E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Steunmaatregelen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest > Phoenix.brussels-premie

Tijdelijke steunmaatregel ten gevolge van de coronacrisis

Een nieuwe tijdelijke Brusselse steunmaatregel Phoenix is officieel in werking getreden op 1 januari 2021. Via een premie wil het Brussels gewest werkgevers aanmoedigen om niet-werkende Brusselse werkzoekenden die aan bepaalde voorwaarden voldoen aan te werven.

De werkzoekende die u aanwerft zal het recht openen op een premie van Actiris. Deze premie zal op uw rekening worden gestort.

 

800 euro of 500 euro per maand

Er zijn drie vormen van steunmaatregelen.

1. Werkzoekenden met hoogstens een HSO-diploma

De eerste steunmaatregel bedraagt 800 euro per maand per werknemer gedurende 6 maanden en betreft de aanwerving van laaggeschoolde werkzoekenden:

 

2. Werkzoekenden jonger dan 30 jaar

De tweede steunmaatregel bedraagt 500 euro per maand per werknemer gedurende 6 maanden en betreft de aanwerving van laaggeschoolde werkzoekenden:

 

3. Werkloze werkzoekenden in dienst genomen voor kunstenaarsprestaties

Ten slotte is een derde specifieke steunmaatregel van 500 euro per maand voorzien gedurende maximaal 6 maanden voor werkzoekenden die kunstenaarsprestaties uitvoeren:

 

Aanwervingen tussen 1 januari 2021 en 30 september 2022

De aanwerving moet gebeuren tussen 1 januari 2021 en 30 september 2022, met een indiensttreding uiterlijk op 1 oktober 2022.

 

Actiris-attest voor de werknemer

De werkzoekende die voldoet aan de vereiste voorwaarden, moet ten laatste de dag voor de aanwerving in het bezit zijn van een attest van Actiris. 

Actiris levert het vereiste attest voor de twee eerste steunmaatregelen automatisch af, tenzij de tewerkstelling in aanmerking komt voor een steunmaatregel activa.brussels. Die laatste steunmaatregel heeft immers voorrang.

In het geval van de derde steunmaatregel wordt het attest pas uitgereikt nadat de kunstenaar hiertoe een aanvraag heeft ingediend bij Actiris.

 

Welke formaliteiten voor u?

Doe een aanvraag binnen de 2 maanden

U moet de aanvraag om de premie te bekomen ten laatste 2 maanden na de start van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werknemers bij Actiris indienen, en dit via het formulier opgesteld door Actiris. U kan dit online invullen of sturen naar phoenix.brussels@actiris.be.

Ten laatste 20 werkdagen na ontvangst van de aanvraag zal Actiris u schriftelijk informeren over haar beslissing. In geval van weigering worden de redenen toegelicht.

Betaling van de premie

De premies zullen maandelijks betaald worden op een Europees bankrekeningnummer op uw naam, ten laatste binnen 2 maanden na het indienen van de loonfiche en het document met gepresteerde uren, opgemaakt door Actiris. U moet effectief maandelijks de loonfiche van de werknemer voor de betreffende maand, samen met het document waarin de gepresteerde arbeidsuren vermeld worden, aan Actiris bezorgen, en dit ten laatste 2 maanden na de betreffende maand.

 

Geen cumulatie met andere premies

De premies kunnen niet onderling worden gecumuleerd noch met andere gewestelijke premies of financiële tegemoetkomingen in het loon (met uitzondering van de verminderingen van sociale bijdragen).

 

Wat doet Securex voor u?

Heeft u de premie aangevraagd via de site van Actiris en vervolgens een positieve beslissing ontvangen? Dan hoeft u enkel nog uw Client Advisor te verwittigen van deze beslissing. Securex stuurt vervolgens elke maand het document met de gepresteerde uren naar Actiris, zodat u van de premie geniet. Dit is een betalende dienst.

 

Wat is de belangrijkste wettelijke referentie?