E.E.S.V. Securex Corporate
Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
Ondernemingsnummer: BTW BE 0877.510.104 - RPR Brussel

Stage/Leertijd

Alternerende opleiding > Beroepsinlevingsstage (BIS) in het Vlaams Gewest en het Nederlandstalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Lees eerst even dit…

Met de overeenkomst beroepsinlevingsstage[1] wil de wetgever bedrijfsstages die op geen enkele wettelijke grondslag berusten, reglementeren en de strijd tegen het zwartwerk aanbinden.  Om deze redenen werd een aantal minimumbepalingen vastgesteld inzake de na te leven arbeids- en loonsvoorwaarden voor deze stagiairs. Deze bepalingen zijn geldig in Vlaanderen en voor de Nederlandstalige opleidingen in Brussel.

De Waalse (Franstalig en Duitstalig) bepalingen en de bepalingen voor de Franstalige opleidingen in Brussel vindt u terug in onze fiche “Convention d’immersion professionnelle”.

 


[1] Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15  februari 2008, Belgisch Staatsblad 17 augustus 2018, werd het begrip ‘beroepsinlevingsovereenkomst’ vervangen door het begrip ‘beroepsinlevingsstage’ ingevoerd en werd een aantal wijzigingen aan de wetgeving aangebracht. Deze wijzigingen zijn in voege getreden op 1 september 2018.

 

Wanneer moet men een beroepsinlevingsstage sluiten?

Principe

De werkgever moet een overeenkomst beroepsinlevingsstage sluiten met de stagiair die, in het kader van zijn opleiding, bij de werkgever kennis of vaardigheden wil verwerven door arbeidsprestaties uit te voeren.

Wanneer een specifiek juridisch kader voor de stage voorzien is, hoeft u geen overeenkomst beroepsinlevingsstage te sluiten.  Deze overeenkomst geldt dus enkel voor stages in een onderneming waartoe vrijwillig beslist wordt door een werkgever en een persoon die verdere opleiding wenst of praktische ervaring wil opdoen buiten enig reglementair kader en buiten elke schoolse verplichting.

De arbeidswet van 16 maart 1971 (arbeidsduur, zondagarbeid,…) en de welzijnswet van 4 augustus 1996 zijn  van toepassing op de  beroepsinlevingsstage.  De arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 daarentegen is het voor het grootste deel (tijdelijke werkloosheid, gewaarborgd loon,…) niet van toepassing op deze overeenkomst[1].

In Wallonië en voor de Franstalige opleidingen in Brussel wordt er gewerkt met de "convention d'immersion professionnelle". We nodigen u dan ook uit om de fiche "Convention d'immersion professionnelle" te raadplegen voor een overzicht van de spécifieke regels die daar van toepassing zijn.

De uitleg in deze fiche betreft dus enkel de Vlaamse beroepsinlevingsstage, ook van toepassing op de Nederlandstalige opleidingen in Brussel.

Uitzonderingen

Bewijs dat men tot een uitzonderingscategorie behoort

Het bewijs dat de student tot één of andere uitzonderingscategorie behoort, ligt niet voor de hand.  Om alle betwistingen te voorkomen, raden wij u daarom aan om vooraf contact op te nemen met het Toezicht op de sociale wetten.  U vindt de verschillende adressen van het Toezicht op de sociale wetten terug door hier te klikken. 

Opmerking

Deze uitsluitingen moeten restrictief geïnterpreteerd worden. Dat betekent dat als het niet om één van de uitgesloten categorieën gaat, de stage moet beantwoorden aan de bepalingen van de  beroepsinlevingsstage.

Opgelet!  De grens tussen de arbeidsovereenkomst die wordt aangegaan met een persoon die geen beroepservaring heeft en een overeenkomst beroepsinlevingsstage is miniem. Wanneer u een overeenkomst beroepsinlevingsstage sluit, heeft u er alle belang bij om de inhoud van de opleiding nauwkeurig te bepalen en niet zomaar te vermelden dat de stagiair opgeleid zal worden.

