E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Stage/Leertijd

Alternerende opleiding > Stageovereenkomst in het kader van een ondernemerschapstraject (stagiairs ondernemingshoofd)

Welke wetgeving toepassen?

De toepasselijke regionale reglementering wordt door de ligging van de exploitatiezetel van de onderneming bepaald.  De maatschappelijke zetel speelt hier geen enkele rol.

De reglementering die in deze fiche besproken wordt, is van toepassing indien de exploitatiezetel van de onderneming in de Vlaamse Gemeenschap (Vlaanderen of Brussel) gevestigd is. Het maakt dus niet uit of de maatschappelijke zetel van de onderneming daar gevestigd is.

Lees onze andere fiche indien de exploitatiezetel zich in het Waalse Gewest bevindt.

Waarom een stageovereenkomst ?

Het ondernemersschapstraject

Het ondernemerschapstraject is een traject dat afgestemd is op een sectoraal beroepscompetentieprofiel, een generiek ondernemersprofiel of regelgeving. Het omvat competentieversterkende acties en activiteiten die naar zelfstandig ondernemerschap leiden, waarin een uitstroom als kmo-medewerker mogelijk is.  Het ondernemerschapstraject omvat een theoretische vorming, in een opleidingscentrum van Syntra[1], en een praktische vorming.  Voor het voltooien van deze praktische vorming kan de stageovereenkomst dienst doen[2].

VLAIO Netwerk

De bevoegdheden rond ondernemerschapsopleidingen werden overgezet naar het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Het ‘VLAIO Netwerk’ zet ondernemerschapstrajecten en bijscholingen voor ondernemers in de markt en sluit beheersovereenkomsten met de Syntra-vzw’s af.

De stageovereenkomst

De stageovereenkomst is een overeenkomst voor bepaalde duur waarbij een ondernemingshoofd zich ertoe verbindt aan de stagiair een beroepstechnische opleiding te geven of te laten geven.  De stagiair verbindt zich ertoe de techniek van een beroep aan te leren onder de leiding en het toezicht van een ondernemingshoofd, en de nodige cursussen over beroepskennis van de theoretische vorming te volgen in een centrum[3].

Deze stageovereenkomst laat de jongere die zijn leerplicht volbracht heeft dus toe een opleiding te volgen die voorbereidt op de uitoefening van een leidinggevende functie in een KMO of op de uitoefening van een zelfstandig beroep. Met andere woorden, de stagiair, meestal stagiair-ondernemingshoofd genoemd, leert om zijn eigen onderneming op te richten en op een efficiënte manier te leiden door de technieken van het beroep onder de knie te krijgen, en dit onder toezicht van een ervaren werknemer of van het ondernemingshoofd zelf.

De stageovereenkomst wordt gesloten door de werkgever en de stagiair, onder toezicht van een Syntra vzw[4]. In Vlaanderen zijn er 5 van dergelijke vzw’s: Syntra West, Syntra Midden-Vlaanderen, Syntra Antwerpen & Vlaams-Brabant, Syntra Brussel en Syntra PXL.

 


[1] Hoewel Syntra Vlaanderen werd opgeheven, blijven de Syntra-opleidingscentra bestaan.

[2] De praktische vorming gebeurt immers door een praktijkervaring, een praktijkstage of een aanvullende praktijkopleiding.

[3] Voor cursisten-stagiairs die kiezen voor een ondernemerschapstraject waarvoor geen cursus over beroepskennis wordt georganiseerd, kan na grondig onderzoek een individueel opleidingsplan opgesteld worden. Die cursisten-stagiairs moeten de examens van de cursussen over beroepskennis afleggen.

[4] Vanaf 2021 wordt de overeenkomst dus niet meer onder het toezicht van een trajectbegeleider van Syntra Vlaanderen gesloten. Syntra Vlaanderen werd opgeheven, maar de Syntra’s zelf blijven bestaan.

 

Voor welke stagiair?

Aangezien een ondernemerschapstraject zowel een theoretische vorming, als een praktische vorming omvat, moet de stagiair zowel aan de voorwaarden voor inschrijving in de theoretische vorming voldoen als aan de voorwaarden om een stageovereenkomst te kunnen sluiten.

