie over de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen in Brussel in de fiches van dit dossier.

De nieuwe regels zijn van toepassing wanneer de aanwerving plaatsvindt vanaf hun inwerkingtreding, dus vanaf 1 oktober 2017. De tewerkstellingsmaatregelen die geschrapt werden, worden niet langer toegepast. De voorziene overgangsregeling is op 31 december 2018 afgelopen.

Phoenix-premie : tijdelijke maatregel om het hoofd te bieden aan de crisis

Het betreft een tijdelijke en gerichte steunmaatregel om een duwtje in de rug te geven aan de aanwerving van langdurige niet-werkende Brusselse werkzoekenden die aan bepaalde voorwaarden voldoen.  U vindt hier meer informatie over deze steun.

 


[1] Het betreft de activering van de werkloosheidsuitkeringen waarbij de werknemer een werkuitkering ontvangt die zijn werkgever kan aftrekken van het nettoloon.

[2] U vindt hierover meer informatie in ons dossier Stage-Leertijd.

 

Overzichtstabel

U vindt hieronder een overzicht van de steun- en overgangsmaatregelen.

Doelgroepvermindering[1]/ andere steunmaatregel

Blijft federaal

Brusselse bevoegdheid

Structurele vermindering van de sociale lasten

x

 

Eerste aanwervingen

x

 

Collectieve arbeidsduurvermindering en 4-dagen week

x

 

Vaste werknemers in de Horeca

x

 

Fiscale vrijstelling voor bijkomend personeel in de KMO's

x

 

Jonge werknemers (minder dan 30 jaar en geen diploma of getuigschrift hoger dan lager secundair onderwijs) – Activa Brussels

 

 x

Jonge werknemers (minder dan 30 jaar en geen hoger diploma of getuigschrift dan dat van het lager secundair onderwijs) – aanmoedigings-steun voor opleiding

 

x

Jonge werknemers – inschakelingsovereenkomst (enkel publieke en non-profitsector)

 

x

Oudere werknemers - doelgroepvermindering

 

x

Oudere werknemers van minstens 57 jaar – Activa Brussels

 

x

Langdurig werkzoekenden (minstens 12 maanden) – Activa Brussels

 

x

Werkzoekenden met verminderde arbeidsgeschiktheid – Activa Brussels 'verminderde arbeidsgeschiktheid'

 

x

Herstructurering - werknemersvermindering

x

 

Mentorpremie[2]

 

x

Huispersoneel

 

x

Onthaalouders

 

x

Kunstenaars

 

x

Vervangers openbare sector

 

x

Gesco's (gesubsidieerde contractuelen)

 

x

Phoenix-premie

 

x

 

* Opgelet, de toekenning van een activering wordt bepaald door de regelgeving van het gewest waar de werknemer zijn hoofdverblijfplaats heeft. Deze overgangsmaatregelen gelden dus enkel voor de werknemers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn.

 


[1] = korting op de basiswerkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid bij het aanwerven van een werknemer uit een bepaalde doelgroep.

[2] Deze premie heeft de doelgroepvermindering voor mentors vervangen. Raadpleeg ons dossier Stage/Leertijd voor meer informatie.