E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Stage/Leertijd

Alternerende opleiding > Premie voor jongere in alternerende opleiding en mentorpremie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Lees eerst even dit

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had in het kader van de hervorming van de tewerkstellingssteun die op 1 oktober 2017 in werking is getreden de invoering van premies aangekondigd om alternerende opleidingen aan te moedigen.

De premies ‘mentor' en ‘jongere in alternerende opleiding' bestaan sinds 1 juli 2018 en kunnen bij Actiris worden aangevraagd. Deze premies vervangen de doelgroepvermindering voor mentors en de vroegere start- en stagebonus in het Brussel Gewest.

Premie jongere in alternerende opleiding

Jongeren die een alternerende opleiding volgen

De premie wordt toegekend aan jongeren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gedomicilieerd voor elke alternerende opleiding van ten minste 4 maanden bij dezelfde werkgever in uitvoering van één of meerdere opleidingsovereenkomsten, met name:

Voor welke werkgevers?

De werkgever, zijnde elke natuurlijke persoon of privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon die de jongere in opleiding begeleidt, moet erkend zijn in het kader van de alternerend opleiding (in de Franse of Vlaamse Gemeenschap).

De exploitatiezetel van de onderneming moet op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gelegen.

Toekenningsvoorwaarden

De premie wordt maximaal 3 keer toegekend tijdens eenzelfde opleidingscyclus en voor zover de jongere een opleidingsjaar met succes heeft beëindigd.

Bedrag van de premie en tijdstip van toekenning

De premie bedraagt:

De premie wordt uiterlijk betaald binnen de 2 maanden die volgen op de indiening van het volledige premieaanvraagdossier (zie hierna voor de te volgen procedure).

Te volgen procedure

De jongere moet de premie aanvragen bij Actiris door middel van een door die instantie opgesteld formulier[1], en dit binnen de 3 maanden na het einde van het opleidingsjaar.

Samen met dat formulier moet een getuigschrift van de operator worden bezorgd dat bevestigt dat de opleiding in de onderneming werd gevolgd voor een periode van minimaal 4 maanden, alsook een bewijs van slagen.

 


[1] Dit formulier zal binnenkort ter beschikking zijn op de website van Actiris.

Mentorpremie

Mentors die een leerling begeleiden

De premie wordt toegekend aan mentors in een onderneming die voldoen aan de voorwaarden die worden opgelegd in het kader van de alternerende opleiding (in de Franse of Vlaamse Gemeenschap)[1].

De leerling moet jonger zijn dan 25 jaar, zijn ingeschreven bij een van de erkende operatoren voor alternerende opleiding, en een overeenkomst alternerend leren hebben afgesloten in het kader van:

Voor welke werkgevers?

De premie wordt per periode van 12 maanden toegekend aan een werkgever met een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Toekenningsvoorwaarden

De premie wordt uitbetaald voor elke mentor die tussen één en vier leerlingen tegelijk begeleidt in die exploitatiezetel en dit gedurende een periode van ten minste 6 maanden.

De werkgever heeft recht op één premie per mentor.

Bedrag van de premie en tijdstip van toekenning

De premie bedraagt 1.750 euro en wordt uiterlijk betaald binnen de 2 maanden die volgen op de indiening van het volledige premieaanvraagdossier (zie hierna voor de te volgen procedure).

Te volgen procedure

De werkgever moet de premieaanvraag indienen bij Actiris door middel van een door die instantie opgesteld formulier[2], en dit ten vroegste 6 maanden na de aanvang van de opleidingsovereenkomst en uiterlijk binnen de 9 maanden na de aanvang ervan.

Samen met dat formulier moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, een getuigschrift van de operator worden bezorgd dat bevestigt dat de opleiding in de onderneming werd gevolgd voor een periode van minimaal 6 maanden.

 


[1] Artikel 2 § 3, 2e lid van het Kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel, op 24 oktober 2008, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie; Artikel 7 § 1, 1° van het Vlaamse decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen.

[2] Dit formulier zal binnenkort ter beschikking zijn op de website van Actiris.

Kunnen de premies met andere voordelen worden gecumuleerd?

Neen. De premie jongere in alternerende opleiding en de mentorpremie kunnen niet tegelijk met een andere financiële tegemoetkoming in het loon worden toegekend, met uitzondering van verminderingen van sociale bijdragen.

Opheffing van de vermindering voor mentors en van de start- en stagebonus

Door de inwerkingtreding van deze premies wordt de doelgroepvermindering â €˜mentors' (forfaitaire vermindering van de basiswerkgeversbijdragen bij aanwerving van een mentor) geschrapt. U kunt er sinds het 3e kwartaal 2018 dus niet langer aanspraak op maken.

Ook de start en stagebonus verdwijnen. Aangezien geen overgangsperiode werd ingebouwd, liepen de oorspronkelijke aanvragen af op 30 juni 2018. Betalingsaanvragen voor oorspronkelijke aanvragen die lopen voor het academiejaar 2017-2018 zullen worden uitbetaald als aan alle voorwaarden is voldaan.

Wat zijn de belangrijkste referenties naar de wetgeving?