Voorwaarden voor de theoretische vorming

Om zich te kunnen inschrijven voor de theoretische vorming moet de stagiair:

Om tot de lessen beroepskennis toegelaten te worden, moet de stagiair:

Bovendien kunnen de stagiairs die geslaagd zijn voor de examens, zich gedurende een termijn van 5 cursusjaren niet opnieuw inschrijven voor de cursussen van de theoretische vorming waarvoor ze geslaagd zijn.

Voorwaarden voor de stageovereenkomst

Om een stageovereenkomst te mogen sluiten, moet de stagiair:

Zijn uitdrukkelijk uitgesloten:

 

In welke onderneming?

De stage kan enkel plaatsvinden op een erkende opleidingsplaats. Om een dergelijke erkenning te krijgen, moet aan onderstaande voorwaarden worden voldaan.

Opleidingsplaats

De opleidingsplaats moet op vlak van de organisatie en de bedrijfsuitrusting voldoen aan de vereisten om de stage van een stagiair mogelijk te maken overeenkomstig het opleidingsprogramma in het gekozen zelfstandig beroep.

Monitor

De monitor is ofwel het ondernemingshoofd[1] ofwel een door het hoofd aangeduide werknemer. Deze laatste neemt de begeleiding en de opleiding van de stagiair waar onder de verantwoordelijkheid van het ondernemingshoofd en conform de richtlijnen van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren.

Behoudens afwijkingen moet de monitor:

 


[1] Wanneer de onderneming een rechtspersoon is het ondernemingshoofd de natuurlijke persoon die belast is met het daadwerkelijke beheer van de onderneming en gemachtigd om haar te vertegenwoordigen.

[2] Deze leeftijd wordt op 23 jaar gebracht indien hij houder is van een diploma van een ondernemingstraject of een bewijs van bijzondere bekwaamheid voorlegt.

[3] Als het ondernemingshoofd het bewijs levert van een vooropleiding kan het Vlaams Partnerschap na onderzoek afwijken van de vereiste inzake praktijkervaring.

[4] Dit laatste geldt niet voor de werknemer die door het ondernemingshoofd als monitor aangeduid wordt. In dat geval moet de onderneming wel 2 jaar bestaan.  Hiervan kan door het Vlaams Partnerschap na onderzoek afgeweken worden.

 

Wat is de rol van de Syntra vzw?

De Syntra vzw is de tussenpersoon tussen de leerling en het ondernemingshoofd. Hij controleert de goede uitvoering van de overeenkomst en behandelt elke moeilijkheid die in dat kader zou kunnen ontstaan. 

 

Welke stageovereenkomst sluiten?

Standaardovereenkomst met opleidingsprogramma

De stageovereenkomst wordt schriftelijk gesloten tussen het ondernemingshoofd en de stagiair, door bemiddeling van de Syntra vzw. Het opleidingsprogramma van het beroep, dat preciseert welke lessen gevolgd moeten worden, wordt als bijlage bij de overeenkomst gevoegd. Elk van de contracterende partijen ontvangt er een exemplaar van.

Duur van de overeenkomst

Voorheen bedroeg de stageovereenkomst steeds minimaal 3 maanden. Nu kan deze overeenkomst uitzonderlijk ook voor kortere periodes worden gesloten.

De stageovereenkomst kan worden verlengd door de Syntra vzw indien:

De stageovereenkomst moet uiterlijk op de begindatum van de praktijkstage worden gesloten. De stagiairs moeten uiterlijk op de 6de cursusdag de cursussen over theoretische vorming volgen.

Ze eindigt ten laatste bij de beëindiging van het ondernemerschapstraject. Het is dus een overeenkomst voor bepaalde duur.

Werkrooster

Het werkrooster (uren theoretische opleiding en uren in de onderneming) mag de maximumgrens, zoals vastgesteld door een collectieve arbeidsovereenkomst niet overschrijden. Wanneer er geen dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst gesloten werd, gaat het om de maximumgrens vastgelegd in de arbeidswetgeving. 

De stageovereenkomst kan voltijds of deeltijds zijn. De deeltijdse overeenkomst moet twee vijfde, drie vijfde of vier vijfde van een voltijdse stageovereenkomst omvatten.