De rechtspraak op dit vlak is immers zeer duidelijk: indien een persoon voor rekening van een werkgever werkt, onder diens gezag en tegen verloning, wijst deze arbeidsrelatie op het bestaan van een arbeidsovereenkomst, tenzij er hiervoor een wettelijke uitzondering bestaat[2].

Enkele specifieke vragen

Tenzij ze onder een van de bovenvermelde uitzonderingen valt, moet de stage die door een jongere die zijn studies beëindigd heeft, uitgevoerd wordt bij een van de satellietorganisaties van de Europese Unie (of andere), het voorwerp uitmaken van een overeenkomst beroepsinlevingsstage.

De uitzondering die stelt dat er geen overeenkomst beroepsinlevingsstage gesloten moeten worden wanneer de stage kadert in een opleiding die leidt tot de uitreiking van een diploma, een getuigschrift of een bewijs van beroepsbekwaamheid, geldt ook wanneer dit diploma,… op officiële wijze uitgereikt wordt door een buitenlandse overheid. De buitenlandse onderwijsinstellingen worden immers gelijkgesteld met de Belgische onderwijs- en opleidingsinstellingen.

Indien een onderneming een opleidingsacademie opricht om zelf stagiairs op te leiden, moet steeds een overeenkomst beroepsinlevingsstage gesloten worden (tenzij een andere reglementering van toepassing is).

Lees ook nog de volgende vraag voor meer informatie over de mogelijkheid om een overeenkomst beroepsinlevingsstage te sluiten in het kader van een alternerende opleiding.

 


[1] Enkel artikel 18 van de arbeidsovereenkomstenwet is van toepassing op de overeenkomst beroepsinlevingsstage. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de vraag “Wat zijn de verplichtingen van de werkgever?”.

[2] Arrest van het Arbeidshof van Brussel van 23 april 2014.  Zie ook de rechtspraak van de arbeidsrechtbank van Bergen (17 januari 2013, 25 april 2013, 16 mei 2013, 19 juni 2013, 20 juni 2013). De herkwalificering gebeurt evenwel niet automatisch; er moet aangetoond worden dat het contract niet als hoofddoel heeft om een beroep aan te leren en beroepservaring te verkrijgen, via formele evaluaties, een theoretische vorming, … (Arbeidsrechtbank Brussel van 9 juli 2014 en Arbeidsrechtbank Bergen van 8 januari 2015) maar dat het contract daarentegen steunt op een geldig akkoord tussen de partijen over arbeid, loon en gezag (Arbeidsrechtbank Bergen van 20 mei 2015 en Arbeidsrechtbank Brussel van 28 oktober 2015).

 

Mag er een beroepsinlevingsstage gesloten worden in het kader van een alternerende opleiding?

Nee. De overeenkomst beroepsinlevingsstage, in zijn klassieke toepassing, geldt immers enkel voor stages in een onderneming waartoe vrijwillig beslist wordt door een werkgever en een persoon die verdere opleiding wenst of praktische ervaring wil opdoen buiten enig reglementair kader en buiten elke schoolse verplichting[1].

 


[1] Artikel 104, alinea 2, 2° en 3° van de programmawet van 2 augustus 2002.

Welke bepalingen moet de beroepsinlevingsstage minimum bevatten?

De overeenkomst beroepsinlevingsstage moet voor elke stagiair afzonderlijk schriftelijk vastgesteld worden uiterlijk op het moment dat de overeenkomst een aanvang neemt.

Daarnaast moet ze een aantal verplichte vermeldingen bevatten:

Bij ontbreken van een geschrift en/of het weglaten van bepaalde verplichte vermeldingen kan de overeenkomst beroepsinlevingsstage worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst.

Waar en hoe lang dient u deze overeenkomst te bewaren?