Proefperiode

De stageovereenkomst moet een proeftijd bevatten van minstens 1 en maximum 3 maanden. Wanneer de stageovereenkomst tijdens de proeftijd geschorst wordt, wordt de proefperiode met de duur van de schorsing verlengd.

 

Hoeveel bedraagt de stagevergoeding?

Principe

De stagiair ontvangt een stagevergoeding waarvan het bedrag varieert naargelang het stagejaar.  De betreffende bedragen vindt u in onze sociolist in de rubriek Sociaal/Sleutelbedragen. Voor de deeltijdse stagiairs moet de stagevergoeding minimaal gelijk zijn aan 2/5, 3/5 of 4/5 van het voltijds bedrag, afhankelijk van het deeltijds uurrooster.

Deze stagevergoeding is onderworpen aan de bepalingen van de loonbeschermingswet.

Opgelet! Om nog rechtgevend te zijn op kinderbijslag mag een stagiair niet meer verdienen dan de kinderbijslaggrens. De voltijdse stagevergoedingen liggen hoger dan deze kinderbijslaggrens.

Tijdsaanpassing van de vergoeding

De vergoeding wordt aangepast:

Sociale en fiscale behandeling

Voor de sociale en fiscale behandeling van de leervergoeding verwijzen we u naar de fiche "Jongeren in opleiding - Algemene principes" en meer bepaald naar de vragen:

Verplaatsingskosten

De werkgever is verplicht tussen te komen in de verplaatsingskosten van de stagiair voor de trajecten naar de onderneming, en dit volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Wat zijn de verplichtingen van de werkgever?

Het ondernemingshoofd moet zich schikken naar alle wettelijke, reglementerende en conventionele bepalingen inzonderheid inzake voorzieningen van sociale zekerheid, inzake arbeidswetgeving en verzekeringen, die opgelegd zijn aan het ondernemingshoofd dat een erkende stageovereenkomst heeft ondertekend.

Dimona en verplichte aansluitingen

De werkgever moet een Dimona verrichten (OTH indien de stagiair onderworpen is, STG indien niet[1] [2]) en de stagiair een arbeidsreglement overhandigen.  Hij moet zich eveneens bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk aansluiten.

De werkgever is verplicht een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan die zowel de uren van opleiding in de onderneming dekt als de uren theoretische vorming, evaluaties en examens en eveneens een verzekering die de arbeidswegongevallen dekt die plaatsvinden tussen de woonplaats en de werkplaats of opleidingscentrum en omgekeerd en tussen de onderneming en de werkplaats en omgekeerd.

Bijzondere verplichtingen

Daarenboven is de werkgever verplicht:

 


[1] Voor meer informatie over de onderwerping van stagiairs, raadpleeg onze fiche Jongeren in opleiding – Eenvormig socialezekerheidsstatuut.

[2] Indien het een onderworpen stagiair betreft in de bouwsector, dient een Dimona RTA te worden verricht.

 

Wat zijn de verplichtingen van de stagiair?

De stagiair is verplicht:

Wanneer de stagiair in de uitvoering van zijn stageovereenkomst schade berokkend heeft aan het ondernemingshoofd of aan derden, is hij enkel aansprakelijk voor bedrog, zware fout of lichte fout die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

De stagiair is niet verantwoordelijk voor de beschadigingen of sleet die toe te schrijven zijn aan het regelmatig gebruik van het voorwerp, noch voor het toevallig verlies ervan. Is het werk eenmaal in ontvangst genomen dan is de stagiair niet meer aansprakelijk voor het gebrekkige werk.

 

Kan de stageovereenkomst geschorst worden?

De stageovereenkomst wordt geschorst in alle gevallen waarin ook de arbeidsovereenkomst van een gewone werknemer geschorst wordt, zoals klein verlet, ziekte, moederschapsrust,... Voor de schorsing wegens jaarlijkse vakantie verwijzen we u naar de volgende vraag. 

Schorsing tijdens de proefperiode

Bij schorsing van de stageovereenkomst tijdens de proefperiode wordt de proefperiode verlengd met een periode die gelijk is aan de duur van de schorsing.

Behoudt de stagiair zijn stagevergoeding tijdens de schorsing?

Tijdens een periode van schorsing behoudt de stagiair het recht op zijn stagevergoeding tijdens de eerste 30 dagen

Deze regel geldt echter niet in de gevallen waarin een gewone werknemer ook geen recht heeft op gewaarborgd loon, zoals in geval van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer of gebrek aan werk of in geval van verlof om dwingende redenen. 

In geval van tijdelijke werkloosheid (wegens economische oorzaken, slecht weer of technische stoornis) ontvangt de stagiair overbruggingsuitkeringen van de RVA[1] (meer informatie hierover vindt u in onze fiche "Jongeren in opleiding - Eenvormig socialezekerheidsstatuut").

Uitzondering 1: zwangerschapsverlof

Hoewel een gewone werknemer geen recht heeft op gewaarborgd loon tijdens een periode van zwangerschapsverlof, zal de werkgever in dit geval toch de gewaarborgde stagevergoeding (gedurende de eerste 30 dagen van het zwangerschapsverlof) aan de stagiair verschuldigd zijn, indien:

Uitzondering 2: arbeidsongeval of beroepsziekte

De stagiair zal geen recht hebben op een gewaarborgde stagevergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid wegens beroepsziekte of arbeidsongeval

De stagiair heeft in dit geval recht op een vergoeding van de arbeidsongevallenverzekering of van het fonds voor beroepsziekten en de werkgever gaat de eerste betalingen dus niet moeten voorschieten, wat hij voor zijn gewone werknemers wel moet doen.

Wat bij langdurige schorsing?

Als de uitvoering van de stageovereenkomst meer dan een maand geschorst wordt, moet het ondernemingshoofd zo snel mogelijk en uiterlijk 7 kalenderdagen na het verstrijken van de maand, de Syntra vzw schriftelijk op de hoogte brengen.

Het ondernemingshoofd moet de Syntra vzw nadien ook schriftelijk informeren over de hervatting van de stage. Ook deze mededeling moet zo snel mogelijk en uiterlijk 7 kalenderdagen na de hervatting gebeuren.

Opmerking: in geval van langdurige schorsing kan de duur van de stageovereenkomst aangepast worden.

 


[1] De stagiair moet wel al zijn inhaalrust opgebruikt hebben en tussen 2 schorsingsperiodes moet steeds minstens een week normale arbeid zitten.

 

Heeft de stagiair recht op vakantie?

Het ondernemingshoofd moet ten aanzien van de stagiair de wetgeving op de jaarlijkse vakantie naleven. De stagiair heeft dus recht op jaarlijkse vakantie op grond van de prestaties die hij in de loop van het voorgaande jaar verricht heeft.

Als de stagiair tijdens een bepaald jaar wettelijk geen of slechts gedeeltelijk recht op vakantie heeft, moet het ondernemingshoofd een niet-betaalde vakantie verlenen, op te nemen zoals de wettelijke vakantie. De periode van betaalde en niet-betaalde vakantie samen bedraagt ten minste 24 dagen voor 12 maanden uitvoering van de stageovereenkomst tijdens het lopende kalenderjaar.

Bovendien moet het ondernemingshoofd aan de stagiair met een voltijdse stageovereenkomst een niet-betaalde vakantiedag toekennen per volledige kalendermaand van de uitvoering van de stageovereenkomst in zijn onderneming. Alle periodes van schorsing worden gelijkgesteld met de uitvoering van de stageovereenkomst. Deze vakantiedagen zijn niet overdraagbaar naar een andere onderneming of naar een volgend kalenderjaar.

Wanneer eindigt de stageovereenkomst?

De stageovereenkomst eindigt:

Het is niet mogelijk om de stageovereenkomst omwille van een dringende reden in hoofde van één van de partijen te verbreken.

Bij de beëindiging van de stageovereenkomst wordt de Syntra vzw hiervan op de hoogte gebracht.

Wanneer de werkgever de overeenkomst op onregelmatige wijze beëindigt, is hij verplicht een vergoeding te betalen die overeenstemt met een stagevergoeding van één maand. De wettekst voorziet echter niet in een vergoeding indien de stagiair het contract op onregelmatige wijze verbreekt.  De werkgever die zich geschaad acht, zal een schadevergoeding op burgerlijk vlak moeten eisen.