De overeenkomst beroepsinlevingsstage, die als een sociaal document aanzien wordt, moet gedurende 5 jaar op de plaats van tewerkstelling bijgehouden worden. De werkgever die deze voorschriften niet naleeft, kan strafsancties en/of administratieve boetes opgelegd krijgen.

Welke vergoeding moet er betaald worden?

Minimale vergoeding 

Voor iedere beroepsinlevingsstage betaalt de werkgever een vergoeding die minimaal de helft van het gewaarborgd minimum maandinkomen (GMMI)[1] bedraagt.

U kan het exacte bedrag van de vergoeding terugvinden in onze Sociolist, trefwoord “Stagiairs inleving/Beroepsinlevingsstage”.

Wanneer de stagiair slechts deeltijds stage loopt in de onderneming, wordt de vergoeding geproratiseerd.

Hogere vergoeding

Daar de wetgevende teksten enkel in een minimumvergoeding voorzien, heeft de werkgever steeds de mogelijkheid bijkomende voordelen toe te kennen. Hij kan bijvoorbeeld een hogere vergoeding of voordelen in natura geven.

Loonbescherming

Deze vergoeding wordt beschouwd als een loon in de zin van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers.

 


[1] Zoals bedoeld in artikel 3, 1ste lid van cao nr. 43. 

 

Hoe stelt de werkgever een opleidingsplan op?

De overeenkomst beroepsinlevingsstage moet een opleidingsplan bevatten dat tussen de partijen overeengekomen is en dat de VDAB goedgekeurd heeft.

Het opleidingsplan moet drie zaken bevatten:

Ten behoeve van de werkgevers bestaat er een databank met basisopleidingsplannen.

De basisopleidingsplannen vertrekken van een stagiair die nog geen competenties heeft voor het beroep. De werkgever kan dit basisopleidingsplan aanpassen op basis van de persoonlijke situatie van de stagiair. Daarbij behoudt men enkel die competenties die relevant zijn voor de stagiair en vermeldt men opleidingsacties op zijn maat. 

Bij het beoordelen van het opleidingsplan houdt de VDAB rekening met deze criteria:

Hoe wordt het opleidingsplan goedgekeurd door de VDAB?

Eens het opleidingsplan klaar is vult de werkgever dit formulier in en voegt het opleidingsplan toe.

Op basis van het opleidingsplan bepaalt de VDAB de duurtijd van de beroepsinlevingsstage. Daarbij bekijkt de VDAB welke competenties de kandidaat al verworven heeft doorheen zijn studies. Heeft hij de bewuste competenties al gedeeltelijk onder de knie, dan duurt de beroepsinlevingsstage minder lang.

Eens het opleidingsplan is goedgekeurd door de VDAB vraagt de werkgever vóór de start van de beroepsinlevingsstage aan de stagementor om het opleidingsplan met de kandidaat te overlopen. Zo zijn de wederzijdse verwachtingen duidelijk.

 

Hoe wordt deze vergoeding op sociaal vlak behandeld? Wat met de Dimona?

Aangezien de beroepsinlevingsstage niet voldoet aan de voorwaarden om als een alternerende opleiding te worden beschouwd, worden de personen met een overeenkomst beroepsinlevingsstage niet beschouwd als leerlingen voor de toepassing van de sociale zekerheid voor loontrekkenden. De toegekende vergoeding moet dus niet onderworpen worden aan de sociale zekerheid.

Omdat de jongere met een overeenkomst beroepsinlevingsstage dus niet aangegeven wordt via de multifunctionele aangifte aan de RSZ (DmfA), zal een Dimona 'STG' moeten verricht worden.

 

Wat is de fiscale behandeling van deze vergoeding?

De vergoedingen die in het kader van een beroepsinlevingsstage ontvangen worden, worden voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing als normale bezoldigingen beschouwd en zijn dus volgens dezelfde barema’s als de lonen aan bedrijfsvoorheffing onderworpen. Het barema dat betrekking heeft op de occasionele of subsidiaire vergoedingen is hier dus niet van toepassing.