 


[1] Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als één van de partijen de verplichtingen niet meer naleeft, de voorwaarden voor erkenning niet meer nageleefd zijn of indien de stagiair gedurende 3 opeenvolgende cursusdagen ongewettigd afwezig is.

[2] Deze reden moet schriftelijk aan de leertrajectbegeleider meegedeeld worden.  Deze heeft dan maximaal 3 weken om een verzoening tussen de partijen tot stand te proberen brengen. Deze termijn neemt een aanvang vanaf de ontvangst van de schriftelijke melding.  Een schorsing van de overeenkomst tijdens de verzoeningstermijn schorst deze termijn niet. Tijdens deze verzoeningstermijn moeten de partijen de overeenkomst voortzetten.  Indien een verzoening niet lukt, oordeelt het Vlaams Partnerschap of een verbreking gewettigd is. Als dit het geval is, heft ze de erkenning van de stageovereenkomst op.

[3] De stagiair dient hiervan het bewijs te leveren bij de leertrajectbegeleider.

 

Overzichtstabel

 

Leeftijd van
de stagiair

Aan de leerplicht voldaan hebben

Stageovereenkomst

 • typecontract Syntra vzw
 • tussen werkgever, leerling en Syntra vzw
 • duur: minimum 3 maanden (kan uitzonderlijk korter)
 • proef: 1 tot 3 maanden

Vergoeding

 • forfaitair bedrag
 • indexatie: 01/01
 • verhoging: 01/07
 • verplaatsingskosten

Sociale behandeling
van de vergoeding

Tot 31/12 van het jaar waarin de jongere 18 wordt: gedeeltelijke onderwerping

Vanaf 01/01 van het jaar waarin de jongere 19 wordt: volledige onderwerping

+ recht op structurele vermindering en eventueel doelgroepvermindering

Verplichtingen
van de werkgever

 • Dimona (OTH indien de stagiair onderworpen is[1], STG indien niet)
 • arbeidsreglement
 • aansluiting EDPBW
 • arbeidsongevallenverzekering
 • betaling van de stagevergoeding (en andere verplichtingen die het gevolg zijn van de stageovereenkomst)

Schorsingen van
de overeenkomst

Behoud van de vergoeding gedurende 30 dagen indien:

 • arbeidsongeschiktheid
 • zwangerschapsverlof

Recht op jaarlijkse vakantie in functie van de prestaties van het jaar voordien + onbetaalde aanvulling tot 24 dagen

Recht op 1 niet-betaalde vakantiedag per volledige kalendermaand van de uitvoering van de stageovereenkomst

Meest voorkomende beëindigingsgronden

 • proef (opzeg 7 dagen)
 • belemmering van het goed verloop (akkoord van Syntra vzw)
 • ontslag door werknemer

Altijd contact opnemen met de Syntra vzw

 


[1] In de bouwsector is dit een Dimona RTA.

 

Wat is de belangrijkste wettelijke referentie?

 

Lees eerst even dit…

In deze fiche bespreken we de bepalingen die eigen zijn aan de stageovereenkomst in het kader van een ondernemerschapstraject in de Vlaamse Gemeenschap[1]. Voor de algemene regels die van toepassing zijn op alle opleidingsovereenkomsten verwijzen we u naar de fiche “Jongeren in opleiding - Algemene principes” In die fiche vindt u het antwoord op de volgende vragen:

U kan daarnaast ook de fiche “Jongeren in opleiding - Overzichten” raadplegen.  In die fiche vindt u voor elk statuut een bondige uitleg en een overzichtstabel van de belangrijkste bepalingen.

Sinds 1 juli 2015 hebben de leerlingen in alternerende opleiding een eenvormig socialezekerheidsstatuut.  U vindt de uitleg hierover in onze fiche "Jongeren in opleiding – Eenvormig socialezekerheidsstatuut". De stageovereenkomsten die sinds 1 juli 2015 gesloten worden, beantwoorden aan de definitie van de alternerende opleiding.

 


[1] In principe kan men enkel een stageovereenkomst sluiten indien men in een Syntra-lesplaats les volgt.