Welke andere financiële voordelen zijn er?

Voor het antwoord op deze vraag, klik hier.

Wat zijn de verplichtingen van de werkgever?

De werkgever moet een Dimona ‘STG’ verrichten. Hij dient ook een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan voor de jongere met een overeenkomst beroepsinlevingsstage en hem een kopie van het arbeidsreglement te overhandigen. Hij moet zich eveneens aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

De werkgever verzekert bovendien de stagiair die in het kader van de beroepsinlevingsstage schade berokkent aan de werkgever of aan derden.

 

Heeft de stagiair recht op jaarlijkse vakantie?

De jongeren met een overeenkomst beroepsinlevingsstage hebben geen recht op jaarlijkse vakantie, aangezien ze niet aan de sociale zekerheid onderworpen zijn.

Wat zijn de schorsingsoorzaken van de beroepsinlevingsstage?

De wetgever heeft voor de overeenkomst beroepsinlevingsstage geen enkele schorsingsgrond voorzien daar het enkel de bedoeling was minimumbepalingen inzake arbeids- en loonsvoorwaarden vast te stellen.

Hoe kan een overeenkomst beroepsinlevingsstage worden beëindigd?

Elke partij kan de overeenkomst beroepsinlevingsstage eenzijdig beëindigen met een opzeggingstermijn van drie dagen, zonder dat er een schadevergoeding verschuldigd is.

De stagiair kan de overeenkomst beroepsinlevingsstage met een opzeggingstermijn van één dag beëindigen zonder schadevergoeding wanneer hij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

De partijen kunnen in onderling overleg de overeenkomst beroepsinlevingsstage beëindigen zonder termijn of schadevergoeding.

Wat zijn de toepasselijke sancties?

Voor een overzicht van de toepasselijke sancties verwijzen we u naar het trefwoord “Overeenkomst beroepsinlevingsstage” in de fiche “Sociaal Strafwetboek - 4. De inbreuken” in ons dossier over het Sociaal Strafrecht. U vindt dit dossier terug in de rubriek Sociaal/Dossiers.

Overzichtstabel

 

Overeenkomst beroepsinlevingsstage

 • verplichte vermeldingen
 • tussen werkgever en stagiair
 • opleidingsplan
 • duur in functie van de opleiding bepaald door de VDAB met een maximum van 6 maanden
 • geen proefperiode

Uitzonderingen

 • de opleidingen met een werkplekcomponent waarbij beroepsinlevingsstages impliciet of expliciet uitgesloten zijn;
 • de arbeidsprestaties uitgevoerd door een leerling of student bij een werkgever in het kader van een schoolopleiding;
 • de stages in het kader van een (Belgische of buitenlandse) cursus die leidt tot het afleveren van een diploma, een getuigschrift of een bewijs van beroepsbekwaamheid;
 • de opleidingsactiviteiten die plaatsvinden in het kader van een arbeidsovereenkomst;
 • de bepalingen ingesteld door of krachtens decreten, ordonnanties of cao’s
 • de stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep of een intellectueel dienstverlenend beroep
 • studentenarbeid.

Financiële voordelen

Start- en stagebonus

Minimumvergoeding

Helft van het GMMI

Klik hier om te weten welke vergoeding van toepassing is in het Waals Gewest en Franstalig Brussels Gewest

Sociale behandeling van de vergoeding

Geen onderwerping aan de sociale zekerheid

Verplichtingen van de werkgever

 • Dimona 'STG'
 • arbeidsreglement
 • aansluiting EDPBW
 • verzekering voor arbeidsongevallen
 • aansprakelijkheidsverzekering
 • opleidingsplan

Schorsing van de overeenkomst

Niets voorzien door de wetgeving

Verbreking van de overeenkomst

Door beide partijen met een opzeggingstermijn van drie dagen.

Stagiair kan beëindigen met één dag wanneer hij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten.

Beëindiging in onderling overleg mogelijk zonder schadevergoeding

 

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?